Хэвлэх DOC Татаж авах

/СС, ХХААХҮС, ХНХС, БСШУССайдын 2016 оны 405,А-70,А/294,А/157 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/.

Боловсрол, Шинжлэх Ухааны болон

Хөдөлмөрийн сайдын 2013 оны А/136,А271

                                                                                                                                                                            дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт

 

Загвар 1

 

Огноо...........

МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

ЭРХЛЭХ ХҮСЭЛТ  /ӨРГӨДӨЛ/

 

 

 

 

Өргөдөл гаргагчийн нэр:

Албан ёсны хаяг:

 

Хуулийн этгээдийн нэр:

Санал болгож буй нөхцлүүд

 

Мэргэжлийн нэр

 

Мэргэжлийн индекс

 

Суралцагчийн тоо

Сургалтын агуулгын багтаамж, чадамж /багц цаг/

 

Багш нарын судалгаа /загвар-2/

 

Эрэлтийн судалгаа /загвар-3/

 

Сургалтын орчин /загвар-4/

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн /загвар-5/

 

Сургалтын төлөвлөгөө

 

Төгсөчдөд олгох мэргэжлийн зэрэг, түвшин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өргөдөлд хавсаргах баримт бичгүүд:

  1. Хуулийн этгээдийн  улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, иргэний үнэмлэхний хуулбар
  2. Өргөдөл гаргагчийн төрийн албан хаагчийн 1-р маягт
  3. Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө

 

Загвар 2

 

 

 

БАГШ НАРЫН СУДАЛГАА

 

 

 

 

Багшийн овог, нэр

 

Мэргэжил

 

Төгссөн сургууль

 

Заах хичээл, чадамжийн нэгж

 

 

Мэргэжлийн зэрэг

 

Ажлын туршлага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Загвар 3

 

 

 

 

 

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЭРЭЛТИЙН СУДАЛГААНЫ МАЯГТ

 

 

 

 

Сургалтын төвийн нэр:

 

 

Мэргэжлийн индекс, нэр

 

 

Тухайн бүс, орон нутгийн хүн амын тоо

 

 

Хөдөлмөрийн насны хүн амын тоо

 

 

Хөдөлмөрийн насны ажилгүй иргэдийн тоо

 

 

Тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа  явуулж буй аж ахуйн нэгжийн тоо

Тухайн орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй сургалтын байгууллагын тоо

 

 

Захиалгат аж ахуйн нэгж байгууллага

 

Элсүүлэхээр төлөвлөж буй суралцагчын тоо

 

 

Бусад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Загвар 4

 

 

 

 

 

СУРГАЛТЫН ОРЧИН  /байр, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт/

 

Мэргэжил:/чадамж/

Чадамжийн нэгж:

 

 

Нэр, төрөл

 

Тоо ширхэг

 

Хэмжих нэгж

 

Нэг бүрийн үнэ

 

Нийт үнэ

Техник хэрэгслийн үзүүлэлт, тодорхойлолт

 

1

 

Гагнуурын аппарат

 

1

 

ш

 

25 сая

 

25 сая

Үйлдвэрийн нэр, хүчдэл, хувьсах гүйдлийн электродын марк, ашиглалтын хугацаа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДҮН

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Загвар 5

 

 

 

 

 

СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН

Мэргэжил:/чадамж/

Чадамжийн нэгж:

 

 

Нэр, төрөл

 

Тоо ширхэг

 

Хэмжих нэгж

 

Нэг бүрийн үнэ

 

Нийт үнэ

Техник хэрэгслийн үзүүлэлт, тодорхойлолт

1

Самбар

 

 

 

 

 

2

Ном, сурах бичиг

 

 

 

 

 

3

Үзүүлэн, тараах материал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДҮН