Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗС, ЭМС-ын 2014-12-05-ны өдрийн А/215/421 тоот тушаалаар хүчингүй болгосон/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2010 оны 9 дүгээр

сарын 6-ны өдрийн 3188 дугаарт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН

ХАМТАРСАН ТУШААЛ ТУШААЛ

 

 

2010 оны 7 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 19-ний өдөр                                                                                                       Дугаар 135/256                                                                                                                      хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

“Шүүхийн шинжилгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллахыг Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн (Ч. Алтанхишиг)-т үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2005 оны 167/265 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                                                                      ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД

                                                                                      ХЭРГИЙН САЙД                                        Ц.НЯМДОРЖ

 

                                                                                     ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД                         С.ЛАМБАА