• Нүүр
  • Монгол Улсын олон улсын гэрээ
  • “ХОЁР ТАЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛС, АВСТРИ УЛС ХООРОНДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР”-ИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2004 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр
Улаанбаатар хот
"ХОЁР ТАЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТУХАЙ
МОНГОЛ УЛС, АВСТРИ УЛС ХООРОНДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР"-ИЙН
ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ
ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.1993 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хуулиар соёрхон батлагдсан "Хоёр талын эдийн засгийн гадаад харилцааны тухай Монгол Улс, Австри Улс хоорондын Хэлэлцээр"-ийн 2, 6, 8 дугаар зүйл болон 7 дугаар зүйлийн 2 дахь заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Н.ЭНХБАЯР

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2004 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

 

 

“ХОЁР ТАЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛС, АВСТРИ УЛС ХООРОНДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР”-ИЙН

ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ

ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.1993 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хуулиар соёрхон батлагдсан “Хоёр талын эдийн засгийн гадаад харилцааны тухай Монгол Улс, Австри Улс хоорондын Хэлэлцээр”-ийн 2, 6, 8 дугаар зүйл болон 7 дугаар  зүйлийн 2 дахь заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Н.ЭНХБАЯР