A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2014 оны 7 сарын 01 өдөр

Улаанбаатар хот

ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах зорилгоор төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр, үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байх, түүнд олон нийт хяналт тавих мэдээллийн тогтолцоо /цаашид "шилэн данс" гэх/-г бүрдүүлэхэд оршино.

2 дугаар зүйл.Шилэн дансны тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Шилэн дансны тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төсвийн тухай хууль, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Доор дурдсан байгууллага, түүний эд хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий албан тушаалтан энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарна:

3.1.1.төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд;

3.1.2.төрийн өмчит үйлдвэрийн газар;

3.1.3.хяналтын багц буюу түүнээс дээш хэмжээний хувьцааг нь төр, орон нутаг болон тэдгээрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд эзэмшиж байгаа компани;

3.1.4.улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага;

3.1.5.төрийн чиг үүрэгт хамаарах ажил, үйлчилгээг хууль тогтоомж, гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэгч.

3.1.6.төрийн санхүүжилт авч байгаа нам, эвсэл.

/Энэ заалтыг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

3.2.Энэ хуульд дараах төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт, гүйцэтгэл, хэрэгжилт, тайлагнал эдгээртэй холбоотой мөнгөн болон бусад гүйлгээ хамаарна:

3.2.1.улс, орон нутгийн төсөв болон Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв;

/Энэ заалтад 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.2.2.орон нутгийн хөгжлийн сан;

3.2.3.Засгийн газрын тусгай сан;

3.2.4.төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагаа;

3.2.5.Засгийн газар, орон нутгийн өрийн бичиг, санхүүгийн бусад хэрэгсэл;

3.2.6.Засгийн газар, орон нутгийн гадаад болон дотоод зээл, буцалтгүй тусламж;

3.2.7.төр, хувийн хэвшлийн түншлэл;

/Энэ заалтад 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

3.2.8.Засгийн газар, орон нутгийн баталгаа болон төсвийн өр, авлага үүсгэх аливаа бусад шийдвэр.

3.3.Төрийн нууцад хамаарах төсөв, үндэсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон гүйцэтгэх ажил эрхлэх эрх бүхий байгууллагын гүйцэтгэх ажилтай холбоотой төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, хэрэгжилт, тайлагнал энэ хуульд хамаарахгүй.

3.4.Төрийн нууцад хамаарахаас бусад төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, хэрэгжилт, тайлагналыг байгууллагын нууцад хамааруулан нийтэд мэдээлэхээс зайлсхийхийг хориглоно.

4 дүгээр зүйл.Шилэн дансны зарчим

Хэвлэх

4.1.Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд дараах зарчмыг баримтална:

4.1.1.мэдээлэл үнэн зөв, бодитой, иж бүрэн байх;

4.1.2.мэдээлэл ойлгомжтой, ач холбогдолтой байх;

4.1.3.тогтоосон хугацаанд, тогтмол, шуурхай мэдээлдэг байх;

4.1.4.хуулийн дагуу нууцад хамааруулснаас бусад бүх мэдээлэл нээлттэй байх.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ШИЛЭН ДАНСНЫ СТАНДАРТ

5 дугаар зүйл.Шилэн дансны мэдээлэл хүргэх хэлбэр

Хэвлэх

5.1.Байгууллага нь шилэн дансны мэдээллийг өөрийн цахим хуудсаар хүргэх бөгөөд цахим хуудас нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

5.1.1.шилэн дансны бие даасан цэстэй байх;

5.1.2.мэдээлэл татаж авах, хэвлэх боломжтой байх;

5.1.3.тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр, утас, цахим хаягийг байршуулсан байх;

5.1.4.мэдээллийг тогтмол шинэчилж байх, өөрчлөлт орсон тухай бүр өмнөх мэдээллийг цахим хуудасны архивт хадгалах, архивын мэдээллийн санд нэвтрэх, татаж авах, хэвлэх боломжтой байх.

5.2.Шилэн дансны мэдээллийг дуу болон дүрс бичлэгийн хэлбэрээр байрлуулж болно.

