A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь өрийн удирдлагын бодлого, зохицуулалтын хүрээнд өрийн зохистой түвшинг хангах, дунд хугацааны стратегийг хэрэгжүүлэх, Засгийн газар, орон нутаг зээллэг хийх замаар өр үүсгэх, дамжуулан зээлдүүлэх, Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргах, тэдгээрийг бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Өрийн удирдлагын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Өрийн удирдлагын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Олон улсын гэрээний тухай хууль, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Улсын болон орон нутгийн төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр өр үүсгэх, түүнийг удирдахтай холбогдсон харилцааг энэ хуулиар зохицуулна.

3.2.Энэ хуульд зааснаас бусад тохиолдолд хувийн хэвшлийн өр төлбөрийн харилцаанд энэ хууль хамаарахгүй.

3.3.Засгийн газрын өрийн баталгааг энэ хуулиар, төсвийн харилцаанд хамаарах болзошгүй өр төлбөрийн асуудлыг бусад хуулиар зохицуулна.

3.4.Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмч давамгайлсан хуулийн этгээдийн зээллэгт Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргах, түүнийг бүртгэхээс бусад тохиолдолд тухайн хуулийн этгээдийн өр төлбөрийн харилцаанд энэ хууль хамаарахгүй.

3.5.Бүх төрлийн тусламжийн харилцаанд энэ хууль хамаарахгүй.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."өр" гэж өрийн хэрэгслээр дамжуулан тодорхой хугацаанд төлөх хүү, үндсэн төлбөр болон холбогдох бусад төлбөрийн үүргийг;

4.1.2."өрийн хэрэгсэл" гэж бүх төрлийн зээл, үнэт цаас болон өр үүсгэх аливаа гэрээ, хэлцлийг;

4.1.3."өрийн удирдлага" гэж Засгийн газрын богино, дунд хугацааны санхүүгийн зардал, эрсдэлийн түвшинг тодорхойлсны үндсэн дээр стратеги боловсруулж хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих үйл ажиллагааг;

4.1.4."улсын нийт гадаад өр" гэж Засгийн газар, орон нутаг, Монголбанк болон Монгол Улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжээс Монгол Улсад бүртгэлгүй, байнга оршин суугч бус аливаа этгээдэд төлөх төлбөрийн үүргийг;

4.1.5."улсын төсөв" гэж Төсвийн тухай хуулийн 4.1.6-д заасныг;

4.1.6."Засгийн газрын өр" гэж Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 4.1.8-д заасныг;

4.1.7."Засгийн газрын өрийн баталгаа" гэж баталгаа гаргуулагч нь гэрээнд заасан төлбөрийн үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй болсон тохиолдолд төлбөрийг баталгаа гаргуулагчийн өмнөөс төлж барагдуулахаар Засгийн газрын хүлээсэн үүргийг;

4.1.8."Засгийн газрын өрийн удирдлагын стратеги" гэж Засгийн газрын өрийн удирдлагын дунд хугацааны зорилт, түүнийг хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлсон бодлогын баримт бичгийг;

4.1.9."Монгол Улсын мөнгөний болон валютын зах зээлд нөлөөлөхүйц байх" гэж Засгийн газрын зүгээс тухайн үеийн мөнгөний бодлогын хүрээнд авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний зорилтот үр дүн болон валютын зах зээл дэх төгрөгийн ханшид нөлөөлөх хэмжээ, нөхцөл бүхий үнэт цаас гаргах, гадаад зээллэг хийх, ашиглах, буцаан төлөхийг;

4.1.10."өрийн бүтэц" гэж өрийг эргэн төлөгдөх хугацаа, нөхцөл, валют болон бусад шинж чанараар нь ангилсныг;

4.1.11."өрийн үйлчилгээ" гэж тухайн төсвийн жилд хийгдэх өрийн үндсэн болон хүүгийн төлбөр, холбогдох бусад төлбөрийг;

4.1.12."өрийг дахин санхүүжүүлэх" гэж өрийн үйлчилгээг гүйцэтгэх зорилгоор шинээр зээллэг хийх үйл ажиллагааг;

4.1.13."өрийн хязгаар" гэж Засгийн газрын өрийн өнөөгийн үнэ цэнээр илэрхийлэгдсэн үлдэгдлийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх дээд хэмжээг хувьчлан тогтоосныг;

4.1.14."зээллэг болон өрийн баталгааны дээд хэмжээ" гэж тухайн төсвийн жилд Засгийн газрын шинээр хийх зээллэг, гаргах өрийн баталгааны хэмжээнд Улсын Их Хурлаас мөнгөн хэлбэрээр хязгаар тогтоохыг;

4.1.15."зээллэг" гэж Засгийн газрын өрийн баталгаанаас бусад өрийн хэрэгслээр дамжуулан өр үүсгэхийг;

4.1.16."зээллэгийн төлөвлөгөө" гэж Засгийн газрын өрийн удирдлагын дунд хугацааны стратегийн баримт бичигт үндэслэн өрийн хэрэгсэл тус бүрээр гаргасан төлөвлөгөөт хуваарийг;

4.1.17."гадаад зээл" гэж Монгол Улсад бүртгэлгүй, байнга оршин суугч бус аливаа этгээдээс олгосон өр үүсгэх хөрөнгийн эх үүсвэрийг;

4.1.18."хөнгөлөлтийн түвшин" гэж зээлийн нэрлэсэн үнэ болон өнөөгийн үнэ цэнийн хоорондын зөрүүг тухайн зээлийн нэрлэсэн үнэтэй харьцуулж, хувиар илэрхийлснийг;

4.1.19."Засгийн газрын үнэт цаас" гэж Засгийн газраас энэ хуульд заасан зориулалт, журмын дагуу арилжаалсан өрийн бичгийг;

4.1.20."аймаг, нийслэлийн үнэт цаас" гэж аймаг, нийслэлээс энэ хуульд заасан нөхцөл, шаардлага, зориулалт, журмын дагуу тухайн төсвийн жилд эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй дотоодын зах зээлд арилжаалсан өрийн бичгийг;

/Энэ заалтыг 2016 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

4.1.21."төсөл хэрэгжүүлэгч" гэж гадаад зээллэгийн хөрөнгөөр санхүүжих төслийн хэрэгжилтийг хариуцах чиг үүрэг бүхий олон улсын гэрээ, төслийн баримт бичиг, гэрээнд оролцогч талуудын хооронд байгуулсан бусад тохиролцлын баримт бичигт заасан эрх бүхий байгууллагыг;

4.1.22."болзошгүй өр төлбөр" гэж Төсвийн тухай хуулийн 4.1.48-д заасныг;

4.1.23."төсөл, арга хэмжээ" гэж Төсвийн тухай хуулийн 4.1.17-д заасныг.

4.1.24."аймаг, нийслэлийн үнэт цаас" гэж аймаг, нийслэлээс тодорхой төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлэх, өмнө гаргасан үнэт цаасаа дахин санхүүжүүлэх зорилгоор хууль тогтоомжоор тогтоосон нөхцөл, журмын дагуу дотоодын зах зээлд олон нийтэд санал болгон, эсхүл нийтэд санал болгохгүйгээр хаалттай хүрээнд арилжаалах өрийн бичгийг.

/Энэ заалтыг 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5 дугаар зүйл.Өрийн удирдлагын зарчим

Хэвлэх

5.1.Өрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд дараах зарчмыг баримтална:

5.1.1.удирдлагын нэгдсэн тогтолцоотой байх;

5.1.2.өрийн зохистой түвшинг хангах;

5.1.3.өр үүсгэж бий болгосон хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах;

5.1.4.ил тод байдлыг хангах;

5.1.5.хариуцлагатай байх.

6 дугаар зүйл.Өрийн удирдлагын зарчмыг хэрэгжүүлэх

Хэвлэх

6.1.Засгийн газрын өрийн удирдлагын харилцаанд оролцогч этгээд нь энэ хуулийн 5.1-д заасан өрийн удирдлагын зарчмыг мөрдлөг болгож, хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.

6.2.Энэ хуулийн 5.1.1-д заасан удирдлагын нэгдсэн тогтолцоотой байх зарчмыг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ:

6.2.1.Засгийн газар, орон нутгийн зээллэг, Засгийн газрын өрийн баталгаа нь Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал болон Улсын Их Хурлаас баталсан урт, дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлоготой уялдсан байх;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.2.2.Засгийн газар, орон нутгийн зээллэг, Засгийн газрын өрийн баталгааг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас хянасан байх;

6.2.3.Засгийн газрын зээллэг, Засгийн газрын өрийн баталгааг Улсын Их Хурлаас, орон нутгийн зээллэгийг аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал баталж байх;

6.2.4.Засгийн газар, орон нутгийн зээллэг, өрийн баталгаа, бүх төрлийн санхүүгийн үүрэгтэй холбогдсон гэрээ, хэлцэл, үйл ажиллагааг төсөвт тусгах.

6.2.5.энэ хуулийн 12.1.5-д заасан зориулалтаар хийх Засгийн газар, орон нутгийн зээллэг, Засгийн газрын өрийн баталгаа нь эдийн засгийн бодит үр өгөөж өгөх боломжтой байх.

/Энэ заалтыг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6.3.Энэ хуулийн 5.1.2-т заасан өрийн зохистой түвшинг хангах зарчмыг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ:

6.3.1.Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6.1.4-т заасан шаардлагыг хангасан байх;

6.3.2.Засгийн газрын шинээр үүсгэх өр болон гаргах өрийн баталгаа нь энэ хуулийн 17.1-д заасан дээд хэмжээнд нийцсэн байх;

6.3.3.Засгийн газар болон орон нутгийн зээллэг, Засгийн газрын өрийн баталгаа, болзошгүй өр төлбөр, тэдгээрийн үр нөлөө нь ирээдүйд өрийн дарамт учруулахгүй байх;

6.3.4.урт хугацаанд Засгийн газрын өрийн зохистой түвшинг хангах замаар Засгийн газрын өрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх.

6.4.Энэ хуулийн 5.1.3-т заасан өр үүсгэж бий болгосон хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах зарчмыг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ:

6.4.1.Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргах болон Засгийн газар, орон нутгийн зээллэгийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ нь энэ хуулийн 7.1.6, 35.4-т зааснаас бусад тохиолдолд нийгмийн үр өгөөжтэй, эдийн засгийн үр ашигтай байх;

6.4.2.энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол арилжааны нөхцөлтэй гадаад зээллэгийн эх үүсвэрээр эргэн төлөгдөх чадвартай төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэх;

6.4.3.тухайн төсөл, арга хэмжээний хэрэгжих хугацаа нь түүнийг санхүүжүүлэх зээллэгийн эргэн төлөх хугацаанаас илүүгүй байх чиглэл баримтлах;

6.4.4.гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтаар санхүүжүүлэх боломжтой төсөл, арга хэмжээг зээллэгийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхгүй байх чиглэл баримтлах;

6.4.5.хууль болон олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол өр үүсгэж бий болгосон хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулиар зохицуулах.

6.4.6.төсөл, арга хэмжээг тогтоосон хугацаанд, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх;

/Энэ заалтыг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6.4.7.санхүү, төсвийн зохистой, үр ашигтай удирдлагыг хэрэгжүүлэх;

/Энэ заалтыг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6.4.8.энэ хуулийн 24.2-т зааснаас бусад зардал, үр өгөөжийн тооцооллыг хийж, үр ашигтай төслийг санхүүжүүлж, гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.

/Энэ заалтыг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6.5.Энэ хуулийн 5.1.4-т заасан ил тод байдлыг хангах зарчмыг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ:

6.5.1.хуульд өөрөөр заагаагүй бол улсын нийт гадаад өр, Засгийн газрын өр болон Засгийн газрын өрийн баталгааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг улирал тутам олон нийтэд ойлгомжтой, хүртээмжтэй байдлаар мэдээлэх;

/Энэ заалтад 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.5.2.Засгийн газар болон орон нутгийн зээллэг, өр төлбөр, Засгийн газрын өрийн баталгаа, болзошгүй өр төлбөр нийтэд ил тод байх.

6.5.3.хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын Засгийн газраас гадаад улс, олон улсын байгууллага болон банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл  авах аливаа гэрээ, хэлэлцээр хийх, үзэглэх, батлах, соёрхон батлах үйл явцыг тухай бүр нийтэд ил тод мэдээлэх;

/Энэ заалтыг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6.5.4.энэ хуульд заасны дагуу улсын нийт гадаад өр, Засгийн газрын өр болон Засгийн газрын өрийн баталгаанд хамаарах зээл авах, зээлийн гэрээ, хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах бүрд зээлийн нийт хэмжээ, эргэн төлөх хуваарь, хүү, зээлийн зориулалт зэргийг тухай бүр нийтэд мэдээлэх.

/Энэ заалтыг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6.6.Энэ хуулийн 5.1.5-д заасан хариуцлагатай байх зарчмыг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ:

6.6.1.өрийн удирдлагын талаарх төрийн байгууллагын эрх хэмжээг хуульд заасны дагуу хэрэгжүүлэх, хуулийн шаардлага, хэм хэмжээг зөрчихгүй байх, зөрчсөн тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэх;

6.6.2.энэ хуульд заасны дагуу өр үүсгэж байгаа аливаа этгээд нь зээллэгийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу үр ашигтай ашиглах, төсвийн сахилга батыг сахих;

6.6.3.энэ хуульд заасны дагуу өр үүсгэж байгаа аливаа этгээд нь өр төлбөрийн үүргээ хууль болон гэрээнд заасны дагуу хугацаанд нь төлж барагдуулах, санхүүгийн хариуцлагатай байх;

6.6.4.энэ хуулийг зөрчиж өр үүсгэх замаар эх үүсвэр бүрдүүлэхгүй байх;

6.6.5.холбогдох этгээд нь Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргасан болон өр үүсгэж бий болгосон хөрөнгө, түүгээр хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний талаарх мэдээллийг энэ хуульд заасны дагуу гаргаж тайлагнах.

6.6.6.үйл ажиллагааны шуурхай, хариуцлагатай, тогтвортой байдлыг хангах.

