Хэвлэх DOC Татаж авах
Дэд бүтцийн хөгжлийн сайд, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 1994 оны 136/134 тоот тушаалын хавсралт
 
 
КРАНЫ АШИГЛАЛТ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ
 
 
Нэг. Ерөнхий зүйл
1.      Авто краныг улсын хяналтад бүрэн хамруулахад энэ журмын зорилго оршино.
2.      Энэ журмыг гүүрэн болон цамхагт кранаас бусад автомашин, өөрөө явах механизм дээр төхөөрөмжилсөн өргөх байгууламжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавихад мөрдөнө.
 
Хоёр. Улсын бүртгэлд авах ба хасах, зөвшөөрөл олгох
 
3.      Краныг зохих дүрмийн дагуу улсын бүртгэлд авч, шинээр ажиллуулж эхлэх, нэг байгууллагаас нөгөөд шилжүүлэх зөвшөөрлийг зөвхөн Барилга, техник ашиглалтын хяналтын газраас олгоно. Энэ зөвшөөрөл нь Замын цагдаагийн газраас улсын дугаар олгох, шилжүүлэх хөдөлгөөн хийх үндэслэл болно.
 
4.      Кран төхөөрөмжтэй автомашины зориулалтыг өөрчлөх, ашиглалтын хугацаа, норм дуусаж, улсын бүртгэлээс хасах болон зохих журмын дагуу гадаад улсад гаргах /худалдах, бараагаар солилцох гэх мэт/ зэрэгт барилга, техник ашиглалтын хяналтын газраас зөвшөөрөл авна.
 
Гурав. Ашиглалтын аюулгүй ажиллагаанд тавих хяналт
 
5.      Замын цагдаагийн газрын ажилтнаас улсын үзлэг шалгалтад хамрагдаж байгаа кранд доорх зүйлийг шалгана.
 
1)     Тухайн төрлийн краныг эзэмших машинчийн эрхийн үнэмлэх хүчинтэй эсэх /зөвхөн БТХАГ-ын улсын байцаагчийн гарын үсэг тэмдэг бүхий мэргэжлийн үнэмлэхтэй машинчийг кран ажиллуулах эрхтэй гэж үзнэ/
 
2)     Краныг ашиглах зөвшөөрөл авсан эсэх /БТХАГ-ын улсын байцаагч краныг бүртгэн авч, ашиглах зөвшөөрөл өгсөн, энэ тухай заводын паспортод бичиж, гарын үсэг зурж тэмдэг дарсан байвал БТХАГ-аас зөвшөөрөл авсанд тооцно./