A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр

Улаанбаатар хот

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тогтоож, банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн удирдлага, зохион байгуулалт, хяналтын бүтцийг тогтоох, түүнд зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгохтой холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хууль тогтоомж нь Иргэний хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Зөвшөөрлийн тухай хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

2.2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1. Энэ хуулийн 7.1.-д заасан үйл ажиллагааг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зөвшөөрөл авсан этгээд эрхлэхтэй холбогдсон харилцааг энэхүү хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

3.2. Банк, даатгал, үнэт цаасны компани, тэтгэврийн сан, хоршооны эрхлэх хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа, барьцаалан зээлдүүлэх газар, санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээ, төслийн нэгж, Засгийн газрын тусгай зориулалттай сангаас олгох зээлийн үйл ажиллагааг холбогдох бусад хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2006 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1. "банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа" гэж Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжийн эрхэлж байгаа энэ хуулийн 7.1.-д заасан үйлчилгээг;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

4.1.2. "факторингийн үйлчилгээ" гэж зээлдүүлэгч буюу үүрэг гүйцэтгүүлэгчээс мөнгөн төлбөрийн үүргийг шаардах эрхээ гуравдагч этгээдэд бүхэлд нь худалдах /шилжүүлэх/, энэхүү эрхийг хүлээн авагч нь эрхээ хэрэгжүүлэх болон үүсэн гарах үр дагаврыг бүрэн хариуцах үйл ажиллагааг;

4.1.3./Энэ заалтыг 2006 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

4.1.4 "төлбөрийн баталгаа гаргах" гэж Иргэний хуулийн 457 дугаар зүйлд заасныг;

4.1.5 "цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ" гэж бусдын мөнгөн хөрөнгийг банкин дахь өөрийн харилцах дансаар дамжуулан шилжүүлэх, эсхүл интернет, автомат тоног төхөөрөмж, цахим төлбөр тооцооны хэрэгсэл ашиглаж, төлбөр тооцоог нь гүйцэтгэх ажиллагааг;

4.1.6. "гадаад валютын гүйлгээ" гэж гадаад валютыг худалдах, худалдан авах, түүгээр зээл олгох, баталгаа гаргах үйл ажиллагааг ;

4.1.7. "итгэлцлийн үйлчилгээ" гэж итгэл хүлээлгэгчийн актив /бэлэн мөнгө, зээл, бусад актив/-ыг үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг олж өгөх зорилгоор тэдгээртэй харилцан тохиролцсон гэрээний үндсэн дээр итгэл хүлээгчээс нэр бүхий активыг түр хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах үйл ажиллагааг;

4.1.8. "богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх" гэж тодорхой гэрээний үндсэн дээр иргэн, хуулийн этгээдийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг нэг жил хүртэл хугацааны хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас болон үүнтэй адилтгах санхүүгийн хэрэгсэлд хөрвүүлэхийг;

4.1.9. "банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд" гэж энэ хуулийн 6.1.-д заасан этгээдийг;

4.1.10. "банк бус санхүүгийн байгууллагын актив, пассив, өөрийн хөрөнгө" гэж олон улсын жишигт нийцүүлэн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан нягтлан бодох бүртгэлийн журамд тодорхойлсныг.

/Энэ заалтад 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх

5 дугаар зүйл. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийг үүсгэн байгуулах

Хэвлэх

5.1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийг Компанийн тухай хуульд заасны дагуу үүсгэн байгуулна.

6 дугаар зүйл. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх

Хэвлэх

6.1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгосон зөвшөөрлийн дагуу Монгол Улсын болон гадаад улсын хуулийн этгээд эрхэлж болно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

6.2. Улсын төсвөөс санхүүждэг хуулийн этгээд, шашны болон улс төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, Иргэний хуулийн 36.2.-т заасан банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно.

7 дугаар зүйл.Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа

Хэвлэх

7.1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа гэж дараахь үйл ажиллагааг ойлгоно:

7.1.1. зээл;

7.1.2. факторингийн үйлчилгээ;

7.1.3./Энэ заалтыг 2006 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

7.1.4. төлбөрийн баталгаа гаргах;

7.1.5. төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах;

7.1.6. цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ;

7.1.7. гадаад валютын арилжаа;

7.1.8. итгэлцлийн үйлчилгээ;

7.1.9. богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх;

7.1.10.хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

7.1.11.үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалахтай холбоотой санхүүгийн зуучлалын үйл ажиллагаа.