/Энэ заалтыг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ТАЛААРХ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ, ЧИГ ҮҮРЭГ

7 дугаар зүйл.Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

Хэвлэх

7.1.Улсын Их Хурал өрийн удирдлагын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

7.1.1.төсөв, мөнгөний бодлогын хүрээнд Засгийн газрын өрийн удирдлагын дунд хугацааны стратегийн баримт бичиг /цаашид "стратегийн баримт бичиг" гэх/-ийг батлах;

7.1.2.дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл болон стратегийн баримт бичигт үндэслэн тухайн төсвийн жилд Засгийн газрын шинээр үүсгэх өрийн дээд хэмжээг төсвийн хамт батлах;

7.1.3.дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл болон стратегийн баримт бичигт үндэслэн тухайн төсвийн жилд Засгийн газрын шинээр гаргах өрийн баталгааны дээд хэмжээг тогтоох;

7.1.4.Засгийн газрын гадаад зээлийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг тодорхойлох;

7.1.5.Засгийн газрын гадаад зээлийн гэрээг соёрхон батлах;

7.1.6.нийгмийн үр өгөөжтэй, улсын төсөвт эргэн төлөгдөх чадваргүй төсөл, арга хэмжээг зээллэгийн хөрөнгөөр эргэн төлөгдөх нөхцөлгүйгээр санхүүжүүлэх эсэхийг тухайн жилийн төсвийн хуулиар, шаардлагатай тохиолдолд тухай бүр шийдвэрлэх;

7.1.7.зээллэгийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний үр дүнг төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн хамт хэлэлцэх, хэрэгжилттэй холбогдуулан чиглэл өгөх;

7.1.8.стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн талаарх Засгийн газрын тайланг хэлэлцэх, өрийн удирдлагын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;

7.1.9.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

8 дугаар зүйл.Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

8.1.Засгийн газар өрийн удирдлагын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

8.1.1.Засгийн газрын өрийн удирдлагын дунд хугацааны стратегийг энэ хуульд заасны дагуу тодорхойлж, стратегийн баримт бичгийн төслийг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

8.1.2.стратегийн баримт бичигт үндэслэн тухайн төсвийн жилд Засгийн газрын шинээр үүсгэх өрийн дээд хэмжээг төсвийн төслийн хамт, Засгийн газрын шинээр гаргах өрийн баталгааны дээд хэмжээг тусад нь боловсруулж Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх;

8.1.3.Олон улсын гэрээний тухай хуульд заасны дагуу Улсын Их Хуралтай зөвшилцсөний үндсэн дээр зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурах эрх олгох;

8.1.4.энэ хуульд заасан нөхцөл, шаардлагын дагуу зээллэг хийх, өрийн баталгаа гаргах асуудлыг шийдвэрлэх;

8.1.5.өр үүсгэж бий болгосон хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн талаар ирүүлсэн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тайланг хэлэлцэх, дүгнэх, чиглэл өгөх;

8.1.6.стратегийн баримт бичиг болон зээллэгийн дээд хэмжээнд үндэслэн тухайн төсвийн жилийн зээллэгийн төлөвлөгөөг батлах;

8.1.7.өр үүсгэж бий болгосон хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний үр дүнгийн талаар Улсын Их Хуралд тайлагнах, өгөгдсөн чиглэлийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авах;

8.1.8.өрийн удирдлагын тухай хууль тогтоомж болон стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах, үр дүнг Улсын Их Хуралд тайлагнах;

8.1.9.аймаг, нийслэлийн хийх зээллэгт зөвшөөрөл олгох;

8.1.10.Засгийн газрын өрийн удирдлагын асуудлаар энэ хуульд заасан журмыг батлах;

8.1.11.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

8.2.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн өрийн удирдлагын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

8.2.1.дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл болон стратегийн баримт бичигт үндэслэн тухайн төсвийн жилд Засгийн газрын шинээр үүсгэх өр, гаргах өрийн баталгааны дээд хэмжээг Засгийн газарт хэлэлцүүлэх;

8.2.2.Засгийн газрын гадаад зээллэгийн хөрөнгийг дотоодод дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээг байгуулах;

8.2.3.Засгийн газрын зөвшөөрснөөр Засгийн газрын өрийн баталгааны болон авлага барагдуулах гэрээг байгуулах;

8.2.4.Засгийн газрын үнэт цаасны нөхцөлийг тогтоох, арилжаа болон төлбөрийн хуваарийг батлах;

8.2.5.Засгийн газрын өрийн удирдлагын асуудлаар энэ хуульд заасан журмыг батлах;

8.2.6.энэ хуулийн 21.1-д заасны дагуу Өрийн удирдлагын зөвлөлийг байгуулах;

8.2.7.Засгийн газрын зээллэгийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх болон өрийн баталгаа гаргах төсөл, арга хэмжээний саналыг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.2.8.гадаад зээлийн гэрээний хэлэлцээг хийж, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх, Засгийн газраас эрх олгосноор гадаад зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурах;

8.2.9.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

9 дүгээр зүйл.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

9.1.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага өрийн удирдлагын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

9.1.1.стратегийн баримт бичгийг дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд нийцүүлэн энэ хуульд заасан нөхцөл, шаардлагын дагуу боловсруулах;

9.1.2.Засгийн газрын өрийн удирдлагын бодлого, зохицуулалтыг энэ хуульд заасны дагуу хэрэгжүүлэх;

9.1.3.стратегийн баримт бичигт үндэслэн тухайн төсвийн жилд Засгийн газрын шинээр үүсгэх өрийн дээд хэмжээг тооцоолж төсвийн төсөлд тусгах;

9.1.4.стратегийн баримт бичигт үндэслэн тухайн төсвийн жилд Засгийн газрын шинээр гаргах өрийн баталгааны дээд хэмжээг тогтоох тухай Улсын Их Хурлын шийдвэрийн төслийг боловсруулах;

9.1.5.Засгийн газрын гадаад, дотоод өрийн үйлчилгээний хуваарийг гаргаж, улсын төсөвт учруулж болох дарамт, нөлөөллийг тооцох, шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг жил бүрийн төсвийн төсөлд тусгах;

9.1.6.стратегийн баримт бичигт үндэслэн Засгийн газрын зээллэгийн төлөвлөгөөг боловсруулж, Засгийн газарт хүргүүлэх;

9.1.7.Засгийн газрын зээллэгийн хөрөнгө, өрийн баталгааны хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтэд хяналт тавих, биелэлтийг хангуулах талаар шаардлагатай арга хэмжээг авах;

9.1.8.Засгийн газар, орон нутаг өр үүсгэх, Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргах аливаа шийдвэрийн төсөл нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6.1.4-т заасан хязгаар болон хуульд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтэд нийцэж байгаа эсэхийг хянаж, санал, дүгнэлт гаргах;

9.1.9.Засгийн газрын дамжуулан зээлдүүлэх болон өрийн баталгаа гаргах төсөл, арга хэмжээнд эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх ажлыг зохион байгуулах;

9.1.10.эрсдэлийн үнэлгээгээр тухайн зээллэгийн хөрөнгийг хугацаандаа бүрэн төлөх нь батлагдсан төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэхээр Засгийн газрыг төлөөлж дамжуулан зээлдүүлэх;

9.1.11.дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах;

9.1.12.энэ хуулийн 7.1.2-т заасныг үндэслэн Засгийн газрын үнэт цаасыг арилжаалах, Засгийн газрын үнэт цаас гаргагчийн эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх;

9.1.13.Засгийн газрын өрийн баталгааны санг байгуулах;

/Энэ заалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

9.1.14.Засгийн газрын өрийн үлдэгдлийг улирал тутам, дунд хугацааны өрийн үйлчилгээний төсөөллийг жил бүр тооцоолж гаргах;

9.1.15.улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдлийг улирал тутам Монголбанктай хамтран гаргах;

9.1.16.энэ хуульд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээллийг төрийн байгууллага, холбогдох бусад этгээдээс гаргуулж авах;

9.1.17.гадаад зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээг татвараас чөлөөлөх, хөнгөлөлт үзүүлэх санал боловсруулах;

9.1.18.Засгийн газрын өрийн удирдлагын асуудлаар энэ хуульд заасан журмыг боловсруулах;

9.1.19.Засгийн газрын зээллэгийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх болон өрийн баталгаа гаргах төсөл, арга хэмжээний саналыг нэгтгэн боловсруулах;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.1.20.Монгол Улсын Засгийн газрын нэрийн өмнөөс олон улсын байгууллага, түнш оронд Засгийн газрын гадаад зээл авах хүсэлтийг албан ёсоор тавих, гадаад зээлийн хэлэлцээг хийх, гэрээ байгуулах, зохицуулах, хяналт тавих;

9.1.21.Засгийн газрын зээллэгийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх болон өрийн баталгаа гаргах төсөл, арга хэмжээг сонгон шалгаруулах, үнэлэх, дүгнэх ажлыг зохион байгуулах;

9.1.22.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

9.2.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуульд заасан өрийн удирдлагын бодлого, зохицуулалт болон төлөвлөлт, судалгаа шинжилгээ, өрийн үйлчилгээ, бүртгэл, мэдээллийн асуудал эрхэлсэн өрийн удирдлагын нэгжтэй байна.

9.3.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага төсвийн ерөнхийлөн захирагчдаас ирүүлсэн Засгийн газрын зээллэгийн хөрөнгө, өрийн баталгааны хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний саналыг хянаж, Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу эрэмбэлж Засгийн газарт хүргүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10 дугаар зүйл.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын бүрэн эрх

Хэвлэх

10.1.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал өрийн удирдлагын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

10.1.1.өрийн удирдлагын хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах, хяналт тавих;

10.1.2.орон нутгийн хэмжээнд зээллэгийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний саналыг Засаг даргын өргөн мэдүүлснээр хэлэлцэн батлах;

10.1.3.тухайн орон нутагт зээллэгийн хөрөнгөөр санхүүжиж байгаа төсөл, арга хэмжээний үр дүнг төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн хамт хэлэлцэх, хэрэгжилттэй холбогдуулан чиглэл өгөх;

10.1.4.орон нутгийн өр үүсгэх Засаг даргын саналыг хэлэлцэх, Засгийн газрын зөвшөөрөлд үндэслэн орон нутгийн зээллэг хийх шийдвэр гаргах;

10.1.5.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

10.2.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга өрийн удирдлагын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

10.2.1.орон нутгийн хэмжээнд зээллэгийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний саналыг боловсруулж, энэ хуулийн 19.1-д заасны дагуу иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэх;

10.2.2.тухайн орон нутагт зээллэгийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах, үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

10.2.3.энэ хуульд заасны дагуу зээлийн гэрээ, хэлэлцээр байгуулах ажлыг зохион байгуулах, аймаг, нийслэлийн үнэт цаас гаргах;

/Энэ заалтад 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2016 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10.2.4.тухайн орон нутагт гадаад зээллэгийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний саналыг холбогдох тооцоо, судалгааны хамт санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10.2.5.гадаад зээллэгийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгийн дотоодын эх үүсвэрийн хэмжээг жил бүрийн төсвийн төсөлд тусгуулах;

10.2.6.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

11 дүгээр зүйл.Өрийн удирдлагын талаар төрийн бусад байгууллагын чиг үүрэг

Хэвлэх

11.1.Монголбанк өрийн удирдлагын хүрээнд дараах чиг үүрэгтэй:

11.1.1.улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдлийг улирал тутам санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран гаргаж, олон нийтэд мэдээлэх;

11.1.2.Засгийн газрын хийх зээллэгийн хэмжээ нь Монгол Улсын мөнгөний болон валютын зах зээлд нөлөөлөхүйц байх тохиолдолд тухай бүр холбогдох санал зөвлөмжийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх.

11.2.Төрийн аудитын төв байгууллага өрийн удирдлагын хүрээнд дараах чиг үүрэгтэй:

11.2.1.энэ хуульд заасны дагуу стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилтэд аудит хийх, дүгнэлт гаргах, зөвлөмж өгөх;

11.2.2.өрийн удирдлагын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд аудит хийх, дүгнэлт гаргах, зөвлөмж өгөх;

11.2.3.энэ хуулийн 9.1.9-д заасан эрсдэлийн үнэлгээнд тухай бүр хөндлөнгийн аудит хийж, дүгнэлт гаргах;

11.2.4.энэ хуулийн 37.2-т заасны дагуу дүгнэлт гаргах.

11.3.Үндэсний статистикийн хороо нь улсын нийт гадаад өр, Засгийн газрын өр болон өрийн баталгааны талаарх мэдээллийг макро эдийн засгийн тойм мэдээнд хамаарах тоон дүн, статистик мэдээллийн хамт улирал, жилээр нэгтгэн гаргах чиг үүрэгтэй.

11.4.Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас бусад төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь өрийн удирдлагын хүрээнд дараах чиг үүрэгтэй:

11.4.1.Засгийн газрын зээллэгийн хөрөнгө, Засгийн газрын өрийн баталгааны хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний саналыг холбогдох тооцоо, судалгааны хамт санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.4.2.өр үүсгэж бий болгосон хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн тайланг Засгийн газарт танилцуулах;

11.4.3.Засгийн газрын зээллэгийн хөрөнгө, Засгийн газрын өрийн баталгааны хүрээнд хэрэгжиж байгаа төслийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

11.4.4.гадаад зээллэгийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгийн дотоод эх үүсвэрийн хэмжээг жил бүрийн төсвийн төсөлд тусгуулах;

11.4.5.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ӨРИЙН УДИРДЛАГЫН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТ

12 дугаар зүйл.Өр үүсгэх зориулалт

Хэвлэх

12.1.Засгийн газар дараах зориулалтаар өр үүсгэж болно:

12.1.1.төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх;

12.1.2.төсвийн улирлын чанартай орлогын дутагдлыг санхүүжүүлэх;

12.1.3.Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны зах зээлийг дэмжих;

12.1.4.өрийг дахин санхүүжүүлэх;

12.1.5.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт туссан төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.1.6.улсын төлбөрийн тэнцлийг дэмжих зорилгоор Монголбанкны гадаад валютын цэвэр албан нөөцийг нэмэгдүүлэх.

12.1.7.Банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах тухай хуульд заасны дагуу төрөөс банкийг дахин хөрөнгөжүүлэх

/Энэ заалтыг 2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12.2.Өрийг дахин санхүүжүүлэхдээ төсвийн дарамт, ачааллыг жигдлэх болон зах зээлийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлийг баримтална.

12.3.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нь энэ хуулийн 19 281 дүгээр  зүйлд заасныг баримтлан төсөвт туссаны үндсэн дээр Засгийн газраас зөвшөөрснөөр өр үүсгэж болно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

13 дугаар зүйл.Засгийн газрын өрийн удирдлага, түүнийг хэрэгжүүлэх

Хэвлэх

13.1.Өрийн удирдлагын бодлого, стратеги нь макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хадгалж, Засгийн газрын санхүүгийн хэрэгцээг боломжит эрсдэлийн түвшинд, хамгийн бага зардлаар санхүүжүүлэх, Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны зах зээлийг дэмжихэд чиглэнэ.

13.2.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага Засгийн газрын өрийн удирдлагыг стратегийн баримт бичгийн хүрээнд дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ:

13.2.1.Засгийн газрын санхүүгийн хэрэгцээ, өрийн багц дахь зардал, эрсдэлийн шинжилгээнд үндэслэн өрийн удирдлагын стратеги боловсруулж, хэрэгжүүлэх;

13.2.2.Засгийн газрын өрийн удирдлагын зорилт, өрийн хэмжээ, өрийн багцын бүтэц, эрсдэлийг богино, дунд, урт хугацаагаар оновчтой тодорхойлж, удирдан зохицуулах;

/Энэ заалтад 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

13.2.3.тухайн төсвийн жилд Засгийн газрын шинээр үүсгэх өр, түүнд тавих шаардлага, нөхцөл, хязгаарлалтыг энэ хуульд заасны дагуу хэрэгжүүлэх;

13.2.4.улсын нийт гадаад өрийн мэдээллийн санг Монголбанктай хамтран хөтөлж, энэ хуульд заасны дагуу нийтэд мэдээлж, Засгийн газрын өрийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах.

