Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
2012 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр
Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төсөвт 2013 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарцуулах төсвийн хэмжээ, орлого төвлөрүүлэх байгууллага, орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрүүлэх орлого, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид төсөв зарцуулах эрх олгох, төсвийн тогтворжуулалтын санд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээ, төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр, мөнгөн гүйлгээтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2013 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж

2.1.Монгол Улсын 2013 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж нь Төсвийн тухай, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, энэ хууль  болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

Хэвлэх


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛСЫН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ӨРИЙН УДИРДЛАГА

3 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсөвт 2013 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/
1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газрын дарга 20.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 20.0
2 Монгол Улсын Их Хурлын дарга 100.0
       Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 100.0
3 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга 10.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 10.0
4 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 700.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 700.0
5 Төрийн албаны зөвлөлийн дарга 65.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 65.0
6 Үндэсний статистикийн хорооны дарга 14.4
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 14.4
7 Монгол Улсын Ерөнхий сайд 7,053.8
    Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан 3,570.0
    Цөмийн энергийн газар 2,406.9
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,076.9
8 Монгол Улсын Шадар сайд 15,821.1
    Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар Оюуны өмчийн газар   116.2

520.0

1,133.0 645.1

    Стандартчилал, хэмжил зүйн газар  
    Аймаг, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар
    Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба 406.8
    Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт 7,750.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 5,250.0
9 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 1,550.6
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,550.6
10 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд 166.2
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 166.2
11 Гадаад харилцааны сайд 13,880.0
    Дипломат төлөөлөгчийн газрууд 9,210.0
    Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар УТҮГ 3,510.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,160.0
12 Сангийн сайд 4,127,108.3
    Татварын ерөнхий газар 1,999,238.4
         үүнээс: Төсвийн тогтворжуулалтын сан 48,965.2
    Гаалийн ерөнхий газар 1,960,788.8
    Сангийн яам 82,049.5
    Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт 83,000.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 2,031.7
13 Хууль зүйн сайд 54,539.4
    Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 15,659.5
    Замын цагдаагийн газар 1,875.0
    Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт 22,177.1
    Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 2,443.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 12,384.9
14 Барилга, хот байгуулалтын сайд 3,422.1
    Барилга, хот байгуулалтын яам 1,818.4
    Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар 1,603.7
15 Батлан хамгаалахын сайд 11,504.9
    Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 2,196.9
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 9,308.0
16 Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд 4,999.4
    Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт 3,172.8
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,826.6
17 Зам тээврийн сайд 69,924.4
    Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 58,246.8
    "Монголын төмөр зам" төрийн өмчит хувьцаат компани 729.9
    Зам тээврийн яам 1,371.5
    Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо хяналт зохицуулалтын төв УТҮГ 6,456.2
 

   

  Авто замын хяналт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны төв УТҮГ 1,978.1
  Монгол Улсын далайн захиргаа 279.2
  Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 862.8
18 Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайд 1,222.5
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,222.5
19 Уул уурхайн сайд 208,038.6
    Ашигт малтмалын газар 43,612.1
    Газрын тосны газар 164,421.3
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 5.2
20 Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд 45,770.8
    Төрийн өмчийн хороо 10,897.0
    Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт 29,550.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 5,323.8
21 Хөдөлмөрийн сайд 139,900.7
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 139,900.7
22 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд 2,304.9
    Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 125.8
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 2,179.2
23 Эдийн засгийн хөгжлийн сайд 200.0
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 200.0
24 Эрчим хүчний сайд 1,537.4
    Эрчим хүчний яам 1,132.4
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 405.1
25 Эрүүл мэндийн сайд 94,711.7
    Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 85,423.1
    Харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 9,288.7
/Энэ зүйлийг 2013 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх

4 дүгээр зүйл. Монгол Улсын төсөвт 2013 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээг 4,557,453.4 сая төгрөгөөр баталсугай. /Энэ зүйлд 2013 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвөөс 2013 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт дор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:

д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/
1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга 11,139.9
    Урсгал зардал 10,777.9
    Хөрөнгийн зардал 362.0
2 Монгол Улсын Их Хурлын дарга 16,420.1
    Урсгал зардал 15,966.9
    Хөрөнгийн зардал 453.2
3

   

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга 768.8
  Урсгал зардал 598.4
  Хөрөнгийн зардал 170.4
4 Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч 2,957.5
    Урсгал зардал 2,165.5
    Хөрөнгийн зардал 792.0
5

   