5.3.Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудастай байна. Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас ажиллуулж эхлэх хугацааг энэ хуулийн хэрэгжилтийн байдлыг харгалзан Засгийн газар 2016 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө байхаар тогтоох бөгөөд уг нэгдсэн цахим хуудсыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага эрхлэн хөтөлнө.

5.4.Энэ хуулийн 5.1, 5.3-т заасан цахим хуудсанд тавигдах нийтлэг стандарт, агуулга, мэдээлэл тавих журам, хэлбэрийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар батална.

5.5.Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудасны цэс нь энэ хуулийн 3.2-т заасан ангиллыг баримталсан байх бөгөөд мэдээллийг бүрэн тусгасан байна.

5.6.Энэ хуулийн 3.2.5-3.2.8-д заасан шийдвэр энэ хуулийн 5.3-т заасан хугацаанаас хойш шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудаст байршсанаар хүчин төгөлдөр болно.

5.7.Орон нутгийн төсөв, түүний төсвийн захирагчийн шилэн дансны мэдээллийг энэ хуулийн 5.1-д заасан цахим хуудастай эсэхээс үл хамааран тухайн байгууллагын мэдээллийн самбарт байрлуулна.

5.8.Мэдээллийн самбар нь олон нийт мэдээлэлтэй чөлөөтэй танилцах боломжийг хангасан, түүнд тавигдсан мэдээлэл нь энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан албан тушаалтны гарын үсгээр баталгаажсан байна.

6 дугаар зүйл.Шилэн дансны мэдээлэл

Хэвлэх

6.1.Энэ хуулийн 3.1.1, 3.1.2-т заасан байгууллага, албан тушаалтан дараах мэдээллийг тогтмол мэдээлнэ:

6.1.1.тухайн жилийн төсөв, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийг жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор;

6.1.2.хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэлийг жил бүрийн 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэлийг жил бүрийн 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор, сар, улирлын гүйцэтгэлийг дараа сарын 08-ны өдрийн дотор;

6.1.3.дараа жилийн төсвийн төслийг жил бүрийн 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор;

6.1.4.жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг дараа жилийн 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор, хагас жилийн тайланг 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор;

6.1.5.төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцад хийсэн аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь тухайн жилийн 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор, аудитын тайлан, дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тухайн жилийн 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор;

6.1.6.төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбарыг улирал бүр.

6.2.Энэ хуулийн 6.1.1-д заасан мэдээлэл дараах байдлаар илэрхийлэгдсэн байна:

6.2.1.эрх бүхий байгууллагаас баталсан жилийн төсөв, гүйцэтгэлийг хэмжих шалгуур үзүүлэлт;

6.2.2.орлого /үндсэн үйл ажиллагааны орлого, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого/;

6.2.3.урсгал зардал /цалин хөлс, нийгмийн даатгалын шимтгэл, бусад урсгал зардал, хөрөнгийн зардал, татаас шилжүүлэг/;

6.2.4.хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн жагсаалт;

/Энэ заалтад 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.2.5.улсын төсөв болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа;

6.2.6.зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр /улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, өөрийн орлого/.

6.3.Энэ хуулийн 6.1.2-т заасан мэдээлэл дараах байдлаар илэрхийлэгдсэн байна:

6.3.1.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн энэ хуулийн 6.2.1-д тодорхойлсон үзүүлэлт, хүрсэн үр дүн, хэрэгжилтийг хэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлт;

6.3.2.төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт;

6.3.3.төсөв хэмнэсэн болон хэтэрсэн бол холбогдох шалтгааныг тайлбарласан тайлбар;

6.3.4.өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогын давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан бол зориулалтыг заасан байх;

6.3.5.хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт;

6.3.6.хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээг тендер зарлаж, сонгон шалгаруулсан бол шалгаруулалтын ерөнхий мэдээлэл;

6.3.7.хөрөнгө оруулалтын зарлага, санхүүжилтийг төсөл, обьект тус бүрээр;

6.3.8.тусгай сангийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалт;

6.3.9.орон нутгийн хөгжлийн сангийн гүйцэтгэл.