13.2.5.энэ хуулийн 12.1.5-д заасан зориулалтаар үүсгэх өрийн зориулалт, хэмжээ, өрийн багцын бүтэц, эргэн төлөх чадвар, эрсдэлийг зээлийн гэрээ, хэлэлцээрийн нийт хугацаагаар тодорхойлж, удирдан зохицуулах.

/Энэ заалтыг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

13.3.Энэ хуулийн 13.1-д заасан макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийг Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлөөс тодорхойлсон байна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

14 дүгээр зүйл.Стратегийн баримт бичиг

Хэвлэх

14.1.Засгийн газрын өрийн удирдлагын дунд хугацааны стратеги нь бодлогын баримт бичгээр тодорхойлогдох ба энэ хуулийн 13.1-д заасныг баримтална.

14.2.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь стратегийн баримт бичгийг боловсруулж, тухайн төсвийн жилийн дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн хамт гурван жилд нэг удаа Төсвийн тухай хуулийн 8.1-д заасан цаглабрын дагуу батлуулна.

14.3.Стратегийн баримт бичигт дараах зүйлийг тусгана:

14.3.1.улсын нийт гадаад өр, Засгийн газрын өрийн тухайн үеийн нөхцөл байдал;

14.3.2.Засгийн газрын өрийн шалгуур үзүүлэлтийн дунд хугацааны төсөөлөл;

14.3.3.санхүүжилтийн боломжит эх үүсвэр;

14.3.4.Засгийн газрын өрийн багцад дунд хугацаанд нөлөөлөх хүчин зүйлс;

14.3.5.Засгийн газрын өрийн багц дахь зардал, эрсдэлд үзүүлэх нөлөөлөл, тэдгээрийн таамаглал;

14.3.6.Засгийн газрын өрийн баталгааны багцын тухайн үеийн нөхцөл байдал, өрийн багц дахь зардал, эрсдэлд үзүүлэх нөлөөлөл, эрсдэлийн таамаглал;

14.3.7.Засгийн газрын өрийн багцын дунд хугацааны зорилтот бүтэц;

14.3.8.өрийн удирдлагын дунд хугацааны стратегийн зорилт, түүнийг хэрэгжүүлэх арга зам, өрийн зохицуулалтын үйл ажиллагаа;

14.3.9.бусад.

14.4.Макро эдийн засгийн голлох үзүүлэлтийн хэлбэлзлээс шалтгаалан дунд хугацааны төсөөлөлд суурилсан өрийн багцын зорилтот түвшинд хүрэх боломжгүй болсноос бусад тохиолдолд стратегийн баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.

14.5.Энэ хуулийн 14.4, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 8.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд Засгийн газраас стратегийн баримт бичигт холбогдох нэмэлт, өөрчлөлтийг тусган тухай бүр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж, батлуулна.

14.6.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 14.2-т заасны дагуу стратегийн баримт бичгийг өмнөх стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлангийн хамт Засгийн газарт хүргүүлнэ.

15 дугаар зүйл.Стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилтийг тайлагнах, хяналт тавих

Хэвлэх

15.1.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилтийг дараах байдлаар тайлагнана:

15.1.1.Стратегийн баримт бичгийн явцын тайланг жил бүр гаргаж, төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн хамт Засгийн газарт хүргүүлэх;

15.1.2.Стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайланг гурван жилд нэг удаа гаргаж, энэ хуульд заасны дагуу Улсын Их Хуралд хүргүүлэх.

15.2.Энэ хуулийн 15.1-д заасан тайланд дараах зүйлийг тусгана:

15.2.1.улсын нийт гадаад өр, Засгийн газрын өрийн талаарх мэдээлэл;

15.2.2.Засгийн газрын өрийн багц дахь зардал, эрсдэлийн шинжилгээ, түүний тайлбар;

15.2.3.Засгийн газрын өрийн багцын дунд хугацааны зорилтот бүтэц, түүний хэрэгжилт;

15.2.4.Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6.1.4-т заасан хязгаарыг хангасан байдал;

15.2.5.зээллэгийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт;

15.2.6.бусад.

15.3.Стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайланг 03 дугаар сарын 01-ний дотор гаргаж төрийн аудитын төв байгууллагад хүргүүлэх ба уг тайланд төрийн аудитын төв байгууллага 04 дүгээр сарын 01-ний дотор аудит хийнэ.

15.4.Засгийн газар стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайланг гурван жилд нэг удаа төрийн аудитын төв байгууллагын дүгнэлтийн хамтаар дараагийн стратегийн баримт бичгийн төсөл өргөн мэдүүлэх хугацаанд Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж, тайлагнана.

15.5.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага стратегийн баримт бичиг, түүний хэрэгжилтийн тайланг нийтэд мэдээлнэ.

16 дугаар зүйл.Засгийн газрын өрийн хязгаар

Хэвлэх

16.1.Засгийн газрын өр болон Засгийн газрын өрийн баталгаа нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6.1.4-т заасан шаардлагад нийцсэн байна.

16.2.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь Засгийн газар, орон нутаг өр үүсгэх, Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргах аливаа шийдвэрийн төсөлд Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6.1.4-т заасан хязгаарт болон хуульд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтэд нийцэж байгаа эсэхийг хянаж, санал, дүгнэлт гаргана.

16.3.Засгийн газар, орон нутаг зээллэг хийх, Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргах асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэд энэ хуулийн 16.2-т заасны дагуу санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын уг асуудлаар гаргасан санал, дүгнэлтийн хамт хэлэлцэж, шийдвэрлэнэ.

17 дугаар зүйл.Засгийн газрын шинээр үүсгэх өр болон гаргах өрийн баталгааны дээд хэмжээг тогтоох

Хэвлэх

17.1.Тухайн төсвийн жилд Засгийн газрын шинээр үүсгэх өрийн дээд хэмжээг жил бүрийн төсвийн хуулийн хамт батлах ба Засгийн газрын өрийн баталгааны дээд хэмжээг Улсын Их Хурал батална.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

17.2.Засгийн газрын шинээр үүсгэх өрийн дээд хэмжээ нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6.1.4-т заасан шаардлагад нийцсэн байна.

17.3.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 17.2-т заасныг үндэслэн Засгийн газрын тухайн жилд шинээр үүсгэх өрийн дээд хэмжээг шинэчлэн боловсруулж, төсвийн төсөлд тусган Засгийн газарт хүргүүлнэ.

17.4.Засгийн газрын шинээр үүсгэх өрийн дээд хэмжээний дүнд зээллэгийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээний тухайн төсвийн жилийн санхүүжилтийн дүнг оруулж тооцсон байна.

18 дугаар зүйл.Засгийн газар зээллэг хийх

Хэвлэх

18.1.Засгийн газар энэ хуулийн 12.1, 16.1, 17.1-д заасныг үндэслэн стратегийн баримт бичигт нийцүүлэн зээллэг хийж болно.

18.2.Засгийн газар зээллэг хийхдээ дараах шаардлагыг хангана:

18.2.1.тухайн төсвийн жилийн зээллэгийн төлөвлөгөө, зээллэгийн дээд хэмжээнд нийцсэн байх;

18.2.2.энэ хуулийн 16.2-т заасны дагуу санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын санал, дүгнэлтийг авсан байх;

18.2.3.Засгийн газрын зээллэгийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ нь хуульд заасан шаардлагыг хангасан байх.

18.3.Засгийн газрын зээллэгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд заасны дагуу зохицуулна.

18.4.Засгийн газар Монгол Улсын мөнгөний болон валютын зах зээлд нөлөөлөхүйц зээллэг хийх тохиолдолд уг зээллэгийн хэмжээ, нөхцөл, хугацааг Монголбанктай зөвшилцсөний үндсэн дээр шийдвэрлэнэ.

18.5.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Засгийн газрын зээллэгийн хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээ нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

18.5.1.төсөвт тусгагдсан байх;

18.5.2.дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд нийцсэн байх;

18.5.3.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт тусгасан байх;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

18.5.4.тухайн төсөл, арга хэмжээний төрлөөс хамааран зураг төсөв, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг хийж, баталгаажуулсан байх;

18.5.5.гадаад зээллэгийн хөрөнгийг дамжуулан зээлдүүлж байгаа тохиолдолд тухайн төсөл, арга хэмжээ эдийн засгийн үр ашигтай, зээллэгийн хөрөнгийг эргэн төлөх чадвартай нь эрсдэлийн үнэлгээгээр тогтоогдсон байх;

18.5.6.гадаад зээллэгийн хөрөнгийг дамжуулан зээлдүүлж байгаа тохиолдолд уг гэрээний хугацаа нь үндсэн зээлийн гэрээний хугацаанаас илүүгүй байх;

18.5.7.тухайн төсөл, арга хэмжээний төрлөөс хамааран нийгмийн болон байгаль орчны нөлөөллийн шинжилгээ хийгдэж, баталгаажуулсан байх.

18.5.8.эдийн засгийн бодит үр өгөөж өгөх төсөл, арга хэмжээ байх нь холбогдох тооцоо, судалгаагаар нотлогдсон байх.

/Энэ заалтыг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

18.6.Засгийн газрын шинээр хийх зээллэг нь энэ хуулийн 18.5.3, 18.5.4, 18.5.7-д заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэх талаар санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага санал, дүгнэлт гаргана.

18.7.Засгийн газар нь Монголбанкнаас энэ хуулийн 12.1.2-т заасан зорилгоор тухайн төсвийн жилд эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр зээллэг хийж болно.

18.8.Улсын болон орон нутгийн төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй концессын гэрээ нь өрийн хэрэгсэлд тооцогдох бөгөөд уг гэрээгээр санхүүжих төсөл, арга хэмжээ нь энэ хуулийн 18.5.1-18.5.4, 18.5.7-д заасан шаардлагыг хангасан байна.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

18.9.Улсын болон орон нутгийн төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй концессын гэрээг байгуулахад энэ хуулийн 16.2-т заасныг удирдлага болгоно.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

18.10.Засгийн газар энэ хуулийн 18.7-д заасныг зөрчиж Монголбанкнаас зээллэг хийхийг хориглоно.

18.11.Энэ хуулийн 18.5.8-д заасан эдийн засгийн бодит үр өгөөжийн тооцоо, судалгаа хийх аргачлалыг эдийн засаг, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19 дүгээр зүйл.Орон нутгийн өрийн удирдлага, зохицуулалт

Хэвлэх

19.1.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга энэ хуулийн 281  дүгээр зүйл 6.2.2, 7.1.2, 8.1.4-т заасны дагуу санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар хянуулж, Засгийн газраас зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр зээллэг хийх бөгөөд зээллэг хийх шийдвэрийг аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал батална.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

19.2.Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын улсын төсвөөс тухайн төсвийн жилийн дотор эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй өр үүсгэх асуудлыг Төсвийн тухай хуульд зааснаар зохицуулна.

19.3.Дараах шаардлагыг хангасан аймаг, нийслэл нь Төсвийн тухай хуулийн 58.1, 58.2-т заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө оруулалтын төслийг зээлийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлж болно:

19.3.1.улсын төсвөөс санхүүгийн дэмжлэг авдаггүй байх;

19.3.2.тухайн орон нутгийн төсвийн үндсэн тэнцлийн ашиг нь суурь зардлынхаа 50 хувиас багагүй байх.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

19.4.Энэ хуулийн 19.3-т заасны дагуу үүсгэх орон нутгийн өрийн үлдэгдлийн хэмжээ нь тухайн аймаг, нийслэлийн өмнөх гурван жилийн төсвийн дундаж суурь орлогын 50 хувиас, тухайн төсвийн жилд төлөх өрийн үйлчилгээний хэмжээ нь суурь зардлын 50 хувиас илүүгүй байна.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

19.5.Энэ хуулийн 19.3-т заасны дагуу үүсгэсэн өрийн үйлчилгээг тухайн орон нутгийн төсвийн үндсэн тэнцлийн ашгаас суурь зарлагатай тэнцэх дүнгээр төсөвт нь үлдээсэн хөрөнгийн эх үүсвэрээс төлнө.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

19.6.Аймаг, нийслэлийн төсөвт энэ хуулийн 19.3-т заасны дагуу өр үүсгэхдээ дараах хөрөнгө, орлогыг өрийн барьцаа болгох, өрийн үйлчилгээг санхүүжүүлэхийг хориглоно:

19.6.1.Төсвийн тухай хуулийн 61.1-д заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд хамаарах аймаг, нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгө;

19.6.2.аймаг, нийслэлийн төсвийн бүх төрлийн орлого;

19.6.3.улсын төсвөөс олгосон тусгай зориулалтын шилжүүлэг;

19.6.4.улсын төсвийн орлогын шилжүүлэг.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

19.7.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга энэ хуулийн 19.3-т заасны дагуу өр үүсгэхдээ дараах шаардлагыг хангана:

19.7.1.өр үүсгэх эх үүсвэр нь энэ хуулийн 17.1, 19.4-т заасан шаардлагад нийцсэн байх;

19.7.2.өр үүсгэн санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ нь тухайн асуудал болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар хянагдсан байх;

19.7.3.санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар хянагдсан байх;

19.7.4.Засгийн газраас зөвшөөрөл авч, аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулах;

19.7.5.өрийн зориулалтыг нийтэд мэдээлэх, шаардлагатай бол олон нийтийг оролцуулсан нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулж хэлэлцүүлэх.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

19.8.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга өр үүсгэх аливаа гэрээнд гарын үсэг зурсан болон үнэт цаас арилжаалснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор гэрээний хуулбар, холбогдох баримт бичиг, мэдээллийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

19.9.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нь энэ хуульд зааснаар тодорхойлогдох тухайн орон нутгийн өмнөх улирлын өрийн үлдэгдэл болон хугацаа хэтэрсэн өр, түүнд ногдох хүү, алданги торгуулийн талаарх мэдээллийг дараа улирлын эхний сарын 10-ны дотор санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

19.10.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тухайн орон нутагт хамаарах зээллэг, өртэй холбогдолтой аливаа мэдээллийг шаардсан тохиолдолд аймаг, нийслэлийн Засаг дарга уг хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор холбогдох мэдээллийг хүргүүлнэ.

19.11.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга энэ хууль болон Төсвийн тухай хуульд зааснаас бусад тохиолдолд орон нутгийн төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр өр үүсгэх, баталгаа гаргахыг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19.12.Аймаг, нийслэлийн өрийн үйлчилгээг тухайн орон нутгийн төсвөөс гүйцэтгэнэ.

