A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр

Улаанбаатар хот

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тогтоож, банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн удирдлага, зохион байгуулалт, хяналтын бүтцийг тогтоох, түүнд зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгохтой холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хууль тогтоомж нь Иргэний хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Зөвшөөрлийн тухай хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт "Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай" гэснийг "Зөвшөөрлийн тухай" гэж 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

2.2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1. Энэ хуулийн 7.1.-д заасан үйл ажиллагааг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зөвшөөрөл авсан этгээд эрхлэхтэй холбогдсон харилцааг энэхүү хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

3.2. Банк, даатгал, үнэт цаасны компани, тэтгэврийн сан, хоршооны эрхлэх хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа, барьцаалан зээлдүүлэх газар, санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээ, төслийн нэгж, Засгийн газрын тусгай зориулалттай сангаас олгох зээлийн үйл ажиллагааг холбогдох бусад хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2006 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1. "банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа" гэж Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжийн эрхэлж байгаа энэ хуулийн 7.1.-д заасан үйлчилгээг;

/Энэ заалтад "тусгай" гэснийг 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар хассан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

/Энэ заалтад 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

4.1.2. "факторингийн үйлчилгээ" гэж зээлдүүлэгч буюу үүрэг гүйцэтгүүлэгчээс мөнгөн төлбөрийн үүргийг шаардах эрхээ гуравдагч этгээдэд бүхэлд нь худалдах /шилжүүлэх/, энэхүү эрхийг хүлээн авагч нь эрхээ хэрэгжүүлэх болон үүсэн гарах үр дагаврыг бүрэн хариуцах үйл ажиллагааг;

4.1.3./Энэ заалтыг 2006 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

4.1.4 "төлбөрийн баталгаа гаргах" гэж Иргэний хуулийн 457 дугаар зүйлд заасныг;

4.1.5 "цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ" гэж бусдын мөнгөн хөрөнгийг банкин дахь өөрийн харилцах дансаар дамжуулан шилжүүлэх, эсхүл интернет, автомат тоног төхөөрөмж, цахим төлбөр тооцооны хэрэгсэл ашиглаж, төлбөр тооцоог нь гүйцэтгэх ажиллагааг;

4.1.6. "гадаад валютын гүйлгээ" гэж гадаад валютыг худалдах, худалдан авах, түүгээр зээл олгох, баталгаа гаргах үйл ажиллагааг ;

4.1.7. "итгэлцлийн үйлчилгээ" гэж итгэл хүлээлгэгчийн актив /бэлэн мөнгө, зээл, бусад актив/-ыг үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг олж өгөх зорилгоор тэдгээртэй харилцан тохиролцсон гэрээний үндсэн дээр итгэл хүлээгчээс нэр бүхий активыг түр хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах үйл ажиллагааг;

4.1.8. "богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх" гэж тодорхой гэрээний үндсэн дээр иргэн, хуулийн этгээдийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг нэг жил хүртэл хугацааны хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас болон үүнтэй адилтгах санхүүгийн хэрэгсэлд хөрвүүлэхийг;

4.1.9. "банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд" гэж энэ хуулийн 6.1.-д заасан этгээдийг;

4.1.10. "банк бус санхүүгийн байгууллагын актив, пассив, өөрийн хөрөнгө" гэж олон улсын жишигт нийцүүлэн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан нягтлан бодох бүртгэлийн журамд тодорхойлсныг.

/Энэ заалтад 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх

5 дугаар зүйл. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийг үүсгэн байгуулах

Хэвлэх

5.1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийг Компанийн тухай хуульд заасны дагуу үүсгэн байгуулна.

6 дугаар зүйл. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх

Хэвлэх

6.1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгосон зөвшөөрлийн дагуу Монгол Улсын болон гадаад улсын хуулийн этгээд эрхэлж болно.

/Энэ хэсэгт "тусгай" гэснийг 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар хассан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

6.2. Улсын төсвөөс санхүүждэг хуулийн этгээд, шашны болон улс төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, Иргэний хуулийн 36.2.-т заасан банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно.

7 дугаар зүйл.Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа

Хэвлэх

7.1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа гэж дараахь үйл ажиллагааг ойлгоно:

7.1.1. зээл;

7.1.2. факторингийн үйлчилгээ;

7.1.3./Энэ заалтыг 2006 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

7.1.4. төлбөрийн баталгаа гаргах;

7.1.5. төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах;

7.1.6. цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ;

7.1.7. гадаад валютын арилжаа;

7.1.8. итгэлцлийн үйлчилгээ;

7.1.9. богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх;

7.1.10.хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх.

7.1.11.үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалахтай холбоотой санхүүгийн зуучлалын үйл ажиллагаа.

