Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН 2008 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2007 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН 2008 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсыг хөгжүүлэх санд 2008 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарцуулах зарлагын хэмжээ, зарцуулах эрх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн 2008 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж

2.1.Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн 2008 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай хууль, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль, Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн тухай хууль, энэ хууль, эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

Хэвлэх


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн 2008 оны төсвийн орлого, зарлага

3 дугаар зүйл. Монгол Улсыг хөгжүүлэх санд 2008 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх төсвийн орлогын доод хэмжээг 463,605.1 сая төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ зүйлд 2008 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/Хэвлэх

4 дүгээр зүйл. 2008 оны төсвийн жилд Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, их засварын зардлын хэмжээг 300,644.4 сая төгрөгөөр, хүүхэд бүрт 100.0 мянган төгрөг олгоход зарцуулах зардлын хэмжээг 135,100.8 сая төгрөгөөр тус тус баталсугай.

/Энэ зүйлд 2008 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/Хэвлэх


ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Бусад зүйл

5 дугаар зүйл. Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг энэ хуулийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

/Энэ зүйлд 2008 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/Хэвлэх

6 дугаар зүйл. Монгол Улсыг хөгжүүлэх санд 2007 оны хөрөнгө оруулалтын дансны үлдэгдлийг буцаан олгох жагсаалтыг энэ хуулийн хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

/Энэ зүйлийг 2008 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/Хэвлэх

7 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2008 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

/Энэ зүйлийн дугаарт 2008 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН


/Энэ хавсралтыг 2008 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар шинэчлэн баталсан/

Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн 2008 оны

төсвийн тухай хуулийн нэгдүгээр хавсралт

“МОНГОЛ УЛСЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН”-ГИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

/Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар, сая төг/


Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил Хэрэгжүүлэх хугацаа  Төсөвт өртөг  2008 оны санхүүжилт
I. УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                                                                
I.1 Тоног төхөөрөмж 2008  200.0  200.0
  Дүн    200.0  200.0
II. АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА                                                                  
II.1 Тоног төхөөрөмж: Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2008  867.0  867.0
  Дүн    867.0  867.0
III. САНХYYГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА                                                                  
III.1 Хөрөнгө оруулалт: Санхүүгийн боловсролын нэгдсэн төвийн барилга /Улаанбаатар/ 2008-2009  2,500.0  100.0
  Дүн    2,500.0  100.0
IY. СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА                                                                  
IY.1 Тоног төхөөрөмж, орон сууцны дэмжлэг 2008  80.0  80.0
  Дүн    80.0  80.0
Y. МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД      
Y.1 Тагнуулын ерөнхий газар    2,083.7  2,083.7
Y.1.1 Тоног төхөөрөмж: Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2008  2,083.7  2,083.7
Y.2 Төрийн тусгай хамгаалалтын газар    3,129.7  229.7
Y.2.1 Хөрөнгө оруулалт:    3,093.7  193.7
Y.2.1.1 "Их тэнгэр" цогцолборыг дулаан хангамжийн төвлөрсөн системд холбох сантехникийн угсралтын ажил /Улаанбаатар/ 2007-2008  2,963.7 63.7
Y.2.1.2 Тусгай үйлчилгээний авто баазын гаражийн барилгын өргөтгөл, 20 машин /Улаанбаатар/ 2008  130.0  130.0
Y.2.2 Тоног төхөөрөмж: "Их тэнгэр" цогцолборын байруудын гал тогооны тоног төхөөрөмж 2008  36.0  36.0
Y.3 Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн газар    9,436.7  8,714.2
Y.3.1 Хөрөнгө оруулалт:    9,436.7  8,714.2
Y.3.1.1 Засгийн газрын мэдээллийн нэгдсэн төв байгуулах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2008-2009  822.5  100.0
Y.3.1.2 Шилэн кабелиар 17 аймгийн 25 сумыг холбох 2008  8,174.2  8,174.2
Y.3.1.3 Бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо бий болгох үндэсний хөтөлбөр 2008  440.0  440.0
  Дүн    14,650.1  11,027.6
YI. МОНГОЛ УЛСЫН ТЭРГYYН ШАДАР САЙД      
YI.1 Хөрөнгө оруулалт:    1,189.7  269.7
YI.1.1 "Замын-Yүд" чөлөөт бүсийн мэргэжлийн албадын нэгдсэн байр /Дорноговь, Замын-Yүд/ 2008-2009  1,000.0  200.0
YI.1.2 Аймгийн стандартчилал, хэмжилзүйн төвийн барилга /Ховд/ 2008  189.7  69.7
  Дүн    1,189.7  269.7
YII. МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД      
YII.1 Улсын мэргэжлийн хяналтын газар    250.0  100.0
YII.1.1 Хөрөнгө оруулалт: Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын албан конторын барилгын өргөтгөл /Хэнтий/ 2007-2008  250.0  100.0
YII.2 Олон улсын хүүхдийн "Найрамдал" төв    30.7  30.7
YII.2.1 Их засвар:    30.7  30.7
YII.2.1.1 Хүүхдийн хоолны газрын дулааны узель, бойлерийн системийн засвар /Улаанбаатар/ 2008  9.8  9.8
YII.2.1.2 Захиргааны барилгын дээврийн болон хаяавчны засвар /Улаанбаатар/ 2008  5.1  5.1
YII.2.1.3 Хүүхдийн зуны байрны халуун усны бойлер системийн засвар /Улаанбаатар/ 2008  9.0  9.0
YII.2.1.4 Хүүхдийн байрны цонхны шинэчлэлт /Улаанбаатар/ 2008  6.8  6.8
YII.3 Онцгой байдлын ерөнхий газар    275.0  236.8
YII.3.1 Хөрөнгө оруулалт:    152.0  133.0
YII.3.1.1 ОБЕГ-ын соёлын төвийг өргөтгөж аврагчдын спорт заал болгох /Улаанбаатар/ 2008  91.0  91.0
YII.3.1.2 Улсын нөөцийн салбарын конторын барилга /Завхан/ 2008  61.0  42.0
YII.3.2 Их засвар:    123.0  103.8
YII.3.2.1 Галын депогийн их засвар /Хөвсгөл/ 2008  65.0  45.8
YII.3.2.2 Улсын нөөцийн салбарын өвс тэжээлийн агуулахын засвар /Баянхонгор, Баянговь/  2008  25.0  25.0
YII.3.2.3 Объект-03-ын ажиллагчдын халуун усны байр, сантехникийн шугамын засвар /Улаанбаатар/ 2008  26.0  26.0
YII.3.2.4 Аймгийн улсын нөөцийн салбарын 300 тн аммиакан хөргүүртэй зоорийн тоног төхөөрөмжийн засвар тохиргоо /Орхон/ 2008  7.0  7.0
YII.4 Шинээр баригдах барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл, ТЭЗY боловсруулах 2008  10,000.0  10,000.0
  Дүн    10,555.7  10,367.5
YIII. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА                                                                  
YIII.1 Хөрөнгө оруулалт:    19,012.7  766.1
YIII.1.1 Аймгийн ЗДТГ-ын барилга /Дорнод/ 2008-2009  1,300.0  100.0
YIII.1.2 "Төрийн ёслол хүндэтгэлийн өргөө" цогцолбор /Улаанбаатар/ 2006-2008  17,434.7  571.5
YIII.1.3 Сумын ЗДТГ-ын барилга /Өвөрхангай, Уянга/ 2007-2008 250.0  75.0
YIII.1.4 Сумын цамхагт гэрэл /Өвөрхангай, Арвайхээр/ 2007-2008 28.0  19.6
  Дүн    19,012.7  766.1
IX. ХУУЛЬ ЗYЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД      
IX.1 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төв    600.0  600.0
IX.1.1 Хөрөнгө оруулалт: Шүүхийн шинжилгээний төвийн барилгын дуусгал /Улаанбаатар/ 2008  600.0  600.0
IX.2 Хил хамгаалах ерөнхий газар    10,000.0  5,060.0
IX.2.1 Тоног төхөөрөмж: 2008  10,000.0  5,060.0
IX.2.1.1 Хил хамгаалах байгууллагын тоног төхөөрөмж 2008  5,000.0  5,000.0
IX.2.1.2 Хил хамгаалахын тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2008  5,000.0  60.0
IX.3 Цагдаагийн ерөнхий газар    5,420.0  2,676.0
IX.3.1 Хөрөнгө оруулалт:    4,020.0  1,276.0
IX.3.1.1 Замын цагдаагийн тасгийн конторын барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2008-2009  360.0  160.0
IX.3.1.2 Цагдаагийн авто гаражийн барилга, 200 машин /Улаанбаатар/ 2008-2009  810.0  143.8
IX.3.1.3 Дамбадаржаа дахь цагдаагийн хэлтсийн контор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2008  350.0  350.0
IX.3.1.4 Цагдаагийн хэлтсийн конторын барилга /Өвөрхангай, Хархорин/ 2008-2009  350.0  241.8
IX.3.1.5 Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв /полигон/, /Улаанбаатар/ 2008-2009  1,700.0  99.3
IX.3.1.6 ЦЕГ-ын архивын барилга /Улаанбаатар/ 2007-2008  450.0  281.1
IX.3.2 Тоног төхөөрөмж: Цагдаагийн тоног төхөөрөмж, автомашины парк шинэчлэлт 2008  1,400.0  1,400.0
IX.4 Yндэсний архивын газар    9,000.0  300.0
IX.4.1 Хөрөнгө оруулалт: Yндэсний архивын газрын нэгдсэн байр /Улаанбаатар/ 2008-2010  9,000.0  300.0
  Дүн    25,020.0  8,636.0
X. САНГИЙН САЙД      
X.1 Гаалийн ерөнхий газар    386.8  220.0
X.1.1 Хөрөнгө оруулалт: Боомтуудын цахилгаан хангамж 2007-2008  386.8  220.0
X.1.2 Тоног төхөөрөмж: Улаанбаатар төмөр замд түрээслүүлэх 3 ш зүтгүүр, 150 төрөл бүрийн вагон 2008  12,000.0  12,000.0
  Дүн    12,386.8  12,220.0
XI. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД      
XI.1 Боловсрол    43,621.0  16,486.6
XI.1.1 Хөрөнгө оруулалт:    39,245.8  15,767.0
XI.1.1.1 Сургуулийн дотуур байр, 100 ор, дотуур байрны өргөтгөл /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ, Баянзүрх, Ренчинлхүмбэ/ 2008-2009  1,277.3  200.0
XI.1.1.2 Сургуулийн дотуур байр /Дорноговь, Өргөн/ 2008  311.7  200.0
XI.1.1.3 Мэргэжлийн сургалттай сургуулийн дотуур байрны барилга, 120 ор /Төв, Эрдэнэ/ 2008-2009  520.0  100.0
XI.1.1.4 "Тэмүүжин" цогцолбор сургуулийн өргөтгөл /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2008-2009  800.0  100.0
XI.1.1.5  Сургуулийн шинэчлэл /Өвөрхангай, Сант, Өлзийт/ 2008  260.0  260.0
XI.1.1.6 Спорт заалны барилга /Баянхонгор, Өлзийт/ 2008-2009  200.0  100.0
XI.1.1.7 Тосгоны 4-р сургуулийн спорт заалны барилга /Дархан-Уул/ 2008-2009  260.0  100.0
XI.1.1.8 4-р сургуулийн спорт заал /Дундговь, Сайнцагаан/ 2008  242.0  242.0
XI.1.1.9 Спорт заалны барилга /Дундговь, Дэрэн/ 2008  230.0  230.0
XI.1.1.10 Спорт заалны барилга, 12х24 м /Өвөрхангай, Арвайхээр/ 2008  240.0  240.0