19.13.Энэ хуулийн 19.11-д аймаг, нийслэлийн Засаг даргын тухайн төсвийн жилд эргэн төлөгдөх төсвийн зээл хамаарахгүй.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

20 дугаар зүйл.Засгийн газрын өрийн зохицуулалтын үйл ажиллагаа

Хэвлэх

20.1.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь өрийн багцын оновчтой бүтцийг бий болгох, эрсдэлийг зохистой удирдах зорилгоор стратегийн баримт бичигт тусгасан өрийн зохицуулалтын дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж болно:

20.1.1.валютын болон хүүгийн своп /солилцоо/ хийх;

20.1.2.валютын форвард хэлцэлд орох;

20.1.3.өрийг дахин санхүүжүүлэх, шилжүүлэх болон худалдах;

20.1.4.өрийг хугацаанаас нь өмнө буцаан худалдан авах;

20.1.5.бусад.

21 дүгээр зүйл.Өрийн удирдлагын зөвлөл

Хэвлэх

21.1.Өрийн удирдлагын бодлого, стратегийг тодорхойлох, хэрэгжүүлэхэд зөвлөх чиг үүрэг бүхий орон тооны бус Өрийн удирдлагын зөвлөл /цаашид "Зөвлөл" гэх/-ийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний шийдвэрээр байгуулна.

21.2.Зөвлөл нь дараах асуудлаар зөвлөмж гаргана:

21.2.1.Засгийн газрын өрийн удирдлагын бодлого;

21.2.2.стратегийн баримт бичгийн төсөл;

21.2.3.стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилт;

21.2.4.өрийн тогтвортой байдлын шалгуур үзүүлэлтийн гүйцэтгэл;

21.2.5.Засгийн газрын өрийн зохицуулалтын үйл ажиллагаа.

21.3.Зөвлөлийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн удирдах бөгөөд Зөвлөлийн ажиллах журмыг Засгийн газраас батална.

21.4.Зөвлөлийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл болон санхүү, эдийн засгийн салбарын мэргэшсэн судлаачдын төлөөллийг оролцуулан есөн гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний дэргэд байгуулна.

22 дугаар зүйл.Засгийн газрын өрийн үйлчилгээ

Хэвлэх

22.1.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь Засгийн газрын өрийн үйлчилгээг тогтоосон хугацаанд нь бүрэн гүйцэтгэнэ.

22.2.Засгийн газрын өрийн үйлчилгээний журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн баталж, мөрдүүлнэ.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ӨР ҮҮСГЭХ БОЛОН ӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭРЭГЖИЛТ

НЭГДҮГЭЭР ДЭД БҮЛЭГ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГАДААД ЗЭЭЛ

23 дугаар зүйл.Засгийн газрын гадаад зээл, түүнд тавигдах шаардлага

Хэвлэх

23.1.Засгийн газрын гадаад зээл нь энэ хуульд заасан шаардлагыг хангасан байх бөгөөд дараах төрөлтэй байна:

23.1.1.арилжааны буюу 15 хүртэлх хувийн хөнгөлөлтийн түвшинтэй зээл;

23.1.2.хөнгөлөлттэй буюу 15-35 хүртэлх хувийн хөнгөлөлтийн түвшинтэй зээл;

23.1.3.нэн хөнгөлөлттэй буюу 35 болон түүнээс дээш хувийн хөнгөлөлтийн түвшинтэй зээл.

23.2.Засгийн газрын арилжааны нөхцөлтэй гадаад зээлийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ нь энэ хуулийн 18.5-д заасан шаардлагыг хангасан байна.

23.3.Засгийн газрын хөнгөлөлттэй болон нэн хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

23.3.1.энэ хуулийн 18.5.1-18.5.4, 18.5.7-д заасан шаардлагыг хангасан байх;

23.3.2.олон улсын байгууллага, түнш оронтой гэрээ байгуулах, хэлэлцээр хийхэд Монгол Улсын нийтлэг ашиг сонирхлыг харгалзсан байх;

23.3.3.төсөл, арга хэмжээний Засгийн газраас санхүүжүүлэх дүнд дараах зүйлийг оруулан тооцсон байх:

23.3.3.а.шууд санхүүжилт буюу бараа, ажил, үйлчилгээний төлбөр;

23.3.3.б.шууд бус санхүүжилт буюу татвар, төлбөр, хураамжийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт болон төсөл, арга хэмжээний хэвийн үйл ажиллагааг хангахад шаардлагатай бусад дэмжлэг.

23.4.Засгийн газрын гадаад зээлийн гэрээ, хэлэлцээр байгуулагдсаны үндсэн дээр тухайн төсөл, арга хэмжээний хөрөнгийн эх үүсвэрийг төсөвт тусгана.

23.5.Олон улсын гэрээний тухай хуулийн дагуу авах Засгийн газрын гадаад зээлийн гэрээ, хэлэлцээр тухайн төсвийн жилийн дундуур байгуулагдсан бол уг зээлийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг Төсвийн тухай хуулийн 47.1.2-т заасныг үндэслэн нэмэлт төсөвт тусгана.

24 дүгээр зүйл.Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийн ашиглалт

Хэвлэх

24.1.Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний зорилго, нийгмийн үр өгөөж, эдийн засгийн үр ашиг, эргэн төлөгдөх чадвараас нь хамааруулж эх үүсвэрийг дараах хэлбэрээр ашиглана:

24.1.1.төсөл хэрэгжүүлэх гэрээний үндсэн дээр эргэн төлөгдөх нөхцөлгүйгээр санхүүжүүлэх;

24.1.2.дамжуулан зээлдүүлэх;

24.1.3.Засгийн газар, яамд, тэдгээрийн харьяа байгууллагын хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэх.

24.2.Нийгмийн үр өгөөжтэй, улсын төсөвт эргэн төлөгдөх чадваргүй төсөл, арга хэмжээг нэн хөнгөлөлттэй зээлээр санхүүжүүлэх чиглэл баримтлах ба санхүүжүүлэх боломжгүй тохиолдолд хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлж болно.

24.3.Энэ хуулийн 7.1.6-д зааснаас бусад тохиолдолд Засгийн газрын арилжааны нөхцөлтэй гадаад зээлийн хөрөнгийг эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээний үндсэн дээр ашиглана.

24.4.Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн баталж, мөрдүүлнэ.

24.5.Энэ хуулийн 24.1.1-д заасан төсөл хэрэгжүүлэх гэрээний хүрээнд бий болсон үндсэн хөрөнгийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль[7]-д заасны дагуу төрийн болон орон нутгийн өмчид бүртгэнэ.

25 дугаар зүйл.Гадаад зээл авах, гэрээ байгуулах

Хэвлэх

25.1.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь Олон улсын гэрээний тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт үндэслэн гадаад зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний саналыг зээлдүүлэгч талд тавьж, хэлэлцээр хийнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

25.2.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ хуулийн 25.1-д заасан хэлэлцээр хийхдээ холбогдох салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, харьяа агентлаг, шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн бусад байгууллагыг оролцуулна.

25.3.Засгийн газар нь тусгайлан эрх олгосноос бусад тохиолдолд санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн гадаад зээлийн гэрээг байгуулна.

25.4.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь гадаад эх үүсвэрээс зээл авах, зээлийн гэрээ байгуулах эрх хэмжээг хэрэгжүүлэхэд дараах шаардлагыг хангана:

25.4.1.гадаад эх үүсвэрээс авах зээлийн хэмжээ нь энэ хуульд заасны дагуу тухайн төсвийн жилийн зээллэгийн дээд хэмжээ болон зээллэгийн төлөвлөгөөнд нийцсэн байх;

25.4.2.энэ хуулийн 16.2-т заасан санал, дүгнэлтийг авсан байх;

25.4.3.тухайн төсөл, арга хэмжээ хэрэгжих салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг авсан байх.

25.5.Салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ хуулийн 25.4.3-т заасан саналыг ирүүлэхдээ Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйл, энэ хуулийн 18.5.4, 18.5.7-д заасан шаардлагыг хангасан байна.

25.6.Монгол Улсын Их Хурлаар соёрхон баталсан гадаад зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний тусгайлсан болон санхүүжилтийн гэрээ, хэлэлцээрийг хуульд өөрөөр заагаагүй бол Засгийн газар холбогдох этгээдтэй шууд байгуулж болно.

25.7.Гадаад зээлийн гэрээ, хэлэлцээр байгуулсан тухай бүр уг гэрээ, хэлэлцээрийн хувийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

25.8.Энэ хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг зөрчиж гадаад эх үүсвэрээс зээл авах, зээлийн гэрээ байгуулахыг хориглоно.

25.9.Засгийн газрын гадаад зээл авах бэлтгэл ажлыг хангахад мөрдөх журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага боловсруулж, Засгийн газар батална.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ХОЁРДУГААР ДЭД БҮЛЭГ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААС БОЛОН АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ҮНЭТ ЦААС

/Энэ бүлгийн гарчигт 2016 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

26 дугаар зүйл.Засгийн газрын үнэт цаас гаргах

Хэвлэх

26.1.Засгийн газрын дотоод үнэт цаасыг энэ хуулийн 12.1.1-12.1.4, гадаад үнэт цаасыг энэ хуулийн 12.1.1, 12.1.4-12.1.6-д заасан зориулалтаар гаргана.

26.2.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь Засгийн газрын үнэт цаас гаргагчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

26.3.Засгийн газрын гадаад, дотоод үнэт цаас гаргахтай холбогдсон аливаа шийдвэрийн төслийг энэ хуулийн 8.2.4-т заасныг үндэслэн Засгийн газарт санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, Улсын Их Хуралд Засгийн газар оруулна.

26.4.Засгийн газрын үнэт цаас гаргахад дараах шаардлагыг хангасан байна:

26.4.1.тухайн жилийн төсвийн хуульд тусгасан байх;

26.4.2.гаргах үнэт цаасны үнийн дүн нь энэ хуульд заасны дагуу тухайн төсвийн жилийн зээллэгийн дээд хэмжээнд нийцсэн байх;

26.4.3.стратегийн баримт бичигт нийцсэн байх.

26.5.Засгийн газрын тухайн төсвийн жилд арилжаалах дотоод үнэт цаасны хуваарийг зээллэгийн төлөвлөгөө болон стратегийн баримт бичигт нийцүүлэн санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

26.6.Засгийн газрын үнэт цаас гаргах хуваарьт дараах шаардлагыг тусгана:

26.6.1.үнэт цаасны төрөл, нөхцөл, хэмжээ;

26.6.2.үнэт цаас арилжаалах хэлбэр;

26.6.3.үнэт цаасны арилжааны болон төлбөр тооцооны он, сар, өдөр.

26.7.Засгийн газрын үнэт цаас гаргахтай холбогдсон зардлыг улсын төсөвт тусган санхүүжүүлнэ.

26.8.Засгийн газрын гадаад үнэт цаасны хөрөнгийг энэ хуулийн 18.5-д заасан шаардлагыг хангасан төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээний үндсэн дээр ашиглана.

26.9.Засгийн газрын гадаад үнэт цаасыг энэ хуулийн 12.1.5-д заасан зориулалтаар гаргах санаачилгыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гаргана.

26.10.Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны анхдагч, хоёрдогч зах зээлийн үйл ажиллагааны болон Засгийн газрын гадаад үнэт цаасыг гаргах, арилжаалах журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас боловсруулж, Засгийн газар баталж, мөрдүүлнэ.

26.11.Үнэт цаас гаргагч нь тухайн төсвийн жилд арилжаалах Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны хуваарийг бэлтгэн баталж, олон нийтэд мэдээлнэ.

26.12.Энэ хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг зөрчиж Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг хориглоно.

27 дугаар зүйл.Засгийн газрын үнэт цаасны төрөл

Хэвлэх

27.1.Засгийн газрын үнэт цаасыг доор дурдсанаар ангилна:

27.1.1.нэг хүртэлх жилийн хугацаанд эргэн төлөгдөх богино хугацаат үнэт цаас;

27.1.2.нэгээс тав хүртэлх жилийн хугацаанд эргэн төлөгдөх дунд хугацаат үнэт цаас;

27.1.3.таваас дээш жилийн хугацаанд эргэн төлөгдөх урт хугацаат үнэт цаас.

28 дугаар зүйл.Аймаг, нийслэлийн үнэт цаас гаргах

Хэвлэх

28.1.Энэ хуулийн 19.3.1, 19.3.2-т заасан шалгуурыг хангасан аймаг, нийслэл нь тухайн орон нутгийн улирлын шинж чанартай орлогын дутагдлыг санхүүжүүлэх зориулалтаар тухайн төсвийн жилд эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр аймаг, нийслэлийн үнэт цаас гаргаж болно.

28.2.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нь аймаг, нийслэлийн үнэт цаас гаргагчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ба аймаг, нийслэлийн үнэт цаас гаргах саналыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

28.3.Аймаг, нийслэлийн үнэт цаас гаргахад энэ хуулийн 19.1-д заасныг удирдлага болгох бөгөөд дараах шаардлагыг хангасан байна:

28.3.1.Засгийн газраас үнэт цаас гаргах тухай зөвшөөрөл авсан байх;

28.3.2.Засгийн газрын шинээр үүсгэх өрийн дээд хэмжээнд нийцсэн байх;

28.3.3.иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас аймаг, нийслэлийн үнэт цаас гаргах санаачилгыг дэмжсэн байх.

28.4.Аймаг, нийслэлийн үнэт цаас гаргах шийдвэрийн төслийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн Засгийн газарт оруулах ба Засгийн газар аймаг, нийслэлийн үнэт цаас гаргах эсэхийг шийдвэрлэнэ.

28.5.Энэ хуулийн 28.4-т заасан Засгийн газрын зөвшөөрөлд үндэслэн аймаг, нийслэлийн үнэт цаас гаргах шийдвэрийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас батална.

28.6.Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын үнэт цаас гаргах, арилжаалах, мэдээлэхтэй холбоотой журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас боловсруулж, Засгийн газар баталж мөрдүүлнэ.

28.7.Аймаг, нийслэлийн үнэт цаас гаргахтай холбогдсон зардлыг тухайн орон нутгийн төсөвт тусган санхүүжүүлнэ.

28.8.Энэ хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг зөрчиж аймаг, нийслэлийн үнэт цаас гаргахыг хориглоно.

/Энэ зүйлийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

281  дүгээр зүйл.Аймаг, нийслэл үнэт цаас гаргах 

/Энэ зүйлийг 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

Хэвлэх

281.1.Аймаг, нийслэл нь тодорхой төсөл, арга хэмжээ, өмнө гаргасан үнэт цаасаа дахин санхүүжүүлэх зорилгоор үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр дотоодын зах зээлд үнэт цаас гаргаж болно.  

281.2.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нь тухайн аймаг, нийслэлийн нэрийн өмнөөс үнэт цаас гаргагчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.  

281.3.Энэ хуулийн 281.1-д заасан төсөл, арга хэмжээ нь энэ хуулийн 18.5.1, 18.5.2, 18.5.3, 18.5.4-т заасан шаардлагыг хангасан байна. 

281.4.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга үнэт цаас гаргах тухай саналаа иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд танилцуулах бөгөөд дэмжсэн шийдвэр гарсан тохиолдолд төсвийн жил эхлэхээс дөрвөөс доошгүй сарын өмнө санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж дүгнэлт гаргуулна.

281.5.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь аймаг, нийслэлийн Засаг даргын үнэт цаас гаргах шийдвэрийн төслийг Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6.1.4-т заасан хязгаар болон хуульд заасан нөхцөл, шаардлага, шалгуур үзүүлэлтэд нийцсэн болохыг тогтоосон тохиолдолд жилийн төсвийн төслийг Засгийн газарт өргөн мэдүүлэхээс өмнө үнэт цаас гаргах шийдвэрийн төслийг Засгийн газарт танилцуулж, шийдвэрлүүлнэ.

281.6.Аймаг, нийслэлийн үнэт цаас гаргахад энэ хуулийн 19.1-д заасныг удирдлага болгох бөгөөд дараах шаардлагыг бүрэн хангасан байна: 

281.6.1.Засгийн газраас үнэт цаас гаргах тухай зөвшөөрөл авсан байх; 

281.6.2.Засгийн газрын шинээр үүсгэх өрийн дээд хэмжээнд нийцсэн байх;

281.6.3.Засгийн газрын өрийн удирдлагын стратегийн баримт бичиг, дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, зээллэгийн төлөвлөгөөнд нийцсэн, аймаг, нийслэлийн төсвийн төсөлд үнэт цаасаар хүлээх үүргийн хэмжээ, үнэт цаас гаргахтай холбогдсон зардлыг тусгасан байх; 

281.6.4.санхүү, төсвийн  асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын энэ хуулийн 16.2-т заасны дагуу гаргасан дүгнэлт нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6.1.4-т заасан хязгаар болон хуульд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтэд нийцсэн болохыг тогтоосон байх; 

281.6.5.иргэдийн Төлөөлөгчдийн  Хурлаас  аймаг,  нийслэлийн  үнэт цаас гаргах тухай Засаг даргын саналыг дэмжсэн байх;

281.6.6.хууль тогтоомжид заасан бусад. 

281.7.Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын үнэт цаас гаргах, арилжаалах, мэдээлэхтэй холбогдсон журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага боловсруулан, Засгийн газар баталж мөрдүүлнэ.

281.8.Аймаг, нийслэлийн үнэт цаасны төлбөрийг улсын төсвийн шилжүүлэг болон дэмжлэгээр төлөхийг хориглоно.

281.9.Энэ хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг зөрчиж аймаг, нийслэлийн үнэт цаас гаргахыг хориглоно.

ГУРАВДУГААР ДЭД БҮЛЭГ

ДАМЖУУЛАН ЗЭЭЛДҮҮЛЭХ ЗЭЭЛ

29 дүгээр зүйл.Засгийн газрын дамжуулан зээлдүүлэх зээл, түүнд тавигдах шаардлага

Хэвлэх

29.1.Засгийн газрын гадаад зээллэгийн хөрөнгийг энэ хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэх зорилгоор дамжуулан зээлдүүлж болно.

29.2.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ хуулийн 30 дугаар зүйлд заасны дагуу дэд зээлдэгч, эцсийн зээлдэгчтэй байгуулсан дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээг үндэслэн зээлийн хөрөнгийг олгоно.

29.3.Дэд зээлдэгч гэдэгт энэ хуульд заасны дагуу дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийг эцсийн зээлдэгчид дамжуулан олгож байгаа төсвийн ерөнхийлөн захирагч, Монголбанк, Монгол Улсын Хөгжлийн банк /цаашид "Хөгжлийн банк" гэх/, арилжааны банк болон бусад санхүүгийн байгууллагыг ойлгоно.

29.4.Эцсийн зээлдэгч гэдэгт энэ хуульд заасны дагуу дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээний үндсэн дээр зээлийн хөрөнгийг, хүүгийн хамт эргэн төлөх нөхцөлтэйгөөр авч байгаа Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийг ойлгоно.

29.5.Засгийн газрын зээллэгийн хөрөнгийг төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар дамжуулан эцсийн зээлдэгчид зээлдүүлэх тохиолдолд энэ хуулийн 18.5.1-18.5.6, 23.3.3-т заасан шаардлагыг удирдлага болгоно.

29.6.Засгийн газрын зээллэгийн хөрөнгийг дэд зээлдэгч буюу Монголбанк, Хөгжлийн банк, арилжааны банк болон бусад санхүүгийн байгууллагаар дамжуулан эцсийн зээлдэгчид зээлдүүлэх тохиолдолд энэ хуулийн 18.5.1-18.5.3, 18.5.5-18.5.7-д заасан шаардлагыг удирдлага болгоно.

29.7.Энэ хуулийн 29.6-д заасан дэд зээлдэгч нь дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээний үндсэн дээр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээг сонгон шалгаруулах, үр нөлөөг үнэлэх асуудлыг бие даан шийдвэрлэх ба үүнтэй холбогдож үүсэх эрсдэлийг бүрэн хариуцна.

29.8.Засгийн газрын зээллэгийн хөрөнгийг Хөгжлийн банкинд дамжуулан зээлдүүлэх харилцааг энэ хуулиар, Хөгжлийн банкнаас уг дамжуулан зээлийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг ашиглах харилцааг Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хуульд заасны дагуу зохицуулна.

29.9.Засгийн газрын гадаад зээллэгийн хөрөнгийг дамжуулан зээлдүүлэх журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага боловсруулж, Засгийн газар баталж, мөрдүүлнэ.

29.10.Энэ хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг зөрчиж дамжуулан зээлдүүлэхийг хориглоно.

30 дугаар зүйл.Дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээ байгуулах

Хэвлэх

30.1.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн нь дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээг байгуулах бөгөөд уг гэрээний хугацаа нь үндсэн зээлийн гэрээний хугацаанаас илүүгүй байна.

30.2.Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмч давамгайлсан хуулийн этгээдийн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэх зорилгоор дамжуулан зээлдүүлэх тохиолдолд тухайн салбар, эсхүл орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь дэд зээлдэгчийн үүргийг гүйцэтгэх бөгөөд санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон дэд зээлдэгч, эцсийн зээлдэгчийн хооронд гурвалсан гэрээ байгуулна.

30.3.Энэ хуулийн 30.2-т заасан төсөл, арга хэмжээг Хөгжлийн банкаар санхүүжүүлэхээр Засгийн газраас шийдвэрлэсэн тохиолдолд Хөгжлийн банк нь дэд зээлдэгчийн үүргийг гүйцэтгэх бөгөөд санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон дэд зээлдэгч, эцсийн зээлдэгчийн хооронд гурвалсан гэрээ байгуулна.

30.4.Арилжааны банк, бусад санхүүгийн байгууллагаар, эсхүл энэ хуулийн 30.3-т зааснаас бусад тохиолдолд Хөгжлийн банкаар дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээ нь дараах шатлалаар хийгдэнэ:

30.4.1.санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Хөгжлийн банк, арилжааны банк, эсхүл бусад санхүүгийн байгууллагын хооронд дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн хоёр талт гэрээг байгуулна;

30.4.2.Хөгжлийн банк, арилжааны банк, эсхүл бусад санхүүгийн байгууллага нь эцсийн зээлдэгчтэй дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээг байгуулна.

30.5.Энэ хуулийн 30.4.2-т заасны дагуу байгуулагдсан дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээ, түүний хэрэгжилт энэ хуульд заасан нөхцөл шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хяналт тавих эрхтэй.

30.6.Дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээний нөхцөлийг Засгийн газрын тухайн зээллэгийн нөхцөлтэй уялдуулан тодорхойлох бөгөөд төсөвт аливаа нэмэлт төлбөрийн дарамт учруулахгүй байх зарчмыг баримтална.

30.7.Энэ хуулийн 32.2-т зааснаас бусад тохиолдолд дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээний ерөнхий нөхцөлийг өөрчлөх, гэрээний хугацаа, үндсэн өрийн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацааг сунгах, хүүгийн төлбөрөөс чөлөөлөхийг хориглоно.

31 дүгээр зүйл.Дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээний талуудын үүрэг

Хэвлэх

31.1.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, уг гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.

31.2.Дэд зээлдэгч нь дараах нийтлэг үүрэгтэй:

31.2.1.эцсийн зээлдэгчийн зээлийн ашиглалт, эргэн төлөлтөд хяналт тавих;

31.2.2.эцсийн зээлдэгч тус бүр дээр зээлийн дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтлөх;

31.2.3.төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн талаарх тайлан, мэдээллийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тогтмол хүргүүлэх, эдгээр тайлан, мэдээллийн үнэн зөв, найдвартай байдлыг хангуулах;

31.2.4.санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын өмнө эцсийн зээлдэгчийн нэгэн адил үүрэг, хариуцлага хүлээх;

31.2.5.тухайн төсөл, арга хэмжээний эрсдэлийг хариуцах;

31.2.6.зээлийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу удирдаж ашиглах.

31.3.Эцсийн зээлдэгч нь дараах нийтлэг үүрэгтэй:

31.3.1.зээлийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу удирдаж ашиглах;

31.3.2.дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн үндсэн, хүүгийн болон бусад төлбөрийг гэрээнд заасны дагуу төлөх;

31.3.3.дэд зээлдэгчид төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн талаар тайлан, мэдээллийг тогтмол хүргүүлэх, эдгээр тайлан, мэдээллийн үнэн зөв, найдвартай байдалд хариуцлага хүлээх.

32 дугаар зүйл.Дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн төлбөрийн үүрэг гүйцэтгүүлэх

Хэвлэх

32.1.Дэд болон эцсийн зээлдэгч нь дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн эргэн төлөлтийг гэрээнд заасан хугацаанд төлж барагдуулах үүрэгтэй.

32.2.Тухайн салбарт төрөөс баримталж байгаа бодлого, зохицуулалтаас шалтгаалж дамжуулан зээлдүүлсэн зээл төлөгдөхгүй байх эрсдэл үүссэн тохиолдолд тухайн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн нь энэ тухай мэдэгдлийг нотлох баримт, тооцоо, судалгааны хамт санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад санал, дүгнэлт гаргуулахаар нэн даруй хүргүүлнэ.

32.3.Энэ хуулийн 32.2-т заасны дагуу тухайн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн нь асуудлыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын санал, дүгнэлтийн хамт Засгийн газарт уламжлан Улсын Их Хуралд танилцуулан шийдвэрлүүлнэ.

32.4.Дэд зээлдэгчийн буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалж зээл төлөгдөхгүй байх нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд гэрээ болон энэ хуулийн 45.2.3-т заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

32.5.Энэ хуулийн 30.2, 30.3-т заасан гэрээний хүрээнд эцсийн зээлдэгч төлбөрийн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон тохиолдолд дэд зээлдэгч нь төлбөрийн үүргийг гүйцэтгэнэ.

32.6.Дэд болон эцсийн зээлдэгч нь дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээнд заасан төлбөрийг хугацаа хэтрүүлсэн тохиолдолд санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх эрхтэй:

32.6.1.төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хувьд төсвийн багцад нь шилжүүлэх санхүүгийн дэмжлэг, ерөнхий орлогын данснаас зээлийн авлагыг суутган тооцох;

32.6.2.төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмч давамгайлсан хуулийн этгээдийн хувьд тэдгээрийн арилжааны банкин дахь дансыг хаалгах, холбогдох данснаас авлага барагдуулах хэмжээний хөрөнгийг суутган авах, бусад байгууллагатай харилцан авлагатай бол тухайн байгууллагаас харилцан суутган тооцох;

32.6.3.Монголбанк, арилжааны банк болон бусад санхүүгийн байгууллагаар дамжуулан олгосон зээлийн хувьд гэрээнд заасны дагуу холбогдох арга хэмжээг авах;

32.6.4.хуульд заасны дагуу холбогдох байгууллагаар шийдвэрлүүлэх.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨРИЙН БАТАЛГАА

33 дугаар зүйл.Засгийн газрын өрийн баталгаа, түүнд тавигдах шаардлага

Хэвлэх

33.1.Засгийн газар нь Хөгжлийн банкны авах зээллэгт болон энэ хуулийн 33.4-т заасан хуулийн этгээдийн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэх зээллэгт Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргаж болно.

33.2.Засгийн газрын гаргах өрийн баталгаа нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6.1.4, энэ хуулийн 17.1-т заасан шаардлагыг хангасан байна.

33.3.Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргах зээллэгийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ нь энэ хуулийн 18.5.2-18.5.4, 18.5.7-д заасан шаардлагыг хангасан байна.

33.4.Дараах этгээд нь төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр зээллэг хийхдээ Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргуулахаар тухайн салбарын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд хүсэлт тавьж болно:

33.4.1.төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмч давамгайлсан хуулийн этгээд;

33.4.2.энэ хуулийн 33.4.1-д зааснаас бусад дотоодын хөрөнгө оруулалт бүхий Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд.

33.5.Энэ хуулийн 33.4-т заасан хүсэлтийг тухайн салбарын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд хүргүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

33.6.Энэ хуулийн 33.3-т заасан шаардлагыг хангасан төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэх зээллэгт Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргуулах хүсэлтийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгана.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

33.7.Энэ хуулийн 16.1-д заасныг удирдлага болгон Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргах асуудлыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн Засгийн газарт тухай бүр танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

33.8.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Засгийн газрын өрийн баталгаа бүхий зээллэгийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хэрэгжих хугацаа нь түүнийг санхүүжүүлэх зээллэгийн эргэн төлөх хугацаанаас илүүгүй байна.

33.9.Засгийн газрын өрийн баталгаа нь төсвийн бүрэлдэхүүн хэсэг байна.

33.10.Засгийн газрын өрийн баталгааны хүрээнд хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээ, тэдгээрийн эрсдэлийн тооцооллыг дараах баримт бичигт тусгана:

33.10.1.дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн танилцуулга;

33.10.2.төсвийн төслийн танилцуулга;

33.10.3.төсвийн гүйцэтгэлийн танилцуулга.

33.11.Энэ хуульд заасан шаардлагыг зөрчиж Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргахыг хориглоно.

34 дүгээр зүйл.Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргуулагчид тавигдах шаардлага

Хэвлэх

34.1.Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргуулагч /цаашид "баталгаа гаргуулагч" гэх/ гэдэгт Хөгжлийн банк болон энэ хуулийн 33.4-т заасан этгээдийг тус тус ойлгоно.

34.2.Баталгаа гаргуулагч нь дараах шаардлагыг бүрэн хангасан байна:

34.2.1.сүүлийн гурван жил санхүүгийн тайлан тэнцлээр ашигтай ажилласан байх;

34.2.2.хугацаа хэтэрсэн өргүй байх;

34.2.3.зээлдүүлэгч байгууллага нь баталгаа гаргуулагчтай нэгдмэл сонирхолгүй, хамааралгүй этгээд байх;

34.2.4.Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргуулах зээллэгийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ нь энэ хуулийн 33.3-т заасан шаардлагыг хангасан байх;

34.2.5.холбогдох мэдээлэл, тайлан тооцоо, баримт бичгийг хуульд заасны дагуу, үнэн зөв бүрдүүлсэн байх;

34.2.6.Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргуулж байгаа зээл, үнэт цаасыг эргэн төлөх чадвартай байх.

