A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХЗДХС-ын 2018 оны А/208-р тушаалаар хүчингүй болсонд тооцсон/
Бүлэг: 1979

/ХЗДХС-ын 2018 оны А/208-р тушаалаар хүчингүй болсонд тооцсон/

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2015 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар А/39

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэхүү журмын биелэлтийг хангуулж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга /Ц.Пүрэвдорж/-д үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын "Журам, маягт батлах тухай" 2013 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 227 дугаар тушаалыг хүчингүй болгох арга хэмжээ авахыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга /Ц.Пүрэвдорж/-д даалгасугай.

4.Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт даалгасугай.

5.Энэ журмыг 2015 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.