/Энэ хэсгийн 2009 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

8 дугаар зүйл. Бүрдүүлэх баримт бичиг

Хэвлэх

8.1. Энэ хуулийн 7.1.-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн этгээд Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3-т заасан болон дараахь баримт бичгийг бүрдүүлж Санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

8.1.1. банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн дүрэм, үүсгэн байгуулах баримт бичиг;

8.1.2. бизнес төлөвлөгөө;

8.1.3. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон дүрмийн сангийн доод хэмжээг хангасан эсэхийг нотлох баримт бичиг;

/Энэ заалтад 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

8.1.4.аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан;

8.1.5.боловсон хүчин, техник, тоног төхөөрөмж, ажлын байрны талаархи мэдээлэл;

8.1.6. хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэл, эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо;

8.1.7. тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагын нийт хувьцааны 10-аас доошгүй хувийг дангаар эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн орлогын мэдүүлэг, дүрмийн санд оруулсан хөрөнгийн гарал үүслийн талаархи шаардлагатай мэдээлэл;

8.1.8. тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагын нийт хувьцааны 10-аас доошгүй хувийг дангаар эзэмшиж байгаа хуулийн этгээдийн дүрэм, хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэл, санхүүгийн тайлан, аудитын байгууллагын дүгнэлт.

8.2. Энэ хуулийн 8.1.-д заасны дагуу бүрдүүлж өгсөн баримт бичгийг дутуу буюу тодорхой бус гэж үзвэл Санхүүгийн зохицуулах хороо үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, банк бус санхүүгийн байгууллагын удирдлагатай холбоотой асуудлаар холбогдох байгууллагаас лавлагаа авч болно.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9 дүгээр зүйл. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

/Энэ зүйлийн гарчигт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

9.1.Зөвшөөрлийн тухай хуульд зааснаас гадна дараах шаардлагыг хангасан этгээдэд банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо хугацаагүйгээр олгоно:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

9.1.1. банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн дүрмийн сан нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон хэмжээнд хүрсэн;

/Энэ заалтад 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

9.1.2. бизнес төлөвлөгөөнд банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааг амжилттай эрхлэх стратеги, нөлөөлөх хүчин зүйлийг оновчтой тусгаж чадсан;

9.1.3. тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагын удирдлага нь энэ хуулийн 13.5,13.6-д заасан шалгуурыг хангасан;

9.1.4. банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах техник, тоног төхөөрөмж, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг зохих түвшинд хангасан.

9.2. Ирүүлсэн баримт бичгийг магадлан шинжлэх зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд Санхүүгийн зохицуулах хороо энэ хуулийн 9.1.-д заасан хугацааг 14 хоногоор сунгаж болно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

9.3. Зөвшөөрлийн баримт бичигт банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны төрөл, эрхлэх хугацааг тодорхой заана.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

9.4. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газар, нэгжийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны зөвшөөрөлтэйгээр нээнэ.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

10 дугаар зүйл. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн дүрэм

Хэвлэх

10.1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн дүрэмд Компанийн тухай хуулийн 16.2.-т заасан болон дараахь зүйлийг тусгана:

10.1.1. өөрийн хөрөнгө /дүрмийн сан/-ийн хэмжээ;

10.1.2. банк бус санхүүгийн байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц;

10.1.3. хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаа явуулах журам;

/Энэ заалтад 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10.1.4. дотоод хяналтын албаны ажиллах журам.

10.2. Банк бус санхүүгийн байгууллагын дүрэмд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг энэ тухай шийдвэр гарсанаас хойш ажлын 10 хоногийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороонд болон улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

11 дүгээр зүйл. Банк бус санхүүгийн байгууллагын нэр

Хэвлэх

11.1. Банк бус санхүүгийн байгууллагын нэр нь түүний оноосон нэр болон "Банк бус санхүүгийн байгууллага" гэсэн дэлгэрэнгүй тэмдэглэгээ, эсхүл "ББСБ" гэсэн товчилсон тэмдэглэгээнээс бүрдэнэ.

11.2. Энэ хуулийн 7.1.-д заасан үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд өөрийн оноосон нэртэй хамт "Банк бус санхүүгийн байгууллага" болон "ББСБ" гэсэн тэмдэглэгээ хэрэглэхийг хориглоно.

11.3. Банк бус санхүүгийн байгууллагын нэр, байршлыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны зөвшөөрөлтэйгээр өөрчилнө.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд хориглох зүйл, тавих шаардлага

12 дугаар зүйл. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд хориглох зүйл

Хэвлэх

12.1. Банк бус санхүүгийн байгууллага дараахь үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно:

12.1.1.зөвшөөрөлд зааснаас өөр үйл ажиллагаа эрхлэх;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.1.2. өөрийн үйл ажиллагааны талаар буруу ташаа зар сурталчилгаа хийх, мэдээлэл өгөх;

12.1.3. иргэн, хуулийн этгээдээс хадгаламж авах, хадгаламжийн данс нээх;

12.1.4. чек, карт, вексель зэрэг төлбөрийн хэрэгслээр хадгаламж авах;

12.1.5. банк бус санхүүгийн байгууллагын тайлан тэнцэлд тусгаагүй эх үүсвэрийг өөрийн үйл ажиллагаанд ашиглах.

12.2.Зээлийн барьцаалсан эд хөрөнгийг зээл төлүүлэх зорилгоор эзэмших, худалдаж борлуулах үйл ажиллагаа энэ хуулийн 12.1.1.-д хамаарахгүй.

