A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Бугын аж ахуй байгуулах, эрхлэх журам /, /БОНХС-ын 2013 оны 250-р тушаалаар хүчингүй болсон/
Бүлэг: 1979

/БОНХС-ын 2013 оны 250-р тушаалаар хүчингүй болсон/

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЯАМНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Бугын аж ахуй байгуулах, эрхлэх журам /

1996 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 105

Ан агнуурын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх бугын нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах, бугын аж ахуй байгуулах, эрхлэх, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих ажлыг журамлах зорилгоор ТҮШААХ нь:

1. Бугын аж ахуй байгуулах, эрхлэх журмыг хавсралтын ёсоор баталсугай

2. Бугын аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологийг 1996 оны IY улиралд

багтаан шинэчлэн боловсруулж батлуулахыг Ой, ан судлалын хүрээлэн

3. Бугын сүргийг тэжээврээр өсгөн үржүүлж зохистой ашиглах хэлбэрт

4. Энэ тушаалаар батлагдсан журам болон шинээр батлагдаж гарах