6.4.Энэ хуулийн 3.1.1, 3.1.2-т заасан байгууллага дараах мэдээллийг долоо хоногийн дотор мэдээлнэ:

6.4.1.тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт;

6.4.2.тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт;

6.4.3.тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан;

6.4.4.таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг;

6.4.5.цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэр;

6.4.6.худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн;

6.4.7.байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт;

6.4.8.бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр;

/Энэ заалтад 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.4.9.хууль тогтоомжид заасан бусад мэдээлэл.

6.5.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 6.1, 6.4-т заасан мэдээллээс гадна дараах мэдээллийг гаргана:

6.5.1.улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалт, төсвийн нэгдсэн үзүүлэлтийг хагас жилийн байдлаар тухайн жилийн 07 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор, жилийн эцсийн байдлаар дараа жилийн 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор;

/Энэ заалтад 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.5.2.Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн ашиглалтын мэдээг улирал бүр;

6.5.3.Засгийн газрын гадаад, дотоод өрийн мэдээллийг улирал бүр;

6.5.4.улсын төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбарыг улирал бүр;

6.5.5.нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг сар бүрийн 15-ны өдрийн дотор;

6.5.6.төсвийн гүйцэтгэл болон аудит хийсэн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг дараа жилийн 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор;

6.5.7.төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх зорилгоор гаргасан Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны мэдээллийг улирал бүр;

6.5.8.төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн жагсаалт болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг батлагдсанаас нь хойш долоо хоногийн дотор;

/Энэ заалтад 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтыг 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.5.9.төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг гэрээ байгуулагдсанаас нь хойш долоо хоногийн дотор;

/Энэ заалтад 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтыг 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.5.10.төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ байгуулсан тухай бүрд хувийн хэвшлийн түншлэгч, түүний байгууллагын нууцад хамаарахаас бусад мэдээлэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн зүйл, гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээний талаарх мэдээллийг долоо хоногийн дотор;

/Энэ заалтад 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтыг 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.5.11.хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх зорилгоор гаргасан Засгийн газрын гадаад үнэт цаасны мэдээллийг улирал бүр;

/Энэ заалтыг 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.5.12.улсын төсвийн нэгдсэн үзүүлэлтийг макро эдийн засгийн үзүүлэлт, холбогдох бусад үзүүлэлттэй уялдуулсан судалгаа, тооцоог улирал бүр.

/Энэ заалтыг 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.6.Эдийн засгийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 6.1, 6.4-т заасан мэдээллээс гадна дараах мэдээллийг гаргана:

6.6.1.концессын зүйлийн жагсаалт болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг батлагдсанаас нь хойш долоо хоногийн дотор;

6.6.2.концессын гэрээ болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг гэрээ байгуулагдсанаас нь хойш долоо хоногийн дотор;

6.6.3.концессын гэрээ байгуулсан тухай бүрд концесс эзэмшигч, түүний байгууллагын нууцад хамаарахаас бусад мэдээлэл, концессын зүйл, гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээний талаарх мэдээллийг долоо хоногийн дотор;

6.6.4.хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх зорилгоор гаргасан Засгийн газрын гадаад үнэт цаасны мэдээллийг улирал бүр;

6.6.5.улсын төсвийн нэгдсэн үзүүлэлтийг макро эдийн засгийн үзүүлэлт, холбогдох бусад үзүүлэлтүүдтэй уялдуулсан судалгаа, тооцоог улирал бүр.

/Энэ хэсгийг 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

6.7.Нийгмийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон бусад төрийн захиргааны байгууллага нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрх бүхий этгээдийн жагсаалтыг тухайн этгээдийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрийн хамт цахим хуудсанд байрлуулан тухай бүр шинэчилж мэдээлнэ.

6.8.Энэ хуулийн 3.1.3-т заасан байгууллага дараах мэдээллийг долоо хоногийн дотор мэдээлнэ:

6.8.1.тухайн байгууллагад холбогдох энэ хуулийн 3.2.5, 3.2.7, 3.2.8-д заасан шийдвэр;

6.8.2.худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчдод тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан;

6.8.3.төр болон орон нутаг тавь буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа компанийн гаргасан их хэмжээний хэлцэлд тооцогдохуйц баталгаа, батлан даалт.