12.3 Банк бус санхүүгийн байгууллага, түүний харилцагч болон гуравдагч этгээд нууц гэж үзсэн аливаа мэдээллийг Банкны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд гаргаж өгөх, задлах, ашиглахыг банк бус санхүүгийн байгууллагын хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирал, ажилтанд хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

13 дугаар зүйл. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах шаардлага

Хэвлэх

13.1.Банк бус санхүүгийн байгууллагаас нэг зээлдэгч болон холбогдох этгээдэд олгох зээл, зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгө, төлбөрийн баталгааны нийлбэр дүн нь тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагын өөрийн хөрөнгийн 30 хувиас хэтэрч болохгүй.

13.2.Банк бус санхүүгийн байгууллагаас гаргах төлбөрийн баталгааны нийт дүн нь тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагын өөрийн хөрөнгийн 70 хувиас илүүгүй байна.

13.3.Тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагын хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирал, бусад ажилтан болон Банкны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1-д заасан этгээдэд олгох зээл, зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгө, баталгааны дээд хэмжээ нь банк бус санхүүгийн байгууллагын өөрийн хөрөнгийн 10 хувиас, тэдгээрийн нийлбэр дүн нь өөрийн хөрөнгийн 25 хувиас тус тус хэтэрч болохгүй бөгөөд ийнхүү олгохдоо дараахь шаардлагыг баримтална:

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

13.3.1. банк бус санхүүгийн байгууллагын дүрмийн санд оруулсан хөрөнгийг барьцаалан зээл олгохгүй байх;

13.3.2. олгосон зээлийн төлөгдөх хугацаа нь зургаагаас дээш сараар хэтэрсэн бол тухайн этгээд банк бус санхүүгийн байгууллагын удирдах үйл ажиллагаанд аливаа хэлбэрээр оролцохыг хориглох.

13.4. Нөөцийн сан, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, зээл төлөгдөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сан, гадаад валютын болон бусад зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон журмын дагуу хангаж биелүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

13.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирал дараахь шалгуурыг хангасан байна:

13.5.1: зээлийн гэрээ буюу баталгаагаар хүлээсэн, хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй;

13.5.2. ял шийтгэлгүй;

13.5.3. ёс зүйн болон бизнесийн нэр хүнд нь банк бус санхүүгийн байгууллагыг удирдахад харшлахгүй байх.

13.6. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага нь банк, санхүүгийн мэргэжилтэй, тухайн салбарт ажилласан туршлагатай байна.

ДӨРӨВДYГЭЭР БYЛЭГ

Өөрийн хөрөнгө, санхүүгийн тайлан

14 дүгээр зүйл.Банк бус санхүүгийн байгууллагын өөрийн хөрөнгө

Хэвлэх

14.1.Банк бус санхүүгийн байгууллага өөрийн хөрөнгөтэй байна. Өөрийн хөрөнгийг санхүү, бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны хамтран баталсан нягтлан бодох бүртгэлийн журмын дагуу тодорхойлно.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2010 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

14.2.Дүрмийн сан нь банк бус санхүүгийн байгууллагын хувьцаа эзэмшигчдийн оруулсан мөнгөн хөрөнгөөс бүрдэх бөгөөд түүний хэмжээг улсын эдийн засгийн байдал, мөнгөний ханшийн өөрчлөлт, банк бус санхүүгийн байгууллагын төлбөрийн чадвар, эрхлэх үйл ажиллагааны онцлогийг харгалзан Санхүүгийн зохицуулах хороо тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

14.3. Банк бус санхүүгийн байгууллага өөрийн хөрөнгийн хэмжээг ашиг, алдагдлаараа буюу зээл төлөгдөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах санг илүү, дутуу байгуулсан хэсгээрээ нэмэгдүүлж, эсхүл хорогдуулж тодорхойлно.

14.4. Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувьцаа эзэмшигч дүрмийн санд оруулсан хувь хөрөнгийнхөө хэмжээгээр санхүүгийн хариуцлага хүлээж, алдагдлыг нөхнө.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

14.5. Банк бус санхүүгийн байгууллагын дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах бүрд Санхүүгийн зохицуулах хороонд мэдэгдэж зөвшөөрөл авна.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

14.6. Дүрмийн санг нэмэгдүүлэх, хорогдуулах шинээр хувьцаа гаргах, худалдах, шилжүүлэхэд мөрдөх журмыг Санхүүгийн зохицуулах хороо тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

15 дугаар зүйл.Санхүүгийн тайлан, түүнийг нийтэд мэдээлэх

Хэвлэх

15.1.Банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн тайлан нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1-д заасан бүрэлдэхүүнтэй байна.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

15.2. Банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд нь олон улсын жишгийг үндэслэн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон нягтлан бодох бүртгэлийн зарчимд нийцсэн байна.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

15.3. Банк бус санхүүгийн байгууллага нь санхүүгийн тайлангаа улирал, жилээр гаргаж Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлнэ. Банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн тайлантай холбогдсон нэмэлт нотлох баримтыг Санхүүгийн зохицуулах хороо шаардах эрхтэй.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

15.4. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь жилийн санхүүгийн тайланг аудитаар баталгаажуулан дараа жилийн 1 дүгээр улиралд багтаан нийтэд мэдээлнэ.