/Энэ хэсгийн 2009 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

8 дугаар зүйл. Бүрдүүлэх баримт бичиг

Хэвлэх

8.1. Энэ хуулийн 7.1.-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн этгээд Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3-т заасан болон дараахь баримт бичгийг бүрдүүлж Санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлнэ:

/Энэ хэсэгт "Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.1-д заасан" гэснийг "Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3-т заасан" гэж 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

8.1.1. банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн дүрэм, үүсгэн байгуулах баримт бичиг;

8.1.2. бизнес төлөвлөгөө;

8.1.3. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон дүрмийн сангийн доод хэмжээг хангасан эсэхийг нотлох баримт бичиг;

/Энэ заалтад 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

8.1.4.аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан;

8.1.5.боловсон хүчин, техник, тоног төхөөрөмж, ажлын байрны талаархи мэдээлэл;

8.1.6. хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэл, эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо;

8.1.7. тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагын нийт хувьцааны 10-аас доошгүй хувийг дангаар эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн орлогын мэдүүлэг, дүрмийн санд оруулсан хөрөнгийн гарал үүслийн талаархи шаардлагатай мэдээлэл;

8.1.8. тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагын нийт хувьцааны 10-аас доошгүй хувийг дангаар эзэмшиж байгаа хуулийн этгээдийн дүрэм, хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэл, санхүүгийн тайлан, аудитын байгууллагын дүгнэлт.

8.2. Энэ хуулийн 8.1.-д заасны дагуу бүрдүүлж өгсөн баримт бичгийг дутуу буюу тодорхой бус гэж үзвэл Санхүүгийн зохицуулах хороо үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, банк бус санхүүгийн байгууллагын удирдлагатай холбоотой асуудлаар холбогдох байгууллагаас лавлагаа авч болно.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9 дүгээр зүйл. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

/Энэ зүйлийн гарчигт "тусгай" гэснийг 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар хассан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

Хэвлэх

9.1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хүсч, ирүүлсэн баримт бичгийг Санхүүгийн зохицуулах хороо хүлээн авч ажлын 30 хоногийн дотор хянаад, дараахь шаардлагыг хангасан тохиолдолд банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгоно:

/Энэ хэсэгт "тусгай" гэснийг 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар хассан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

9.1.1. банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн дүрмийн сан нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон хэмжээнд хүрсэн;

/Энэ заалтад 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

9.1.2. бизнес төлөвлөгөөнд банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааг амжилттай эрхлэх стратеги, нөлөөлөх хүчин зүйлийг оновчтой тусгаж чадсан;

9.1.3. тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагын удирдлага нь энэ хуулийн 13.5,13.6-д заасан шалгуурыг хангасан;

9.1.4. банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах техник, тоног төхөөрөмж, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг зохих түвшинд хангасан.

9.2. Ирүүлсэн баримт бичгийг магадлан шинжлэх зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд Санхүүгийн зохицуулах хороо энэ хуулийн 9.1.-д заасан хугацааг 14 хоногоор сунгаж болно.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

9.3. Зөвшөөрлийн баримт бичигт банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны төрөл, эрхлэх хугацааг тодорхой заана.

/Энэ хэсэгт "Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд" гэснийг "Зөвшөөрлийн баримт бичигт" гэж 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

9.4. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газар, нэгжийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны зөвшөөрөлтэйгээр нээнэ.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

10 дугаар зүйл. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн дүрэм

Хэвлэх

10.1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн дүрэмд Компанийн тухай хуулийн 16.2.-т заасан болон дараахь зүйлийг тусгана:

10.1.1. өөрийн хөрөнгө /дүрмийн сан/-ийн хэмжээ;

10.1.2. банк бус санхүүгийн байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц;

10.1.3. хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаа явуулах журам;

/Энэ заалтад 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10.1.4. дотоод хяналтын албаны ажиллах журам.

10.2. Банк бус санхүүгийн байгууллагын дүрэмд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг энэ тухай шийдвэр гарсанаас хойш ажлын 10 хоногийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороонд болон улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

11 дүгээр зүйл. Банк бус санхүүгийн байгууллагын нэр

Хэвлэх

11.1. Банк бус санхүүгийн байгууллагын нэр нь түүний оноосон нэр болон "Банк бус санхүүгийн байгууллага" гэсэн дэлгэрэнгүй тэмдэглэгээ, эсхүл "ББСБ" гэсэн товчилсон тэмдэглэгээнээс бүрдэнэ.

11.2. Энэ хуулийн 7.1.-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд өөрийн оноосон нэртэй хамт "Банк бус санхүүгийн байгууллага" болон "ББСБ" гэсэн тэмдэглэгээ хэрэглэхийг хориглоно.