34.3.Баталгаа гаргуулагч нь дараах нийтлэг үүрэгтэй:

34.3.1.баталгааны гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлэх;

34.3.2.гэрээнд тусгагдсан нөхцөлөөр зээллэгийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг хугацаанд нь төлөх;

34.3.3.төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн талаарх тайлан, мэдээллийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тогтмол хүргүүлэх, эдгээр тайлан, мэдээллийн үнэн зөв, найдвартай байдлыг хангах;

34.3.4.баталгааны шимтгэлийг тогтоосон хугацаанд бүрэн төлөх;

/Энэ заалтад 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчөлт оруулсан./

34.3.5.энэ хуулийн 37.6-д заасны дагуу авлагыг үл маргах журмаар төлж барагдуулах.

34.4.Хөгжлийн банкны хийх зээллэгт Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргаж байгаа тохиолдолд энэ хуулийн 34.2.1-д заасан шаардлага хамаарахгүй.

35 дугаар зүйл.Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргах журам

Хэвлэх

35.1.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ хуулийн 33.7-д заасныг үндэслэн Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргагчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

35.2.Энэ хуулийн 35.3-т зааснаас бусад тохиолдолд энэ хуулийн 33.4-т заасан этгээдийн хийх зээллэгийн 85 хүртэлх хувьд, Хөгжлийн банкны хийх зээллэгийн 100 хүртэлх хувьд Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргаж болно.

35.3.Баталгаа гаргуулагч нь хийх гадаад зээллэгтэйгээ тэнцүү хэмжээгээр өөрийн эзэмшиж байгаа Засгийн газрын үнэт цаасыг барьцаалсан тохиолдолд тухайн зээллэгийн нийт дүнд Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргаж болох бөгөөд үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн ханшийн зөрүүнээс үүсэх эрсдэлийг баталгаа гаргуулагч этгээд хариуцахаар баталгааны гэрээнд тусгана.

35.4.Хөгжлийн банкны хийх зээллэгийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх нийт төсөл, арга хэмжээнд эзлэх нийгмийн үр өгөөжтэй, эргэн төлөх чадваргүй төсөл, арга хэмжээний нийт төсөвт өртөг 15 хувиас хэтрэхгүй тохиолдолд тухайн зээллэгт Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргана.

35.5.Засгийн газрын гаргах өрийн баталгаа нь тухайн зээллэгийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрт хамаарна.

35.6.Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргуулагчийн төлөх шимтгэлийн дүнг тооцох аргачлалыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага боловсруулж, Засгийн газраас баталж мөрдүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

35.7.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь баталгаа гаргуулагч энэ хуулийн 34.2.6-д заасны дагуу зээллэгийн хөрөнгийг эргэн төлөх чадвартай эсэхэд эрсдэлийн үнэлгээг хийнэ.

35.8.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ хуулийн 35.7-д заасан үнэлгээг хийхдээ хөндлөнгийн мэргэжлийн байгууллагын дэмжлэг, эсхүл зөвлөх үйлчилгээг авч болно.

35.9.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн нь зээлдүүлэгч болон баталгаа гаргуулагчтай баталгааны гэрээг, баталгаа гаргуулагчтай авлага барагдуулах гэрээг тус тус байгуулна.

35.10.Засгийн газрын өрийн баталгааны дагуу байгуулах гэрээ, түүнд тавигдах шаардлага, авлага барагдуулах журам, гэрээний загварыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас боловсруулж, Засгийн газар баталж, мөрдүүлнэ. Засгийн газрын өрийн баталгааны гэрээнд энэ хуулийн 37.4-т заасан нөхцөлийг тусгана.

35.11.Засгийн газрын өрийн баталгааны гэрээ нь баталгаа гаргуулагч энэ хуулийн 35.6-д заасны дагуу шимтгэл төлснөөр хүчин төгөлдөр болно.

35.12.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь Засгийн газрын өрийн баталгаа бүхий зээллэгийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээ болон гэрээний хэрэгжилт, зээлдэгчийн төлбөрийн чадварын байдалд жил бүр эрсдэлийн үнэлгээ хийнэ.

35.13.Засгийн газрын өрийн баталгаа бүхий зээллэгийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээ болон Засгийн газрын өрийн баталгааны гэрээ, түүний хэрэгжилт энэ хуульд заасан нөхцөл шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хяналт тавих эрхтэй.

36 дугаар зүйл.Засгийн газрын өрийн баталгааны сан

Хэвлэх

/Энэ зүйлийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

37 дугаар зүйл.төлбөр гүйцэтгэх

Хэвлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

37.1.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь Засгийн газрын өрийн баталгааны үүрэгтэй холбогдон гарах төлбөрийн үүргийг энэ хуульд заасны дагуу төлж барагдуулна.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

37.2.Баталгаа гаргуулагч нь үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг гүйцэтгэж чадахгүй болсон тухай мэдэгдлийг холбогдох нотлох баримт, мэдээлэл болон баталгаа гаргуулагчийн төлбөрийн чадварын талаарх Үндэсний аудитын газраас хийгдсэн шалгалтын дүгнэлтийн хамтаар санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон зээлдүүлэгчид нэн даруй хүргүүлнэ.

37.3.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн нь энэ хуулийн 37.2-т заасан нотолгоо бүхий мэдэгдлийг үнэн зөв болох нь батлагдсан тохиолдолд зээлдүүлэгч талын төлбөрийн нэхэмжлэх дээр үндэслэн Засгийн газрын шийдвэрээр төлбөрийг гүйцэтгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

37.4.Баталгаа гаргуулагч энэ хуулийн 37.2-т заасан мэдэгдлийг хүргүүлснээс хойш зээлдүүлэгч нь санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад 30 хоногийн дотор баталгааны төлбөрийн нэхэмжлэхийг хүргүүлэх үүрэгтэй.

37.5.Засгийн газрын өрийн баталгааны төлбөр гүйцэтгэсний дараа тухайн дүнгээр баталгаа гаргуулагч этгээдийн нэр дээр авлага үүсгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрлөлт оруулсан./

37.6.Энэ хуулийн 37.5-д заасны дагуу баталгаа гаргуулагчаас авлага барагдуулах ажиллагааг энэ хуулийн 35.9-д заасан гэрээ болон холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу зохицуулна.

37.7.Засгийн газрын өрийн баталгааны үүрэг нь гэрээний үүргээ биелүүлснээр, эсхүл гэрээнд заасан бусад үндэслэлээр дуусгавар болно.

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

ӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА ХЯНАЛТ

38 дугаар зүйл.Өрийн удирдлагын ил тод байдал, хэрэгжилт

Хэвлэх

38.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол улсын нийт гадаад өр, Засгийн газрын өр болон Засгийн газрын өрийн баталгааны талаарх мэдээлэл, бүртгэл, тайлагналт ил тод байна.

38.2.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь өрийн удирдлагын ил тод байдлыг дараах хэлбэрээр хангана:

38.2.1.өр төлбөрийн бүртгэл, тайлагналтыг хууль тогтоомжид зааснаар хэрэгжүүлэх;

38.2.2.улсын нийт гадаад өр, Засгийн газрын өр болон Засгийн газрын өрийн баталгааны талаарх мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, бүртгэл хөтлөх, мэдээлэх;

38.2.3.стратегийн баримт бичиг, зээллэгийн төлөвлөгөө, тэдгээрийн хэрэгжилт, улсын нийт гадаад өр, Засгийн газрын өр болон өрийн баталгааны дүн, тооцооллын талаар Улсын Их Хурал, Засгийн газарт тайлагнах.

38.3.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь Засгийн газрын өр болон өрийн баталгааны үлдэгдлийг улирал бүр, дунд, урт хугацааны өрийн үйлчилгээний төсөөллийг жил бүр тооцоолон гаргаж, олон нийтэд мэдээлнэ.

38.4.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь улсын нийт гадаад өрийг Монголбанктай хамтран гаргаж, олон нийтэд мэдээлнэ.

38.5.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь улсын нийт гадаад өр, өрийн шалгуур үзүүлэлт, Засгийн газрын өрийн баталгааны талаар Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд хагас жил бүр, шаардлагатай тохиолдолд тухай бүр тайлагнах үүрэгтэй.

39 дүгээр зүйл.Өрийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Хэвлэх

39.1.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь өрийн мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж хөтөлнө.

39.2.Өрийн мэдээллийн нэгдсэн санд дараах мэдээллийг төвлөрүүлнэ:

39.2.1.улсын нийт гадаад өр, Засгийн газрын өр болон өрийн баталгааны үлдэгдэл;

39.2.2.Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны талаархи мэдээлэл, хуваарь;

/Энэ заалтыг 2016 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

39.2.3.Засгийн газрын гадаад зээллэг, тэдгээрийн ашиглалт, гүйцэтгэл, дамжуулан зээлдүүлсэн зээл;

39.2.4.дэд болон эцсийн зээлдэгч, Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргуулагчийн төлбөрийн чадварын байдал, холбогдох гэрээний хэрэгжилт;

39.2.5.Засгийн газрын өрийн баталгаа болон зээллэгийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний талаарх мэдээлэл.

39.2.6.Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6.2-т заасан Засгийн газрын зээл болон баталгаа;

39.2.7.болзошгүй өр төлбөрийн мэдээлэл;

39.2.8.улсын болон орон нутгийн төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй концессын санхүүжилтийн гэрээнээс үүсэх өрийн мэдээлэл;

/Энэ заалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

39.2.9.аймаг, нийслэлийн өрийн мэдээлэл;

39.2.10.Засгийн газрын тусгай сангуудын өрийн мэдээлэл;

39.2.11.төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмч давамгайлсан хуулийн этгээдийн өр;

39.2.12.холбогдох бусад мэдээлэл.

39.3.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь өрийн мэдээллийн нэгдсэн санд энэ хуулийн 39.2-т заасан мэдээллийг тогтмол бүрдүүлж, тухай бүр шинэчилнэ.

39.4.Өрийн мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх зорилгоор энэ хуулийн 39.2-т заасан мэдээллийг дараах байгууллага нь санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад улирал бүр тогтмол хүргүүлэх үүрэгтэй:

39.4.1.төсвийн ерөнхийлөн захирагч;

39.4.2.төсвийн төвлөрүүлэн захирагч;

39.4.3.төсвийн санхүүжилт бүхий байгууллага;

39.4.4.төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмч давамгайлсан хуулийн этгээд;

39.4.5.Монголбанк, Хөгжлийн банк;

39.4.6.дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээний дэд зээлдэгч болон эцсийн зээлдэгч;

39.4.7.Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргуулагч;

39.4.8.холбогдох бусад этгээд.

39.5.Өрийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, мэдээлэл хүлээн авах, төвлөрүүлэх, өр төлбөрийг бүртгэх, тайлагнах журмыг маягт, зааврын хамт санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн баталж мөрдүүлнэ.

39.6.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь өрийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах зорилгоор улсын нийт гадаад өр, Засгийн газрын өр болон Засгийн газрын өрийн баталгааны талаар жилд нэг удаа олон нийтэд мэдээлнэ.

39.7.Энэ хуульд заасан этгээд нь өрийн мэдээллийн нэгдсэн санд мэдээллийг үнэн зөв, цаг хугацаанд нь бүртгэж, хадгалах, хамгаалах үүрэгтэй.

40 дүгээр зүйл.Өрийн бүртгэл

Хэвлэх

40.1.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6.1.4-т заасан Засгийн газрын өрийн хязгаарыг өнөөгийн үнэ цэнээр тооцож, бүртгэнэ.

40.2.Засгийн газрын гадаад зээлийн гэрээний мэдээллийг гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөр өрийн мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах бөгөөд зээлийн ашиглалт гарсан өдрөөс эхлэн өрд бүртгэнэ.

40.3.Засгийн газрын болон аймаг, нийслэлийн үнэт цаасыг төлбөр тооцоо хийгдсэн өдрөөр нь өрийн мэдээллийн нэгдсэн санд оруулж, өрд бүртгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

40.4.Засгийн газрын гадаад зээллэгийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн гэрээний мэдээллийг гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөр өрийн мэдээллийн нэгдсэн санд оруулж, зээлийн ашиглалт гарснаар авлагад бүртгэнэ.

40.5.Засгийн газрын өрийн баталгааг гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөр өрийн мэдээллийн нэгдсэн санд оруулна.

40.6.Энэ хуулийн 37.3-т заасан шийдвэрт үндэслэн санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь тухайн өрийн баталгааны Засгийн газрын төлбөл зохих төлбөрийн үүргийн дүнг бүртгэнэ.

40.7.Улсын болон орон нутгийн төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй концессын гэрээг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөр өрийн мэдээллийн нэгдсэн санд оруулж, концессын гэрээний дагуу улирал бүр гарсан ашиглалтыг үндэслэж Засгийн газрын өрд бүртгэнэ.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

/Энэ хэсэгт 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

40.8.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6.2-т заасан Засгийн газрын зээл болон Засгийн газрын өрийн баталгааны бүртгэлийг хөтөлнө.

41 дүгээр зүйл.Засгийн газрын гадаад зээллэгийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний бүртгэл

Хэвлэх

41.1.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь Засгийн газрын гадаад зээллэгийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг бүртгэх чиг үүргийг гүйцэтгэх бөгөөд энэхүү чиг үүргийн хүрээнд холбогдох этгээдээс шаардлагатай баримт, мэдээллийг гаргуулах эрхтэй.

42 дугаар зүйл.Засгийн газрын өрийн тайлагналт

Хэвлэх

42.1.Засгийн газрын өрийн мэдээлэл нь нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн бүрэлдэхүүн хэсэг байна.

42.2.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь Засгийн газрын өрийн мэдээлэлд дараах зүйлийг тусгана:

42.2.1.тухайн төсвийн жилийн өрийн удирдлага, зохицуулалтын үйл ажиллагаа;

42.2.2.Засгийн газар болон аймаг, нийслэлийн тухайн жилд хийсэн зээллэг, өрийн үйлчилгээний мэдээлэл;

42.2.3.өрийн багцын мэдээлэл, холбогдох зардал, эрсдэлийн шинжилгээ;

42.2.4.Засгийн газрын гаргасан өрийн баталгааны мэдээлэл;

42.2.5.дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн талаарх мэдээлэл;

42.2.6.шаардлагатай бусад мэдээлэл.

42.3.Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргасан төсөл, арга хэмжээний хүрээнд үүсэх, эсхүл үүссэн болзошгүй өр төлбөр, түүнчлэн төсөвтэй холбоотой бусад болзошгүй өр төлбөр, тэдгээрийн эрсдэлийн тооцооллын тухай мэдээллийг Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд тодруулга хэлбэрээр оруулж тайлагнана.

43 дугаар зүйл.Өрийн удирдлагын хяналт

Хэвлэх

43.1.Засгийн газрын өрийн удирдлагын хэрэгжилтэд Улсын Их Хурал хяналт тавьж, тухай бүр Засгийн газарт чиглэл өгч болно.

43.2.Стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилтэд Үндэсний аудитын газраас гурван жил тутам хөндлөнгийн аудит хийх бөгөөд тайланг олон нийтэд ил тод болгоно.

