A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2011 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр

Дугаар 340

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ(Гамшгийн үеийн дайчилгаа, нүүлгэн шилжүүлэх)

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 9.8-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Гамшгийн үед хүч хэрэгсэл дайчлан гаргах журам"-ыг 1 дүгээр, "Гамшгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх журам"-ыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

(Энэ тогтоолын 1 дүгээр хавсралтыг Засгийн газрын 2024 оны 182 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Журам, жагсаалт батлах тухай" Засгийн газрын 1997 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 107 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАТБОЛД

Монгол Улсын Шадар сайд М.ЭНХБОЛД

(Энэ тогтоолын 1 дүгээр хавсралтыг Засгийн газрын 2024 оны 182 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)