A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2019 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр

Дугаар 267

Улаанбаатар хот

ГОРИМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 4.10 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Шинжилгээнд зориулан авсан хэв загвар, дээжийн хадгалалт, тээвэрлэлтийн горим"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Хэв загвар, дээжийн хадгалалт, тээвэрлэлттэй холбоотой захиргааны актыг энэ тогтоолын 1 дэх заалтад заасан горимтой нийцүүлэх арга хэмжээ авч, шинэчлэн баталж мөрдүүлэхийг Засгийн газрын гишүүн, Засгийн газрын агентлаг, байгууллагын дарга нарт тус тус даалгасугай.

3. Энэ тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллахыг холбогдох Засгийн газрын гишүүн, Засгийн газрын агентлаг, байгууллагын дарга нарт үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.ХҮРЭЛСҮХ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.НЯМДОРЖ