11.3. Банк бус санхүүгийн байгууллагын нэр, байршлыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны зөвшөөрөлтэйгээр өөрчилнө.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд хориглох зүйл, тавих шаардлага

12 дугаар зүйл. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд хориглох зүйл

Хэвлэх

12.1. Банк бус санхүүгийн байгууллага дараахь үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно:

12.1.1.зөвшөөрөлд зааснаас өөр үйл ажиллагаа эрхлэх;

/Энэ заалтад "тусгай" гэснийг 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар хассан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

12.1.2. өөрийн үйл ажиллагааны талаар буруу ташаа зар сурталчилгаа хийх, мэдээлэл өгөх;

12.1.3. иргэн, хуулийн этгээдээс хадгаламж авах, хадгаламжийн данс нээх;

12.1.4. чек, карт, вексель зэрэг төлбөрийн хэрэгслээр хадгаламж авах;

12.1.5. банк бус санхүүгийн байгууллагын тайлан тэнцэлд тусгаагүй эх үүсвэрийг өөрийн үйл ажиллагаанд ашиглах.

12.2.Зээлийн барьцаалсан эд хөрөнгийг зээл төлүүлэх зорилгоор эзэмших, худалдаж борлуулах үйл ажиллагаа энэ хуулийн 12.1.1.-д хамаарахгүй.

12.3 Банк бус санхүүгийн байгууллага, түүний харилцагч болон гуравдагч этгээд нууц гэж үзсэн аливаа мэдээллийг Банкны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд гаргаж өгөх, задлах, ашиглахыг банк бус санхүүгийн байгууллагын хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирал, ажилтанд хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

13 дугаар зүйл. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах шаардлага

Хэвлэх

13.1.Банк бус санхүүгийн байгууллагаас нэг зээлдэгч болон холбогдох этгээдэд олгох зээл, зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгө, төлбөрийн баталгааны нийлбэр дүн нь тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагын өөрийн хөрөнгийн 30 хувиас хэтэрч болохгүй.

13.2.Банк бус санхүүгийн байгууллагаас гаргах төлбөрийн баталгааны нийт дүн нь тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагын өөрийн хөрөнгийн 70 хувиас илүүгүй байна.

13.3.Тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагын хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирал, бусад ажилтан болон Банкны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1-д заасан этгээдэд олгох зээл, зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгө, баталгааны дээд хэмжээ нь банк бус санхүүгийн байгууллагын өөрийн хөрөнгийн 10 хувиас, тэдгээрийн нийлбэр дүн нь өөрийн хөрөнгийн 25 хувиас тус тус хэтэрч болохгүй бөгөөд ийнхүү олгохдоо дараахь шаардлагыг баримтална:

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

13.3.1. банк бус санхүүгийн байгууллагын дүрмийн санд оруулсан хөрөнгийг барьцаалан зээл олгохгүй байх;

13.3.2. олгосон зээлийн төлөгдөх хугацаа нь зургаагаас дээш сараар хэтэрсэн бол тухайн этгээд банк бус санхүүгийн байгууллагын удирдах үйл ажиллагаанд аливаа хэлбэрээр оролцохыг хориглох.

13.4. Нөөцийн сан, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, зээл төлөгдөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сан, гадаад валютын болон бусад зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон журмын дагуу хангаж биелүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

13.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирал дараахь шалгуурыг хангасан байна:

13.5.1: зээлийн гэрээ буюу баталгаагаар хүлээсэн, хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй;

13.5.2. ял шийтгэлгүй;

13.5.3. ёс зүйн болон бизнесийн нэр хүнд нь банк бус санхүүгийн байгууллагыг удирдахад харшлахгүй байх.

13.6. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага нь банк, санхүүгийн мэргэжилтэй, тухайн салбарт ажилласан туршлагатай байна.

ДӨРӨВДYГЭЭР БYЛЭГ

Өөрийн хөрөнгө, санхүүгийн тайлан

14 дүгээр зүйл.Банк бус санхүүгийн байгууллагын өөрийн хөрөнгө

Хэвлэх

14.1.Банк бус санхүүгийн байгууллага өөрийн хөрөнгөтэй байна. Өөрийн хөрөнгийг санхүү, бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны хамтран баталсан нягтлан бодох бүртгэлийн журмын дагуу тодорхойлно.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2010 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

14.2.Дүрмийн сан нь банк бус санхүүгийн байгууллагын хувьцаа эзэмшигчдийн оруулсан мөнгөн хөрөнгөөс бүрдэх бөгөөд түүний хэмжээг улсын эдийн засгийн байдал, мөнгөний ханшийн өөрчлөлт, банк бус санхүүгийн байгууллагын төлбөрийн чадвар, эрхлэх үйл ажиллагааны онцлогийг харгалзан Санхүүгийн зохицуулах хороо тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

14.3. Банк бус санхүүгийн байгууллага өөрийн хөрөнгийн хэмжээг ашиг, алдагдлаараа буюу зээл төлөгдөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах санг илүү, дутуу байгуулсан хэсгээрээ нэмэгдүүлж, эсхүл хорогдуулж тодорхойлно.