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга 45,382.4
  Урсгал зардал 37,763.1
  Хөрөнгийн зардал 7,619.3
6 Хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга 553.8
    Урсгал зардал 533.8
    Хөрөнгийн зардал 20.0
7 Улсын ерөнхий прокурор 26,326.7
    Урсгал зардал 16,205.5
    Хөрөнгийн зардал 10,121.2
8 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 2,014.4
    Урсгал зардал 1,516.5
    Хөрөнгийн зардал 497.9
9 Монгол Улсын Ерөнхий аудитор 1,649.6
    Урсгал зардал 1,580.1
    Хөрөнгийн зардал 69.5
10 Авлигатай тэмцэх газрын дарга 11,283.0
    Урсгал зардал 8,281.6
    Хөрөнгийн зардал 3,001.4
11 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 2,202.1
    Урсгал зардал 2,202.1
    Хөрөнгийн зардал 0.0
12 Төрийн албаны зөвлөлийн дарга 692.9
    Урсгал зардал 628.2
    Хөрөнгийн зардал 64.7
13 Үндэсний статистикийн хорооны дарга 8,915.5
    Урсгал зардал 8,305.8
    Хөрөнгийн зардал 231.0
    Гадаад төслийн зээлээс санхүүжих зардал 378.7
14 Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга 13,005.9
    Урсгал зардал 12,872.1
    Хөрөнгийн зардал 133.8
15 Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга 913.5
    Урсгал зардал 897.2
    Хөрөнгийн зардал 16.3
16

   

Монгол Улсын Ерөнхий Сайд 143,150.1
  Урсгал зардал 46,579.6
  Хөрөнгийн зардал 91,386.1
  Гадаад төслийн зээлээс санхүүжих зардал 5,184.4
17 Монгол Улсын Шадар сайд 123,599.2
    Урсгал зардал 83,395.6
    Хөрөнгийн зардал     40,203.7
18 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 27,006.8
    Урсгал зардал       15,168.9
    Хөрөнгийн зардал     11,837.9
19

   

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд 76,262.0
  Урсгал зардал       66,136.1
  Хөрөнгийн зардал     10,125.9
20

   

Гадаад харилцааны сайд 52,999.6
  Урсгал зардал       41,458.1
  Хөрөнгийн зардал     11,541.5
21 Сангийн сайд 1,405,020.1
    Урсгал зардал       762,199.6
    Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл   75,340.9
    Хөрөнгийн зардал     11,648.2
    Гадаад төслийн зээлээс санхүүжих зардал 46,614.2
    Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөрт 421,784.5
    Засгийн газрын гадаад төслийн зээлийн үндсэн төлбөрт 84,748.8
    Засгийн газрын дотоод зээлийн үндсэн төлбөрт 2,684.0
22 Хууль зүйн сайд 375,906.1
    Урсгал зардал       329,706.0
    Хөрөнгийн зардал     44,960.3
    Гадаад төслийн зээлээс санхүүжих зардал 1,239.8
23 Барилга, хот байгуулалтын сайд 160,461.2
    Урсгал зардал       13,325.8
    Үүнээс: Газрын харилцаа, кадастрын тусгай зориулалтын шилжүүлэг 6,657.2
    Хөрөнгийн зардал     99,947.1
    Гадаад төслийн зээлээс санхүүжих зардал 47,188.3
24 Батлан хамгаалахын сайд 163,095.1
    Урсгал зардал       145,356.0
    Хөрөнгийн зардал     17,739.1
25 Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд 1,040,706.9
    Урсгал зардал       874,303.6
    Үүнээс:       646,695.2
    Сургуулийн өмнөх боловсролын тусгай зориулалтын      шилжүүлэг 194,031.7
    Ерөнхий боловсролын тусгай зориулалтын   шилжүүлэг 452,663.5
    Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл   11,393.7
    Хөрөнгийн зардал     116,520.7
    Гадаад төслийн зээлээс санхүүжих зардал 38,488.9
26

   

Зам, тээврийн сайд 473,608.4
  Урсгал зардал       18,844.6
  Хөрөнгийн зардал     332,753.9
  Гадаад төслийн зээлээс санхүүжих зардал 122,010.0
27

   

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайд 121,747.5
  Урсгал зардал       79,026.2
  Үүнээс:       46,139.1
  Соёлын үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг 37,851.1
  Нийтийн биеийн тамирын тусгай зориулалтын шилжүүлэг 8,288.0
    Хөрөнгийн зардал     42,721.3
28

   

Уул, уурхайн сайд 22,035.1
  Урсгал зардал       10,191.3
  Хөрөнгийн зардал     11,843.8
29

   

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд 192,435.9
  Урсгал зардал       104,229.6
  Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл   2,170.5
  Хөрөнгийн зардал     82,846.0
  Гадаад төслийн зээлээс санхүүжих зардал 3,189.8
30 Хөдөлмөрийн сайд 235,156.2
    Урсгал зардал       142,609.5
    Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл   79,100.0
    Хөрөнгийн зардал     13,446.7
31 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд 369,096.3
    Урсгал зардал       359,592.3
    Үүнээс: Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг 5,427.6
    Хөрөнгийн зардал     9,504.0
32 Эдийн засгийн хөгжлийн сайд 60,937.5
    Урсгал зардал       8,867.4
    Хөрөнгийн зардал     52,070.1
33 Эрүүл мэндийн сайд 463,890.1
    Урсгал зардал       401,621.2
    Үүнээс: Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг 85,094.1
    Хөрөнгийн зардал     40,815.5
    Гадаад төслийн зээлээс санхүүжих зардал 21,453.5
34 Эрчим хүчний сайд 169,095.5
    Урсгал зардал       39,634.8
    Хөрөнгийн зардал     117,127.4
    Гадаад төслийн зээлээс санхүүжих зардал 12,333.3
/Энэ зүйлийг 2013 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх

6 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвөөс 2013 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын /тэнцвэржүүлсэн орлогод нийцүүлсэн/ хэмжээг 5,165,568.7 сая төгрөгөөр баталсугай.

7 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвөөс 2013 оны төсвийн жилд улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, их засварын зардлын хэмжээг 1,124,305.2 сая төгрөгөөр баталсугай.

8 дугаар зүйл. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу Төсвийн тогтворжуулалтын санд 2013 оны төсвийн жилд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээг 48,965.2 сая төгрөгөөр баталсугай.

9 дүгээр зүйл. Монгол Улсын 2013 оны төсвийн жилд төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг дор дурдсанаар баталсугай:

9.1.Шинээр гаргах болон дахин санхүүжүүлэх Засгийн газрын он дамжих үнэт цаас 1,462,476.2 сая төгрөг.

9.2.Шинээр авах Засгийн газрын гадаад төслийн зээл 298,080.8 сая төгрөг.

/Энэ зүйлийг 2013 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх

10 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2013 оны төсвийн жилд Засгийн газрын гаргах баталгааны дээд хязгаарыг 4,215,200.0 сая төгрөгөөр тогтоосугай.ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САНД ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САНГААС ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ

11 дүгээр зүйл. Монгол Улсын 2013 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

д/д Аймаг Олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/
1 Архангай 11,789.5
2 Баян-Өлгий 12,366.4
3 Баянхонгор 12,188.9
4 Булган 2,472.7
5 Говь-Алтай 9,228.9
6 Дорнод 6,256.2
7 Дундговь 7,210.8
8 Завхан 10,887.5
9 Өвөрхангай 12,976.2
10 Сүхбаатар 6,944.0
11 Сэлэнгэ 3,537.3
12 Төв 9,207.2
13 Увс 10,894.4
14 Ховд 9,237.4
15 Хөвсгөл 18,340.4
16 Хэнтий 9,116.6
17 Дархан-Уул 1,829.9
18 Говь-Сүмбэр 517.3
Нийт дүн 155,001.6
/Энэ зүйлийг 2013 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх

12 дугаар зүйл. Монгол Улсын 2013 оны төсвийн жилд орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

д/д Аймаг Төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ /сая төгрөгөөр/
1 Өмнөговь 6,865.3
2 Улаанбаатар 15,382.1
3 Орхон 2,000.0
Нийт дүн 24,247.4
/Энэ зүйлийг 2013 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх

13 дугаар зүйл. Монгол Улсын 2013 оны төсвийн жилд орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

д/д Аймаг Шилжүүлгийн хэмжээ   /сая төгрөгөөр/
1 Архангай 8,704.1
2 Баян-Өлгий 7,646.6
3 Баянхонгор 10,176.2
4 Булган 7,353.9
5 Говь-Алтай 9,959.8
6 Дорноговь 8,130.4
7 Дорнод 8,907.9
8 Дундговь 8,023.4
9 Завхан 8,218.4
10 Өвөрхангай 9,586.1
11 Өмнөговь 9,738.0
12 Сүхбаатар 8,396.9
13 Сэлэнгэ 7,174.2
14 Төв 7,621.7
15 Увс 8,095.2
16 Ховд 8,792.9
17 Хөвсгөл 9,358.1
18 Хэнтий 8,332.4
19 Дархан-Уул 6,915.5
20 Улаанбаатар 35,030.6
21 Орхон 7,511.1
22 Говь-Сүмбэр 5,940.4
Нийт дүн 209,613.8
/Энэ зүйлийг 2013 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх


ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ

14 дүгээр зүйл. "Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2013 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлт"-ийг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

15 дугаар зүйл. "Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2013 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт"-ыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

16 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2013 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                           З.ЭНХБОЛД