Хэвлэх DOC Татаж авах
МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Татвар төлөгчийн хувийн хэрэг/

МОНГОЛ УЛС ҮНДЭСНИЙ ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Татвар төлөгчийн хувийн хэрэг/

1999 оны 1 сарын 26 өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 19 

ТУШААХ нь:
1. “Татвар төлөгчийн хувийн хэрэг”-ийг хавсралтаар баталсугай.
2. “Татвар төлөгчийн хувийн хэрэг”-ийг хэвлүүлж, харьяа татварын албадад хүргүүлэх, түүний хөтлөлтөнд байнгын хяналт тавьж ажиллахыг Бодлого зохицуулалтын хэлтэс /Ж.Бавуусүрэн/, Татвар хураалтын хэлтэс /Я.Батцоож/-т тус тус үүрэг болгосугай.


ДАРГА Ж.БААСАНДАШ