14.4. Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувьцаа эзэмшигч дүрмийн санд оруулсан хувь хөрөнгийнхөө хэмжээгээр санхүүгийн хариуцлага хүлээж, алдагдлыг нөхнө.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

14.5. Банк бус санхүүгийн байгууллагын дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах бүрд Санхүүгийн зохицуулах хороонд мэдэгдэж зөвшөөрөл авна.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

14.6. Дүрмийн санг нэмэгдүүлэх, хорогдуулах шинээр хувьцаа гаргах, худалдах, шилжүүлэхэд мөрдөх журмыг Санхүүгийн зохицуулах хороо тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

15 дугаар зүйл.Санхүүгийн тайлан, түүнийг нийтэд мэдээлэх

Хэвлэх

15.1.Банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн тайлан нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1-д заасан бүрэлдэхүүнтэй байна.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

15.2. Банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд нь олон улсын жишгийг үндэслэн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон нягтлан бодох бүртгэлийн зарчимд нийцсэн байна.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

15.3. Банк бус санхүүгийн байгууллага нь санхүүгийн тайлангаа улирал, жилээр гаргаж Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлнэ. Банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн тайлантай холбогдсон нэмэлт нотлох баримтыг Санхүүгийн зохицуулах хороо шаардах эрхтэй.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

15.4. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь жилийн санхүүгийн тайланг аудитаар баталгаажуулан дараа жилийн 1 дүгээр улиралд багтаан нийтэд мэдээлнэ.

15.5. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдээс нийтэлсэн санхүүгийн тайлан, мэдээлэл нь зохих журмыг баримтлаагүй, буруу, ташаа, алдаатай бол Санхүүгийн зохицуулах хороо залруулахыг шаардана.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

16 дугаар зүйл. Санхүүгийн тайланг аудитаар баталгаажуулах

Хэвлэх

16.1.Банк бус санхүүгийн байгууллага нь санхүүгийн тайлан, бусад шаардлагатай баримт, материалаа аудитын байгууллага /аудитор/-аар жилд нэгээс доошгүй удаа шалгуулж баталгаажуулна.

16.2. Аудитын байгууллага /аудитор/ нь баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, баримт материалынхаа талаархи дүгнэлтийг тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагын төлөөлөн удирдах зөвлөл, хянан шалгагчдын зөвлөлд танилцуулна.

17 дугаар зүйл. Аудитын дүгнэлтийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд гаргаж өгөх

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

17.1.Аудитын байгууллага /аудитор/ нь өөрийн баталгаажуулсан тайлангийн талаархи эцсийн дүгнэлтийг тухайн банк бус санхүүгийн байгууллага болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

17.2.Аудитын байгууллага /аудитор/ нь тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагын баримт материалд үндэслэн дараахь дүгнэлтийг гаргавал энэ талаархи дүгнэлтээ Санхүүгийн зохицуулах хороонд даруй мэдээлнэ:

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

17.2.1. төлбөрийн чадваргүй болсон буюу төлбөрийн чадваргүй болж болзошгүй болсноос ойрын үед санхүүгийн онц хүндрэлтэй байдалд орж болзошгүй байгаа;

17.2.2. тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагын ажилтнууд өөрийн банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн байдалд сөргөөр нөлөөлсөн шударга бус, хууль тогтоомж зөрчсөн үйл ажиллагаанд оролцсон гэж үзсэн.

18 дугаар зүйл. Банк бус санхүүгийн байгууллагыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр өөрчлөн байгуулах, татан буулгах нөхцөл

Хэвлэх

/Энэ хэсгийн гарчигт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.1.Банк бус санхүүгийн байгууллагыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны зөвшөөрлийг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр өөрчлөн байгуулж, татан буулгаж болно.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.2.Банк бус санхүүгийн байгууллагыг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах тухай зөвшөөрөл авахад дор дурдсан баримт бичгийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд гаргаж өгнө:

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

18.2.1.банк бус санхүүгийн байгууллагыг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр;

/Энэ заалтад 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.2.2.банк бус санхүүгийн байгууллагыг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах шаардлага, хэлбэр, нөхцөл, хугацааг заасан баримт бичиг, тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагаас үйл ажиллагаагаа дуусгавар болгохтой холбогдуулан авах арга хэмжээ, тэдгээрийн хугацаа, үе шат, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж, аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан болон шаардлагатай бусад мэдээлэл;

/Энэ заалтад 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.2.3.банк бус санхүүгийн байгууллагыг өөрчлөн байгуулснаас гарах санхүүгийн үр дүнгийн тооцоо, өөрчлөн байгуулсны дараа байгуулагдах банк бус санхүүгийн байгууллагын эхлэлтийн тайлан тэнцэл.

