A

A

A

Бүлэг: 1979

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2014 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр

Дугаар А/204

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, 21 дүгээр зүйлийн 21.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Биечилсэн хамгаалалтын журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэ журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Цагдаагийн өрөнхий газрын дарга /Ө.Энхтөр/-ддаалгасугай.

/ХЗДХС-ын 2017 оны А/238-р тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсон/

САЙД Х.ТЭМҮҮЖИН