6.9.Арван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнгээр улс, орон нутгийн төсөв, Засгийн газрын болон орон нутгийн тусгай зориулалтын сан, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт, Засгийн газар, түүний харьяа байгууллагаас гаргасан бонд, үнэт цаас, өрийн бичиг, баталгаа, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээний дагуу хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний дагуу санхүүжиж байгаа энэ хуулийн 3.1.4, 3.1.5-д заасан этгээд нь нийт төсөвт өртөг, хэрэгжилтийн явц, үе шат, зарлага, санхүүжилтийн мэдээллийг Засгийн газраас тогтоосон журмын дагуу улирал бүр хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтээ хүлээн авсан төсвийн байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн самбар, шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд байрлуулах ба шаардлагатай гэж үзвэл олон нийтийн бусад цахим хуудас, өөрийн цахим хуудсаар давхар мэдээлж болно. Мэдээллийг төсвийн байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн самбар, шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд байрлуулахад энэ хуулийн 3.1.4, 3.1.5-д заасан этгээд төлбөр төлөхгүй.

6.10.Шилэн дансны мэдээлэл, зарлагын гүйлгээ бүрд түүнд холбогдох эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн эх хуулбар, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдлийг хавсаргасан байна.

6.11.Улс төрийн намын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу төрийн санхүүжилт авч байгаа нам, эвсэл төрийн санхүүжилтийн төсөвт өртөг, зарлага, санхүүжилтийн мэдээлэл, тайланг хуульд өөрөөр заагаагүй бол жил бүр сонгуулийн төв байгууллагаас тогтоосон журмын дагуу гаргаж намын цахим хуудас, шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд байршуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

7 дугаар зүйл.Мэдээлэх албан тушаалтан

Хэвлэх

7.1.Шилэн дансны мэдээллийг энэ хуулийн дагуу иргэн олон нийтэд хүргэх үүргийг дараах албан тушаалтан хүлээнэ:

7.1.1.Засгийн газрын бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага, худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа шийдвэр гаргасан, гарын үсэг зурсан эрх бүхий албан тушаалтан;

/Энэ заалтад 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.1.2.энэ хуулийн 7.1.1-д заасан эрх бүхий албан тушаалтан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь хөндлөнгөөс нөлөөлсөн албан тушаалтан;

7.1.3.тухайн зарлага, төлбөрийн даалгаварт нэгдүгээр, хоёрдугаар гарын үсэг зурж гүйлгээ хийсэн албан тушаалтан.

7.2.Энэ хуулийн 7.1-д заасан эрх бүхий албан тушаалтан мэдээлэх үүргээ бусдад шилжүүлсэн нь түүнийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ШИЛЭН ДАНСНЫ ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГА

8 дугаар зүйл.Хуулийн хэрэгжилтэд тавих хяналт

Хэвлэх

8.1.Энэ хуулийн 3.1-д заасан этгээдийн шилэн дансны үйл ажиллагаанд тавих хөндлөнгийн хяналтыг бүх шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, иргэдийн Нийтийн Хурал, төрийн аудитын байгууллага хэрэгжүүлнэ.

8.2.Энэ хуулийн 3.1.1-д заасан төсвийн байгууллага, албан тушаалтны шилэн дансны үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг Төсвийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлд заасны дагуу төсвийн ерөнхийлөн захирагч хэрэгжүүлнэ.

8.3.Төрийн аудитын байгууллага нь өөрийн санаачилгаар шилэн дансны мэдээлэлд аудит хийж болно.

8.4.Байгууллага, албан тушаалтны ажлын тайланг дүгнэх, дээд шатны байгууллагаас хяналт шалгалт хийхдээ энэ хуулийн хэрэгжилтийг гол үзүүлэлт болгоно.

