A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /СС-ын 2016 оны 286-р тушаалаар хүчингүй болсон/
Бүлэг: 1979

/СС-ын 2016 оны 286-р тушаалаар хүчингүй болсон/

САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2014 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр Дугаар 201 Улаанбаатар хот

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.3, 15.2.5 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг."Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх, мэдээллийг ашиглах журам"-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай. Хоёр. Энэ тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар /Х.Пүрэвсүрэн/-т үүрэг болгосугай.

Гурав. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Сангийн сайдын 2012 оны 83, 2012 оны 125 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД Ч.УЛААН

Сангийн сайдын 2014.12.17-ны 242 дугаар тушаалаар орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг тусгав.