Хэвлэх DOC Татаж авах

/СС, ХХААХҮС, ХНХС, БСШУССайдын 2016 оны 405,А-70,А/294,А/157 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/.            

  Боловсрол, Шинжлэх Ухааны болон

Хөдөлмөрийн сайдын 2013 оны А/136,А271

                                                                                                                                                                             дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

ГЭРЧИЛГЭЭ

 

№.......

 

МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА ХАНГАСАН ТУЛ ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОВ

 

 

Аймаг, хот: .........................................................................................................................

 

 

Сургалтын байгууллагын нэр: ............................................................................................................................................

 

Сургалтын төрөл: ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

Хөтөлбөрийг үнэлсэн:  /........................................./      / ..................../      /...................../

 

                                               /Албан тушаал/                                              /Нэр/                                /Гарын үсэг/

 

Байгууллагын хаяг, удирдах хүн: .....................................................................................

.............................................................................................................................................

 Хаягийн өөрчлөлт: ............................................................................................................

 

 

Хүчинтэй байх хугацаа:                                                                                    .... оны.... сарын ....... өдөр

 

Хөдөлмөрийн яам

МБСБХЗГ-ын дарга :            /............................../                           /................................/

 

                                                                                      /Нэр/                                                                             /Гарын үсэг/

 

Сунгалтын хугацаа:                                                                                           .... оны .... сарын ....... өдөр

  

Хөдөлмөрийн яам

 МБСБХЗГ-ын дарга :          /................................/                        /................................../

                                      

                                                            /Нэр/                                                                                   /Гарын үсэг/

 

 

Олгосон:     ......оны ......дугаар сарын.....өдөр