9 дүгээр зүйл.Иргэний хяналт

Хэвлэх

9.1.Энэ хуулийн хэрэгжилтийн явц, шилэн дансны мэдээллийн зөрчил, дутагдал болон шаардлагыг байгууллага, албан тушаалтан хүлээн аваагүй бол энэ талаарх гомдол, мэдээллийг иргэн, хуулийн этгээд Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд заасан журмын дагуу төрийн аудитын байгууллагад гаргах бөгөөд энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарах байгууллагын үйл ажиллагаанд аудитын дүгнэлт гаргуулах хүсэлт гаргаж болно.

9.2.Төрийн аудитын байгууллага нь гомдол, мэдээллийн дагуу тодорхой арга хэмжээ авч, үр дүнг тухайн иргэнд бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр болон олон нийтэд мэдээлнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

9.3.Иргэн, хуулийн этгээдийн татвар төлөгчийн эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл захиргааны хэргийн шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй.

10 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

10.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

11 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

11.1.Энэ хуулийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022-12-13-ны өдрийн орчуулга)                                             Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

July 1, 2014               Ulaanbaatar city

ON GLASS ACCOUNT

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of the Law is to create an information system which ensures public control and transparency, openness and clearness in budget management decisions and activities (hereinafter referred to as "Glass Account") to efficiently manage state or local budgets and properties.

Article 2.Legislation on Glass Account

2.1.Legislation on Glass Account shall consist of Constitution of Mongolia, Law on Budget, Law on Public Information Transparency, Law on Procurement of Goods, Works and Services with State and Local Funds, this Law and other legislative acts enacted in relation to the Law and aforementioned laws.

/This paragraph was amended by the law as of December 17, 2021/

2.2.If the international treaties to which Mongolia is a party, stipulates otherwise than the present law, the international treaties shall prevail.

Article 3.Scope of Law

3.1.The Law applies to the following organizations and officials thereof who are authorized to dispose of the funds:

3.1.1.state and locally-owned legal entities;

3.1.2.state-owned enterprises;

3.1.3.companies, the control shares or more of which are owned by state, local government and their affiliate parties;

3.1.4.business entities or organizations making investment or developing projects, or organizing programs and events with state or local budget; and works and services funded by the state or local budget;

3.1.5.contractors who execute works and services related to the state functions on a basis of legislation and contract.

3.2.The Law applies to the planning, execution, implementation and reporting of the following budgetary and financial activities; and monetary and other transactions related thereto:

3.2.1.state and local budgets; and budget of the social insurance fund;

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 5, 2016/

3.2.2.Local development funds;

3.2.3.Special Government Funds;

3.2.4.Procurement activities for works and services funded by state and local funds;

3.2.5.Government and municipal bonds, and other financial instruments;

3.2.6.Foreign and domestic loans and grants for Government and local administrations;

3.2.7.Public and private partnership;

/The word "concession" was removed from this sub-paragraph by the law as of December 9, 2022, and shalll be entry into force on July 1, 2023/

3.2.8.Government and municipal collateral, and any other decisions to generate budget payables and receivables.

3.3.This Law does not apply to budget planning, execution, enforcement and reporting of the activities related to the functions of the executive authorities in charge of state classified information and national security.

3.4.Failure to disclose budget planning, execution, enforcement and reports under the guise of corporate confidentiality shall not be accepted except for state secrets.

Article 4.Principles of Glass Account

4.1.The following principles shall be complied with to enforce this Law:

4.1.1.information shall be true, factual, and complete;

4.1.2.information shall be coherent and relevant;

4.1.3.information shall be disclosed regularly and in a timely manner;

4.1.4.information other than that classified as confidential under the law shall be transparent.

CHAPTER TWO

GLASS ACCOUNT STANDARD

Article 5.Types of Glass Account Information Disclosure

5.1.Organizations/entities shall disclose Glass Account information through their websites, and the websites shall meet the following requirements:

5.1.1.shall have a separate Glass Account menu;

5.1.2.shall have functions to download and/or print out information;

5.1.3.shall place a name, contact number, e-mail address of an official who provides clarifications;

5.1.4.shall have a feature to regularly update or archive the previous information, a feature to access the archive database when updates are made, and a feature to download and print out archived database.

