A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

(Шинэчилсэн найруулга)

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь эх орны үйлдвэрийн болон импортоор авсан зарим бараа, түүнчлэн төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж болон энэхүү үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээдэд онцгой албан татвар ногдуулах, түүнийг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1. Онцгой албан татварын тухай хууль тогтоомж нь Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

3 дугаар зүйл. Онцгой албан татвар төлөгч

Хэвлэх

3.1. Энэ хуульд заасан онцгой албан татвар ногдох бараа импортолсон болон дотоодод үйлдвэрлэж борлуулсан, түүнчлэн төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээд онцгой албан татвар төлөгч байна.

4 дүгээр зүйл. Онцгой албан татвар ногдох бараа, үйл ажиллагаа

Хэвлэх

4.1. Дараахь бараанд онцгой албан татвар ногдуулна:

4.1.1. бүх төрлийн согтууруулах ундаа;

4.1.2. бүх төрлийн тамхи;

4.1.3. автобензин, дизелийн түлш;

4.1.4. суудлын автомашин.

4.1.5.газрын тосны үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүн, керосин.

/Энэ заалтыг 2021 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

/Энэ заалтын Үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 4 дүгээр дүгнэлтээр 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн түдгэлзүүлсэн./
/Үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 04 дүгээр дүгнэлтийг Монгол Улсын Их Хурлын 2023 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 52 дугаар тогтоолоор хүлээн зөвшөөрсөн./

Тайлбар: Газрын тосны үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүн гэдэгт хүнд фракцын дизелийн түлш, нафта, алкилатыг ойлгоно.

4.2. Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн биет нэгж, тус үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд онцгой албан татвар ногдуулна.

5 дугаар зүйл. Онцгой албан татвар ногдуулах биет нэгж

Хэвлэх

5.1. Энэ хуулийн 4.1-д заасан бараанд онцгой албан татвар ногдуулахдаа дараахь биет нэгжийг үндэслэл болгоно:

Д/д Онцгой албан татвар ногдуулах                                                       барааны нэр, төрөл Онцгой албан татвар ногдуулах биет нэгж
1 Бүх төрлийн согтууруулах ундаа 1 литр
2 Янжуур болон түүнтэй адилтгах бусад тамхи 100 ширхэг
3 Дүнсэн болон түүнтэй адилтгах задгай тамхи 1 килограмм
4 Автобензин, дизелийн түлш 1 тонн
5 Суудлын автомашин 1 ширхэг
6 Газрын тосны үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүн, керосин
/Энэ заалтын Үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 4 дүгээр дүгнэлтээр 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн түдгэлзүүлсэн./
/Үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 04 дүгээр дүгнэлтийг Монгол Улсын Их Хурлын 2023 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 52 дугаар тогтоолоор хүлээн зөвшөөрсөн./
1 тонн

/Энэ заалтыг 2021 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.2. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэсэн бараанд онцгой албан татвар ногдуулахдаа үйлдвэрлэгчийн борлуулсан барааны биет нэгжийг үндэслэн тогтооно.

5.3. Онцгой албан татвар ногдуулах барааг бусдад үнэ төлбөргүй шилжүүлсэн, хандивласан, түүнчлэн хувь хүн, хуулийн этгээд өөрийн хэрэгцээнд ашигласан бол тэдгээрийг борлуулсанд тооцож онцгой албан татвар ногдуулна.

5.4. Энэ хуулийн 4.2-д заасан техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжид онцгой албан татвар ногдуулахдаа дараахь биет нэгжийг үндэслэл болгоно:

Д/д

Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл

Онцгой албан татвар ногдуулах биет нэгж

1

Тоглоомын ширээ буюу электрон хүрд

1 ширхэг

2

Автомат тоглоом

1 ширхэг

3

Тоглоомын үр дүнг харуулсан касс буюу тотализатор

1 ширхэг

4

Бооцоо тооцоолох букмейкерийн төв

1 ширхэг

6 дугаар зүйл. Ногдуулах онцгой албан татварын хэмжээ

Хэвлэх

6.1.Энэ хуулийн 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5-д заасан бараа болон эх орны үйлдвэрийн автобензин, дизелийн түлшний тогтоосон биет нэгжид дараахь хэмжээгээр онцгой албан татвар ногдуулна:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Д/д

Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл

Биет

нэгж

Ногдуулах онцгой албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/

2018

2019

2020 он ба түүнээс хойш

1

Хүнсний зориулалттай спирт

Согтууруулах ундааны үйлдвэрт худалдсан

1 литр

1 595

1 670

1 740

Эмийн үйлдвэр, хүн, мал эмнэлгийн хэрэгцээнд худалдсан

1 литр

1 450

1 450

1 450

бусад газарт худалдсан

1 литр

15 950

16 700

17 400

2

Бүх төрлийн цагаан архи, ликёр, кордиал ба спиртлэг

бусад ундаа
/Энэ хэсгийн 2 дахь заалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 06-ны  өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./
 

25 хүртэл хатуулагтай

1 литр

3 190

3 335

3 480

25-40 хүртэл хатуулагтай

1 литр

6 380

6 670

6 960

40 ба түүнээс дээш хатуулагтай

1 литр

14 355

15 000

15 660

 

Бүх төрлийн коньяк, виски, ром, джин

25 хүртэл хатуулагтай

1 литр

7 975

8 340

8 700

25-40 хүртэл хатуулагтай

1 литр

15 950

16 700

17 400

40 ба түүнээс дээш хатуулагтай

1 литр

19 140

20 010

20 880

3

Үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан эх орны үйлдвэрийн шимийн архи

1 литр

320

335

350

4

Бүх төрлийн дарс

35 хүртэл хатуулагтай

1 литр

800

835

870

35 ба түүнээс дээш хатуулагтай

1 литр

7 180

7 505

7 830

5

Бүх төрлийн пиво

1 литр

320

335

350

6

Янжуур болон түүнтэй адилтгах бусад тамхи

100 ширхэг

3 830

4 000

4 180

7

Дүнсэн болон түүнтэй адилтгах задгай тамхи

1 килограмм

2 870

3 000

3 130

8

Автобензин

90 хүртэл октантай

1 тонн

0-15 950

0-15 950

0-15 950

90 ба түүнээс дээш октантай

1 тонн

0-17 400

0-17 400

0-17 400

9

Дизелийн түлш

1 тонн

0-21 750

0-21 750

0-21 750

10 Газрын тосны үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүн, керосин
/Энэ заалтын Үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 4 дүгээр дүгнэлтээр 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн түдгэлзүүлсэн./
/Үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 04 дүгээр дүгнэлтийг Монгол Улсын Их Хурлын 2023 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 52 дугаар тогтоолоор хүлээн зөвшөөрсөн./
1 тонн - - 285 000

/Энэ хэсгийн 10 дахь заалтыг 2021 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

/Энэ хэсгийн 2 дахь заалтыг 2007 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсгийн 8, 9 дэх заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсгийн 1 дэх заалтад 2009 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсгийн 5 дахь заалтад 2009 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан ба Энэ өөрчлөлтийг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2009 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгож хуучин заалтыг сэргээсэн/

/Энэ хэсгийн 6 дахь заалтад 2009 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсгийн 7 дахь заалтад 2009 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсгийн 2 дахь заалтыг 2012 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсгийн 6 дахь заалтыг 2012 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсгийн 7 дахь заалтыг 2012 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсгийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсгийн 2, 4 дэх заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсгийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

6.11.Бүх төрлийн цагаан архи, ликёр, кордиал ба спиртлэг бусад ундаа болон бүх төрлийн коньяк, виски, ром, джинд дараах хэмжээгээр онцгой албан татвар ногдуулна:
 

Онцгой албан татвар ногдуулах
барааны нэр, төрөл
Биет нэгж 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 2025 оны 01 дүгээр сарын 01 хүртэл 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 2027 оны 01 дүгээр сарын 01 хүртэл 2027 оны 01 дүгээр сарын 1-нээс 2029 оны 01 дүгээр сарын 01 хүртэл 2029 оны 01 дүгээр сарын 01 -нээс хойш
 
