Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН 2012 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2011 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр
Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН 2012 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төсөвт 2012 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарцуулах зарлагын хэмжээ, орлого төвлөрүүлэх байгууллага, орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, орон нутгийн төсвөөс татан төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг тогтоох, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид төсөв зарцуулах эрх олгох, Төсвийн тогтворжуулалтын санд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж

2.1.Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

Хэвлэх


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛСЫН 2012 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА

3 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсөвт 2012 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээг 4,630,707.0 сая төгрөгөөр баталсугай.

4 дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2012 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын /тэнцвэржүүлсэн орлогод нийцүүлсэн/ хэмжээг 4,865,904.2 сая төгрөгөөр баталсугай.

5 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсөвт 2012 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын дүнг дор дурдсанаар баталсугай:

Д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/
1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 20.0
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 20.0
2 Монгол Улсын Их Хурлын дарга 100.0
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 100.0
3 Монгол Улсын Ерөнхий сайд 830,387.2
  Төрийн өмчийн хороо 814,358.6
  Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан 3,000.0
  Цөмийн энергийн газар     1,913.2
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 11,115.4
4 Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд 10,824.4
  Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар   9,015.0
  Оюуны өмчийн газар     648.0
  Стандартчилал, хэмжил зүйн газар   1,033.3
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орло 128.1
5 Монгол Улсын Шадар сайд 7,664.8
  Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 160.0
  Аймаг, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар 555.0
  Хүүхдийн төлөө газар     127.7
  Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба 350.0
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 6,472.1
6 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 1,389.2
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,389.2
7 Гадаад харилцааны сайд 17,946.6
  Дипломат төлөөлөгчийн газрууд 13,594.6
  Дипломат байгууллагын үйлчилгээ, аж ахуйн газар 3,367.0
  Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газар   9.0
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 976.0
8 Сангийн сайд 3,734,987.3
  Татварын ерөнхий газар 1,735,518.1
   үүнээс: Төсвийн тогтворжуулалтын сан 322,445.4
  Гаалийн ерөнхий газар 1,975,260.8
  Сангийн яам 24,208.4
9 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 9,916.5
  Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар 1,325.1
  Цагдаагийн ерөнхий газар     100.0
  Замын цагдаагийн газар     2,109.4
  Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 2,063.0
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 4,319.0
10 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 3,782.5
  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 3,634.7
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 147.8
11 Батлан хамгаалахын сайд 19,795.9
  Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 2,133.9
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 17,661.9
12 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд 9,128.6
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 9,128.6
13 Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд 64,130.8
  Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 119.7
  Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар 5,529.0
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 58,482.1
14 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 65,989.0
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 65,989.0
15 Эрүүл мэндийн сайд 107,245.1
  Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 97,825.9
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 9,419.2
16 Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд 59,158.4
  Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 45,246.5
  Автотээврийн газар     1,180.0
  Авто замын газар     1,978.1
  Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо, хяналт, зохицуулалтын алба 5,554.7
  “Монголын төмөр зам” төрийн өмчит хувьцаат компани 628.0
  Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар 3,723.4
  Монгол Улсын далайн захиргаа   240.2
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 607.5
17 Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд 115,442.5
  Ашигт малтмалын газар 17,878.8
  Газрын тосны газар 95,853.7
  Эрчим хүчний газар     976.7
  харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 733.4
18 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 600.0
19 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга 10.0
20 Үндэсний статистикийн хорооны дарга 14.4
21 Төрийн албаны зөвлөлийн дарга 0.0
                 
 

Хэвлэх

6 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвөөс 2012 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт дор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:

Д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/
1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 6,120.1
2 Монгол Улсын Их Хурлын дарга 17,569.2
3 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга 546.6
4 Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч 1,791.0
5 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга 19,085.0
6 Улсын ерөнхий прокурор 17,437.4
7 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 1,313.3
8 Монгол Улсын Ерөнхий сайд 94,208.8
9 Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд 48,473.9
10 Монгол Улсын Шадар сайд 107,078.4
11 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 50,774.6
12 Гадаад харилцааны сайд 38,457.6
13 Сангийн сайд 432,386.6
14 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 256,198.9
15 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 100,214.3
16 Батлан хамгаалахын сайд 155,277.0
17 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд 1,100,421.4
18 Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд 765,927.8
19 Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд 234,523.9
20 Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд 674,834.3
21 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 239,187.4
22 Эрүүл мэндийн сайд 484,117.4
23 Төрийн албаны зөвлөлийн дарга 512.7
24 Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга 19,387.8
25 Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга 437.7
26 Монгол Улсын Ерөнхий аудитор 1,251.3
27 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 1,548.7
28 Үндэсний статистикийн хорооны дарга 5,633.3
29 Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комиссын дарга 869.7
30 Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн дарга 6,291.6
31 Авлигатай тэмцэх газрын дарга 7,996.2
 

Хэвлэх

7 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвөөс 2012 оны төсвийн жилд улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, их засварын зардлын хэмжээг 1,489,567.8 сая төгрөгөөр, гадаад төслийн зээлээр санхүүжих хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 182,764.4 сая төгрөгөөр тус тус баталсугай.

8 дугаар зүйл. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу Төсвийн тогтворжуулалтын санд 2012 оны төсвийн жилд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээг 322,445.4 сая төгрөгөөр баталсугай.ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО

9 дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2012 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

Д/д Аймаг Олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/
1 Архангай 3,959.3
2 Баян-Өлгий 2,999.9
3 Баянхонгор 4,161.7
4 Булган 554.2
5 Дундговь 2,654.8
6 Завхан 4,468.8
7 Өвөрхангай 4,423.2
8 Төв 186.2
9 Увс 4,331.5
10 Хөвсгөл 5,160.7
11 Говьсүмбэр 675.9
12 Улаанбаатар /тусгай/ 118,000.0
Нийт дүн 151,576.2
 

Хэвлэх

10 дугаар зүйл. 2012 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт татан төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

Д/д Аймаг Татан төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ/сая төгрөгөөр/
1 Говь-Алтай 293.9
2 Дорноговь 3,995.2
3 Дорнод 1,093.1
4 Өмнөговь 118,841.3
5 Сүхбаатар 34.1
6 Сэлэнгэ 9,854.7
7 Ховд 1,046.9
8 Хэнтий 570.3
9 Дархан-Уул 7,910.5
10 Орхон 74,523.8
11 Улаанбаатар 70,000.0
Нийт дүн 288,163.7
 

Хэвлэх


ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ

11 дүгээр зүйл.“Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

12 дугаар зүйл.“Монгол Улсын 2012 оны төсвөөс Улаанбаатар хотод олгох санхүүгийн дэмжлэгээр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”-ыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

13 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2012 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