15.5. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдээс нийтэлсэн санхүүгийн тайлан, мэдээлэл нь зохих журмыг баримтлаагүй, буруу, ташаа, алдаатай бол Санхүүгийн зохицуулах хороо залруулахыг шаардана.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

16 дугаар зүйл. Санхүүгийн тайланг аудитаар баталгаажуулах

Хэвлэх

16.1.Банк бус санхүүгийн байгууллага нь санхүүгийн тайлан, бусад шаардлагатай баримт, материалаа аудитын байгууллага /аудитор/-аар жилд нэгээс доошгүй удаа шалгуулж баталгаажуулна.

16.2. Аудитын байгууллага /аудитор/ нь баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, баримт материалынхаа талаархи дүгнэлтийг тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагын төлөөлөн удирдах зөвлөл, хянан шалгагчдын зөвлөлд танилцуулна.

17 дугаар зүйл. Аудитын дүгнэлтийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд гаргаж өгөх

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

17.1.Аудитын байгууллага /аудитор/ нь өөрийн баталгаажуулсан тайлангийн талаархи эцсийн дүгнэлтийг тухайн банк бус санхүүгийн байгууллага болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

17.2.Аудитын байгууллага /аудитор/ нь тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагын баримт материалд үндэслэн дараахь дүгнэлтийг гаргавал энэ талаархи дүгнэлтээ Санхүүгийн зохицуулах хороонд даруй мэдээлнэ:

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

17.2.1. төлбөрийн чадваргүй болсон буюу төлбөрийн чадваргүй болж болзошгүй болсноос ойрын үед санхүүгийн онц хүндрэлтэй байдалд орж болзошгүй байгаа;

17.2.2. тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагын ажилтнууд өөрийн банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн байдалд сөргөөр нөлөөлсөн шударга бус, хууль тогтоомж зөрчсөн үйл ажиллагаанд оролцсон гэж үзсэн.

18 дугаар зүйл. Банк бус санхүүгийн байгууллагыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр өөрчлөн байгуулах, татан буулгах нөхцөл

Хэвлэх

/Энэ хэсгийн гарчигт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.1.Банк бус санхүүгийн байгууллагыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны зөвшөөрлийг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр өөрчлөн байгуулж, татан буулгаж болно.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.2.Банк бус санхүүгийн байгууллагыг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах тухай зөвшөөрөл авахад дор дурдсан баримт бичгийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд гаргаж өгнө:

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

18.2.1.банк бус санхүүгийн байгууллагыг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр;

/Энэ заалтад 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.2.2.банк бус санхүүгийн байгууллагыг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах шаардлага, хэлбэр, нөхцөл, хугацааг заасан баримт бичиг, тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагаас үйл ажиллагаагаа дуусгавар болгохтой холбогдуулан авах арга хэмжээ, тэдгээрийн хугацаа, үе шат, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж, аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан болон шаардлагатай бусад мэдээлэл;

/Энэ заалтад 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.2.3.банк бус санхүүгийн байгууллагыг өөрчлөн байгуулснаас гарах санхүүгийн үр дүнгийн тооцоо, өөрчлөн байгуулсны дараа байгуулагдах банк бус санхүүгийн байгууллагын эхлэлтийн тайлан тэнцэл.

18.3. Санхүүгийн зохицуулах хороо баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ЗО хоногийн дотор банк бус санхүүгийн байгууллагыг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах тухай холбогдох асуудлыг шийдвэрлэж нийтэд мэдээлнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

18.4.Банк бус санхүүгийн байгууллагыг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр хууль тогтоомж зөрчсөн, харилцагчийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөхөөр бол Санхүүгийн зохицуулах хороо зөвшөөрөл өгөхөөс татгалзана.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2011 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.5.Банк бус санхүүгийн байгууллагыг татан буулгах тухай Санхүүгийн зохицуулах хорооны зөвшөөрлийг үндэслэн хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу банк бус санхүүгийн байгууллагыг татан буулгана.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт

19 дүгээр зүйл. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт, шалгалт

Хэвлэх

19.1. Санхүүгийн зохицуулах хороо энэ хууль болон бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд хяналт тавьж, шалгалт хийнэ.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

19.2. Банк бус санхүүгийн байгууллага нь хяналт шалгалтаар энэ хууль болон бусад хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг зөрчсөн нь гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжгүй бол Санхүүгийн зохицуулах хороо дор дурдсан арга хэмжээ авна:

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19.2.1. албан бичгээр сануулах, зөрчлийг арилгах талаар хугацаатай үүрэг, даалгавар өгөх;

19.2.2.зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

19.2.3. гүйцэтгэх захирлыг өөрчлөх, түүнд хариуцлага тооцох талаар банк бус санхүүгийн байгууллагын төлөөлөн удирдах зөвлөлд санал оруулах;

19.2.4.зөвшөөрлийг хүчингүй болгох.

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

19.3. Энэ хуулийн 19.2-т дурдсан арга хэмжээг авахдаа адил зөрчилд адил арга хэмжээ авах зарчмыг баримтлах бөгөөд эдгээр арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журмыг Санхүүгийн зохицуулах хороо батална.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

Хариуцлага

20 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

20.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

20.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

21 дүгээр зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

21.1. Энэ хуулийг 2003 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.12.15-ны өдрийн орчуулгын хяналт)                               Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

 December 12, 2002                                                                            Ulaanbaatar city

ON NON-BANKING FINANCIAL ACTIVITIES

CHAPTER ONE

General provisions

Article 1.Purpose of this law

1.1.The purpose of this law is to set legal grounds for non-banking financial activities and to regulate relations concerning the establishment of structures for management, organization and monitoring of non-banking financial institutions and granting, suspension or revocation of their licenses.

Article 2.Legislation on non-banking financial activities

2.1.The legislation on non-banking financial activities comprises of the Civil Code, the Law on State Registration of Legal Entities, the Company Law, the Law on the Legal Status of the Financial Regulatory Commission, Law on Permits, this Law and all other relevant legislative acts issued in conformity therewith.

/The part "on Licensing of Business activities" in this paragraph was replaced to "on Permits" according to the law as of June 17, 2022 and it shall come into force on January 01, 2023/

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

/The addendum to this paragraph was made according to the law as of January 29, 2015/

2.2.If an international treaty to which Mongolia is a party specifies otherwise than this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Scope of this law

3.1.This law shall regulate relations concerning the activities stated in Article 7.1 of this law by the entity, which has obtained a license from the Financial Regulatory Commission. 

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

3.2.Credit activities to be granted by banking, insurance, security companies, pension funds, savings and credit cooperative, pawnshops, financial leasing service, the project units, and the Government's special purpose funds shall be regulated by other related laws. 

/The addendum to this paragraph was made according to the law as of June 22, 2006/

Article 4.Definitions of the legal terms

4.1.The following terms used in this law shall have the following meanings:

4.1.1.'Non-banking financial activities' shall mean the services specified in Article 7.1 of this law to be conducted by the business entity, which has obtained a permit from the Financial Regulatory Commission.

/The word "license" stated in this sub-paragraph was replaced by the word "permit" according to the law as of June 17, 2022, and it shall be in force on January 1, 2023/

/This sub-paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

4.1.2.'Factoring' shall mean sale (transfer) by creditor of his/her right to claim monetary payment obligation to a third party who thereafter becomes liable for exercise of the right to the payment and for any consequences;

4.1.3./This sub-paragraph was annulled according to the law as of June 22, 2006/

4.1.4.'Issuing a guarantee' shall have the meaning described in Article 457 of the Civil Code;

4.1.5.'Electronic payment and remittance service' shall mean wire transferring other's monetary assets through one's own corresponding account in the bank, or settlement of payments using the Internet, automatic equipment or electronic payment instruments;

4.1.6.'Foreign currency transactions' shall mean sale or purchase of a foreign currency or issuance of a loan or making a guarantee in a foreign currency;

4.1.7.'Trust service' shall mean an arrangement whereby a trustee temporarily controls, uses and manages assets (cash, loans, other assets) of a beneficiary on the basis of an agreement with the beneficiary with the purpose of preserving the value of the assets and earning a profit;

4.1.8.'Investment into short-term financial instruments' shall mean conversion of the source of funds of an individual or a legal entity into investment securities or equivalent financial instruments with a maturity of up to one year on the basis of a particularly agreed contract;

4.1.9.'An entity engaging in non-banking financial activities' shall mean a person stated in Article 6.1 of this Law;

4.1.10.'Assets, liabilities and equity of the non-banking financial institution' shall have the meaning in the accounting regulations approved by the Financial Regulatory Commission in conformity with international standards.

/This sub-paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

 CHAPTER TWO

ENGAGING IN NON-BANKING FINANCIAL ACTIVITIES

Article 5.Incorporation of an entity engaging in non-banking financial activities

5.1.An entity engaging in non-banking financial activities shall be incorporated according to the Company Law.

Article 6.Conducting the non-banking financial activities

6.1.Non-banking financial activities can be conducted by Mongolian and foreign legal entities in accordance with the permit issued by the Financial Regulatory Commission.

/The word "license" stated in this paragraph was replaced by the word "permit" according to the law as of June 17, 2022, and it shall be in force on January 1, 2023/

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

6.2.A legal entity financed from the state budget, a religious, political, or non-governmental organization shall be prohibited from engaging in non-banking financial activities stated in Article 36.2 of the Civil Code.

Article 7.Non-banking financial activities

7.1.Non-banking financial activities shall include the following:

7.1.1.Lending;

7.1.2.Factoring;

7.1.3./This sub-paragraph was annulled according to the law as of June 22, 2006/;

7.1.4.Issuing a guarantee;

7.1.5.Issuing negotiable/settlement instruments;

7.1.6.Electronic payment, remittance service;

7.1.7.Foreign currency exchange;

7.1.8.Trust service;

7.1.9.Investment into short-term financial instruments;

7.1.10.Provision of investment and financial consultancy and/or information services;

7.1.11.Financial intermediation activities related to real estate collateral.