18.З. Санхүүгийн зохицуулах хороо баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ЗО хоногийн дотор банк бус санхүүгийн байгууллагыг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах тухай холбогдох асуудлыг шийдвэрлэж нийтэд мэдээлнэ.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

18.4.Банк бус санхүүгийн байгууллагыг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр хууль тогтоомж зөрчсөн, харилцагчийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөхөөр бол Санхүүгийн зохицуулах хороо зөвшөөрөл өгөхөөс татгалзана.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.5.Банк бус санхүүгийн байгууллагыг татан буулгах тухай Санхүүгийн зохицуулах хорооны зөвшөөрлийг үндэслэн хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу банк бус санхүүгийн байгууллагыг татан буулгана.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт

19 дүгээр зүйл. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт, шалгалт

Хэвлэх

19.1. Санхүүгийн зохицуулах хороо энэ хууль болон бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд хяналт тавьж, шалгалт хийнэ.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

19.2. Банк бус санхүүгийн байгууллага нь хяналт шалгалтаар энэ хууль болон бусад хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг зөрчсөн нь гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжгүй бол Санхүүгийн зохицуулах хороо дор дурдсан арга хэмжээ авна:

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19.2.1. албан бичгээр сануулах, зөрчлийг арилгах талаар хугацаатай үүрэг, даалгавар өгөх;

19.2.2.зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх;

/Энэ заалтад "тусгай" гэснийг 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар хассан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

19.2.3. гүйцэтгэх захирлыг өөрчлөх, түүнд хариуцлага тооцох талаар банк бус санхүүгийн байгууллагын төлөөлөн удирдах зөвлөлд санал оруулах;

19.2.4.зөвшөөрлийг хүчингүй болгох.

/Энэ заалтад "тусгай" гэснийг 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар хассан бөгөөд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

19.3. Энэ хуулийн 19.2-т дурдсан арга хэмжээг авахдаа адил зөрчилд адил арга хэмжээ авах зарчмыг баримтлах бөгөөд эдгээр арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журмыг Санхүүгийн зохицуулах хороо батална.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

Хариуцлага

20 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

20.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

20.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

21 дүгээр зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

21.1. Энэ хуулийг 2003 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unofficial translation

LAW ON NON-BANK FINANCIAL ACTIVITIES

 

 

12 December, 2002.                                                                                      Ulaanbaatar city.         

 

 

                                                                                                                

CHAPTER ONE. GENERAL PROVISIONS

 

Article 1. Purpose of this law

1.1.      The purpose of this law is to set legal grounds for non-banking financial activities and to regulate relations concerning the establishment of structures for management, organization and monitoring of non-bank financial institutions and granting, suspension or revocation of their licenses.

 

Article 2. Legislation on non-bank financial activities

2.1.      The legislation on non-banking financial activities is comprised of the Civil Code, Company Law, the Law on the Legal Status of the Financial Regulatory Commission, Law on Licensing of Business Activities, Law on State Registration of Legal Entities, this Law and all other relevant legislative acts issued in conformity therewith.

2.2.      If an international treaty to which Mongolia is a party specifies otherwise, then the provisions of the international treaty shall prevail.

 

Article 3. Scope of this law

3.1.      This law shall regulate relations concerning the activities stated in Paragraph 7.1 of this law by the entity which has obtained a license from the Financial Regulatory Commission. 

3.2.      Banking, insurance, security companies, pension funds, savings and credit cooperative, pawnshops, financial leasing service and project units, from Government's special purpose funds shall be regulated by other related laws. 

 

Article 4. Definitions

4.1.      In this law, the following terms shall have the following meanings:

4.1.1.   ‘Non-bank financial activities’ shall mean the services specified in Section 7.1 of this law by the business entity, which has obtained a license from the Financial Regulatory Commission.