XI.1.1.11 Спорт заалны барилга /Төв, Дэлгэрхаан/ 2008  238.0  238.0
XI.1.1.12 Сургуулийн өргөтгөл, спорт заалны барилга, "Монгени" сургууль /Улаанбаатар/ 2008-2009  600.0  150.0
XI.1.1.13 Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Архангай, Цэцэрлэг/ 2008  220.0  220.0
XI.1.1.14 Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Говь-Алтай, Чандмань/ 2008-2009  276.5  120.0
XI.1.1.15 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Говь-Алтай, Бугат/ 2008  284.4  284.4
XI.1.1.16 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Дорноговь, Улаанбадрах/ 2008  236.0  236.0
XI.1.1.17 Цэцэрлэгийн барилга, 140 ор /Дорнод, Цагаан-Овоо/ 2008-2009  551.0  176.0
XI.1.1.18 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Завхан, Улиастай сумын Жаргалант баг, Чигэстэй баг/ 2008-2009  1,110.6  200.0
XI.1.1.19 Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Орхон, Баян-Өндөр сумын Шанд баг/ 2008-2009  248.0  148.0
XI.1.1.20 Цэцэрлэгийн барилга /Өвөрхангай, Бүрд/ 2008  364.5  150.0
XI.1.1.21 2-р цэцэрлэгийн барилга /Өвөрхангай, Хужирт/ 2008-2009  386.1  150.0
XI.1.1.22 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Өмнөговь, Мандал-Овоо/ 2008-2009  388.3  150.0
XI.1.1.23 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сэлэнгэ, Хушаат/ 2008-2009  300.0  100.0
XI.1.1.24 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Төв, Мөнгөнморьт/ 2008-2009  342.8  200.0
XI.1.1.25 8-р цэцэрлэгийн өргөтгөл /Ховд, Жаргалант/ 2008-2009  331.3  150.0
XI.1.1.26 Цэцэрлэгийн барилга /Хөвсгөл, Рашаант/ 2008-2009  344.4  120.0
XI.1.1.27 Цэцэрлэгийн барилга /Увс, Түргэн, Наранбулаг, Цагаанхайрхан/ 2008-2009  1,090.1  750.0
XI.1.1.28 21 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16-р хороо/ 2008-2009  150.0  45.0
XI.1.1.29 2-р цэцэрлэгийн Б корпусын барилгын өргөтгөл /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2008-2009  130.0  80.0
XI.1.1.30 Сургууль, дотуур байрны өргөтгөл /Хэнтий, Бор-Өндөр/ 2008-2009  345.0  250.0
XI.1.1.31 6 настай хүүхдийг сургуульд орохтой холбогдуулан хийгдэх хөрөнгө оруулалт 2008  3,000.0  3,000.0
XI.1.1.32 "Хүүхэд бүрт зөөврийн компьютер" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2008  1,500.0  1,500.0
XI.1.1.33 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо/ 2007-2008  400.0  80.0
XI.1.1.34 Цэцэрлэгийн өргөтгөл, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25-р хороо/ 2007-2008  380.0  40.0
XI.1.1.35 Цэцэрлэгийн барилга, 60 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 12-16-р хороо/ 2007-2008  433.5  171.1
XI.1.1.36 Цэцэрлэгийн барилга, 60 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12-р хороо/ 2007-2008  321.1  92.0
XI.1.1.37 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 5 дугаар хороо/ 2007-2008  296.0  275.0
XI.1.1.38 Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6-9-р хороо/ 2007-2008  217.3  197.0
XI.1.1.39 160-р цэцэрлэгийн урд "Цэцэрлэгт хүрээлэн" байгуулах /Улаанбаатар/ 2007-2008  14.9  3.8
XI.1.1.40 СУИС-ийн хичээлийн байрны дуусгал, 704 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2007-2008  980.0  84.6
XI.1.1.41 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баянхонгор аймаг, Баянхонгор/ 2007-2008  1,469.0  480.0
XI.1.1.42 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр/ 2007-2008  1,087.2  234.6
XI.1.1.43 Сургуулийн барилга, 520 суудал, дотуур байр 150 ор /Ховд, Алтай/ 2007-2008  1,579.5  466.2
XI.1.1.44 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 10 анги, спорт заал /Хэнтий, Өмнөдэлгэр/ 2007-2008  860.4  275.4
XI.1.1.45 Сургуулийн барилга, 320 суудал, спорт заал /Архангай, Эрдэнэбулган/ 2007-2008  612.0  25.5
XI.1.1.46 Цэцэрлэгийн барилга /Хөвсгөл, Арбулаг/ 2007-2008  101.1  30.6
XI.1.1.47 Цэцэрлэгийн барилга, /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох/ 2007-2008  39.4  14.4
XI.1.1.48 38-р цэцэрлэгийн барилгын дуусгал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2007-2008  224.8  84.8
XI.1.1.49 Сумын сургуулийн дотуур байр /Төв, Баян-Өнжүүл/ 2007-2008  45.0  45.0
XI.1.1.50 42-р сургуулийн барилгын дутуу санхүүжилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2007-2008  4.8  4.8
XI.1.1.51 ШУТ-ийн коллежийн дотуур байр /Сүхбаатар/ 2007-2008  88.0  88.0
XI.1.1.52 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Багахангай/ 2007-2008  349.0  3.2
XI.1.1.53 Сумын спорт заал /Сүхбаатар, Наран/ 2007-2008  68.5  68.5
XI.1.1.54 Сургуулийн барилга, 320 суудал, спорт заал, 100 ортой дотуур байрны барилга худалдан авах /Завхан, Тосонцэнгэл/ 2008-2009  240.0  240.0
XI.1.1.55 Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал, /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Дарь-Эх/ 2006-2008  1,035.0  36.0
XI.1.1.56 "Дэлхийн зөн" ОУБ-ын тусламжийн Монголын талын хөрөнгө 2006-2009  4,206.4  583.0
XI.1.1.57 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Ханх/ 2007-2008  804.0  271.9
XI.1.1.58 Сургуулийн барилга, 920 суудал /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2007-2009  1,632.9  200.0
XI.1.1.59 Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төвийн биеийн тамирын заал /Улаанбаатар/ 2007-2008  200.0  91.2
XI.1.1.60 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 18х25.6 м /Хэнтий, Норовлин/ 2007-2008  160.0  48.0
XI.1.1.61 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6 дугаар хороо/ 2007-2008  230.0  150.0
XI.1.1.62 Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Сэлэнгэ, Алтанбулаг/ 2008  410.0  110.0
XI.1.1.63 Спорт заалны барилга /Дундговь, Дэлгэрцогт/ 2008  80.0  15.0
XI.1.1.64 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Хэнтий, Баян-Адрага/ 2008  312.0  112.0
XI.1.1.65 Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжих "Боловсролын салбарын хөгжил хөтөлбөр-2, 3"-ын Монголын талын хөрөнгө 2006-2008  1,500.0  350.0
XI.1.1.66 Их Британийн Хүүхдийг ивээх сан, Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй "Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын чанарыг сайжруулах нь" төслийн дотоод эх үүсвэр 2007-2009  750.0  100.0
XI.1.1.67 Сургуулийн дотуур байр, 100 ор /Увс, Баруунтуруун/ 2007-2008  291.0  111.0
XI.1.1.68 Сургуулийн спорт заал, 111-р сургууль, 15х24 м /Улаанбаатар/ 2007-2008  180.0  80.0
XI.1.1.69 Сургуулийн барилга, 360 суудал /Баянхонгор, Галуут/ 2008-2009  750.0  200.0
XI.1.1.70 Цэцэрлэгийн өргөтгөл, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 12-р хороо/ 2008  115.0  115.0
XI.1.2 Их засвар:    363.2  138.2
XI.1.2.1 Цэцэрлэгийн барилгын засвар, халаалтын системийн шинэчлэлт /Баянхонгор, Шаргалжуут/ 2007-2008  75.0  31.1
XI.1.2.2 51-р сургуулийн дээвэр, сантехникийн засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2007-2008  50.0  0.9
XI.1.2.3 Ахлах сургуулийн сурагчдын дотуур байрны засвар /Баян-Өлгий, Сагсай/ 2007-2008  40.0  28.0
XI.1.2.4 Сургуулийн барилгын засвар /Өвөрхангай, Хужирт/ 2007-2008  110.0  17.0
XI.1.2.5 11 жилийн дунд сургуулийн барилгын халаалтын засвар, шинэчлэл /Хөвсгөл, Тосонцэнгэл/ 2007-2008  56.7  49.7
XI.1.2.6 5-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Хөвсгөл, Мөрөн/ 2007-2008  28.4  8.4
XI.1.2.7 Сургуулийн засвар /Архангай, Өлзийт/ 2007-2008  3.1  3.1
XI.1.3 Тоног төхөөрөмж:    4,012.0  581.4
XI.1.3.1 Англи хэлний сургалтын тоног төхөөрөмж 2007-2008  4,000.0  580.0
XI.1.3.2 ЕБС-ийн хөрөө, харуул 2007-2008  12.0  1.4
XI.2 Соёл    7,026.8  2,062.3
XI.2.1 Хөрөнгө оруулалт:    6,753.6  1,830.5
XI.2.1.1 Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Тэс/ 2006-2008  265.9  49.8
XI.2.1.2 Аймгийн хөгжимт драмын театрын өргөтгөл /Увс/ 2007-2008  108.0  1.1
