Хэвлэх DOC Татаж авах
УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2007 оны 11 сарын 15 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.1996 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр батлагдсан Ургамал хамгааллын тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2007 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр батлагдсан Ургамал хамгааллын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН