A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2014 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 192

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2015-5-18-ны өдрийн 189-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.2, 40.3-т заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварын төлөх хугацааг 2 жил хүртэл хугацаагаар сунгах эсхүл уг татварыг 2 жилийн хугацаанд хэсэгчлэн төлөх журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ журмыг хууль батлагдсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй. (Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай 2014 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн хууль батлагдсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө)

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.АЛТАНХУЯГ

Сангийн сайд Ч.УЛААН