Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
1999 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр
Улаанбаатар хот
КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Монреаль хотноо 1991 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдөр үйлдсэн "Хуванцар тэсрэх бодис илрүүлэх зорилгоор тэмдэглэл хийх тухай Конвенци"-ийг хүлээн зөвшөөрч, түүнд нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1999 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Монреаль хотноо 1991 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдөр үйлдсэн "Хуванцар тэсрэх бодис илрүүлэх зорилгоор тэмдэглэл хийх тухай Конвенци"-ийг хүлээн зөвшөөрч, түүнд нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

 

            МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Р.ГОНЧИГДОРЖ