A

A

A

Бүлэг: 1979

/СС-ын 2016.04.29-ний өдрийн 158 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРООНЫ ТОГТООЛ

ТҮРЭЭСИЙН ТӨЛБӨРИЙН ДООД ҮНЭ, ГЭРЭЭНИЙ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

2007 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 42

Дугаар 42

Түрээсийн төлбөрийн доод үнэ, гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль"-ийн 26, 28 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2001 оны 134 дүгээр тогтоол, Төрийн өмчийн хорооны 2007 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолын 1.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Төрийн өмчийн хорооноос ТОГТООХ нь:

1. Төрийн өөрийн өмчийг эзэмшигч төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, төсөвт

байгууллагуудын түрээсээр эзэмшүүлж буй байрны түрээсийн төлбөрийн 1 ам. метр

ашигтай талбайн доод үнийг нэгдүгээр хавсралтаар, гэрээний загварыг хоёрдугаар

2. Дор дурдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн

3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Тамгын газар

4. Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан Төрийн өмчийн хорооны 2001 оны 562, 715 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

ДАРГА Д.СУГАР ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Н. ЭНХТАЙВАН