5.2.Glass Account information may be displayed in audio or video forms.

5.3.An integrated website for Glass Account shall be launched in relation to the enforcement of this Law. The date for commencement of the integrated glass account website shall be set by the Government to ensure the date falls before June 30, 2016, upon consideration of enforceability of the Law and the state central administrative body in charge of finance and budget matters shall operate the integrated website.

5.4.The Government shall approve common standards, content, and procedures and forms of information posting on the website stipulated in Paragraph 5.1 and 5.3 of the Law, based on recommendations by the state central administrative body in charge of finance and budget matters.

5.5.Glass account integrated website menu shall be in conformity with the classifications stipulated in Paragraph 3.2 of the Law and shall display full information.

5.6.The decisions referred to in Sub-paragraphs 3.2.5-3.2.8 of the Law shall become effective upon posting on the integrated Glass Account website after the date stipulated in paragraph 3.5 of the Law.

5.7.Regardless of having the website stipulated in Paragraph 5.1 of the Law, Glass Account for the local budget and its administrators shall be placed in the information board of the respective organization.

5.8.The information board shall be designed to ensure public visibility, and information on it must be approved by the signature of the official stated in Article 7 of the Law.

Article 6.Glass Account Information

6.1.Organizations and officials referred to in Sub-paragraphs 3.1.1 and 3.1.2 of the Law shall report the following information regularly:

6.1.1.annual budget, procurement plans and municipal development fund plans within January 10 of each year;

6.1.2.semi-annual budget performance within August 15 of each year; budget performance for the previous year within April 25 of each year; and monthly and quarterly performance within 8th day of the following month;

6.1.3.draft budget for the following year within September 15 of each year;

6.1.4.year-end financial statement within April 25 of the following year, and semi-annual report within August 15;

6.1.5.a complete version of the audit conclusion on the general budget administrators' budget package within April 25 of the given year, and the measures taken following the audit report and conclusion within July 1 of the given year;

6.1.6.budget savings and overrun, and explanations of their causes every quarter.

6.2.The information referred to in Sub-paragraph 6.1.1 of the Law shall be expressed in the following manner:

6.2.1.criteria to measure the annual budget and its performance as approved by the competent authority;

6.2.2.revenue /revenues from main activities and revenues for the budgetary organizations/;

6.2.3.flow costs /salaries, social insurance premium, other flow costs, capital expenditures, subsidies and transactions/;

6.2.4.a list of capital expenditures, investment projects, activities and public and private partnership items;

/In this sub-paragraph, the term "list of concession items" was amended to "list of public and private partnerships" by the law as of December 9, 2022, and shall be entry into enforce on July 1, 2023/

6.2.5.revenues to be paid to the state and local budgets, and their breakdown;

6.2.6.sources for financing expenditures /state budget, local budget and own revenues/.

6.3.The information referred to in  sub-paragraph 6.1.2 of the Law shall be expressed in the following manner:

6.3.1.quantitative and quality indicators for General Budget Administrators to measure their performance, results and implementation as stipulated in sub-paragraph 6.2.1 of the Law;

6.3.2.comparative results for the budget performance with the approved budget plan;

6.3.3.in case of generation of budget savings or overrun, explanations thereof;

6.3.4.to specify intended use of expenditure if budget savings from supplementary activities of the previous year are disbursed to pay incentives;

6.3.5.amount of donation and financial support, and expenditure;

6.3.6.general information on tender if activities specified in the capital and flow expenditures are organized through a bidding process;

6.3.7.investment expenditures and financing details by each project and activity;

6.3.8.special fund income, expenses, investment;

6.3.9.performance of local development fund.

6.4.The organizations/entities referred to in sub-paragraphs 3.1.1 and 3.1.2 of the Law shall provide the following information within seven days:

6.4.1.amendments to the budget for the given year;

6.4.2.changes to payments, fees, and regulatory service fees to be paid by the respective organization/entity according to the law;

6.4.3.bidding documents, tender selection procedure, bidding invitation, bidder requirements, brief information on successful or unsuccessful bidders, legal grounds and reasons for successful or unsuccessful bidding;

6.4.4.name of goods, works and services procured with value of more than five million tugrugs, financing amount, and suppliers' names and addresses;

6.4.5.revenue and expenditure of monetary expenditures with value of more than five million tugrugs except salary expenditures by each transaction, details of transaction, recipient names;

6.4.6.auditing report and conclusion on procurement activities, and other inspection results;

6.4.7.changes in the approved job positions of organization/entity;

6.4.8.bonds, loans, notes payable, warrants and other similar financial instruments, public-private partnership contracts, budget, properties and decisions to disburse assets and money, and decision to generate debt and receivables;

/The word "concession" was removed from this sub-paragraph by the law as of December 9, 2022, and shall be entry into force on July 1, 2023/

6.4.9.other information as provided in the law.

6.5.The state central administrative body in charge of finance and budget matters shall report the following information except those stipulated in Paragraph 6.1 and 6.4 of the Law:

6.5.1.revenues and expenditures and investment of the state budget, social insurance fund budget and consolidated budget indicators on a half-yearly basis within July 15 of the given year, on a year-end basis within January 15 of the following year;

/This sub-paragraph was amended by the law of February 5, 2016/

6.5.2.information on foreign debt and financial aid disbursement on a quarterly basis;

6.5.3.information on foreign and domestic debt of the Government a quarterly basis;

6.5.4.information on state budget surplus and deficit, and reasons thereof a quarterly basis;

6.5.5.performance information of the consolidated budget within 15th day of every month;

6.5.6.budget performance and audited consolidated financial statements within August 25 of the following year;

6.5.7.information on the Government's domestic securities issued to finance budget deficits every quarter;

6.5.8.a list of public and private partnership items and its amendments within seven days after they are approved;

/In this sub-paragraph, the term "list of concession items" was amended to "list of public and private partnerships" by the law as of December 9, 2022, and shall be entry into force on July 1, 2023/

/The sub-paragraph was added by the law of October 16, 2014/

6.5.9.a public and private partnership agreement and amendments thereto within seven days after conclusion of the agreement;

/In this sub-paragraph, the term "concession agreement" was amended to "public and private partnership agreement" by the law as of December 9, 2022, and shall be entry into force on July 1, 2023/

/The sub-paragraph was added  by the law of October 16, 2014/

6.5.10.information, other than the private partnership partner's and its institutional secrets, on public and private partnership items, works to be executed and service to be provided within a week whenever the public and private partnership agreement is concluded;

/In this provision, the term "concession agreement" is amended to "public and private partnership agreement", the term "concession owner" is amended to "private partnership partner", and the term "concession items" is amended to "public and private partnership items" by the law as of December 9, 2022 and shall entry into force on July 1, 2023/

/The sub-paragraph was added by the law of October 16, 2014/

6.5.11.information on foreign securities of the Government issued to finance investment every quarter;

/The sub-paragraph was added by the law of October 16, 2014/

6.5.12.survey and estimation connected with consolidated indicators of the state budget with macroeconomic indicators and other relevant indicators every quarter.

/The sub-paragraph was added by the law of October 16, 2014/

6.6.The state central administrative body in charge of economic development matters shall provide the following information other than those stipulated in 6.1 and 6.4 of the Law:

6.6.1.concession list and its amendments within a week of its approval;

6.6.2.concession agreement and its amendments within a week of its approval;

6.6.3.whenever concession agreement is concluded, information other than the concession owner and its organizational secrets, or information on concession item, work to be executed and service to be provided within a week;

6.6.4.information on foreign securities of the Government issued to finance investment every quarter;

6.6.5.survey and estimation connected with consolidated indicators of the state budget, macroeconomic indicators and other relevant indicators every quarter.

/This paragraph was revoked by the law as of October 16, 2014/

6.7.The state central administrative body in charge of social insurance and other state administrative bodies shall place the list of the individuals authorized to receive pension, allowance and payment from the social insurance fund with their parent's name along with their given names in the website, and update the list as appropriate.

