Бүлэг: 1979
ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2014 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр
Дугаар А/204
Улаанбаатар хот
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, 21 дүгээр зүйлийн 21.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. "Биечилсэн хамгаалалтын журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Энэ журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Цагдаагийн өрөнхий газрын дарга /Ө.Энхтөр/-ддаалгасугай.
/ХЗДХС-ын 2017 оны А/238-р тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсон/
САЙД Х.ТЭМҮҮЖИН
ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ
 2014 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр                                                
Улаанбаатар хот

Дугаар А/204

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, 21 дүгээр зүйлийн 21.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Биечилсэн хамгаалалтын журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Цагдаагийн өрөнхий газрын дарга /Ө.Энхтөр/-ддаалгасугай.

САЙД                                          Х.ТЭМҮҮЖИН

/ХЗДХС-ын 2017 оны А/238, 2021 оны А/78-р тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт  орсон/