XI.2.1.3 Соёл, спортын төвийн барилга /Говь-Алтай, Төгрөг/ 2007-2008  259.0  128.2
XI.2.1.4 Соёлын төвийн барилга /Өвөрхангай, Төгрөг/ 2007-2008  227.0  59.0
XI.2.1.5 Соёлын төвийн барилга /Дундговь, Хулд/ 2007-2008  60.0  42.0
XI.2.1.6 Соёлын төвийн дуусгал /Баянхонгор, Бөмбөгөр/ 2007-2008  65.0  9.9
XI.2.1.7 Хөгжлийн төвийн барилга /Орхон/ 2007-2008  135.0  50.0
XI.2.1.8 Аймгийн музейн шинэчлэлт /Төв/ 2007-2008  60.0  0.5
XI.2.1.9 Соёл, спортын төвийн барилга /Өмнөговь, Хүрмэн/ 2007  250.0  40.0
XI.2.1.10 Соёл, спортын төвийн барилга /Говь-Алтай, Тонхил/ 2007-2008  35.8  35.8
XI.2.1.11 Монгол Улсын 5 дахь Ерөнхий сайд Цэнгэлтийн Жигжиджавын хөшөөг шинээр босгох /Сүхбаатар/ 2008  30.0  30.0
XI.2.1.12 Соёлын төвийн барилга, 150 суудал /Говь-Алтай, Дэлгэр/ 2008  250.0  17.8
XI.2.1.13 Соёлын төвийн барилга /Дорнод, Сэргэлэн/ 2008  250.0  44.0
XI.2.1.14 Соёлын төвийн барилга /Өвөрхангай, Нарийнтээл/ 2008  322.6  122.6
XI.2.1.15 Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Увс, Зүүнхангай/ 2007-2008  443.8  115.8
XI.2.1.16 Соёлын төвийн барилга /Баянхонгор, Баянбулаг/ 2008  224.0  84.0
XI.2.1.17 Соёл, спортын төвийн барилга /Өмнөговь, Мандал-Овоо/ 2008-2009  594.0  50.0
XI.2.1.18 Соёл амралтын хүрээлэн /Төв, Лүн/ 2008  150.0 150
XI.2.1.19 Соёлын төвийн барилга /Төв, Заамар/ 2008  523.5 300
XI.2.1.20 Түүх, дурсгал, соёлын өвийг дэмжих хөрөнгө оруулалт 2008-2009  2,500.0 500
XI.2.2 Их засвар:    55.0  13.6
XI.2.2.1 Соёлын төвийн засвар /Баянхонгор, Шаргалжуут/ 2007-2008  10.0  6.6
XI.2.2.2 Соёлын төвийн засвар /Баянхонгор, Бууцагаан/ 2007-2008  30.0  6.0
XI.2.2.3 Соёлын төвийн засвар /Хөвсгөл, Цагааннуур/ 2007-2008  15.0  1.0
XI.2.3 Тоног төхөөрөмж: Хөгжимт драмын театрын тоног төхөөрөмж /Сүхбаатар/ 2008  218.2  218.2
XI.3 Шинжлэх ухаан    3,500.0  3,500.0
XI.3.1 Хөрөнгө оруулалт: Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /Улаанбаатар/ 2008  500.0  500.0
XI.3.2 Тоног төхөөрөмж 2008  3,000.0  3,000.0
  Дүн    54,147.8  22,048.9
XII. ЭРYYЛ МЭНДИЙН САЙД      
XII.1 Хөрөнгө оруулалт:    12,588.3  4,239.6
XII.1.1 Эмнэлгийн хог хаягдлын устгалын цэг байгуулах /Улаанбаатар/ 2008-2009  450.0  150.0
XII.1.2 Нийслэлийн түргэн тусламжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, шуурхай байдлыг хангах хөрөнгө оруулалт 2008  1,800.0  1,800.0
XII.1.3 Спорт цогцолборын барилга /Дархан-Уул, Дархан/ 2008-2010  1,300.0  100.0
XII.1.4 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Дорноговь, Айраг/ 2008  190.0  39.0
XII.1.5 Эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Дундговь, Өлзийт/ 2008  40.0  26.5
XII.1.6 Сумын эмнэлгийн барилга, 10 ор /Завхан, Нөмрөг/ 2006-2008  280.0  12.6
XII.1.7 Спортын ордон /Увс/ 2005-2008  1,225.0  221.0
XII.1.8 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Баянхонгор, Баацагаан/ 2007-2008  170.0  69.2
XII.1.9 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Булган, Бугат/ 2007-2008  170.0  35.0
XII.1.10 Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Дорнод, Баян-Уул/ 2007-2008  230.0  110.0
XII.1.11 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Сүхбаатар, Уулбаян/ 2007-2008  180.0  49.2
XII.1.12 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Сэлэнгэ, Бугант тосгон/ 2007-2008  170.0  48.2
XII.1.13 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Хөвсгөл, Жаргалант/ 2007-2008  220.0  21.0
XII.1.14 Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Төв, Лүн/ 2007-2008  450.0  120.0
XII.1.15 Усан спортын төв барих /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2008  116.0  70.0
XII.1.16 Эмчилгээ оношлогооны барилга, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 2007-2008  111.9  60.0
XII.1.17 Эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13-р хороо/ 2007-2008  150.0  101.0
XII.1.18 Чийрэгжүүлэх талбай /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1, 2, 3, 4-р хороо/ 2007-2008  100.0  70.0
XII.1.19 Өрхийн эмнэлгийн байр /Хөвсгөл, Мөрөн 7-р баг/ 2007-2008  80.0  80.0
XII.1.20 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Дундговь, Говь-Угтаал/ 2006-2008  198.0  59.3
XII.1.21 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Сүхбаатар, Халзан/ 2006-2008  222.6  62.6
XII.1.22 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Төв, Мөнгөнморьт/ 2007-2008  189.0  30.0
XII.1.23 Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Өмнөговь, Цогт-Овоо/ 2007-2008  202.8  22.0
XII.1.24 Халдвартын эмнэлгийн барилга /Архангай/ 2008-2009  400.0  200.0
XII.1.25 Эмнэлэг хоорондын сүлжээ байгуулах 2008  110.0  110.0
XII.1.26 Спортын ордон /Хэнтий, Өндөрхаан/ 2005-2008  740.0  80.0
XII.1.27 Олимпийн хотхоны инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар/ 2007-2008  2,400.0  100.0
XII.1.28 Спортын цогцолборын барилга, 450 суудал /Булган/ 2007-2008  693.0  393.0
XII.2 Их засвар:    167.0  87.1
XII.2.1 Байгалийн голомтот халдварт өвчнийг эсэргүүцэх төвийн засвар /Завхан/ 2007-2008  100.0  70.1
XII.2.2 Сумын эмнэлгийн засвар /Ховд, Эрдэнэбүрэн/ 2007-2008  67.0  17.0
XII.3 Тоног төхөөрөмж:    4,260.0  4,260.0
XII.3.1 Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн тоног төхөөрөмж /Орхон/ 2008  400.0  400.0
XII.3.2 Тоног төхөөрөмж /1, 2, 3-р амаржих газар, Нялхасын клиник/ 2008  300.0  300.0
XII.3.3 Тоног төхөөрөмж /Хавдарын эмнэлэг/ 2008  1,160.0  1,160.0
XII.3.4 Суурин рентген аппарат, ТV системтэй /Аймаг 2, нийслэлийн харьяа эмнэлэг 2/ 2008  1,000.0  1,000.0
XII.3.5 Флюрийн аппарат /цахим ажиллагаатай/ 2008  500.0  500.0
XII.3.6 Дижитал дурангийн аппарат 2008  900.0  900.0
  Дүн    17,015.3  8,586.7
XIII. ЭРДЭС БАЯЛАГ, ЭРЧИМ ХYЧНИЙ САЙД      
XIII.1 Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц    132,785.8  30,459.4
XIII.1.1 Тавантолгой-Даланзадгадын 110 кВ-ын 98 км ЦДАШ, 35/10 кВ, 1х0.8 мВа дэд станц /Өмнөговь/ 2008-2009  5,000.0  200.0
XIII.1.2 Баяндун-Баян-Уул сумын 35 кВ-ын 62 км ЦДАШ, 35/10 кВ-ын 1х1.0 мВа, 10/0.4 кВ-ын 1х0.16 мВа дэд станц /Дорнод/ 2008  2,100.0  2,100.0
XIII.1.3 Тавантолгой-Цогтцэций сумын 10 кВ-ын 18 км ЦДАШ, 10/0.4 кВ-ын 2х0.16 мВа дэд станц /Өмнөговь/ 2008  300.0  300.0
XIII.1.4 Онгон сумын Шар бүрд багийн төвийн 35 кВ-ын ЦДШ, дэд станц /Сүхбаатар/ 2008-2008  125.0  125.0
XIII.1.5 Өндөрхаан-Баруун-Уртын 110 кВ-ын 230 км ЦДАШ, 1х6.3, 1х10 мВа дэд станц /Сүхбаатар/ 2005-2008  6,487.7  1,189.7
XIII.1.6 Толбо-Дэлүүн сумын 15 кВ-ын 80 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Баян-Өлгий/ 2007-2008 930.0  12.8
XIII.1.7 Өлгий-Цагааннуурын 35 кВ-ын 65 км ЦДАШ, 1х1.0, 1х0.25 мВа дэд станц /Баян-Өлгий/ 2007-2008 1,710.0  119.4
XIII.1.8 Тэшиг сумын 35 кВ-ын 10 км ЦДАШ, 1х0.16 мВа дэд станц /Булган/ 2007-2008 118.0  9.1
XIII.1.9 Бөмбөгөр-Баацагаан сумын 15 кВ-ын 80 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Баянхонгор/ 2007-2008 930.0  3.3
XIII.1.10 Баянлиг-Баянговь 10 кВ-ын 45 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВa дэд станц /Баянхонгор/ 2007-2008 560.0  30.9
XIII.1.11 Баруунбаян-Улаан-Баянлиг сумын 35 кВ-ын 110 км ЦДАШ, 1х1.0, 1х0.16, 1х0.1 мВа дэд станц /Баянхонгор/ 2007-2008 2350.0  61.6
XIII.1.12 Баянхонгор-Бөмбөгөр сумын 35 кВ-ын 83 км ЦДАШ, 2х1.0, 2х0.25 мВа дэд станц /Баянхонгор/ 2007-2008 2,200.0  184.1
XIII.1.13 Есөнбулаг-Бигэр сумын 35 кВ-ын 108 км ЦДАШ, 1х0.25, 1х0.4 мВа дэд станц /Говь-Алтай/ 2007-2008 2,494.0  89.2
XIII.1.14 Шарга-Дарви сумын 35 кВ-ын 100 км ЦДАШ,1х0.4, 1х0.16, 1х0.1 мВа дэд станц /Говь-Алтай/ 2007-2008 2,200.0  200.0
XIII.1.15 Тайшир-Жаргалан сумын 35 кВ-ын 56 км ЦДАШ, 1х0.16, 1х0.1 мВа дэд станц /Говь-Алтай/ 2007-2008 1,493.0  562.0
XIII.1.16 Есөнбулаг-Халиун сумын 15 кВ-ын 87км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.25 мВа дэд станц /Говь-Алтай/ 2007-2008 1,000.0  37.1
XIII.1.17 Тайширын УЦС-Гуулингийн 35 кВ-ын 65 км ЦДАШ, 1х0.4, 1х0.1, 1х0.25 мВа дэд станц /Говь-Алтай/ 2007-2008 1,600.0  100.0
XIII.1.18 Тайширын УЦС-Улиастайн 110 кВ-ын 135 км ЦДАШ, 2х6.3 мВа дэд станц /Завхан/ 2005-2008 3,895.7  237.1
XIII.1.19 Тэлмэн-Идэр сумын 10 кВ-ын 50 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.25 мВа дэд станц /Завхан/ 2007-2008 600.0  26.9
XIII.1.20 Цагаанчулуут-Отгон сумын 15 кВ-ын 85 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.25 мВа дэд станц /Завхан/ 2007-2008 980.0  40.1
XIII.1.21 Нөмрөг-Түдэвтэй сумын 35 кВ-ын 45 км ЦДАШ, 1х1, 1х0.1, 1х0.25 мВа дэд станц /Завхан/ 2007-2008 1,100.0  74.0
XIII.1.22 Улиастай-Тэлмэн сумын 110 кВ-ын 124 км ЦДАШ, 1х2, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Завхан/ 2007-2008 4,986.4  330.0
XIII.1.23 Арцсуурь боомт-Тэс сумын 10 кВ-ын 36 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Завхан/ 2007-2008 400.0  52.0
XIII.1.24 Цагаанчулуутын 110/15 кВ-ын дэд станц, 1х1.0 мВа /Завхан/ 2007-2008 750.4  179.0
XIII.1.25 Алдархаан-Эрдэнэхайрхан 35 кВ-ын 100 км ЦДАШ, 1х1, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Завхан/ 2007-2008 2,100.0  22.1
XIII.1.26 Улиастай-Яруу сумын 35 кВ-ын 60 км ЦДАШ, 1х1.0, 1х0.16 мВа дэд станц /Завхан/ 2007-2008 1,330.0  55.0
XIII.1.27 Дөргөний УЦС-Мянгад сумын 110 кВ-ын 72.4 км ЦДАШ, 2х10 мВа дэд станц /Ховд/ 2005-2008 2,300.2  52.5
XIII.1.28 Мянгад-Манхан сумын 110 кВ-ын 121 км ЦДАШ, 1х2, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Ховд/ 2007-2008 4,761.7  44.4
XIII.1.29 Манхан-Зэрэг сумын 35 кВ-ын 62 км ЦДАШ, 1х1.5, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Ховд/ 2007-2008 1,700.0  99.3
XIII.1.30 Манхан-Чандманийн 15 кВ-ын 65 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Ховд/ 2007-2008 830.0  62.7
XIII.1.31 Зэрэг-Дарвийн 35 кВ-ын 67 км ЦДАШ, 1х1, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Ховд/ 2007-2008 1850.0  148.8
XIII.1.32 Манхан-Мөстийн 15 кВ-ын 104 км ЦДАШ, дэд станц /Ховд/ 2007-2008 1,270.0  120.0
XIII.1.33 Хяргас-Баруунтурууны 35 кВ-ын 50 км ЦДАШ, 1х1, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Увс/ 2007-2008 1,200.0  22.7
XIII.1.34 Хяргас-Зүүнговь сумын 10 кВ-ын 27 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Увс/ 2007-2008 350.0  70.1
XIII.1.35 Улаангом-Малчин-Хяргас сумын 110 кВ-ын 134 км ЦДАШ, 35 кВт-ын 52 км ЦДАШ, дэд станц /Увс/ 2006-2008 5,183.2  450.4
XIII.1.36 Дөргөний УЦС-Завхан сумын 15 кВ-ын 60 км ЦДАШ, 1х0.25,1х0.1 мВа дэд станц /Увс/ 2007-2008 680.0  20.7
XIII.1.37 Оочин тосгон-Тэсийн 10 кВ-ын 30 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Увс/ 2007-2008 388.0  84.0
XIII.1.38 Тосонцэнгэл сумын 110/10 кВ-ын дэд станц 1х1 мВа /Хөвсгөл/ 2006-2008 535.4  41.2
XIII.1.39 Алаг-Эрдэнэ-Улаан-Уул-Ренчинлхүмбэ-Цагааннуурын 35/15/10 кВ-ын 160/75/48 км ЦДАШ, дэд станц /Хөвсгөл/ 2007-2008  6,405.0  1,574.8
XIII.1.40 Тосонцэнгэл-Төмөрбулагийн 10 кВ-ын 52 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Хөвсгөл/ 2007-2008 675.0  67.5
XIII.1.41 Цагаан-Уул-Могойн гол 35 кВ-ын 69 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Хөвсгөл/ 2007-2008 1,800.0  121.8
XIII.1.42 Биндэр-Батширээт сумын 15 кВ-ын 49 км ЦДАШ, 1х0.1, 1х0.06 мВа дэд станц /Хэнтий/ 2006-2008 548.0  10.0
XIII.1.43 Түдэвтэй-Асгат-Баянтэс сумын 15 кВ-ын 105 км цахилгааны шугам, дэд станц /Завхан/ 2007-2008  400.0  280.0
XIII.1.44 Мөрөн-Алаг-Эрдэнэ-Хатгалын 35 кВ-ын 102 км ЦДАШ, 1х2.5 мВа дэд станц /Хөвсгөл/ 2006-2008  1,748.0  59.5
XIII.1.45 Есөнбулаг-Шарга сумын 35 кВ-ын 79 км ЦДАШ, 1х1.0 мВа дэд станц /Говь-Алтай/ 2006-2008  1,118.8  68.9
XIII.1.46 Хайлаастын гэр хорооллын дэд станц 110/35/10 кВ, 2х16.0 мВа /Улаанбаатар/ 2007-2008 2,450.0  1,071.9
XIII.1.47 "Баруун" дэд станцын өргөтгөл 110/10 кВ, 2х25 мВа /Улаанбаатар/ 2007-2008 1,496.0  749.0
XIII.1.48 ЦДШ-ын уртын /км/ зөрүү 2007-2008  1,128.0  1,128.0
XIII.1.49 "Өмнөд дэд станц"-ын аваарын уршгийг арилгах, дэд станцыг сэргээн засварлах 2008  3,550.0  3,550.0
XIII.1.50 Дөргөний УЦС ашиглалтад орж ОХУ-тай зэрэгцээ ажиллах үеийн системийн автоматик суурилуулах зардал 2008  395.0  395.0
XIII.1.51 Дөргөний УЦС-ын 110/6.3 кВ-ын дэд станцын 3.3 МВ чадалтай реактор суурилуулах 2008  400.0  400.0
XIII.1.52 Сумдын 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 2008  5,000.0  5,000.0
XIII.1.53 Бөмбөгөр-Бууцагаан сумын 35 кВ-ын 80 км ЦДАШ, 35/15 кВ-ын 1х0.630 мВа, 1х0.16, 1х0.1 мВа дэд станц /Баянхонгор/ 2008  1,984.0  319.8
XIII.1.54 Бөмбөгөр-Заг сумын 35 кВ-ын 115 км ЦДАШ, 35/10 кВ-ын 2х0.16 мВа дэд станц /Баянхонгор/ 2008  2,671.0  1,072.3
XIII.1.55 Жаргалан-Баян-Уул сумын 15 кВ-ын 71 км ЦДАШ, 15/0.4 кВ-ын 1х0.16, 1х0.1 мВа дэд станц /Говь-Алтай/ 2008  949.0  331.6
XIII.1.56 Бигэр-Чандмань сумын 35 кВ-ын 82 км ЦДАШ, 35/10 кВ-ын 1х0.630 мВа, 10/0.4 кВ-ын 1х0.16, 1х0.1 мВа дэд станц /Говь-Алтай/ 2008  1,994.0  338.2
XIII.1.57 Дарви-Тонхил сумын 10 кВ-ын 30 км ЦДАШ, 10/0.4 кВ-ын 1х0.16, 1х0.1 мВа дэд станц /Говь-Алтай/ 2008  450.0  28.9
XIII.1.58 Чандмань-Эрдэнэ сумын 10 кВ-ын 40 км ЦДАШ, 10/0.4 кВ-ын 1х0.16, 1х0.1 мВа дэд станц /Говь-Алтай/ 2008  534.0  97.7
XIII.1.59 Асгат-Баянхайрхан сумын 10 кВ-ын 30 км ЦДАШ, 10/0.4 кВ-ын 1х0.16, 1х0.1 мВа дэд станц /Завхан/ 2008  450.0  103.6
XIII.1.60 Тэлмэн-Тосонцэнгэл сумын 35 кВ-ын 55 км ЦДАШ, 35/10 кВ-ын 2х0.1 мВа дэд станц /Завхан/ 2008  1,580.0  1,118.2
XIII.1.61 Түдэвтэй-Цэцэн-Уул сумын 35 кВ-ын 59 км ЦДАШ, 35/15 кВ-ын 1х0.800 мВа, 15/0.4 кВ-ын 2х0.16 мВа дэд станц /Завхан/ 2008  2,001.0  687.1
XIII.1.62 Мардай-Баяндун сумын 35 кВ-ын 90 км ЦДАШ, Мардайн 35/15 кВ-ын 1х0.630 мВа, мөн Баяндун сумын 15/0.4 кВ-ын 2х0.25 мВа дэд станц /Дорнод/ 2008  2,100.0  563.3
XIII.1.63 Мардай-Гурванзагал сумын 10 кВ-ын 56 км ЦДАШ, 10/0.4 кВ-ын 1х0.1, 1х0.16 мВа дэд станц /Дорнод/ 2008  766.0  230.7
XIII.1.64 Мардай-Дашбалбар сумын 10 кВ-ын 59 км ЦДАШ, 10/0.4 кВ-ын 2х0.16 мВа дэд станц /Дорнод/ 2008  802.0  249.7
XIII.1.65 Баруунтуруун-Цагаанхайрхан сумын 15 кВ-ын 35 км ЦДАШ, 15/0.4 кВ-ын 2х0.16 мВа дэд станц /Увс/ 2008  530.0  76.5
XIII.1.66 Баруунтуруун-Зүүнхангай сумын 15 кВ-ын 105 км ЦДАШ, 15/0.4 кВ-ын 2х0.16 мВа дэд станц /Увс/ 2008  1,300.0  188.1
XIII.1.67 Цагаанхайрхан-Өндөрхангай сумын 15 кВ-ын 60 км ЦДАШ, 15/0.4 кВ-ын 2х0.16 мВа дэд станц /Увс/ 2008  805.0  116.8
XIII.1.68 Манхан-Мөнххайрханы 15 кВ-ын 75 км ЦДАШ, 15/0.4 кВ-ын 1х0.4, 1х0.16, 1х0.1 мВа дэд станц /Ховд/ 2008  1,000.0  325.6
XIII.1.69 БНХАУ-ын Такашикен боомт-Булганы 35 кВ-ын 50 км ЦДАШ, 35/10 кВ-ын 1х0.16, 1х0.25 мВа дэд станц /Ховд/ 2008-2009  1,300.0  90.0
XIII.1.70 БНХАУ-ын Зүүн хатавч боомт-Эрдэнэцагаан сумын 35 кВ-ын 78 км ЦДАШ, 35/10 кВ-ын 1х0.8 мВа, 10/0.4 кВ-ын 2х0.25 мВа дэд станц /Сүхбаатар/ 2008  1,921.0  267.9
XIII.1.71 Дундговь Хулд-Цогт-Овоо сумын 15 кВ-ын 93 км ЦДАШ, 15/0.4 кВ-ын 2х0.16 мВа дэд станц /Өмнөговь/ 2008  1,217.0  301.2
XIII.1.72 ТЭЦ-3-аас Туул дэд станц хүртэлх Налайх А, Б 35 кВ-ын шугамын 9.3 км утасны хөндлөн огтлолыг нэмэгдүүлэх 2008  232.0  113.0
XIII.1.73 Улаанхус сум-Согоогийн хоорондын 22 км 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах /Баян-Өлгий/ 2008  280.0  198.9
XIII.1.74 Багуудын эрчим хүчний асуудлыг шийдвэрлэх /Хөвсгөл, Галт, Жаргалант, Тосонцэнгэл/ 2008  170.0  105.0
XIII.1.75 Өндөр хүчдэлийн шугамын дагуу зарим баг суурингийн төвийг холбох /10, 15 кВт/ 2008  438.0  144.6