6.8.The organization/entity referred to in sub-paragraph 3.1.3 of the Law shall report the following information within seven days:

6.8.1.decisions related to the organization/entity as set forth in sub-paragraphs 3.2.5, 3.2.7 and 3.2.8 of the Law;

6.8.2.a procurement plan, bidding documents, tender selection procedure, bidding invitation, bidder requirements, brief information on successful and unsuccessful participants, legal grounds and reasons for successful or unsuccessful bidding;

6.8.3.guarantee or warranty to be considered as a large-sum transaction made by a company with 50% or more state or municipal ownership.

6.9.Entities stipulated in sub-paragraphs 3.1.4 and 3.1.5 of the Law which are financed by projects, programs or activities which are being implemented and financed by over 10 million tugrugs from the state or local budget, the Government or local special funds, local development fund, bonds, securities, debt instruments, or guarantees, shall place a total budget amount, implementation progress and phases, expenditure and funding information to a website or information board of a budgetary organization from which investment or funding is received, or to glass account website on a quarterly basis according to regulations adopted by the Government. The information may additionally be disclosed through a public or private website, if necessary. Entities stipulated in sub-paragraphs 3.1.4 and 3.1.5 of the Law shall not make payment to place information to the budgetary organization's website or information board and/or Glass Account website.

6.10.Information and every expenditure transaction of Glass Account shall accompany the original copy of the decision by the relevant authorized officials, and notifications stipulated in Articles 8 and 9 of the Law on Regulation of Public and Private Interests and Prevention of Conflict of Interest.

Article 7.Officials to report

7.1.The following officials shall bear the obligation to disclose the information on Glass Account to the public in accordance with the Law:

7.1.1.officials signed on and/or made the decisions to issue the Government bonds, loans, notes payable, guarantees, and other similar financial instruments, public private partnership agreements, budget, properties and assets, cash disbursement, debt, receivables and procurement activities;

/The word "concession" was removed from this sub-paragraph by the law as of December 9, 2022, and shall be entry into force on July 1, 2023/

7.1.2.officials who influenced the authorized officials specified in sub-paragraph 7.1.1 of the Law when exercising their powers;

7.1.3.officials who signed first and second signatures on the expenditure and payment documents to execute the transactions.

7.2.If authorized officials stated in paragraph 7.1 of the Law transfers its obligation of reporting to others, it shall not be a ground to exempt him/her from responsibilities.

CHAPTER THREE

MONITORING AND RESPONSIBILITIES FOR GLASS ACCOUNT

Article 8.Monitoring the enforcement of the law

8.1.All levels of Citizens' Representatives' Khural, Citizens' Public Khural, and state audit organizations shall exercise an external monitoring on the activities of the Glass Account of the entities stated in paragraph 3.1 of the Law.

8.2.General budget administrator shall implement the internal monitoring on activities of the Glass Account of budgetary organizations and officials specified in sub-paragraph 3.1.1 of the Law according to the Article 69 of the Law on Budget.

8.3.State audit organization may conduct an audit on the information of Glass Account on its own initiative.

8.4.The implementation of the Law shall be a key indicator when reviewing a report of works of an organization/entity or officials, and/or auditing by a higher-level organization.

Article 9.Citizens' monitoring

9.1.In the event that organizations/entities or officials does not accept complaints, breaches and/or deficiency of the implementation process of this law or the Glass Account information, the complaints and information regarding this matter can be submitted to the state audit organization in accordance with the procedure specified in the Law on resolving petitions and complaints submitted by citizens to the Government organizations and officials, and a request to conduct an audit on activities of the organizations/entities can be submitted.

9.2.State audit organization shall take certain measures regarding the complaint/request and report its results in writing to the citizen and public.

9.3.If citizens or legal entities consider interest of taxpayer is breached, they shall have a right to make a petition to administrative court.

Article 10.Liabilities for violators of the Law

10.1.Unless an official who has breached this law is subject to criminal liability, he/she shall be held liable pursuant to the Law on Public Service.

/This article was modified by the law as of December 4, 2015/

Article 11.Entry into force of the Law

11.1.The Law shall become effective on January 1, 2015.

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA Z.ENKHBOLD