A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • "Гэрчилгээжүүлэх үйл ажиллагааны журамд тавигдах шаардлага"-ын журам батлах тухай /ЗХХАЭ №35 2022.12.09/
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЦАХИМ ХӨГЖИЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

2022 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр

Дугаар А/81

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5 дахь хэсэг, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсэг, Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1.4, 32 дугаар зүйлийн 32.1.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Гэрчилгээжүүлэх үйл ажиллагааны журамд тавигдах шаардлага"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам, Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд тус тус үүрэг болгосугай.

САЙД Н.УЧРАЛ