43.3.Өрийн удирдлагын хэрэгжилтэд Төсвийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлд заасны дагуу жил бүр дотоод аудит хийнэ.

43.4.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, эсхүл холбогдох эрх бүхий байгууллага нь дотоод болон хөндлөнгийн аудитын зөвлөмжийн дагуу зохих арга хэмжээг авч, хэрэгжилтийг тайлагнана.

43.5.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон төсөл хэрэгжүүлэгч нь тухайн салбарт хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явц, үр дүнд жил тутам хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх бөгөөд шаардлагатай бол холбогдох хяналтын байгууллага, албан тушаалтныг оролцуулж болно.

ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

44 дүгээр зүйл.Хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл

Хэвлэх

44.1.Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, тухайн жилийн нэгдсэн төсвийн төсөл нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6.1.4-т заасан шаардлагыг зөрчихөөр бол Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 18.2-т заасны дагуу нэгдсэн төсвийн төслийг батлахгүй байх буюу буцаах үндэслэл болно.

44.2.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нь энэ хуулийн 19.11, 281 дүгээр зүйлийн 281.8, 281.9-т заасныг зөрчсөн бол Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 35.1.7 дахь заалтад заасны дагуу Засаг даргыг огцруулах үндэслэл болно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2016 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

44.3.Улсын Их Хурал дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, жилийн төсөв батлах, тэдгээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулахдаа Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6.1.4-т заасан өрийн хязгаарыг зөрчсөн нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1-д заасны дагуу хориг тавих бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх үндэслэл болно.

44.4.Өрийн удирдлагын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд энэ хуульд заасны дагуу хариуцлага тооцож, албан тушаалаас огцруулсан нь түүнийг эрүүгийн болон захиргааны хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

44.5.Энэ хуульд заасан үнэлгээ хийсэн этгээд нь тухайн үнэлгээний үр дүн, үнэн зөв байдалд холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээнэ.

45 дугаар зүйл.Өрийн удирдлагын хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

45.1.Энэ хуулийн 25.7, 26.12, 29.10, 30.7-д заасныг зөрчсөн холбогдох эрх бүхий этгээд, албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тавиас зуу дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, энэ зөрчлийг удаа дараа гаргасан бол төрийн албанд 10 жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халах сахилгын шийтгэл ногдуулна.

45.2.Өрийн удирдлагын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол шүүгч, эсхүл санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч дараах шийтгэлийг ногдуулна:

45.2.1.энэ хуулийн 19.9, 19.10, 39.4-т заасан тооцоо, санал, төсвийн төсөл, мэдээ, мэдээлэл, тайланг тогтоосон хугацаанд нь хүргүүлээгүй бол буруутай этгээд, албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг таваас арав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох;

/Энэ заалтад 2016 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

45.2.2.энэ хуулийн 31.2, 31.3, 34.3, 37.6-д заасан үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арваас тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх;

45.2.3.энэ хуулийн 32.4-т заасан буруутай этгээдийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тавиас зуу дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, учирсан хохирлыг бүрэн нөхөн төлүүлэх;

45.2.4.энэ хуулийн 39.7-д заасныг зөрчсөн буруутай албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёроос тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох;

45.2.5.энэ хуульд заасан нийтэд мэдээлэх үүргээ биелүүлээгүй албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг таваас арав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох.

45.3.Энэ хуулийн 45.2.2, 45.2.3-т заасан шийтгэлийг шүүгч, 45.2.1, 45.2.4, 45.2.5-д заасан шийтгэлийг санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч ногдуулна.

45.4.Зөрчлийн хэлбэр, хүлээлгэх хариуцлагаас үл хамааран энэ хуулийг зөрчсөний улмаас төрд хохирол учруулсан буруутай этгээд уг хохирлыг төлж барагдуулна.

46 дугаар зүйл.Хуулийг дагаж мөрдөх журам

Хэвлэх

46.1.Энэ хуулийг 2015 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.08.12-ны өдрийн орчуулга)               Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

February 18, 2015

Ulaanbaatar city

ON DEBT MANAGEMENT

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Purpose of the law

1.1. The purpose of this law is to regulate relations in connection with ensuring the appropriate levels of debt, implementing medium-term strategies, creating debt through borrowing by the Government and/or municipalities, on-lending, and issuing, registering, reporting and monitoring Government debt guarantees within the framework of debt management policy and regulations.

Article 2. Legislation on debt management

2.1. Legislation on debt management consists of the Constitution of Mongolia, the Law on Fiscal Stability, the Law on Budget, the Law on International treaties, the Law on Governmental Special Fund, this law and other legislative acts issued in accordance with these laws.

2.2. If an international treaty to which Mongolia is a party stipulates otherwise than this law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3. Scope of the law

3.1. This law shall regulate relations related to the creation and management of debts with the condition of repayment from the state and local budgets.

3.2. This law does not apply to private sector liability relations except as provided in this law.

3.3. Debt guarantee of the Government shall be regulated by this law, and the issue of contingent liabilities related to budget relations shall be regulated by other laws.

3.4. This law does not apply to the liability relations of state or local owned enterprises, or state or local controlled enterprises, except for matters associated with issuing Government debt guarantees and their registration.

3.5. This law does not apply to all types of aid relationships.

Article 4. Definitions of terms

4.1. Terms used in this law shall have the following meanings:

4.1.1."debt" means an obligation to pay interest, principal and other related payments over a certain period of time through a debt instrument;

4.1.2."debt instrument" means all types of loans, securities and any contract or transaction that creates debt;

4.1.3."debt management" means the activities of developing and implementing strategies based on of the government's short- and medium-term financial expenses and risk levels, and ensuring and monitoring their implementations.

4.1.4."the country's total external debt" means payment obligations of the Government, municipalities, the Bank of Mongolia and any entity registered in Mongolia to pay any person who is not registered in Mongolia and is not a permanent resident;

4.1.5."state budget" means as stated in clause 4.1.6 of Law on Budget;

4.1.6."Government debt" means as stated in clause 4.1.8 of Law on Fiscal Stability;

4.1.7."Government debt guarantee" means the Government's obligation to pay the debt on behalf of the guarantee holder in case he/she fails to fulfill the payment obligations specified in the contract;

4.1.8."Government debt management strategy" means a policy document defining the Government's medium-term debt management goals and ways to implement them.

4.1.9. "be able to have an influence on the monetary and foreign exchange market of Mongolia" means issuing securities with amount and conditions that will affect the target result of measures taken by the Government within a framework of the monetary policy and the exchange rate of Mongolian tugriks, and obtaining, using and paying back external loans;

 4.1.10. "debt structure" refers to the classification of debt by repayment period, terms, currency and other characteristics;

4.1.11."debt service" means principal and interest payments and other related payments to be paid in the given fiscal year;

4.1.12. "refinancing debt " means the activity of getting a new loan for the purpose of performing the debt service;

4.1.13. "debt limit/ceiling" means the precentaged maximum amount of the balance of the Government's debt expressed in the present value of the gross domestic product;

4.1.14. "maximum amount of loan and debt guarantee" means that the State Great Khural sets a monetary limit on the amount of new loans and debt guarantees issued by the Government in the given fiscal year;

4.1.15. "loan" means creating debt through debt instruments other than Government debt guarantees;

4.1.16. "loan plan" means the planned schedule for each debt instrument based on the medium-term strategic document of the Government's debt management;

4.1.17. "external loan" is a source of debt funding provided by any person who is not registered in Mongolia and is not a permanent resident;

4.1.18. "level of discount" means comparing the difference between the nominal value of loan and the current value to the nominal value of the loan, and expressed as percentage;

4.1.19. "Government securities" means bonds traded by the Government in accordance with the purposes and procedures specified in this law;

4.1.20 "securities of province and the capital city" means bonds traded in the domestic market by provinces and the capital city according to conditions, requirements, purpose, and procedures specified in this law;

/This clause was repealed according to the law as of September 7, 2016./

4.1.21. "project implementer" means the authorized organization specified in international treaties, project documents, and/or other agreements concluded between the parties of the agreement, which is responsible for the implementation of projects financed by external loan capital;

4.1.22. "potential liabilities" means as stated in clause 4.1.48 of the Law on Budget;

4.1.23. "project and measures" means as stated in clause 4.1.17 of the Law on Budget;

4.1.24. "securities of provinces and the capital city" means bonds that are traded in the domestic market with or without a public offer in accordance with the conditions and procedures established by the law in order to implement certain projects and activities, and/or to refinance previously issued securities.

/This clause was added according to the law as of July 7, 2021./

Article 5. Principles of debt management

5.1. The following principles shall be followed in order to implement the debt management:

5.1.1. have a unified management system;

5.1.2. ensuring the appropriate level of debt;

5.1.3. efficient spending of assets created by debt;

5.1.4. ensuring transparency;

5.1.5. to be responsible.

 

Article 6. Implementing principles of debt management

6.1. A person participating in the debt management relations of the Government is obligated to follow and implement the principles of debt management specified in section 5.1 of this law.

6.2. The principle of having a unified management system specified in clause 5.1.1 of this law shall be implemented as follows:

6.2.1. Government or municipal loans, and/or Government debt guarantees must be coherent with the National Security Concept of Mongolia and the long-, medium-, and short-term development policies approved by the State Great Khural;

/This clause was amended according to the law as of December 17, 2021./

6.2.2. Government or municipal loans, and Government debt guarantees must be reviewed by the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters;

6.2.3. Government loans and Government debt guarantees shall be approved by the State Great Khural, and municipal loans shall be approved by the Citizen's Representative Khural of Provinces and the Capital city;

6.2.4. To include the Government and/or municipal loans, debt guarantees, and all types contracts, transactions, and/or activities related to financial obligations in the budget;

6.3. The principle of ensuring the appropriate level of debt specified in section 5.1.2 of this law shall be implemented as follows:

6.3.1. To meet the requirements specified in clause 6.1.4 of the Law on Fiscal Stability;

6.3.2. The Government's newly created debt and debt guarantees must comply with the maximum amount specified in section 17.1 of this law;

6.3.3. The Government and/or municipal loans, the Government debt guarantees, contingent liabilities and their effects should not cause debt burden in the future;

6.3.4. to implement the Government debt management by ensuring the appropriate level of Government debt in the long term.

6.4. The principle of efficient spending of assets created by debt specified in clause 5.1.3 of this law shall be implemented as follows:

6.4.1. the Government debt guarantees, projects and/or activities financed by the Government and municipal loans shall be socially beneficial and economically efficient, except for the cases specified in clauses 7.1.6 and 35.4 of this law;

6.4.2. unless otherwise specified in this law, to finance projects and/or activities that can be repaid with external loan sources with commercial terms;

6.4.3. to adhere to the instruction that the implementation period of the project or activities does not exceed the repayment period of the loan which finances them;

6.4.4. to adhere to the instruction of not financing projects and/or activities that can be financed by external and domestic investments with borrowed funds;

6.4.5. Unless otherwise specified in laws or international treaties, the purchase of goods, works and services with debt-created funds shall be regulated by the Law on the Procurement of Goods, Works and Services with State and Local Funds.

6.5. The principle of ensuring transparency specified in clause 5.1.4 of this law shall be implemented as follows:

6.5.1. unless otherwise provided by law, to inform the public about the total external debt, the Government debt and the Government debt guarantees in a clear and accessible manner within the specified period;

6.5.2. the Government and/or municipal loans and debts, the Government debt guarantees and contingent liabilities shall be transparent.

6.6. The principle of responsibility specified in clause 5.1.5 of this law shall be implemented as follows:

6.6.1. to exercise the authority of the state organization regarding debt management in accordance with the law, not to violate the requirements and regulations of the law, and to impose responsibility in case of violation;

6.6.2. any person incurring debt according to this law shall use the loan capital efficiently according to their intended purpose and maintain budgetary discipline;

6.6.3. any person incurring debts in accordance with this law shall perform the payment obligations on time in accordance with the law and the contract, and be financially responsible;

6.6.4. not to generate sources of fund by incurring debts in violation of this law;

6.6.5. The relevant person shall provide and report information on the assets that have been guaranteed by the Government's debt and the assets created by the debt, as well as the projects and/or activities funded by them in accordance with this law.

Chapter two

FULL POWERS AND DUTIES OF STATE ORGANIZATION REGARDING DEBT MANAGEMENT

Article 7. Full powers of State Great Khural

7.1. The State Great Khural shall exercise the following full powers regarding debt management:

7.1.1. to approve the Government's medium-term debt management strategic document /hereinafter referred to as "strategic document"/ in the framework of budget and monetary policy;

7.1.2. to approve the maximum amount of newly created debt of the Government in the given fiscal year along with the budget based on the statement of the medium-term budget framework and the strategic document;

7.1.3. based on the statement of the medium-term budget framework and the strategic document, to determine the maximum amount of the Government's new debt guarantee for the given fiscal year;

7.1.4. to determine the policy to be followed by the Government regarding the Government's external debts;

7.1.5. to ratify the Government's external loan agreement;

7.1.6. to decide whether projects and/or activities that have social benefits but cannot be repaid to the state budget will be financed with the loan capital without the condition of repayment by adopting the budget law of the given year, and if necessary, to make the decision on every occasion;

7.1.7. to discuss results of projects and/or activities financed with the loan capital together with the budget execution report, and to give instructions regarding the implementation;

7.1.8. to discuss the Government's report on the implementation of strategic documents and monitor the implementation of laws and regulations on debt management;

7.1.9. other full powers stated in the law.

Article 8. Full powers of Government

8.1. The Government shall exercise the following powers regarding debt management:

8.1.1. to determine the medium-term strategy of the Government debt management in accordance with this law, submit the draft strategy document to the State Great Khural for approval, and monitor its implementation;

8.1.2. based on the strategic document, to prepare the maximum amount of the new debt of the Government for the given fiscal year together with a draft budget, and separately prepare the maximum amount of the Government new debt guarantees and submit it to the State Great Khural;

8.1.3. In accordance with the Law on International Treaties, to grant the right to sign the loan agreement based on consultation with the State Great Khural;

8.1.4. to solve matters of getting loans and guaranteeing debt in accordance with the conditions and requirements specified in this law;

8.1.5. to discuss, evaluate and give instructions on the general budget governor's report of implementation and execution of projects and/activities funded by debt funds;

8.1.6. to approve the loan plan for the fiscal year based on the strategic document and the maximum amount of loan;

8.1.7. to report the results of the projects and/or activities financed by debt funds to the State Great Khural, and to take relevant measures according to the given instructions;

8.1.8. to ensure the implementation of laws and strategic documents on debt management, and report the results to the State Great Khural;

8.1.9. to grant permission for loans of provinces and the capital city;

8.1.10. to approve the procedures on the Government debt management stipulated in this law;

8.1.11. other full powers stated in law.