Бүх төрлийн цагаан архи, ликёр, кордиал ба спиртлэг бусад ундаа 25 хүртэл хатуулагтай 1 литр 3700 3900 4100 4300
25-26 хүртэл хатуулагтай 1 литр 7300 7700 8100 8500
26-28 хүртэл хатуулагтай 1 литр 7300 7700 8100 8500
28-30 хүртэл хатуулагтай 1 литр 7300 7700 8100 8500
30-32 хүртэл хатуулагтай 1 литр 7300 7700 8100 10440
32-34 хүртэл хатуулагтай 1 литр 7300 7700 10440 13050
34-36 хүртэл хатуулагтай 1 литр 7300 10440 11500 12600
36-38 хүртэл хатуулагтай 1 литр 10440 11500 12600 13800
38-40 хүртэл хатуулагтай 1 литр 10440 11500 12600 13800
40 ба түүнээс дээш
хатуулагтай
1 литр 31300 34450 37900 41690
Бүх төрлийн коньяк, виски, ром, джин 25 хүртэл хатуулагтай 1 литр 9100 9600 10100 10600
25-26 хүртэл хатуулагтай 1 литр 18300 19200 20200 21200
26-28 хүртэл хатуулагтай 1 литр 18300 19200 20200 21200
28-30 хүртэл хатуулагтай 1 литр 18300 19200 20200 21200
30-32 хүртэл хатуулагтай 1 литр 18300 19200 20200 26100
32-34 хүртэл хатуулагтай 1 литр 18300 19200 26100 28700
34-36 хүртэл хатуулагтай 1 литр 18300 26100 28700 31600
36-38 хүртэл хатуулагтай 1 литр 26100 28700 31600 34800
38-40 хүртэл хатуулагтай 1 литр 26100 28700 31600 34800
40 ба түүнээс дээш хатуулагтай 1 литр 38280 44000 50600 58200

/Энэ хэсгийг 2022 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6.2. Энэ хуулийн 4.1.3-т заасан автобензин, дизелийн түлшийг импортлон оруулж байгаа хилийн боомтоос хамааруулан дараахь хэмжээгээр онцгой албан татвар ногдуулна:

Д/д

Хилийн боомтын нэр

Ногдуулах онцгой албан татварын хэмжээ

/төгрөгөөр /

Автобензин /шинжилгээний аргаар тодорхойлсон октаны хэмжээ/

Дизелийн түлш

90 хүртэл

90 ба түүнээс дээш

1

Цагааннуур, Ярант, Боршоо, Арцсуурь, Тэс, Бургастай, Гашуун сухайт, Шивээ хүрэн, Баян хошуу, Бичигт, Хавирга

0-215.000

0-217.000

0-221.000

2

Ханх, Ульхан майхан

0-223.000

0-229.000

0-226.000

3

Сүхбаатар, Замын-үүд, Алтанбулаг

0-750.000

0-750.000

0-850.000

4

Эрээнцав

0-750.000

0-750.000

0-850.000

/Энэ 6.2 дахь хэсгийг 2008 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ 6.2 дахь хэсгийн 1,2,3 дахь заалтыг 2009 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсэгт 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар 4 дэх заалт нэмж, 3 дахь заалтад өөрчлөлт оруулсан/

6.3.Энэ хуулийн 4.1.4-т заасан суудлын автомашин импортолсон бол үйлдвэрлэгдсэн оноос хойших хугацаа болон хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамжийг харгалзан дараахь хэмжээгээр онцгой албан татвар ногдуулна:

Д/д

Хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамж см/3/

Ногдуулах онцгой албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/

Үйлдвэрлэгдсэн оноос хойших хугацаа /жилээр/

0-3 жил

4-6 жил

7-9 жил

10 ба түүнээс дээш жил

1

1500 ба түүнээс доош

750 000

1 600 000

3 350 000

10 000 000

2

1501-2500

2 300 000

3 200 000

5 000 000

11 700 000

3

2501-3500

3 050 000

4 000 000

6 700 000

13 350 000

4

3501-4500

6 850 750

8 000 000

10 850 000

17 500 000

5

4501 ба түүнээс дээш

14 210 000

27 200 000

39 150 000

65 975 000

/Энэ хэсгийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

6.4.Энэ хуулийн 4.2-т заасан тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжид дараах хэмжээгээр онцгой албан татвар ногдуулна:

Д/д

Онцгой албан татвар ногдуулах барааны нэр, төрөл

Биет нэгжид ногдуулах онцгой албан татварын хэмжээ

/төгрөгөөр, сард/

1

Тоглоомын ширээ буюу электрон хүрд

116000000

2

Автомат тоглоом

4350000

3

Тоглоомын үр дүнг харуулсан касс буюу тотализатор

116000000

4

Бооцоо тооцоолох букмейкерийн төв

116000000

/Энэ хэсгийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

6.5. Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагааг цахим, интернэт, үүрэн телефоны сүлжээ ашиглан эрхэлж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд сар тутам 36250000 төгрөгтэй тэнцэх хэмжээгээр онцгой албан татвар ногдуулна.