XIII.1.76 Улаанбаатар хотын төвд 35/0.6 кВ-ын дэд станц, газар доогуурхи кабель 2006-2008  1,600.0  750.0
XIII.1.77 Өндөр-Улаан-Мөрөн /Тариат/-ийн 10 кВ-ын 30 км цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц /Архангай/ 2007-2008  200.0  45.0
XIII.1.78 Шарга-Төгрөг сумын 15 кВ-ын 61 км ЦДАШ, 15/0.4 кВ-ын 2х0.16 мВа дэд станц /Говь-Алтай/ 2007-2008  1,330.0  23.8
XIII.1.79 Тариалан-Эрдэнэбулган 15 кВ-ын 80 км ЦДАШ, дэд станц /Хөвсгөл/ 2007-2008  960.0  82.2
XIII.1.80 Дэлхийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Цахилгаан шугам сүлжээний алдагдал бууруулах" төслийн Монголын талын хөрөнгө 2001-2008  7,319.3  456.1
XIII.2 Сэргээгдэх эрчим хүч   31,985.6 12,117.8
XIII.2.1 "100000 нарны гэр хөтөлбөр"-ийн хүрээнд дотоодын нарны зайн үйлдвэрлэлийг өргөтгөх, малчин айл өрхийг нарны үүсгүүрээр хангах 2007-2008 19,358.7  5,396.4
XIII.2.2 Нар-Салхи хосолсон эх үүсвэр, 150 кВт /Баянхонгор, Баян-Өндөр/ 2007-2008 920.0  186.0
XIII.2.3 Нар-Салхи хосолсон эх үүсвэр, 150 кВт /Баянхонгор, Баянцагаан/ 2007-2008 920.0  157.5
XIII.2.4 Нар-Салхи хосолсон эх үүсвэр, 150 кВт /Баянхонгор, Шинэжинст/ 2007-2008 920.0  173.0
XIII.2.5 Нар-Салхи хосолсон эх үүсвэр, 120 кВт /Дорнод, Матад/ 2007-2008 890.0  97.0
XIII.2.6 Нар-Салхи хосолсон эх үүсвэр 150 кВт /Өмнөговь, Манлай/ 2007-2008 910.0  4.5
XIII.2.7 Салхины эх үүсвэр, 150 кВт /Дорноговь, Хатанбулаг/ 2007-2008 890.0  17.5
XIII.2.8 Салхин цахилгаан станц, 70 кВт /Өвөрхангай, Богд/ 2006-2008  392.4  46.5
XIII.2.9 Салхин цахилгаан станц, 70 кВт /Өмнөговь, Сэврэй/ 2006-2008  389.5  34.4
XIII.2.10 Нар-Дизель хосолсон цахилгаан станц 30 кВт /Ховд, Цэцэг/ 2006-2008  395.0  5.0
XIII.2.11 Дөргөний УЦС-ын барилга угсралтын ажлын нэмэлт санхүүжилт 2008  6,000.0  6,000.0
XIII.3 Дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ   25,658.0 8,895.5
XIII.3.1 Дарханы ДЦС-аас Дархан хот хүртэлх дулаан магистраль шугамын шинэчлэлт /Дархан-Уул/ 2007-2008 6,500.0  587.2
XIII.3.2 "ДЦС-II" ТӨХК-ийг түшиглэн "Дулааны аргаар боловсруулсан утаагүй шахмал түлш болон хийгээр эрчим хүч үйлдвэрлэх цогцолбор" байгуулах /Улаанбаатар/ 2008-2009  10,600.0  500.0
XIII.3.3 Дулааны станцтай аймгуудын дулааны шугам сүлжээг шинэчлэх /Баян-Өлгий, Дорноговь, Сэлэнгэ, Өмнөговь, Увс, Ховд/ 2008  2,550.0  2,550.0
XIII.3.4 Дулааны цахилгаан станцын зуухны засвар, шинэчлэлт /Өмнөговь, Даланзадгад/ 2008  1,605.0  1,605.0
XIII.3.5 Дулааны цахилгаан станцын 7, 8, 11-р зуухны засвар шинэчлэлт /Улаанбаатар, Багануур/ 2008  410.0  410.0
XIII.3.6 Бэрх тосгоны дулааны станцын КЕ-10/14 маркийн 3 зуухны шинэчлэлт /Хэнтий/ 2008  1,390.0  1,390.0
XIII.3.7 Дулааны станцын 3 зуухны экран хоолой, халах гадаргуу, станцын цахилгааны тэжээлийн кабель шинэчлэх /Сэлэнгэ/ 2008  300.0  300.0
XIII.3.8 Дизель станц худалдан авах, 2 ш /Завхан/ 2008  450.0  450.0
XIII.3.9 Дизель станцын их засвар, шугам сүлжээний өргөтгөл /Говь-Алтай/ 2008  353.0  353.0
XIII.3.10 Дарханы дулааны цахилгаан станцын 2 зуухны шинэчлэлт 2008  700.0  244.0
XIII.3.11 Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын 2 зуухны шинэчлэлт 2008  600.0  472.9
XIII.3.12 Налайхын дулааны цахилгаан станцын 2 зуухны улны ширэм солих, шинэчлэх 2008  200.0  33.4
XIII.4 Эрчим хүчний зураг төсөл, ТЭЗY    3,740.2  1,855.2
XIII.4.1 Чаргайтын УЦС-ын техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах /20 мВа/ 2007-2008  437.8  337.8
XIII.4.2 Улиастай-Могойн гол-Мөрөн сумын 110 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах 2007-2008  215.2  21.7
XIII.4.3 Эрдэнэбүрэнгийн УЦС-ын техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах 2007-2008  587.2  165.3
XIII.4.4 Эрчим хүчний төсөл, арга хэмжээний хайгуул, судалгаа, зураг төсөл 2007-2009  2,500.0  1,330.4
XIII.5 Түлш    1,860.0  1,728.0
XIII.5.1 Уулын аврахын тоног төхөөрөмж /Хийтэй харьцах үед гарч болох ослын тоног төхөөрөмж/ 2008-2009  80.0  65.0
XIII.5.2 Нүүрсний хими-технологийн туршилт, судалгаа, шинжилгээний лабораторийн барилга барих, тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж суурилуулах /Улаанбаатар/ 2008  1,480.0  1,480.0
XIII.5.3 Нүүрснээс газрын тосны бүтээгдэхүүн гаргах нүүрсний ордуудын судалгаа явуулах, сонголт хийх, утаагүй түлшний үйлдвэрлэлийн ТЭЗY, зураг төсөл боловсруулах 2007-2008  300.0  183.0
XIII.6 Эрдэс баялаг    2,000.0  2,000.0
XIII.6.1 Газрын тосны бүтээгдэхүүний чанарын хяналтын лабораторийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, 10 аймаг/ 2008  2,000.0  2,000.0
  Дүн    198,029.5  57,055.9
XIY. ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД      
XIY.1 Авто зам    213,758.2  40,321.8
XIY.1.1 Аймаг, нийслэл, орон нутгийн авто замын сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт: 2007-2008  7,349.8  2,140.0
XIY.1.1.1 Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумыг төв замтай холбох 2007-2008  800.0  300.0
XIY.1.1.2 Төв аймгийн Жаргалантыг төв замтай холбох 2008  120.0  120.0
XIY.1.1.3 Хануйн голын төмөр бетон гүүр 2008-2009  1,294.7  140.0
XIY.1.1.4 Дундговь аймгийн орон нутгийн зам 2008  200.0  200.0
XIY.1.1.5 Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн зам 2008  300.0  300.0
XIY.1.1.6 Завхан аймгийн орон нутгийн зам 2008  200.0  200.0
XIY.1.1.7 Ховд аймгийн орон нутгийн зам 2008  79.6  79.6
XIY.1.1.8 Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Хавиргын булгийн гүүр 2008-2009  270.0  170.0
XIY.1.1.9 Дамдинсүрэнгийн гудамжны авто зам /Улаанбаатар/ 2006-2008  1,800.0  143.0
XIY.1.1.10 Дамбадаржаа-Тоосгоны үйлдвэрийн зам 2007-2008  308.3  200.3
XIY.1.1.11 Чингэлтэйн эцсээс Зүрх уул хүртэлх зам 2007-2008  482.9  133.1
XIY.1.1.12 Yйлдвэрчний эвлэлийн замын өргөтгөл 2007-2008  593.3  86.4
XIY.1.1.13 Хайлааст-Чингэлтэйг холбосон 1.5 км зам 2007-2008  510.0  23.9
XIY.1.1.14 Бэлх-Сэлбийн 2.2 км зам 2007-2008  391.1  43.7
XIY.1.2 Өгийнуур-Хөшөөцайдам чиглэлийн 10 км хатуу хучилттай зам 2007-2009  1,298.9  500.0
XIY.1.3 Хархорин-Цэцэрлэгийн 74 км хайрган замыг хатуу хучилттай болгох 2007-2009  8,403.6  1,768.3
XIY.1.4 Цэцэрлэг-Их тамир-Тосонцэнгэл чиглэлийн 53 км хайрган замыг хатуу хучилттай болгох 2007-2009  8,296.0  2,000.0
XIY.1.5 Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн 23 км хайрган замыг хатуу хучилттай болгох 2007-2008  2,992.2  489.6
XIY.1.6 Өндөрхаан-Сүмбэрийн чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай зам 2007-2008  8,988.4  2,869.9
XIY.1.7 Өндөрхаан-Сүмбэрийн чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай зам 2008-2010  10,000.0  1,050.0
XIY.1.8 Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн 109 км хатуу хучилттай зам 2007-2009  19,073.9  5,000.0
XIY.1.9 Баяннуур-Дашинчилэн чиглэлийн 9 км хатуу хучилттай авто зам /Булган/ 2005-2008  1,489.2  413.4
XIY.1.10 Хануйн голын төмөр бетон гүүр-Халзанбүргэдэй чиглэлийн 65.3 км хатуу хучилттай зам /Катарын тусламж/ 2008-2010  11,680.0  2,500.0
XIY.1.11 Ховдын Булган-Yенч-Ховд чиглэлийн 20 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2009  4,000.0  1,000.0
XIY.1.12 Нийслэлийн авто замын сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт /Нарангийн голын 3.2 км авто зам/ 2007-2008  850.1  454.9
XIY.1.13 Булган, Сагсай, Буянт голын тус бүр 25 м урт модон гүүр /Баян-Өлгий, Булган, Алтай, Дэлүүн/ 2007-2008  105.0  105.0
XIY.1.14 Тээврийг хөгжүүлэх төслийн барилгын хяналт, сургалт, тоног төхөөрөмж, зөвлөх үйлчилгээний үлдэгдэл хөрөнгө 2005-2008  1,547.0  7.0
XIY.1.15 АХБ-ны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл" /Сайншанд-Замын Yүд чиглэл/-ийн 131 км хатуу хучилттай зам 2006-2009  3,360.7  248.4
XIY.1.16 Дамдинсүрэнгийн гудамжны авто зам /Улаанбаатар/ 2007-2009  1,800.0  200.0
