Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2003 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр
Улаанбаатар хот
"ОЛОН УЛСЫН ХООРОНДЫН АВТО ЗАМААР АЧАА
ТЭЭВЭРЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ ТУХАЙ КОНВЕНЦИД"-Д
НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Женев хотноо 1956 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр баталсан "Олон улс хоорондын авто замаар ачаа тээвэрлэх гэрээний тухай Конвенци"-д Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2003 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

“ОЛОН УЛСЫН ХООРОНДЫН АВТО ЗАМААР АЧАА

ТЭЭВЭРЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ ТУХАЙ КОНВЕНЦИД”-Д

НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл.Женев хотноо 1956 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр баталсан “Олон улс хоорондын авто замаар ачаа тээвэрлэх гэрээний тухай Конвенци”-д Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         С.ТӨМӨР-ОЧИР