/Энэ хэсэгт 2015 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.6. Онцгой албан татварыг ногдуулахдаа Монголбанкнаас тогтоосон тухайн өдрийн төгрөгийн америк доллартой харьцах албан ёсны ханшийг үндэслэнэ.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцно/

6.7. Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татварын хувь, хэмжээг энэ хуулийн 6.1, 6.2-т заасан хязгаарт багтаан салбарын онцлогийг харгалзан Засгийн газар тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2008 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсэгт 2012 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

6.8.Хос тэжээлт автомашин, шингэрүүлсэн хийгээр ажилладаг автомашин, цахилгаан тэжээлт автомашинд ногдуулах онцгой албан татварын хувь, хэмжээг энэ хуулийн 6.3-т заасан хэмжээний 0-50 хувиар Засгийн газар тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

7 дугаар зүйл. Онцгой албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

7.1. Дараахь барааг онцгой албан татвараас чөлөөлнө:

7.1.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэн экспортод гаргасан энэ хуулийн 4.1-д заасан бараа;

7.1.2. гэрийн нөхцөлд энгийн аргаар өөрийн хэрэгцээнд зориулж сүү, сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архи;

7.1.3. хамрын тамхи;

7.1.4. гаалийн байгууллагаас зорчигчдын хувийн хэрэгцээнд зориулж татваргүй нэвтрүүлэхийг зөвшөөрсөн хэмжээний архи, тамхи;

7.1.5. хос тэжээлт автомашин.

/Энэ заалтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

7.1.6.шингэрүүлсэн хийгээр ажилладаг автомашин;

/Энэ заалтыг 2010 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ заалтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

7.1.7.цахилгаан тэжээлт автомашин.

/Энэ заалтыг 2010 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ заалтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

7.2.Хос тэжээлт автомашин, шингэрүүлсэн хийгээр ажилладаг автомашин, цахилгаан тэжээлт автомашины онцгой албан татварыг 50 хувиар хөнгөлнө.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ хэсгийг 2017 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

8 дугаар зүйл. Онцгой албан татварыг ногдуулах, төсөвт төлөх

Хэвлэх

8.1.Энэ хуульд заасан импортын барааг Монгол Улсын хилээр оруулж ирсэн тухай бүрт гаалийн байгууллага онцгой албан татвар ногдуулж, татварын орлогыг төрийн сангийн дансанд шилжүүлнэ.

8.2. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэсэн спиртээс бусад бараанд ногдуулах онцгой албан татварыг татвар төлөгч сар бүрийн 25-ны өдрийн дотор урьдчилан улсын төсөвт төлнө.

8.3. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэсэн бараанд ногдуулах онцгой албан татварын тухайн сарын тайланг татвар төлөгч дараа сарын 5-ны өдрийн дотор татварын албанд тушаана.

8.4. Спиртийн үйлдвэрийн борлуулсан спиртэд ногдуулсан онцгой албан татварыг ажлын 2 хоногт багтаан улсын төсөвт төлнө.

8.5.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хүнсний зориулалтаар үйлдвэрлэсэн спиртийг борлуулахад худалдан авагчид нэгдсэн дугаар бүхий баримт өгөх бөгөөд түүний загварыг татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

8.6. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэж борлуулсан архи, дарсанд онцгой албан татвар ногдуулахдаа уг согтууруулах ундаанд ногдох спиртэд төлсөн онцгой албан татварыг энэ хуулийн 8.5-д заасан баримтыг үндэслэн хасч тооцно.

8.7.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэсэн янжуур тамхинд онцгой албан татвар ногдуулахдаа уг тамхийг үйлдвэрлэхэд түүхий эдийн зориулалтаар импортолсон задгай тамхинд ногдуулсан онцгой албан татварыг хасч тооцно.

8.8. Энэ хуулийн 5.4-д заасан татвар ногдуулах биет нэгжийн төрөл, тоо хэмжээний өөрчлөлтийн сарын мэдээг татвар төлөгч дараа сарын 10-ны өдрийн дотор харьяа татварын албанд ирүүлэх бөгөөд уг өөрчлөлтийг татварын алба татвар төлөгчийн бүртгэлийн гэрчилгээнд тусгаж, шинээр суурилуулсан техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн тухайн сарын албан татварыг нөхөн ногдуулна.