4.1.2.   ‘Factoring’ shall mean sale (transfer) by creditor of his/her right to monetary payment to a third party who thereafter becomes liable for exercise of the right to the payment and for any consequences;

4.1.3.   ‘Financial leasing’ shall mean leasing on certain conditions, for a certain term and remuneration property which was manufactured by the lessor or purchased from a sales person or supplier in the lessor’s name upon order or selection by the lessee;

4.1.4.   ‘Issuing a guarantee’ shall have the meaning described in Article 457 of the Civil Code;

4.1.5.   ‘Electronic payment and remittance service’ shall mean wire transferring other's cash through one’s own corresponding account in the bank, or settlement of payments using the Internet, automatic equipment or electronic payment means;

4.1.6.   ‘Foreign currency transactions’ shall mean sale or purchase of a foreign currency, or issuance of a loan or a guarantee in a foreign currency;

4.1.7.   ‘Trust service’ shall mean an arrangement whereby a trustee temporarily controls, uses and manages assets (cash, loans, other assets) of a beneficiary on the basis of an agreement with the beneficiary with the purpose of preserving the value of the assets and earning a profit;

4.1.8.   ‘Investment into short-term financial instruments’ shall mean conversion of the funds of an individual or a legal person into investment securities or similar financial instruments with a maturity of up to one year on the basis of a mutually agreed contract;

4.1.9.   ‘An entity engaging in non-bank financial activities’ shall mean a person stated in Paragraph 6.1 of this Law;

4.1.10 ‘Assets, liabilities and equity of the non-bank financial institution’ shall have the meaning in the accounting regulations approved by the Financial Regulatory Commission in conformity with international standards.

 

CHAPTER TWO. ENGAGING IN NON-BANK FINANCIAL ACTIVITIES

 

Article 5. Incorporation of an entity engaging in non-bank financial activities

5.1       An entity engaging in non-bank financial activities shall be incorporated according to the Company Law.

 

Article 6. Conducting the non-bank financial activities

6.1       Non-bank financial activities shall be conducted by Mongolian and foreign legal entities in accordance with the license issued by the Financial Regulatory Commission.

6.2       A legal person financed from the state budget, a religious, or political, or nongovernmental organization shall be prohibited from engaging in non-bank financial activities stated in Paragraph 36.2 of the Civil Code.

 

Article 7. Non-bank financial activities

7.1       Non-bank financial activities shall include the following:

7.1.1    lending;

7.1.2    factoring;

7.1.3    financial lease;

7.1.4    issuing a guarantee;

7.1.5    issuing negotiable instruments;

7.1.6    electronic payment, remittance service;

7.1.7    foreign currency exchange;

7.1.8    trust service;

7.1.9    investment into short-term financial instruments;

7.1.10  provision of investment and financial consultancy and/or information services.

7.1.11  financial intermediation activities related to real estate collateral.

 

Article 8. Application documents

8.1       A person requesting to engage in activities specified in Paragraph 7.1 of this Law, shall submit the following documents specified in Paragraph 11.1 of the Law on Licensing of Business Activities to the Financial Regulatory Commission:

8.1.1    charter of the entity engaging in non-bank financial activities and incorporation documents;

8.1.2    business plan;

8.1.3    proof of compliance with the minimum capital determined by the Financial Regulatory Commission;

8.1.4    audited financial statements;

8.1.5    information about personnel, equipment and job descriptions;

8.1.6    registration of shareholders, number of shares owned (by each shareholder);

8.1.7    income statement and information about the origin of funds of a shareholder who owns more than 10 percent of the total shares of the entity engaging in non-bank financial activities;

8.1.8    charter, shareholder registration, the last three years of financial reports and conclusions of an audit institution of a legal person which owns more than 10 percent of the total shares of the entity engaging in non-bank financial activities.

8.2.      If the Financial Regulatory Commission deems the application documents filed in accordance with Paragraph 8.1 of this law as incomplete or unclear, it can pursue inquiries with relevant organization on issues related to the founders, shareholder and management of non-bank financial institutions.

 

Article 9. The license to engage in non-bank financial activities

9.1       The Financial Regulatory Commission shall review the application documents for the license to engage in non-bank financial activities within 30 working days and shall grant the license to engage in non-bank financial activities if each of the following requirements has been met:

9.1.1    share capital of the entity engaging in non-bank financial activities has reached the minimum amount determined by the Financial Regulatory Commission;

9.1.2    strategies and other contributing factors to conduct the non- bank financial activities have been sufficiently stated in the business plan;

9.1.3    management of the entity engaging in non-bank financial activities has satisfied the criteria stated in Paragraphs 13.5 and 13.6 of this Law;

9.1.4.   equipment of non-bank financial institutions satisfies safety operation requirements.

9.2.      If it is necessary to verify the submitted documents in a more detailed manner, the Financial Regulatory Commission may prolong the period specified in Paragraph 9.1 of this law by 14 days.

9.3       Certificates of the license shall explicitly indicate the type and duration of the non-bank financial activities engaged in.

9.4       Entities engaging in non-bank financial activities shall establish its branch, representative office or other units with the permission of the Financial Regulatory Commission.

 

Article 10. Charter of the entity engaging in non-bank financial activities

10.1     The Charter of the entity engaging in non-bank financial activities shall include items stated in Paragraph 16.2 of the Company Laws as well as the following additional items:

10.1.1  amount of the owner's equity (capital);

10.1.2  management and organizational structure of the entity engaging in the non-bank financial activities;

10.1.3  regulation for holding a meeting of shareholders and the Board of Directors.