/This paragraph was added according to the law as of July 09, 2009/

Article 8.Application documents

8.1.A person requesting to engage in activities specified in Article 7.1 of this Law, shall submit the documents specified in paragraph 3 of Article 5.1 of the Law on Permits and the following documents to the Financial Regulatory Commission:

/The part "Article 11.1 of Law on Licensing of Business activities" stated in this paragraph was replaced by "paragraph 3, Article 5.1 of the Law on Permits" according to the law as of June 17, 2022 and it shall be in force on January 01, 2023/

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

8.1.1.Charter of the entity engaging in non-banking financial activities and incorporation documents;

8.1.2.Business plan;

8.1.3.Proof of compliance with the minimum capital determined by the Financial Regulatory Commission;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

8.1.4.An audited financial statements;

8.1.5.Information about personnel, equipment and job descriptions;

8.1.6.Registration of shareholders, number of shares owned (by each shareholder);

8.1.7.Income statement and information about the origin of funds of a shareholder who solely owns not less than 10 percent of the total shares of the entity engaging in non-banking financial activities;

8.1.8.Charter, shareholder registration, financial statements and conclusions of an audit institution of a legal entity which solely owns not less than 10 percent of the total shares of the entity engaging in non-banking financial activities.

8.2.If the Financial Regulatory Commission deems that the application documents filed in accordance with Article 8.1 of this law are incomplete or unclear, it can pursue inquiries with relevant organization on issues related to the founders, shareholder and management of non-banking financial institutions.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

/This paragraph was amended according to the law as of October 6, 2011/

Article 9.The permit to engage in non-banking financial activities

/The word "license" stated in the title of this Article was replaced by the word "permit" according to the law as of June 17, 2022, and it shall be in force on January 1, 2023/

9.1.The Financial Regulatory Commission shall review the application documents for the permit to engage in non-banking financial activities within 30 working days and shall grant the permit to engage in non-banking financial activities if each of the following requirements has been met:

/The word "license" stated in this paragraph was replaced by the word "permit" according to the law as of June 17, 2022, and it shall be in force on January 1, 2023/

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

9.1.1.Share capital of the entity engaging in non-banking financial activities has reached the minimum amount determined by the Financial Regulatory Commission;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

9.1.2.Strategies and other contributing factors to conduct successfully the non-banking financial activities have been optimally stated in the business plan;

9.1.3.Management of the entity engaging in non-banking financial activities has satisfied the criteria stated in Articles 13.5 and 13.6 of this Law;

9.1.4.Equipment for engaging in non-banking financial activities must satisfy safety operation requirements at proper level.

9.2.If it is necessary to verify the submitted documents in a more detailed manner, the Financial Regulatory Commission may extend the period specified in Article 9.1 of this Law by 14 days.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

9.3.Document of the permit shall explicitly indicate the type and duration of the non-banking financial activities engaged in.

/In this paragraph, the words "Certificate of the license" were replaced by the words "Document of the permit" according to the law as of  June 17, 2022 and it shall be in force on January 1, 2023/

9.4.Entities engaging in non-banking financial activities shall establish its branch, representative office or other units with the permission of the Financial Regulatory Commission.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

Article 10.Charter of the entity engaging in non-banking financial activities

10.1.The Charter of the entity engaging in non-banking financial activities shall include items stated in Article 16.2 of the Company Law as well as the following items:

10.1.1.Amount of the owner's equity (share capital);

10.1.2.Management and organizational structure of the entity engaging in the non-banking financial activities;

10.1.3.Regulation for holding a meeting of shareholders and conducting the Board of Directors' operation.

/This sub-paragraph was amended according to the law as of October 6, 2011/

10.1.4.Operating regulation on internal audit office.

10.2.Amendments made to the Charter of the entity engaging in non-banking financial activities shall be registered with the Financial Regulatory Commission and the State administrative body in charge of state registration matters within 10 working days since such amendment was made.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

/The addendum to this paragraph was made according to the law as of January 29, 2015/

Article 11.Name of the non-banking financial institution

11.1.Name of the non-banking financial institution shall consist of its own name and the word "the non-banking financial institution" or the abbreviated designation of 'NBFI'.

11.2.It shall be prohibited for any legal entity other than the one with the permit to engage in the activities stated in Article 7.1 of this Law to use the word "the non-banking financial institution" or an abbreviated designation of 'NBFI'.

11.3.The non-banking financial institution shall change its name and location with the permission of the Financial Regulatory Commission.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

CHAPTER THREE

PROHIBITIONS AND REQUIREMENTS FOR THE ENTITY ENGAGING IN NON- BANKING FINANCIAL ACTIVITIES

Article 12.Prohibitions for the entity engaging in non-banking financial activities

12.1.The following activities shall be prohibited for the entity engaging in non-banking financial activities:

12.1.1.To engage in activities other than those stated in the permit;

/The word "license" stated in this sub-paragraph was replaced by the word "permit" according to the law as of June 17, 2022, and it shall be in force on January 1, 2023/

12.1.2.To make false or misleading advertisements or statements related to its activities;

12.1.3.To accept deposits or open deposit accounts of individuals or legal entity;

12.1.4.To accept deposits by issuance of negotiable/settlement instruments such as cheques, cards, or promissory notes;

12.1.5.To use sources of funding that are not reflected in the balance sheets of non-banking financial institution.

12.2.Article 12.1.1 of this Law shall not apply to possession and sale of assets taken as collateral for the purposes of recovering a loan.

12.3.A shareholder, chairman and members of the Board of Directors, executive director and officers of the non-banking financial institution shall be prohibited to provide, disclose or use any information, which is considered as confidential by the non-banking financial institution, its customers, and/or third party except in the cases stated in paragraph 2 of Article 7 of the Banking Law.

/This paragraph was amended according to the law as of October 6, 2011/

Article 13.Requirements for non-banking financial activities

13.1.The total amount of loan, other assets equivalent to loan, and the total sum of payment guarantee issued to one borrower and related entity by the non-banking financial institution shall not exceed 30 percent of the non-banking financial institution's equity capital.

13.2.The total amount of payment guarantee to be issued by the non-banking financial institution shall not exceed 70 percent of the non-banking financial institution's equity capital.

13.3.The amount of loan, other equivalent assets and the maximum amount of guarantee to be issued to shareholder, chairman or a member of the Board of Directors or executive director and other employees of a non-banking financial institution and to persons specified in sub-paragraph 1, paragraph 2 of Article 3 of the Banking Law shall not exceed 10 percent of the non-banking financial institution's equity capital and their total sum shall not exceed 25 percent of non-banking financial institution's equity capital. In order to issue accordingly, the following requirements shall apply:

/This paragraph was amended according to the law as of October 6, 2011/

13.3.1.The loan shall not be issued by pledging assets included in equity fund of the non-banking financial institution;

13.3.2.Individual shall be prohibited to take part in management activities of the non-banking financial institution in any form if he/she has failed to make the repayment of the loan for more than six months after it becomes due.

13.4.Prudential ratios on reserve fund, liquidity, capital adequacy, fund for loan loss provisioning, foreign currency exposure and other proper criteria shall be complied with requirements set by the Financial Regulatory Commission.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

13.5.The chairman, members of the Board of Directors and the executive director shall meet the following criteria:

13.5.1.Not having overdue obligations under a loan or guarantee contract;

13.5.2.Not having criminal record;

13.5.3.his/ her ethical and business reputation shall not adversely affect the management of the non-banking financial institution.

13.6.The executive management of the non-banking financial institution shall have professional degree and work experience in the field of banking and finance.

CHAPTER FOUR

EQUITY CAPITAL AND FINANCIAL STATEMENTS

Article 14.Equity capital of the non-banking financial institution

14.1.The non-banking financial institution shall have its own equity capital. The equity capital shall be defined according to accounting regulations approved jointly by the State central administrative body in charge of finance and accounting matters and the Financial Regulatory Commission.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

/This paragraph was amended according to the law as of June 24, 2010/

14.2.The equity fund shall comprise the of monetary assets contributed by shareholders of a non-banking financial institution, and the Financial Regulatory Commission shall determine its amount, taking into account the status of the economy of country, changes in the exchange rate, solvency and operational specifics of the non-banking financial institutions.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

/This paragraph was amended according to the law as of October 6, 2011/

14.3.A non-banking financial institution shall increase or decrease the amount of equity capital by profit or loss, or excess or deficiency of the loan loss provisioning.

14.4.Shareholders of a non-banking financial institution shall be financially liable by the amount of their contributed personal assets and shall compensate for losses.

/This paragraph was amended according to the law as of October 6, 2011/

14.5.A non-banking financial institution shall notify to the Financial Regulatory Commission each time when there is any change in the amount of equity fund, structure and composition of its shareholders, and obtain permission.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

/This paragraph was amended according to the law as of October 6, 2011/

14.6.The Financial Regulatory Commission shall issue a regulation concerning an increase or decrease of the share capital, issuance of new shares, sale or transfer of shares.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

Article 15.Financial statements and its disclosure to the public

15.1.Financial statements of a non-banking financial institution shall have the composition specified in Article 8.1 of the Law on Accounting.

/This paragraph was revised according to the law as of June 19, 2015/

15.2.Indicators of the financial statements of non-banking financial institution shall conform to the accounting principles set by the Financial Regulatory Commission in accordance with international standards.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

15.3.The non-banking financial institution shall prepare its financial statements quarterly and annually, and submit them to the Financial Regulatory Commission. The Financial Regulatory Commission reserves the right to request any additional evidences related to the financial statements of the non-banking financial institution.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

15.4.The non-banking financial institution shall disclose its audited financial statements of the preceding financial year to the public through media within the first quarter of the next year.