8.9. Энэ хуулийн 6.4, 6.5-д заасан үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байгаа албан татвар төлөгч тухайн сард төлөх албан татварыг сар бүрийн 25-ны өдрийн дотор урьдчилан төлж, тайланг дараа сарын 10-ны өдрийн дотор татварын албанд ирүүлнэ.

8.10.Компанийн нөөц бүрдүүлэх зорилгоор импортлож байгаа автобензин, дизелийн түлшинд ногдох онцгой албан татварыг компанийн нөөц бүрдүүлэх аж ахуйн нэгжийн нэр, автобензин, дизелийн түлшний заавал байлгах нөөцийн тоо хэмжээ, сэлгээ хийх хугацааг тогтоосон Засгийн газрын шийдвэрийг үндэслэн компанийн нөөцийг сэлгэх зорилгоор борлуулж эхэлсэн өдөр ногдуулна.

/Энэ хэсгийг 2007 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

8.11.Газрын тосны бүтээгдэхүүний бөөний худалдаа, үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компанийн импортлож байгаа компанийн нөөц бүрдүүлэхээс бусад Монгол Улсын 30 хоногийн хэрэглээтэй тэнцэх хэмжээний автобензин, дизелийн түлшинд ногдох онцгой албан татварыг 30 хоногоор хойшлуулан ногдуулна.

/Энэ хэсгийг 2007 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

8.12.Энэ хуулийн 6.7-д заасан татварыг төсөвт төлөхтэй холбогдсон журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

9 дүгээр зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

9.1. Энэ хуулийг 2007 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

9.2. Энэ хуулийн 4.2, 5.4, 6.4, 6.5, 8.8, 8.9 дэх хэсгийг 2006 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW OF MONGOLIA 

June 29, 2006                                                                                        Ulaanbaatar city

(2022.09.23-ны өдрийн орчуулга)  Unofficial translation

 ON EXCISE TAX
/Revised edition/ 

Article 1.Purpose of the law

1.1.The purpose of this law is to regulate relations in connection with imposition of excise tax on specific domestic and imported goods, special purpose technical devices and equipment that are used for quizzes and gambling,  and inpiduals and legal entities that conduct these activities, and payment of such tax to the budget.
 

Article 2.Legislation on excise tax

2.1.The legislation on excise tax shall comprise of the General Taxation Law, this law and other legislative acts enacted in conformity with them.
 

Article 3.Excise taxpayer

3.1.Inpiduals and legal entities that imported goods, domestically produced and sold goods,  or are conducting quizzes and gambling activities that are subject to excise tax in accordance with this law shall be the excise taxpayers.

Article 4.Goods and activities subject to excise tax

4.1.The following goods shall be subject to excise tax:

4.1.1.All types of alcoholic beverages;

 4.1.2.All types of tobacco;

4.1.3.Gasoline and diesel fuel; and

4.1.4.Automobiles;

4.1.5.By-products of oil production, kerosene.

/This sub-paragraph was added by the law as of July 06, 2021/

Commentary: Oil production by-products are heavy fraction diesel fuel, naphtha and alkylate.

4.2.Excise tax shall be imposed on physical units of special purpose technical devices and equipment that are used for quizzes arid gambling, and activities of inpiduals and legal entities which conduct these activities.
 

Article 5.Physical units subject to excise tax

5.1.Imposition of excise tax with respect to goods specified in Article 4. 1 of this law shall be based on the following physical units:

No

Title and type of goods subject to excise tax

Physical unit subject to excise tax

1

All types of alcoholic beverages

1 liter

2

Cigarettes and similar tobacco items

100 pieces

3

4

Pipe tobacco and similar bulk tobacco

1 kg

Gasoline and diesel fuel

1 ton

5

Automobile

1 piece

6

By-products of oil production, kerosene

1 tone


/This sub-paragraph was added by the law as of July 06, 2021/

5.2.Imposition of excise tax on goods produced in the territory of Mongolia shall be determined on the basis of total physical units of goods sold by a producer.

5.3.In case of goods subject to excise tax are transferred and donated free of charge or used by inpidual and legal entities for personal use, such goods shall be considered sold and be subject to excise tax.

