Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2014 оны 11 сарын 27 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
ОЛОН ТАЛЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ БАТАЛГААЖУУЛАХ БАЙГУУЛЛАГА-ЫН КОНВЕНЦИД ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл."Олон талын хөрөнгө оруулалтыг баталгаажуулах байгууллага"-ын конвенцид орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

 2014  оны  11  сарын  27  өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ОЛОН ТАЛЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ БАТАЛГААЖУУЛАХ БАЙГУУЛЛАГА”-ЫН КОНВЕНЦИД ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.“Олон талын хөрөнгө оруулалтыг баталгаажуулах байгууллага”-ын конвенцид орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД