A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2008 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр

Улаанбаатар хот

БАНКИН ДАХЬ МӨНГӨН ХАДГАЛАМЖИД БАТАЛГАА ГАРГАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор арилжааны банкин дахь мөнгөн хадгаламжид төрөөс баталгаа гаргахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Баталгаа

Хэвлэх

2.1.Банкин дахь мөнгөн хадгаламжид төрөөс гаргах баталгаа нь мөнгөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий, Монгол Улсад бүртгэлтэй арилжааны банкин дахь мөнгөн хадгаламжид хамаарна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

2.2.Энэ хуулийн 2.1-д заасан баталгаа нь энэ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн 4 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

2.3.Энэ хуулийн 2.2-т заасан баталгааны хугацаанд арилжааны банкин дахь мөнгөн хадгаламжид учирсан хохирлыг төр бүрэн хариуцна.

2.4. Энэ хуулийн 2.1-д заасан баталгаанд иргэн, хуулийн этгээдийн банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл нэгэн адил хамаарна.

/Энэ хэсгийг 2009 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

2.5.Банк энэ хуулийн 2.1-д заасан баталгаанд хамаарах иргэдийн мөнгөн хадгаламжийн 0.5 хувьтай тэнцэх хэмжээний шимтгэлийг жил бүр Засгийн газрын Монголбанкин дахь тусгай дансанд төвлөрүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2010 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

21дүгээр зүйл. Баталгаанд үл хамаарах мөнгөн хадгаламж

Хэвлэх

21.1. Дараахь төрлийн мөнгөн хадгаламж энэ хуульд заасан баталгаанд хамаарахгүй:

21.1.1. Банкны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1-д заасан "холбогдох этгээд"-ийн банкинд хадгалуулсан мөнгөн хадгаламж;

21.1.2. банкинд хоёрдогч өглөг хэлбэрээр буюу тодорхой хугацааны дараа банкны хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй байршуулсан мөнгөн хадгаламж болон тухайн мөнгөн хадгаламж эзэмшигчийн бусад мөнгөн хадгаламж;

21.1.3.Эрүүгийн хуульд заасан банк, санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэмт хэрэг, авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг, түүнчлэн терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүхээр нотлогдсон этгээдийн өөрийн болон бусдын нэр дээр байршуулсан мөнгөн хадгаламж.

/Энэ заалтыг 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

21.1.4.банк хоорондын захаас болон гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагаас татан төвлөрүүлсэн мөнгөн хадгаламж, харилцах дансны үлдэгдэл;

/Энэ заалтыг 2010 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

21.1.5.банкинд зээл, зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгө, баталгаа, батлан даалтын өр төлбөртэй этгээд, түүний холбогдох этгээдийн мөнгөн хадгаламж, харилцах дансны үлдэгдэл;

/Энэ заалтыг 2010 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

21.1.6.Монголбанкны бодлогын хүүгийн хэмжээнээс дээш давсан мөнгөн хадгаламжийн хүү.

/Энэ заалтыг 2010 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Дээрх 21дүгээр зүйлийг 2009 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

3 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

3.1.Энэ хуулийг батлагдсан өдрөөс нь буюу 2008 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.06.30-ны өдрийн орчуулга)                                                    Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

November 25, 2008              Ulaanbaatar city

 

on ISSUING a GUARANTEE on cash DEPOSITs of bank

 

Article 1.Purpose of the law

1.1.The purpose of this Law is to regulate the relationship between the Government guaranteeing cash deposits in commercial banks in order to ensure the stability of the financial market.

Article 2.Guarantee

2.1.The guarantee issued by the Government for cash deposits in banks applies to cash deposits in commercial banks registered in Mongolia with a license to operate cash deposits.

/This paragraph was amended according to the law as of June 17, 2022/

2.2.The guarantee specified in paragraph 2.1 of this Law shall be valid for 4 years from the date of entry into force of this Law.

2.3.The state shall be fully responsible for the damage caused to the cash deposits in commercial banks during the guarantee period specified in paragraph 2.2 of this Law.

2.4.The guarantee specified in paragraph 2.1 of this Law applies to the balance of the current account in the bank of citizens and legal entities.

/This paragraph was added according to the law as of March 6, 2009/

2.5.The Bank shall annually deposit a fee equal to 0.5 percent of citizens' cash deposits subject to the guarantee stipulated in paragraph 2.1 of this Law into a special account at the Mongolbank of the Government.

/This paragraph was added according to the law as of July 9, 2010/

Article 21.Non-guaranteed cash deposits

21.1.The following types of cash deposits are not subject to the guarantee provided for in this Law:

21.1.1.cash deposits deposited in banks by "related parties" as specified in Article 3, paragraph 2, sub-paragraph 1 of the Law on Banking;

21.1.2.cash deposits placed in the bank in the form of secondary debt or with the condition of being converted into bank shares after a certain period of time, and other cash deposits of the depositor;

21.1.3.cash deposits deposited in the name of a person or others who have been proven by a court to have committed crimes related to banking and financial activities, corruption, and official crimes, as well as terrorism financing, as specified in the Criminal Code.

/This sub-paragraph was modified according to the law as of December 3, 2015/

21.1.4.cash deposits and current account balances withdrawn from the interbank market and from foreign banks and financial institutions;

/This sub-paragraph was added according to the law as of July 9, 2010/

21.1.5.bank loans, other assets to be treated as loans, cash deposits and current account balances of debtors and their related parties;

/This sub-paragraph was added according to the law as of July 9, 2010/

21.1.6.interest on cash deposits exceeding the policy interest rate of the Mongolbank.

/This sub-paragraph was added according to the law as of July 9, 2010/

/The above-mentioned Article 21 was added according to the law as of March 6, 2009/

Article 3.Entry into force of the law

3.1.This Law shall enter into force on the enactment date or November 25, 2008.

 

 

THE CHAIRMAN OF STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA D.DEMBEREL