10.1.4  regulation on internal audit.

10.2.    Amendments to the Charter of the entity engaging in non- bank financial activities shall be registered with the Financial Regulatory Commission and the State administrative body in charge of state registration within 10 working days of amendments being made.

 

Article 11. Name of the non-bank financial institution

11.1     Name of the non-bank financial institution shall consist of its own name and the word ‘The non-bank financial institution’ or the abbreviation ‘NBFI’.

11.2     It shall be prohibited for any legal person other than the one with the license to engage in the activities stated in Paragraph 7.1 of the current law to use the word ‘the non-bank financial institution’ or the abbreviation ‘NBFI’.

11.3     The non-bank financial institution shall change its name and location with the permission of the Financial Regulatory Commission.

 

CHAPTER THREE. PROHIBITIONS AND REQUIREMENTS FOR THE ENTITY ENGAGING IN NON- BANK FINANCIAL ACTIVITIES

 

Article 12. Prohibitions for the entity engaging in non-bank financial activities

12.1     The following activities shall be prohibited for the entity engaging in non-bank financial activities:

12.1.1  to engage in activities other than those stated in the license;

12.1.2  to make false or misleading advertisements or statements related to its activities;

12.1.3  to accept deposits or open deposit accounts of individuals and legal persons;

12.1.4  to accept deposits by issuance of negotiable instruments such as cheques, cards, or promissory notes;

12.1.5  to use sources of funding that are not reflected in the balance sheets.

12.2.    Section 12.1.1 of current law shall not apply to temporary possession and sale of assets taken as collateral for the purposes of recovering a loan.

12.3     A shareholder, chairman and members of the Board of Directors, executive director and officers of the non-bank financial institution shall be prohibited to disclose or use any information which is considered as confidential by the non-bank financial institution, its customers, and/or third parties except in the cases stated in Paragraph 7.2 of the Banking Law.

 

Article 13. Requirements for non-bank financial activities

13.1     The total amount of loans, assets equivalent to a loan, and guarantees issued to one borrower and related parties by the non-bank financial institution shall not exceed 30 percent of the non-bank financial institution's paid in capital.

13.2     The total amount of guarantees issued by the non-bank financial institution shall not exceed 70 percent of the non-bank financial institution's paid in capital.

13.3     The maximum amount of loans, other equivalent assets, and guarantees to be issued to shareholders, chairman or a member of the Board of Directors, or the executive director, other employees of a non-bank financial institution and to persons specified in Section of 3.2.1 of the Banking Law shall not exceed 10 percent of the non-bank financial institution's paid in capital and their aggregate sum shall not exceed 25 percent of non-bank financial institution's paid in capital. The following requirements shall apply to such issuance:

13.3.1  the loan shall not be collateralized by the share capital of the non- bank financial institution;

13.3.2  an individual shall not be permitted to take part in management activities of the non-bank financial institution in any form if he/she failed to make the repayment of the loan for more than six months after it becomes due.

13.4. Prudential ratios on reserve fund, liquidity, capital adequacy, loan loss provisioning, foreign currency exposure and other criteria shall comply with requirements set by the Financial Regulatory Commission.

13.5     The chairman, members of the Board of Directors and the executive director shall meet the following criteria:

13.5.1  no overdue obligations under a loan or guarantee contract;

13.5.2  no criminal record;

13.5.3  ethical and business reputation shall not adversely affect the management of the non-bank financial institution.

13.6. The executive management of the non-bank financial institution shall have professional degrees and work experience in the field of banking and finance.

 

CHAPTER FOUR. PAID IN CAPITAL AND FINANCIAL STATEMENTS

 

Article 14 Paid in capital of the non-bank financial institution

14.1     The non-bank financial institution shall have its own paid in capital. The capital shall be calculated according to accounting regulations approved by the Financial Regulatory Commission.

14.2     The regulatory capital shall consist of cash contributed by shareholders of a non-bank financial institution and its amount shall be determined by the Financial Regulatory Commission, taking into account the state of the economy, changes in the exchange rate, solvency and specifics of the non-bank financial institutions.  

14.3     A non-bank financial institution shall increase or decrease the amount of paid in capital by profit or loss, or excess or deficiency of the loan/loss provisioning.

14.4     Shareholders of a non-bank financial institution shall be financially liable and shall cover losses in the amount of its share capital.

14.5     A non-bank institution shall notify to the Financial Regulatory Commission of any changes in the size, structure and composition of its shareholders, and obtain permission.

14.6     The Financial Regulatory Commission shall issue a regulation concerning an increase or decrease of the share capital, issuance of new shares, sale or transfer of shares.

