Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Бэлэн бус хэлбэрээр торгууль оногдуулах/

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2015 оны 08 дугаар                                                                                 Улаанбаатар

сарын 28 -ны  өдөр                              Дугаар А/188                                      хот

                      

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

      Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

      1.“Бэлэн бус хэлбэрээр торгууль оногдуулах журам”-ыг нэгдүгээр, “Зөрчилд оногдуулсан торгуулийн мэдэгдэх хуудас”-ны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

   2.Тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газар /тэргүүн комиссар Р.Чингис/-т, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Б.Үнэнбат/-т  тус тус даалгасугай.

    3.Энэхүү журмыг 2015 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

         

САЙД                                     Д.ДОРЛИГЖАВ