A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний багц/

Хэвлэх

2006 оны 08 дугаар сарын 24 – ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 279

Монгол улсын Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 21.2, 21.3 заалтууд, Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 7.4 заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний багц, тэдгээрийг санхүүжүүлэх төлбөрийн арга, эх үүсвэрийг зохицуулах журмыг нэгдүгээр хавсралтаар, аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт өдрийн эмчилгээ хийх журмыг хоёрдугаар хавсралтаар, тус тус баталсугай.

2. Энэхүү тушаалын хавсралтад заасан Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний багц, тэдгээрийг санхүүжүүлэх төлбөрийн арга, эх үүсвэрийг зохицуулсан журмыг салбарын төсвийн төлөвлөлтөд мөрдөж ажиллахыг Санхүү эдийн засгийн удирдлага төлөвлөлтийн газар (Д.Чимэддавга)-т үүрэг болгосугай.

3. Эдгээр журмыг өөрийн байгууллагын түвшинд хэрэгжүүлж ажиллахыг бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагын дарга нарт үүрэг болгосугай.

4.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар (О.Сэмэр)-т даалгасугай.

/Уг тушаалын 1-р хавсралтыг ЭМС-ын 2009-180-р хүчингүй болгосон/

САЙД Л.ГҮНДАЛАЙ

Улсын бүртгэлд 2006 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 2647 дугаарт бүртгэсэн

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2024 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр

Дугаар А/123

ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, Засгийн газрын 2023 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуралдааны 48 дугаар тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Хууль тогтоомжтой зөрчилдсөн, эрх зүйн үйлчлэлийн хугацаа дууссан дараах тушаалуудыг хүчингүй болгосугай.

а/Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 1999 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн "Журам, дүрэм, маягтын загвар бэлтгэх тухай" А/243 дугаар тушаал,

б/Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдрийн "Журам батлах тухай" 279 дүгээр тушаал,

в/Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн "Төр хариуцах тусламж, үйлчилгээний тухай" 393 дугаар тушаал,

г/Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн "Тусгай зөвшөөрөл олгох тэргүүлэх чиглэл батлах тухай" А/421 дүгээр тушаал.

2.Энэхүү тушаалыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэхийг тус яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газар /С.Эрдэнэтуяа/-т даалгасугай.

САЙД С.ЧИНЗОРИГ