 

Article 15. Financial statements and its disclosure to the public

15.1     Financial statements of a nonblank financial institution shall have the composition specified in Paragraph 8.1 of the Law on Accounting.

15.2     Indicators of the financial statements of the non-bank financial institution shall conform to the accounting standards set by the Financial Regulatory Commission in accordance with international standards.

15.3     The non-bank financial institution shall submit its annual and quarterly financial statements to the Financial Regulatory Commission. The Financial Regulatory Commission reserves the right to request any additional documents related to the financial statements of the non-bank financial institution.

15.4     The non-bank financial institution shall disclose to the public through the media, the audited financial statements of the previous financial year within the first quarter of the next year.

15.5     The Financial Regulatory Commission shall require the non- bank financial institution to correct the financial statements or information which has been disclosed to the public if it was not made in accordance with the relevant regulations, or was incorrect or false.

 

Article 16. Auditing of the financial statements

16.1.    The non-bank financial institution shall have its financial statements, other required documents and information audited by an auditing institution (auditor) at least once a year.

16.2     The auditing institution (auditor) shall submit its auditing conclusions on the financial statements and other documents to the Board of Directors and Board of Auditors of the non-bank financial institution.

 

Article 17. Submission of the auditor's conclusions to the Financial Regulatory Commission

17.1.    The auditing institution (auditor) shall submit the original copy of its final conclusions to the audited non-bank financial institution and the Financial Regulatory Commission.

17.2.    The auditing institution (auditor) shall immediately inform the Financial Regulatory Commission of its conclusions when the following conclusions are made on the basis of the documents provided by the non-bank financial institution. 

17.2.1  If the non-bank financial institution has become insolvent or may experience an exceptionally difficult financial situation in the near future due to possible insolvency;

17.2.2  If it has been considered that staff of the non-bank financial institution have engaged in unfair or illegal operations, which have had negatively impacted the financial situation of the non-bank financial institution.

 

Article 18. Conditions for reorganization and liquidation of a non-bank financial institution by decision of the shareholders meeting

18.1.    A non-bank financial institution may be reorganized and liquidated by decision of the shareholders meeting based on the approval of the Financial Regulatory Commission.

18.2.    The following documents shall be submitted to the Financial Regulatory Commission upon obtaining permission to reorganize or liquidate a non-bank financial institutions:

18.2.1  decision of the shareholder meeting to reorganize or liquidate the non-bank financial institution

18.2.2  documents specifying the requirements, forms, conditions and terms of reorganization and liquidation of a non-bank financial institution, measures to be taken by the non-bank financial institution in connection with the termination of its activities, their terms, stages and financial statements approved by the auditing organization and any other required information;

18.2.3  financial forecasts of the restructuring of the non-bank financial institution and the start-up balance sheet of the restructured non-bank financial institution.

18.3.    The Financial Regulatory Commission shall consider and decide on the application for approval of the dissolution or restructuring of the nonblank financial institution within 30 days after receiving the documents and publicize the decision.

18.4.    The Financial Regulatory Commission shall reject the issue of permission if the decision of the shareholders meeting to reorganize or liquidate a non-bank financial institution violates the legislation and adversely affects the interests of customers.

18.5.    A non-bank financial institutions shall be liquidated in accordance with the procedures specified in the legislation based on the approval of the Financial Regulatory Commission to liquidate a non-bank financial institution.

 

CHAPTER FIVE. SUPERVISION OF THE NON-BANK FINANCIAL ACTIVITIES

 

Article 19. Supervision of non-bank financial activities

19.1     The Financial Regulatory Commission shall supervise the entity engaging in non-bank financial activities according to the current law and other legislation.

19.2     If a non-bank financial institution violates the requirements set forth in this law and other legislation during the supervision and there are no signs of a crime or violation the Financial Regulatory Commission shall take the following measures:

19.2.1  issue an admonition in writing and order remedy;

19.2.2  suspend the license;

19.2.3  submit a proposal to the Board of Directors of the non-bank financial institution to dismiss the executive director or hold him/her liable;

19.2.4  revoke the license.

19.3     The principle of taking the same measure for the same violation shall be followed in taking the measures specified in Paragraph 19.2 of this law, and the procedure for implementing these measures shall be approved by the Financial Regulatory Commission.

 

CHAPTER SIX. LIABILITY

 

Article 20. Liability imposed for the violation of the legislation

20.1.    If the actions of an official violating this law are not of a criminal nature, he/she shall be subject to liability specified in the Civil Service Law.

20.2.    A person or legal entity that violates this law shall be subject to liability specified in the Criminal Code or the Law on Infringement.

 

Article 21. Entry into force

21.1.    This law shall come into force on 1 February, 2003.

 

 

 

S. Tumur-Ochir                                                                      Chairman, State Great Khural