XIY.1.17 Зам засвар /Хөвсгөл, Галт, Халзан/ 2007-2008  15.0  15.0
XIY.1.18 Хотын доторхи зам засвар /Дорнод, Чойбалсан/ 2007-2008  19.5  19.5
XIY.1.19 Германы Сэргээн Босголт банкны зээлээр хэрэгжүүлж буй "Бүс нутгийн тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл"-ийн 61 км хайрган зам 2006-2008  800.0  58.8
XIY.1.20 АХБ-ны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл" /Сайншанд-Замын-Yүд чиглэл/-ийн 131 км хатуу хучилттай зам 2006-2009  3,360.7  342.6
XIY.1.21 АХБ-ны зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл" /Сайншанд-Замын-Yүд чиглэл/-ийн 62 км хатуу хучилттай зам 2007-2009  1,560.0  448.7
XIY.1.22 БНСУ-ын зээлээр хэрэгжүүлэх "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл" /Чойр-Сайншанд чиглэл/-ийн 176.4 км хатуу хучилттай зам 2007-2009  8,270.3  857.6
XIY.1.23 Япон Улсын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх Багануур-Хэрлэнгийн гүүр, Мөрөн сум-Өндөрхаан чиглэлийн 58.5 км хатуу хучилттай зам 2005-2009  1,100.0  258.9
XIY.1.24 Дэлхийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх Хархорин-Цэцэрлэгийн 46.9 км хайрган хучилттай зам 2007-2008  523.6  110.6
XIY.1.25 Кувейтийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Эрдэнэт-Булган-Уньт чиглэлийн 131.5 км хатуу хучилттай зам 2004-2009  6,100.0  958.1
XIY.1.26 Авто замын сүлжээний засвар, арчлалт, үйлдвэрлэлийн бааз, техник, технологийн шинэчлэлт 2008  9,014.5  3,100.0
XIY.1.27 Зураг төсөл, техник, эдийн засгийн үндэслэл 2008  1,300.0  462.8
XIY.1.28 Эрдэнэт-Булган-Уньт чиглэлийн 14.5 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2009  3,045.0  754.2
XIY.1.29 Баянхонгор-Арвайхээрийн 27 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2009  5,500.0  500.0
XIY.1.30 Баянхонгор-Нарийнтээлийн 50 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2009  10,000.0  87.4
XIY.1.31 Хатгал-Жанхай-Тойлогт чиглэлийн 30.4 км хайрган авто зам 2007-2009  3,107.7  570.5
XIY.1.32 Хархорин-Хужиртын 39 км хатуу хучилттай авто зам 2006-2009  5,841.2  546.2
XIY.1.33 Хархорин-Цэцэрлэгийн 46.8 км хайрган замыг хатуу хучилттай болгох 2008-2009  6,566.0  530.2
XIY.1.34 Халзанбүргэдэй /Тариат/-Солонготын даваа чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай зам 2008-2010  20,000.0  1,547.5
XIY.1.35 Улаангом-Тээлийн 15 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2009  3,000.0  157.7
XIY.1.36 Мөрөн-Хатгалын 98 км хатуу хучилттай зам 2008-2010  20,400.0  450.0
XIY.1.37 Ховдын Булган-Yенч-Ховд чиглэлийн 40 км хатуу хучилттай авто зам 2007-2009  6,800.0  1,599.0
XIY.1.38 Аймгийн төвүүдийн авто замын шинэчлэлт, 18 аймаг: 2008  6,200.0  6,200.0
XIY.1.38.1  Архангай 2008  340.0  340.0
XIY.1.38.2  Баян-Өлгий 2008  340.0  340.0
XIY.1.38.3  Баянхонгор 2008  360.0  360.0
XIY.1.38.4  Булган 2008  340.0  340.0
XIY.1.38.5  Говь-Алтай 2008  340.0  340.0
XIY.1.38.6  Говьсүмбэр 2008  340.0  340.0
XIY.1.38.7  Дорноговь 2008  380.0  380.0
XIY.1.38.8  Дорнод 2008  340.0  340.0
XIY.1.38.9  Дундговь 2008  360.0  360.0
XIY.1.38.10  Завхан 2008  340.0  340.0
XIY.1.38.11  Өмнөговь 2008  340.0  340.0
XIY.1.38.12  Өвөрхангай 2008  340.0  340.0
XIY.1.38.13  Төв 2008  340.0  340.0
XIY.1.38.14  Сүхбаатар 2008  340.0  340.0
XIY.1.38.15  Увс 2008  340.0  340.0
XIY.1.38.16  Ховд 2008  340.0  340.0
XIY.1.38.17  Хөвсгөл 2008  340.0  340.0
XIY.1.38.18  Хэнтий 2008  340.0  340.0
XIY.2 Гүүр    15,904.7  3,142.7
XIY.2.1 Ховд голын 181.8 у/м төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус/ 2008-2009  1,500.0  419.1
XIY.2.2 Эгийн голын 160 у/м төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Түнэл/ 2007-2009  1,865.2  250.0
XIY.2.3 Туул голын Горхийн 211 у/м төмөр бетон гүүр /Улаанбаатар/ 2007-2009  2,422.5  1,000.0
XIY.2.4 Алтан голын 18 у/м төмөр бетон гүүр /Дорнод/ 2007-2008  175.8  97.4
XIY.2.5 Их тэнгэрийн 258 у/м төмөр бетон гүүр /Улаанбаатар/ 2007-2009  3,986.5  500.0
XIY.2.6 Тээлийн голын 75 у/м төмөр бетон гүүр /Увс/ 2005-2009  488.8  246.2
XIY.2.7 Идэрийн голын төмөр бетон гүүр /Завхан, Их-Уул/ 2008-2009  1,649.9  140.0
XIY.2.8 Турганы голын 96.9 у/м төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Сагсай/ 2008-2009  1,066.0  140.0
XIY.2.9 Нарийний голын 325 у/м төмөр бетон гүүр /Увс, Тэс/ 2006-2009  2,750.0  350.0
XIY.3 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар    70,280.0  19,351.1
XIY.3.1 Хөрөнгө оруулалт:    50,100.0  11,120.6
XIY.3.1.1 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Говь-Алтай/ 2008-2009  8,200.0  1,000.0
XIY.3.1.2 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Увс/ 2008-2010  12,000.0  1,500.0
XIY.3.1.3 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Баян-Өлгий/ 2008-2010  12,000.0  1,500.0
XIY.3.1.4 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Завхан/ 2008-2009  8,900.0  1,000.0
XIY.3.1.5 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвасын хүчитгэлийн ажил, гэрлэн тэмдэгт /Улаанбаатар, "Чингис хаан" ОУНБ/ 2008  7,000.0  4,500.0
XIY.3.1.6 Онгоц зогсох хоолой /Улаанбаатар, "Чингис хаан" ОУНБ/ 2008  1,000.0  1,000.0
XIY.3.1.7 Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвасыг шинэ технологиор хатуу хучилттай болгох /Хөвсгөл, Хатгал/ 2008  1,000.0  620.6
XIY.3.2 Тоног төхөөрөмж    20,180.0  8,230.5
XIY.3.2.1 Бодит ажиглалтын систем 2008-2009  19,000.0  7,600.0
XIY.3.2.2 Хиймэл дагуулын холбооны систем 2007-2008  1,000.0  500.0
XIY.3.2.3 Иргэний нисэхийн тоног төхөөрөмж 2008  180.0  130.5
XIY.4 Тээвэр    180.0  82.7
XIY.4.1 Зорчигч, ачаа тээврийн зогсоол, 1 ш /Хөвсгөл, Ханх/ 2008  100.0  28.7
XIY.4.2 Сэлэнгэ мөрөн дээгүүр хөвөгч гүүр барих 2008  80.0  54.0
XIY.5 Барилга, хот байгуулалт    55,129.9  16,803.2
XIY.5.1 Хөрөнгө оруулалт:    55,129.9  16,803.2
XIY.5.1.1 Дулааны 13-р магистраль ил шугамыг далд сувагт тавьж өргөсгөх, насосны станц 9 ш шинээр тавих /Улаанбаатар, Буянт-Ухаа/ 2007-2008  9,000.0  6,800.0
XIY.5.1.2 Нийслэлийн шинэ хотхон, хороололын инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Баянголын ам/ 2007-2009  32,472.0  4,749.8
XIY.5.1.3 13, 14-р хорооллын шугам сүлжээний шинэчлэлт /Дархан-Уул, Дархан/ 2008  2,700.0  2,700.0
XIY.5.1.4 Эрдэнэт хотын инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлт /Орхон, Баян-Өндөр/ 2008  2,000.0  2,000.0
XIY.5.1.5 Ундны ус зөөлрүүлэх, цэнгэгжүүлэх тоног төхөөрөмж суурилуулах /Хэнтий, Сүхбаатар, Өвөрхангай, Сэлэнгэ аймгийн 8 сум/ 2008  16.0  16.0
XIY.5.1.6 200 айлын орон сууцны 10 халаалтын шугам сүлжээний засвар /Завхан, Улиастай/ 2008  10.4  10.4
XIY.5.1.7 Халуун усны барилга /Орхон, Баян-Өндөр, Дэнж баг/ 2008  8.5  8.5
XIY.5.1.8 Бохир усны шугам, 24 км /Улаанбаатар, Налайх/ 2007-2008  4,765.0  199.4
XIY.5.1.9 Бохир усны 25 дугаар коллектор 2-р ээлж, 3.2 км /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2008-2009  2,700.0  214.8
XIY.5.1.10 Цэвэр, бохир усны шугамын засвар /Өмнөговь, Баяндалай/ 2007-2008  288.0  88.0
XIY.5.1.11 Yерээс хамгаалах далан /Дархан/ 2007-2008  550.0  11.4
XIY.5.1.12 Цэвэрлэх байгууламж, насосны станц, бохир усны шугам /Говь-Сүмбэр, Чойр/ 2007-2008  620.0  4.9
  Дүн    355,252.8  79,701.5
XY. БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД      
XY.1 Хөрөнгө оруулалт:    11,613.7  9,380.0
XY.1.1 Агаараас эсэргүүцэн хамгаалах 2008  3,000.0  3,000.0
XY.1.2 Энхийг сахиулах хүчний хөрөнгө оруулалт 2008  3,500.0  3,500.0
XY.1.3 Орон сууцны хөрөнгө оруулалт 2008-2009  3,500.0  2,500.0
XY.1.4 Батлан хамгаалахын их сургуулийн оюутны дотуур байр /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2007-2008  1,613.7  380.0
XY.2 Тоног төхөөрөмж:    20,796.7  10,480.0
