Хэвлэх DOC Татаж авах

/БСШУС-ын 2018 оны А/425 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 08 сарын 16 өдрийн А/309 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

Дүнгийн хуудас (I-III анги)

Суралцагчийн нэр:                                     Анги:                          Улирал:                     Огноо:

Суралцах ерөнхий чадвар:

 • Өөртөө итгэлтэй байх
 • Анхааралтай сонсох
 • Заавар, журам, дэгийн дагуу ажиллах
 • Хийж байгаа ажил үйлээ нягталж хянаж, цагт нь дуусгах
 • Бие даан болон хамтран ажиллах
 • Олон нийтийн ажилд оролцох
 • Авьяасаа нээх, хөгжүүлэх
 • Суралцах хүсэл эрмэлзлэлтэй байх

 

Эх хэлний чадвар :

Унших

 • Зөв унших
 • Ойлгож унших
 • Хурдан унших
 • Бусдад хандаж унших
 • Бичиж тэмдэглэж унших

Бичих

 • Зөв бичих
 • Хурдан бичих
 • Найруулан бичих

Ярих ярилцах

 • Цээжилснээ зөв, тод сонсголонтой аялгуулан ярих
 • Утга санаа, уялдаа холбоог илэрхийлж бусдад ойлгомжтой ярих
 • Үг, үг хэллэгийг сонгон хэрэглэх, тайлбарлах

Тооцоолох чадвар:

 • Сэтгэн бодох
 • Асуудал шийдвэрлэх
 • Тоолох
 • Жиших
 • Тоймлох
 • Таних, хэмжих
 • Тооцоо хийх
 • Ухагдахуун, нэр, томьёо, бодолт, тооцооллыг ярих, тайлбарлах
 • Багажийг ашиглах
 • Хуваарийг зөв унших

 

Байгаль орчноо мэдрэх, таних чадвар, хандлага:

 • Учир шалтгааны асуулт асуух
 • Туршилт хийх
 • Үр дүн, учир шалтгааныг тайлбарлах
 • Багаж хэрэгсэлтэй эв дүйтэй ажиллах
 • Байгалийн олон янз байдлыг мэдрэх ухаарах
 • Байгаль орчноо сайхан байлгах, хайрлах, хамгаалах
 • Орчноо зүлэгжүүлэх цэцэгжүүлэх

 

Биеэ авч явах, бие даах, нийгэм орчинд амьдрах чадвар:

 • Мэндлэх, хүндлэх
 • Бусдад туслах, эвсэг нөхөрсөг, ажилсаг байх
 • Биеэ эрүүл байлгах
 • Дүрэм журам биелүүлэх
 • Биеэ хөгжүүлэх (оролдлого чармайлт)
 • Хөдөлгөөний эв дүй

 

Орчин, юмсын гоо сайхан, зохицлыг мэдрэх чадвар:

 • Мэдрэмж, сэтгэгдэл хөдлөлөө ойлгох, илэрхийлэх
 • Баяжуулан зохиомжлон сэтгэх, бүтээл хийх
 • Зэмсэг, багаж хэрэгсэлтэй эвтэй харьцах, ашиглах

 

Тайлбар: Багш нар суралцагчдын авьяас, чадварыг шалгах нэмэлт чадваруудыг оруулж болно.

Суралцагчдын эзэмсэн чадварын түвшинг үнэлж, доорхи тэмдэглэгээгээр тэмдэглэнэ.            

Маш сайн-М,  Хангалттай-Х, Сайжирч байгаа-С,  Анхаарах шаардлагатай-А

 

Ахиц, амжилтын үзүүлэлт:

 

 

Эцэг эхэд өгөх зөвлөмж, анхаарах асуудал:

 

 

 

 

Анги удирдсан багшийн гарын үсэг:                             /                                   /


 

   

Дүнгийнхуудас (IV-V анги)

   
 

Суралцагчийндугаар:

         
 

Суралцагчийновог, нэр:

         
 

Хүйс:

     

Хичээлийнжил:

 
 

Анги:

     

Огноо:

   

Хичээлийннэр

Заасанбагш

Улирлындүн

Жилийнэцсийндүн

I

II

III

IV

Хувь

Хувь

Хувь

Хувь

Хувь

1

Математик

 

90

80

80

75

81

2

Монголхэл

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

Хувь

Үсгэнүнэлгээ

 

Ахицамжилтынүзүүлэлт:

 
 

85-100

Онц

         
 

70-84

Сайн

         
 

55-69

Хангалттай

         
 

40-54

Дунджаасдоогуур

         
 

25-39

Дэмжлэгхэрэгтэй

         
 

0-25

Хангалтгүй

         
               
               
 

Анхаарахасуудал, эцэгэхэдөгөхзөвлөмж:

     
               
 

 

Ангиудирдсанбагшийнгарынүсэг:                                   /                            /

                       

 

     

Дүнгийнхуудас (дунданги)

         
 

Суралцагчийндугаар:

                   
 

Суралцагчийновог, нэр:

                 
 

Хүйс:

         

Хичээлийнжил:

     
 

Анги:

         

Огноо:

         

Хичээлийннэр

Заасанбагш

Улирлындүн

Жилийнэцсийндүн

I

II

III

IV

Хувь

Үсгэндүн

Хувь

Үсгэндүн

Хувь

Үсгэндүн

Хувь

Үсгэндүн

Хувь

Үсгэндүн

1

Математик

 

90

А

80

B

80

B

75

C

81

B

2

Монголхэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

Дүн

                   
 

Үсгэндүн

Хувь

 

Ахиц, үзүүлсэнамжилт:

         
 

“A”

90-100

                   
 

“B”

80-89

                   
 

“C”

70-79

                   
 

“D”

60-69

                   
 

“F”

1-59

                   
                         
       

Анхаарахасуудал, эцэгэхэдөгөхзөвлөмж:

   
         

 

             
   

Ангиудирдсанбагшийнгарынүсэг:                                   /                            /

                         
                           

 


 

     

Дүнгийнхуудас (ахлаханги)

         
 

Суралцагчийндугаар:

                     
 

Суралцагчийновог, нэр:

                     
 

Хүйс:

         

Хичээлийнжил:

       
 

Анги:

         

Огноо:

         

Хичээлийннэр

Заасанбагш

Улирлындүн

Жилийнэцсийндүн

Оноо

I

II

III

IV

Хувь

Үсгэндүн

Хувь

Үсгэндүн

Хувь

Үсгэндүн

Хувь

Үсгэндүн

Хувь

Үсгэндүн

1

Математик

 

90

А-

80

B-

80

B-

75

C

81

B-

2.33

2

Монголхэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийтоноо

 

                           
 

Дүн

Оноо

 

Ахиц, үзүүлсэнамжилт:

         
 

Үсгэндүн

Хувь

                   
 

“A+”

97-100

4

                   
 

“A”

93-96

3.67

                   
 

“A-”

90-92

3.33

                   
 

“B+”

87-89

3

                   
 

“B”

83-86

2.67

                   
 

“B-”

80-82

2.33

                   
 

“C+”

77-79

2

                   
 

“C”

73-76

1.67

                   
 

“C-”

70-72

1.33

 

Анхаарахасуудал, эцэгэхэдөгөхзөвлөмж:

   
 

“D+”

67-69

1

                   
 

“D”

63-66

0.67

                   
 

“D-”

60-62

0.33

                   
 

“F”

1-59

0

                   
                           
   

Ангиудирдсанбагшийнгарынүсэг:                                   /                            /