A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ /ХЗС-ын 2014 оны 10 сарын 15-ны А/176 тушаалаар хүчингүй болгосон/
Бүлэг: 1979

/ХЗС-ын 2014 оны 10 сарын 15-ны А/176 тушаалаар хүчингүй болгосон/

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН

ТУШААЛ

2014 оны 7 дугаар Улаанбаатар

сарын 31-ний өдөр Дугаар А/133 хот

ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Баривчлагдсан этгээдийн баривчлах байранд байсан хугацааны шууд зардлын хэмжээг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ тушаалыг захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.