15.5.The Financial Regulatory Commission shall require the non-banking financial institution to correct the financial statements or information, which has been, disclosed to the public if it was not made in accordance with the relevant regulations, or was incorrect or inaccurate.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

 Article 16.Auditing of the financial statements

16.1.The non-banking financial institution shall have its financial statements, other required documents and information audited by an auditing institution (auditor) at least once a year.

16.2.The auditing institution (auditor) shall submit its auditing opinions on the audited financial statements and other documents to the Board of Directors and Board of Auditors of the non-banking financial institution.

Article 17.Submission of the auditor's opinions to the Financial Regulatory Commission

/The title of this Article was amended according to the law as of November 17, 2005/

17.1.The auditing institution (auditor) shall submit the original copy of its final opinions to the audited non-banking financial institution and the Financial Regulatory Commission.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

17.2.The auditing institution (auditor) shall immediately inform the Financial Regulatory Commission of its opinions when the following conclusions are made based on the documents provided by the non-banking financial institution. 

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

17.2.1.If the non-banking financial institution has become insolvent or may experience an exceptionally difficult financial situation in the near future due to possible insolvency;

17.2.2.If it has been considered that staff of the non-banking financial institution have engaged in unfair or illegal operations, which have had negatively affected the financial situation of the non-banking financial institution.

Article 18.Conditions for reorganization and liquidation of a non-banking financial institution by decision of the shareholders meeting

/The title of this Article was amended according to the law as of October 6, 2011/

18.1.A non-banking financial institution may be restructured or liquidated by decision of the shareholders meeting, based on the permission of the Financial Regulatory Commission.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

/This paragraph was amended according to the law as of October 6, 2011/

18.2.The following documents shall be submitted to the Financial Regulatory Commission in order to obtain a permission to restructure or liquidate a non-banking financial institution:

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

18.2.1.Decision of the shareholder meeting to restructure or liquidate the non-banking financial institution

/This paragraph was amended according to the law as of October 6, 2011/

18.2.2.Documents specifying the requirements, forms, conditions and terms of restructure or liquidation of a non-banking financial institution, measures to be taken by the non-banking financial institution in connection with the termination of its activities, their terms, stages and financial statements approved by the auditing organization and any other required information;

/This paragraph was amended according to the law as of October 6, 2011/

18.2.3.Financial forecasts of the restructuring of the non-banking financial institution and the start-up balance sheet of the restructured non-banking financial institution.

18.3.The Financial Regulatory Commission shall consider and decide on the application for permission of the dissolution or restructuring of the non-banking financial institution within 30 days after receiving the documents and publicize the decision.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

18.4.The Financial Regulatory Commission shall refuse from issuing a permission if the decision of the shareholders meeting to restructure or liquidate a non-banking financial institution has violated the legislation and to adversely affect the interests of its customers.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

/This paragraph was amended according to the law as of October 6, 2011/

18.5.A non-banking financial institution shall be liquidated in accordance with the procedures specified in the legislation based on the permission of the Financial Regulatory Commission to liquidate a non-banking financial institution.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

 CHAPTER FIVE

SUPERVISION ON THE NON-BANKING FINANCIAL ACTIVITIES

Article 19.Supervision on non-banking financial activities

19.1.The Financial Regulatory Commission shall supervise and inspect the entity engaging in non-banking financial activities according to this law and other legislation.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

19.2. If it is considered that a non-banking financial institution has violated the requirements set forth in this law and other legislation during the supervision and inspection, and there are no signs of a crime or violation, the Financial Regulatory Commission shall take the following measures:

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

/This paragraph was amended according to the law as of May 18, 2017/

19.2.1.to issue a written notice and order timed assignment and commitment regarding elimination of breach;

19.2.2.to suspend the permit;

/The word "license" stated in this sub-paragraph was replaced by the word "permit" according to the law as of June 17, 2022, and it shall be in force on January 01, 2023/

19.2.3.to submit a proposal to the Board of Directors of the non-banking financial institution to dismiss the executive director or hold him/her liable;

19.2.4.to revoke the permit.

/The word "license" stated in this sub-paragraph was replaced by the word "permit" according to the law as of June 17, 2022, and it shall be in force on January 01, 2023/

19.3.The principle of taking the same measure for the same violation shall be followed when taking the measures specified in Article 19.2 of this law, and the procedure for implementing these measures shall be approved by the Financial Regulatory Commission.

/This paragraph was amended according to the law as of November 17, 2005/

CHAPTER SIX

LIABILITY

Article 20.Liability imposed for the violators of the law

20.1.If the actions of an official violating this law are not of a criminal nature, he or she shall bear liability as provided by the Law on Public/Civil Service.

20.2.A person or legal entity that violates this law shall be subject to liability specified in the Criminal Code or the Law on Infringement.

/This Article was revised according to the law as of December 4, 2015/

Article 21.Entry into force

21.1.This law shall come into force on February 1, 2003.

 

 CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA TUMUR-OCHIR.S