Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2004 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр
Улаанбаатар хот
"ОЛОН УЛСЫН АГААРЫН ТЭЭВЭРТ ХАМААРАХ ЗАРИМ ЖУРМЫГ НЭГ МӨР БОЛГОХ ТУХАЙ КОНВЕНЦИ"-Д НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Монреаль хотноо 1999 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр баталсан "Олон улсын агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг нэг мөр болгох тухай Конвенци"-д Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2004 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

 

“ОЛОН УЛСЫН АГААРЫН ТЭЭВЭРТ ХАМААРАХ ЗАРИМ

ЖУРМЫГ НЭГ МӨР БОЛГОХ ТУХАЙ КОНВЕНЦИ”-Д

НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Монреаль хотноо 1999 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр баталсан “Олон улсын агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг нэг мөр болгох тухай Конвенци”-д Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                   С.ТӨМӨР-ОЧИР