5.4.Imposition of excise tax on special purpose technical device and equipment specified in Article 4.2 of this law shall be based on the following physical units:
 

No

Title and type of goods subject to excise tax

Physical unit subject to excise tax

1

Gaming table or roulette

1 piece

2

Slot machine

1 piece

3

Cashier or totalizer that provides results of gambling

1 piece

4

Bookmaker center that estimates the bets

1 piece


Article 6. Excise tax rate to be imposed

6.1.Excise tax shall be imposed on physical units of goods specified in Articles 4.1.1, 4.1.2, and 4.1.5 of this law and those of domestically produced gasoline and diesel fuel at the following rates:

/This paragraph was amended by the law as of July 06, 2021/

No

Title and type of goods subject to excise tax

Physical

Unit

Excise tax rate (by tugrugs)

2018

2019

2020 and after thereof

1

Spirits for food

Sold to distillery

Producers

1 liter

1595

1670

1740

Sold to pharmaceutical industry, human and veterinary use

1 liter

1450

1450

1450

Sold to others

1 liter

15950

16700

17400

2

All types of white alcohol, liqueurs, cordials and other spirits drinks

/The second sub-subparagraph of this paragraph was annulled by the law as of July 6, 2022 and it shall come to in force on January 1, 2023/

Up to 25 percent

1 liter

3190

3335

3480

25-40 percent

1 liter

6380

6670

6960

40 percent and more

1 liter

14355

15000

15660

 

All types of brandy, whiskey, rum and gin

Up to 25 percent

1 liter

7975

8340

8700

25-40 percent

1 liter

15950

16700

17400

40 and more

1 liter

19140

20010

20880

3

Mongolian milk alcohol distilled using a production

Method

1 liter

320

335

350

4

All types of wines

Up to 35 percent

1 liter

800

835

870

35 percent and more

1 liter

7180

7505

7830

5

All types of beer

1 liter

320

335

350

6

Cigarettes and other similar tobacco

100 pieces

3830

4000

4180

7

Pipe tobacco and other

similar bulk tobacco

1 kg

2870

3000

3130

8

Gasoline

Up to 90-octane

1 ton

  0-15950

0-15950

0-15950

90-octane and

More

1 ton

0-17400

0-17400

0-17400

9

Diesel fuel

1 ton

0-21750

0-21750

0-21750

10

By-products of oil production, kerosene

1 ton

-

-

285000

               


/The sub-paragraph 10 of this paragraph was added by the law as of July 06, 2021/

/The sub-subparagraph 2 of this paragraph was annulled by the law as of July 6, 2022 and it shall come to in force on January 1, 2023/

/The sub-subparagraph 2 of this paragraph was modified by the law as of November 11, 2007/

/The sub-subparagraphs 8 and 9 of this paragraph were modified by the law as of May 22, 2008/

/The sub-subparagraph 1 of this paragraph was amended by the law as of March 12, 2009/

/The sub-subparagraph 5 of this paragraph was amended by the law as of March 12, 2009, and this change was annulled and the previous sub-paragraph was restored by the Resolution No.2 dated as of May 27, 2009 of the Constitutional Court of Mongolia /

/The sub-subparagraph 6 of this paragraph was amended by the law as of March 12, 2009/

/The sub-subparagraph 7 of this paragraph was modified by the law as of March 12, 2009/

/The sub-subparagraph 2 of this paragraph was modified by the law as of September 11, 2012/

/The sub-subparagraph 6 of this paragraph was modified by the law as of September 11, 2012/

/The sub-subparagraph 7 of this paragraph was modified by the law as of September 11, 2012/

/This paragraph was modified by the law as of January 23, 2015/

The sub-paragraphs 2 and 4 of this paragraph were modified by the law as of February 5, 2016/

/This paragraph was modified by the law as of April 14, 2017/

6.11.Excise tax shall be imposed on physical units of all types of white alcohol, liqueurs, cordials and other spirits drinks and all types of brandy, whiskey, rum and gin at the following rates:
 

No

Title and type of goods subject to excise tax

Physical

Unit

Excise tax rate (by tugrugs)

From January 1, 2023 to January 1, 2025 

From January 1, 2025 to January 1, 2027 

From January 1, 2027 to January 1, 2029 

From January 1, 2029 and after thereof

1

All types of white alcohol, liqueurs, cordials and other spirits drinks

 

Up to 25 percent

1 liter

3700

3900

4100

4300

25-26 percent

1 liter

7300

7700

8100

8500

26-28 percent

1 liter

7300

7700

8100

8500

28-30 percent

1 liter

7300

7700

8100

8500

30-32 percent

1 liter

7300

7700

8100

10440

32-34 percent

1 liter

7300

7700

10440

13050

34-36 percent

1 liter

7300

10440

11500

12600

36-38 percent

1 liter

10440

11500

12600

13800

38-40 percent

1 liter

10440

11500

12600

13800

40 and more percent

1 liter

31300

34450

37900

41690

2

All types of brandy, whiskey, rum and gin

Up to 25 percent

1 liter

9100

9600

10100

10600

25-26 percent

1 liter

18300

19200

20200

21200

26-28 percent

1 liter

18300

19200

20200

21200

28-30 percent

1 liter

18300

19200

20200

21200

30-32 percent

1 liter

18300

19200

20200

26100

32-34 percent

1 liter

18300

19200

26100

28700

34-36 percent

1 liter

18300

26100

28700

31600

36-38 percent

1 liter

26100

28700

31600

34800

38-40 percent

1 liter

26100

28700

31600

34800

40 and more percent

1 liter

38280

44000

50600

58200


 

/This paragraph was added by the law as of July 6, 2022 and it shall come to in force on January 1, 2023/

6.2.Excise tax shall be imposed on gasoline and diesel fuel specified in Article 4.1.3 of this law at the following rates based on point of import at frontier posts:

 

No

Name of the Frontier post

Excise tax rate (by tugrugs)

Gasoline (amount of octane determined by an analytical method)

Diesel fuel

Up to 90- octane

90-octane

and more

1

Tsagaannuur, Yarant, Borshoo,

Artssuuri, Tes, Burgastai, Gashuun Sukhait, Shivee Khuren, Bayan Khoshuu, Bichigt, and Khavirga

0-215000

0-217000

0-221000

2

Khankh and Ulikhan Maikhan

0-223000

0-229000

0-226000

3

Sukhbaatar, Zamyn-Uud, and Altanbulag

0-750000

0-750000

0-850000

4

Ereentsav

0-750000

0-750000

0-850000

/This paragraph 6.2 was modified by the law as of May 22, 2008/

/The sub-paragraphs 1,2, and 3 of this paragraph 6.2 were modified by the law as of January 16, 2009/

/The sub-paragraph 4 of this paragraph 6.2 was added and the sub-paragraph 3 was amended by the law as of October 30, 2015 respectively/

6.3.In case of an automobile specified in Article 4.1.4 of this law is imported, excise tax shall be imposed at the following rates based on period following the production year and volume of engine cylinder:

 

No

Volume of engine cylinder (cm )

Excise tax rate (by tugrugs)

Period following the production year (in years)

0-3 years

4-9 years

7-9 years

10 years and over

1

1500 and below

750000

1600000

3350000

10000000

2

1501-2500

2300000

3200000

5000000

11700000

3

2501-3500

3050000

4000000

6700000

13350000

4

3501-4500

6850750

8000000

10850000

17500000

5

4501 and more

14210000

27200000

39150000

65975000

/This paragraph was modified by the law as of April 14, 2017/

6.4. Excise tax shall be imposed on special purpose technical devices and equipment specified in Article 4.2 of this law at the following rates:

No

Title and type of goods subject to excise tax

Excise tax rate per physical unit

(by tugrugs, per month)

1

Gaming table or roulette

11600000

2

Slot machine

4350000

3

Cashier or totalizer that provides results of gambling

11600000

4

Bookmaker center that estimates the bets

11600000

/This paragraph was modified by the law as of January 23, 2015/

6.5.Excise tax equal to MNT 36250000 per month shall be imposed on activities of inpidual and legal entities that conduct quizzes and gambling using electronic network, internet, and cellular telephone network.

/This paragraph was amended by the law as of January 23, 2015/

6.6.Imposition of excise tax shall be based on an official exchange rate of USD against Mongolian togrog set by the Bank of Mongolia on a given day.

/This paragraph was annulled by the law as of January 23, 2015/

6.7.The excise tax percentage and rate on gasoline and diesel fuel shall be determined by the Government, taking into account the specifics of the sectors, within the ranges specified in Articles 6.1 and 6.2 of this law.

/This paragraph was added by the law as of May 22, 2008/

/The addendum to this paragraph was made by the law as of September 11, 2012/

6.8.The Government shall determine the excise tax percentage and rate to be imposed on hybrid automobile, liquefied gas-powered automobile, and electric automobile from 0 to 50 percent of the rate specified in Article 6.3 of this law.

/This paragraph was added by the law as of June 8, 2017/

Article 7.Excise tax exemptions and discounts

/The addendum to the title of this Article was made by the law as of April 14, 2017/

7.1.The following goods are exempted from excise tax:

7.1.1.Goods specified in Article 4.1 of this law that are produced in the territory of Mongolia and exported;

7.1.2.Mongolian milk alcohol distilled in household conditions using a simple means for personal consumption;

7.1.3.Snuff tobacco;

7.1.4.Duty-free alcohol and tobacco for passenger's personal use as authorized by the Customs Authority;

7.1.5.Hybrid automobile;

/This sub-paragraph was annulled by the law as of April 14, 2017/

Liquefied gas-powered automobile;

/This sub-paragraph was added by the law as of June 24, 2010/

/This sub-paragraph was annulled by the law as of April 14, 2017/

Electric automobile.

/This sub-paragraph was added by the law as of June 24, 2010/

/This sub-paragraph was annulled by the law as of April 14, 2017/

The excise tax rate to be imposed on hybrid automobile, liquefied gas-powered automobile, and electric automobile shall be discounted by 50 percent.

/This paragraph was added by the law as of April 14, 2017/

/This paragraph was annulled by the law as of June 08, 2017/
 

Article 8.Imposition and payment of excise tax to the budget

8.1.The customs authority shall impose excise tax on imported goods at each point of import at the Mongolian border and transfer the tax income to the treasury account.

8.2.A taxpayer shall pay the tax to the budget in advance on goods produced in the territory of Mongolia that are subject to excise tax other than spirits within the 25th of each month.

8.3.A taxpayer shall submit the excise tax report on goods produced in the territory of Mongolia to the taxation authority on monthly basis by the 5th of the following month.

8.4.Excise tax imposed on spirits sold by distillery producers shall be paid to the budget within 2 working days.

8.5.Documents with uniform numbering shall be issued to buyers when spirits produced in the territory of Mongolia is sold. Format of the document shall be approved by the administrative authority in charge of taxation matters.

8.6.The excise tax paid for the spirits used for the alcohol and wine produced and sold in the territory of Mongolia shall be deducted from excise tax to be imposed on the alcohol and wine on the basis of the document specified in Article 8.5 of this law.

8.7.The excise tax imposed on the bulk tobacco imported as a raw material used for the cigarettes produced and sold in the territory of Mongolia shall be deducted from excise tax to be imposed on such cigarettes.

8.8.A taxpayer shall submit a monthly update with respect to changes in types and quantity of taxable physical units specified in Article 5.4 of this law to a corresponding tax authority by the 10th of the following month. The tax authority shall record the changes in the taxpayer registration certificate and impose taxes due in that month retrospectively on newly installed device and equipment.

8.9.A taxpayer that conducts activities specified in Articles 6.4 and 6.5 of this law shall pay taxes due in a given month in advance within the 25th of each month and submit the report to the tax authority within the 10th of the following month.

8.10.Excise tax on gasoline and diesel fuel imported for the purpose of stockpiling of the company shall be imposed on the date of sale for the purpose of replacement of the company's stock, based on the Government's decision on the name of the business entity stockpiling of the company, the quantity of gasoline and diesel fuel that must be kept necessarily, and the replacement period.

/This paragraph was added by the law as of December 21, 2007/

8.11.Excise tax on gasoline and diesel fuel equivalent to 30 days of consumption in Mongolia other than collecting stockpiling of the company imported by the petroleum product retail and manufactory license holder company shall be imposed with a delay of 30 days.

/This paragraph was added by the law as of December 21, 2007/

8.12.The government member in charge of finance and budget matters shall approve the procedures related to the payment of taxes to the budget specified in Article 6.7 of this law.

/This paragraph was added by the law as of September 11, 2012/
 

Article 9.Entry into force

9.1.This law shall enter into force as from January 1, 2007.

9.2.Paragraphs 4.2, 5.4, 6.4, 6.5, 8.8, and 8.9 of this law shall enter into force as from August 1, 2006.

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA NYAMDORJ.TS