XY.2.1 Батлан хамгаалахын тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 2008  1,280.0  1,280.0
XY.2.2 МИ-171Е маркийн 2 ш нисдэг тэрэг 2007-2008  19,516.7  9,200.0
  Дүн    32,410.4  19,860.0
 XYI. ХYНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН YЙЛДВЭРИЙН САЙД      
XYI.1 Хөрөнгө оруулалт:    8,140.0  7,038.0
XYI.1.1 Арц суурийн боомтод бөөний худалдааны төв, баталгаат агуулах байгуулах /Завхан, Тэс/ 2007-2008  140.0  98.0
XYI.1.2 Услалтын систем шинээр байгуулах 2008  7,000.0  6,500.0
XYI.1.3 Yйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах /Эрдэнэт, Дархан, Улиастай, Улаанбаатар хотын Багахангай, Багануур, Налайх, Хан-Уул дүүрэг/ 2008  1,000.0  440.0
XYI.2 Тоног төхөөрөмж:    31,423.9  21,227.5
XYI.2.1 "Атрын 3 дахь аян" тариалангийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж 2008-2009  24,923.9  15,527.5
XYI.2.2 Бага оврын трактор 2008  6,500.0  5,700.0
  Дүн    39,563.9  28,265.5
XYII. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД      
XYII.1 Хөрөнгө оруулалт:    594.0  385.5
XYII.1.1 Байгаль орчны албад, байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаадын барилга 2008  194.0  80.0
XYII.1.2 Усны хайгуул, судалгаа 2008  400.0  305.5
  Дүн    594.0  385.5
XYIII. МОНГОЛЫН YНДЭСНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО, ТЕЛЕВИЗ      
XYIII.1 Хөрөнгө оруулалт: Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/ 2008  2,000.0  2,000.0
XYIII.2 Их засвар: Yндэсний төвийн барилгын дээврийн засвар /Улаанбаатар/ 2008  319.9  319.9
XYIII.3 Тоног төхөөрөмж:    541.1  541.1
XYIII.3.1 Телевизийн 5 кВт-ын дүрсний станц 2008  181.1  181.1
XYIII.3.2 Гэрэлтүүлэг, студи-600, студи-150, эфирийн студи 2008  360.0  360.0
  Дүн    2,861.0  2,861.0
XIX. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА                                                                  
XIX.1 Хөрөнгө оруулалт:    48,523.7  30,372.6
XIX.1.1 Хот тохижилт, хот тохижилтын машин механизм, парк шинэчлэлт /Улаанбаатар/ 2008  4,110.0  4,110.0
XIX.1.2 Нийслэлийн гэр хороолол, орон сууцны хороолол, нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар/ 2008  3,000.0  3,000.0
XIX.1.3 Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн шинэчлэл /Улаанбаатар/ 2008  1,000.0  1,000.0
XIX.1.4 Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын лифтийн шинэчлэл /Улаанбаатар/ 2008  500.0  500.0
XIX.1.5 Улиастай-Хужирбулангийн авто зам, 3 км /Улаанбаатар/ 2008  1,200.0  1,200.0
XIX.1.6 Улиастайн гол дээрх 97 у/м төмөр бетон гүүрний шинэчлэл 2008  1,000.0  1,000.0
XIX.1.7 Зам, давхар замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах 2008  1,000.0  1,000.0
XIX.1.8 Гэр хорооллын 3720 өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах, 8000 өрхийн хүчдэлийг сайжруулах /Улаанбаатар/ 2008  2,000.0  2,000.0
XIX.1.9 "Буянт-Ухаа" орон сууцны хороолол, 7-р хорооллын инженерийн шугам сүлжээг шинээр байгуулах /Улаанбаатар/ 2008  2,000.0  2,000.0
XIX.1.10 Ногоон зоорийн орчмын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээг шинээр байгуулах /Улаанбаатар/ 2008  2,000.0  2,000.0
XIX.1.11 Гэр хорооллын нийтийн аж ахуйг сайжруулах, гэр хороололд гүний худаг гаргах, усан хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх /Улаанбаатар/ 2008  900.0  900.0
XIX.1.12 Гэр хорооллын 4 сургууль, 6 цэцэрлэг, 7 өрхийн эмнэлгийг төвлөрсөн цэвэр усны шугамд холбох /Улаанбаатар, Хан-Уул, Чингэлтэй, Баянзүрх дүүрэг/ 2008  340.0  340.0
XIX.1.13 Бохир усны "Туул-1" коллектор, 34.9 км /Улаанбаатар/ 2007-2009  11,600.0  164.6
XIX.1.14 Ахмадын сувиллын барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 2008  1,000.0  1,000.0
XIX.1.15 Эмчилгээ, оношлогооны төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/ 2008  2,000.0  2,000.0
XIX.1.16 Туул, Сэлбэ гол, ундны цэвэр усны эх үүсвэрийг хамгаалах, рашаан, булаг шандыг тохижуулах 2008  800.0  800.0
XIX.1.17 Захын гэр хорооллуудад телевизийн дахин дамжуулах антен суурилуулах 2008  600.0  600.0
XIX.1.18 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 2008  3,000.0  3,000.0
XIX.1.19 Замын цагдаагийн урд хэсгийн зам гүүрийн шинэчлэлт 2008  200.0  200.0
XIX.1.20 Yйлдвэрийн районы цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2008  1,000.0  1,000.0
XIX.1.21 Нийслэлийн ногоон байгууламжийн усалгаанд хөрсний ус хэрэглэх, усан сан, усан оргилуур, услалтын систем бий болгох ажлыг хэрэгжүүлэх 2008  1,500.0  1,500.0
XIX.1.22 Багахангай дахь усан хангамжийн товчооны 400м3 багтаамжтай усан сан, 1.3 км Ф160 мм-ийн цэвэр усны шугамын шинэчлэлт 2007-2008  170.0  35.6
XIX.1.23 Горькийн гудамжны зам, 1.5 км х 7 м, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 9-р хороо/ 2007-2008  247.2  13.7
XIX.1.24 Нийтийн зориулалттай орон сууцны хэрэглээний халуун усны шугам /Улаанбаатар, Налайх/ 2007-2008  82.0  57.4
XIX.1.25 Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Налайх, Багануур/ 2007-2008  168.0  144.0
XIX.1.26 Гэр хороололд хямд өртөгтэй дулааны шугам сүлжээ бүхий /үлгэр жишээ/ орон сууц барих төсөл хэрэгжүүлэх 2007-2008  250.0  227.5
XIX.1.27 10-р хорооны барилгын өргөтгөл, халуун усны байр /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2007-2008  85.0  60.0
XIX.1.28 Лифтний шинэчлэлт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар хороо, 2 ш 2007-2008  70.0  49.0
XIX.1.29 Агаарын бохирдол, утаагүй болгох төсөл хэрэгжүүлэх /Улаанбаатар/ 2007-2008  120.0  60.0
XIX.1.30 СӨХ-ны талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 1-6-р хороо/ 2008  20.0  20.0
XIX.1.31 Орон сууцны байруудын гадна дулааны шугамыг өргөсгөх, хэрэгцээний бойлууруудыг нэгтгэх /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7-р хороолол/ 2007-2008  151.5  106.0
XIX.1.32 Төмөр замын орон сууцны байруудыг төвлөрсөн ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбох /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 2007-2008  40.0  28.0
XIX.1.33 Дулааны 6-р магистраль шугамын өргөтгөл шинэчлэлт, насос станц 2, 8-ын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх /Улаанбаатар/ 2007-2009  6,300.0  186.8
XIX.1.34 Хорооны Засаг даргын контор, цагдаагийн хэсгийн байр /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 19-р хороо/ 2008  70.0  70.0
  Дүн    48,523.7  30,372.6
  НИЙТ ДYН    834,860.4  293,671.5
 


/Энэ хавсралтыг 2008 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар баталсан/

Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн 2008 оны

төсвийн тухай хуулийн хоёрдугаар хавсралт

УЛСЫН ТӨСВИЙН БОЛОН МОНГОЛ УЛСЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС 2007 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДАНСНЫ ҮЛДЭГДЭЛ

Д/д Байгууллагын нэр  Хөрөнгийн дүн /сая төгрөгөөр/
1. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам  30.60
2. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам  7.70
3. Эрүүл мэндийн яам  294.50
4. Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам  2,846.10
5. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам  200.20
6. Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам  1,255.60
7. Сангийн яам  121.40
8. Yндэсний татварын ерөнхий газар  1.90
9. Улсын гаалийн ерөнхий газар  1,150.40
10. Төр, засгийн үйлчилгээ, аж ахуйг эрхлэх газар  30.20
11. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл  14.90
12. Улсын ерөнхий прокурорын газар  12.10
13. Олон улсын хүүхдийн "Найрамдал" төв  7.27
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН  5,972.87
14. Монгол Улсыг хөгжүүлэх санд 2007 оны эцэст орсон Английн тусламжийн хөрөнгийг буцаан олгох  1,000.00
НИЙТ ДYН  6,972.87