8.2. The member of the Government in charge of finance and budgetary matters shall exercise the following full powers regarding debt management:

8.2.1. based on the statement of the medium-term budget framework and strategic documents, to submit the maximum amount of newly created debt and the Government's debt guarantee in the given fiscal year to the Government for discussion;

8.2.2. to enter into an external loan contract for on-lending internally;

8.2.3. with the approval of the Government, to conclude contracts for the Government's debt guarantee and settlement of receivables;

8.2.4. to establish the conditions of Government securities, approving trading and payment schedules;

8.2.5. to approve the procedures on the Government debt management stipulated in this law;

8.2.6. to establish the Debt Management Council in accordance with section 21.1 of this law;

8.2.7. to discuss proposals for projects and/or activities to be financed with the Government loan capital and guaranteed by debt guarantees at the Cabinet meeting;

/This clause was amended according to the law as of December 17, 2021./

8.2.8. to negotiate external loan agreements, discuss them at the Cabinet meeting, and sign external loan agreements upon approval of the Government;

8.2.9. other full powers stated in law.

Article 9. Full powers of the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters

9.1. The state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters shall exercise the following full powers regarding debt management:

9.1.1. to develop strategic documents in accordance with the medium-term budget framework statement in accordance with the conditions and requirements specified in this law;

9.1.2. to implement the Government debt management policies and regulations in accordance with this law;

9.1.3. based on the strategic document, to calculate the maximum amount of newly created debt of the Government in the fiscal year, and include it in the draft budget;

9.1.4. based on the strategic document, to prepare a draft of decision of the State Great Khural on determining the maximum amount of the debt guarantees newly issuing by the Government for the given fiscal year;

9.1.5. to prepare a schedule of the Government's external and internal debt service, calculate a pressure and impact on the state budget, and include required funds in the annual draft budget;

9.1.6. based on the strategic document, to develop the Government's loan plan and submit it to the Government;

9.1.7. to monitor financing of projects and/or activities implemented within the framework of Government loan capital and debt guarantees, and to take necessary measures to ensure their fulfillment;

9.1.8. to review whether any draft decision of the Government or municipalities on creating debt or guaranteeing the Government's debt complies with the limit specified in clause 6.1.4 of the Law on Fiscal Stability and the requirements and criteria specified in the law, and make suggestions and conclusions;

9.1.9. to organize risk assessment for projects and/or activities that will be on-lent and issued debt guarantees;

9.1.10. to on-lend on behalf of the Government in order to finance projects and activities confirmed that debt funds will be fully repaid within the period according to the risk assessment;

9.1.11. to monitor and ensure the implementation of on-lending agreements;

9.1.12. to trade the Government securities and exercise rights and obligations of issuer of the Government securities based on clause 7.1.2 of this law;

9.1.13. to establish the Government debt guarantee fund;

/This clause was repealed according to the law as of November 13, 2019./

9.1.14. to calculate the balance of the Government debt quarterly, and calculate medium-sterm debt service assumptions annually;

9.1.15. to calculate the balance of the country's total external debt on a quarterly basis together with the Bank of Mongolia;

9.1.16. to obtain the necessary information from state organizations and other relevant persons to exercise full powers stated in this law;

9.1.17. to develop proposals for tax exemptions for projects and/or activities implemented with external loan capital;

9.1.18. to develop the procedures on Government debt management specified in this law;

9.1.19. to prepare unified proposals for projects and/or activities to be financed with the Government loan capital and guaranteed by debt guarantees;

/This clause amended according to the law as of December 17, 2021./

9.1.20. On behalf of the Government of Mongolia, to make official requests for the Government's external loans to international organizations and partner countries, negotiate on external loans, conclude contracts, coordinate and monitor it;

9.1.21. to organize the selection, evaluation, and assessment of projects and/or activities to be financed with the Government loan capital and debt guarantees;

9.1.22. other full powers stated in law.

9.2. The state central administrative organization in charge of finance and budgetary matters shall have a debt management unit in charge of debt management policy, regulations and planning, research and analysis, debt service, registration, and information as specified in this law.

9.3. The state central administrative organization in charge of finance and budgetary matters shall review proposals for projects and/or activities to be implemented within the framework of the Government's loan capital and debt guarantees submitted by the general budget governors, and putting them into an order and submit them to the Government in accordance with the Law on the Budget.

/This section was amended according to the law as of December 17, 2021./

Article 10. Full powers of Governor and Citizen's Representative Khural of Province and Capital city

10.1. The Citizen's Representative Khural of Province and the Capital city shall exercise the following full powers regarding debt management:

10.1.1. to ensure and monitor the implementation of debt management laws and regulations;

10.1.2. to discuss and approve proposals for projects and/or activities submitted by the Governor to be implemented with the loan capital at the local level;

10.1.3. to discuss the results of projects and/or activities in municipalities financed with the loan capital along with the budget execution report, and to give instructions regarding their implementations;

10.1.4. to discuss the proposal of the Governor to create local debt, make a decision to create local loans based on the Government's approval;

10.1.5. other full powers provided by law.

10.2. Governors of provinces and the capital city shall exercise the following full powers regarding the debt management:

10.2.1. to prepare proposals for projects and/or activities to be implemented with the loan capital at the local level and submit them to the Citizen's Representatives' Meeting in accordance with section 19.1 of this law;

10.2.2. to organize the work of ensuring the implementation of projects and/or activities implemented with the loan capital in municipalities, and monitor their operations;

10.2.3. according to this law, to organize the work of concluding loan agreements, making negotiations, issuing securities of provinces and the capital city;

/This clause was added according to the law as of July 7, 2021./

/This clause was amended according to the law as of September 7, 2016./

10.2.4. to submit proposals for projects and/or activities in municipalities implemented with external loan capital, along with related calculations and studies, to the state central administrative organization in charge of finance and budgetary matters;

/This clause was amended according to the law as of December 17, 2021./

10.2.5. to include the amount of domestic sources of assets required for projects and/or activities implemented with external loan capital in the annual budget draft

10.2.6. other full powers stated in the law.

Article 11. Functions of other state organizations regarding debt management

11.1. The Bank of Mongolia has the following functions within the framework of debt management:

11.1.1. to calculate the balance of the country's total external debt on a quarterly basis in cooperation with the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters and inform the public;

11.1.2. in the event that the amount of loan to be obtained by the Government is likely to affect the monetary and foreign exchange markets of Mongolia, submit relevant suggestions and recommendations to the state central administration in charge of financial and budgetary matters.

11.2. The state central audit office has the following functions within the framework of debt management:

11.2.1. to audit the implementation of strategic documents in accordance with this law, make conclusions, and give recommendations;

11.2.2. to audit the implementation of laws and regulations on debt management, make conclusions and give recommendations;

11.2.3. to conduct an external audit and make a conclusion on the risk assessment specified in clause 9.1.9 of this law;

11.2.4. to issue a conclusion in accordance with section 37.2 of this law.

11.3. The National Statistics Committee is tasked with summarizing data on the country's total external debt, the Government debt and debt guarantees, along with figures and statistics related to the macroeconomic overview, on a quarterly and yearly basis.

11.4. Other than governors of provinces and the capital city, the general budget governors have the following functions in the framework of debt management:

11.4.1. to submit proposals for projects and/or activities to be implemented with the Government loan capital and the Government debt guarantees, along with related calculations and studies, to the state central administration organization in charge of financial and budgetary matters;

/This clause was amended according to the law as of December 17, 2021./

11.4.2. to present the report on implementation and performance of projects and/or activities financed by the loan capital to the Government;

11.4.3.to orrganize and supervise the implementation of projects implemented with the loan capital and the Government debt guarantees;

11.4.4. to get the amount of internal sources of assets required for projects and/or activities implemented with external loan capital included in the annual draft budget;

11.4.5. other full powers stated in the law.

Chapter three

POLICY AND REGULATION OF DEBT MANAGEMENT

Article 12. Purpose of creating debt

12.1. The Government may create debt for the following purposes:

12.1.1. to finance the budget deficit;

12.1.2. to finance the budget's seasonal revenue shortfall;

12.1.3. to support the Government's domestic securities market;

12.1.4. to refinance debt;

12.1.5. to finance projects and/or activities included in the development policy and planning documents;

/This clause was amended according to the law as of December 17, 2021./

12.1.6. to increase the net official foreign exchange reserves of the Bank of Mongolia in order to support the balance of payments.

12.1.7. to recapitalize banks by the state in accordance with the Law on ensuring the stability of the banking sector.

/This clause was added according to the law as of June 22, 2018./

12.2. When refinancing the debt, we will follow the guideline of smoothing the budget pressure and burden and reducing the market risk.

12.3. Governors of provinces and capitals may create debts with the approval of the government based on the provisions of Article 19 of this law.

12.3. Governors of provinces and capitals may create debts with the approval of the government based on the provisions of Article 19 281 of this law.

/Addendum was made to this section according to the law as of July 7, 2021./

/This section was amended according to the law as of September 7, 2016./

Article 13. Debt management of Government, its implementation

13.1. Policies and strategies of debt management are aimed at maintaining macroeconomic stability, financing the Government's financial needs at the possible level of risk, at the lowest cost, and supporting the Government's internal securities market.

13.2. The state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters shall implement the Government debt management within the framework of the strategic document as follows:

13.2.1. to develop and implement a debt management strategy based on the Government's financial needs, cost in the debt portfolio and risk analysis;

13.2.2. to determine optimally objectives of the Government debt management, amount of debt, structure of debt portfolio and risks in the short and medium term;

13.2.3. to implement the new debt created by the Government in the relevant fiscal year, requirements, conditions and limitations in accordance with this law;

13.2.4. to maintain the database of the country's total external debt in cooperation with the Bank of Mongolia, inform the public in accordance with this law, and ensure the transparency of the Government's debt information.

 

Article 14. Strategic documents

14.1. The Government's medium-term debt management strategy shall be determined by the policy document and shall follow section 13.1 of this law.

14.2. The state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters shall develop and approve a strategic document once in three years in accordance with the schedule specified in section 8.1 of the Budget Law along with the statement of the medium-term budget for the fiscal year.

14.3. The strategic document shall include the following:

14.3.1. the current state of the country's total external debt and the government debt;

14.3.2. medium-term assumptions of the Government debt indicators;

14.3.3. potential sources of financing;

14.3.4. factors affecting the Government's debt portfolio in the medium term;

14.3.5. effects on costs and risks in the Government's debt portfolio and their assumptions;

14.3.6. the current situation of the Government's debt guarantee portfolio, the impact on costs and risks in the debt portfolio, and risk assumptions;

14.3.7. medium-term target structure of the Government debt portfolio;

14.3.8. medium-term strategic goals of debt management, ways to implement them, and debt settlement process;

14.3.9. others.

14.4. It is forbidden to make addendum or amendments to the strategic document unless it becomes impossible to reach the target level of the debt portfolio based on the medium-term projection due to fluctuations of the main macroeconomic indicators.
14.5. In the event of the situation specified in section 14.4 of this law and section 8.2 of the Law on Fiscal Stability, the Government shall include relevant amendments in the strategic document and submit it to the State Great Khural for approval.

14.6. The state central administrative organization in charge of finance and budgetary matters shall submit the strategic document to the Government along with the report on the implementation of the previous strategic document in accordance with section 14.2 of this law.

 

Article 15. Reporting and monitoring the implementation of strategic documents

15.1. The state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters shall report the implementation of strategic documents as follows:

15.1.1. to prepare the progress report of the strategic document every year and submit it to the Government together with the budget execution report;

15.1.2. to prepare a report on the implementation of strategic documents once in every three years and submit it to the State Great Khural in accordance with this law.

15.2. The report specified in section 15.1 of this law shall include the following:

15.2.1. information of the country's total external debt and the Government debt;

15.2.2. costs in the Government's debt portfolio, risk assessments and its explanation;

15.2.3. medium-term target structure of the Government debt portfolio and its implementation;

15.2.4. compliance with the limits specified in clause 6.1.4 of the Law on Fiscal Stability;

15.2.5. implementations of loan plan;

15.2.6. others.

15.3. The report on the implementation of the strategic document shall be submitted to the State Central Audit Office by 1st of March, and the State Central Audit Office shall audit the report by 1st of April.

15.4. The Government shall submit and present the report on implementation of the strategic document once in three years to the State Great Khural together with the conclusion of the State Central Audit Office during the period for submitting the draft of the next strategic document.

15.5. The state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters shall inform the public about the strategic document and its implementation report.

Article 16. Debt limit of Government

16.1. The Government debt and the Government debt guarantees shall meet the requirements specified in clause 6.1.4 of the Law on Fiscal Stability.

16.2. The state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters shall check whether any draft decision on the creation of debts of Government or municipalities and/or issuance of Government debt guarantees complies with the limits set forth in clause 6.1.4 of the Law on Fiscal Stability, the requirements and criteria specified in the law, review and make suggestions and conclusions on it.

16.3. When matters of getting loan by the Government or municipalities and guaranteeing the Government's debt are discussed at the Cabinet meeting, it shall be discussed and decided together with the proposals and conclusions issued by the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters in accordance with section 16.2 of this law.

Article 17. Establishing the maximum amount of newly created debts and debt guarantees

17.1. The maximum amount of newly created debt of the Government in the fiscal year shall be approved together with the annual budget law, and the maximum amount of the Government debt guarantees shall be approved by the State Great Khural.

/This section was amended according to the law as of December 17, 2021./

17.2. The maximum amount of newly created debt of the Government shall comply with the requirements specified in clause 6.1.4 of the Law on Fiscal Stability.

17.3. The state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters shall revise the maximum amount of the Government's new debt for the given year based on provisions of section 17.2 of this law, and shall include it in the draft budget and submit it to the Government.

17.4. The amount of financing of projects and/or activities implemented with the loan capital for the current fiscal year shall be included in the maximum amount of newly created debt of the Government.

Article 18. Loan created by the Government

18.1. Based on sectrions 12.1, 16.1, and 17.1 of this law, the Government may receive loans in accordance with the strategic document.

18.2. When getting a loan, the Government shall meet the following requirements:

18.2.1. complying with the loan plan and the maximum loan amount for the current fiscal year;

18.2.2. in accordance with clause 16.2 of this law, opinions and conclusions of the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters have been received;

18.2.3.  projects and/or activities to be implemented with the loan capital of the Government must meet the requirements specified in the law.

18.3. Procurement of goods, works and services with the Government loan capital shall be regulated in accordance with the Law on Procurement of goods, works and services with state and local property funds.

18.4. In case the Government gets a loan that affects the monetary and exchange market of Mongolia, the amount, terms and duration of the loan will be decided on the basis of consultation with the Bank of Mongolia.

18.5. Unless otherwise specified by law, projects and/or activities financed by the Government's loan capital shall meet the following requirements:

18.5.1. be included in the budget;

18.5.2. compliance with the medium-term budget framework statement;

18.5.3. be included in the development policy and planning documents;

/This clause was amended according to the law as of December 17, 2021./

18.5.4. to perform and confirm drawing and budgeting, technical and economic feasibility study depending on types of the project or activities;

18.5.5. in case of on-lending external loan capital, economically efficiency and capability of repaying the loan capital must be confirmed by the risk assessment;

18.5.6. in case of on-lending external loan capital, the term of the contract shall not exceed the term of the main loan contract;

18.5.7. depending on types of projects or activities, social and environmental impact analysis shall be carried out and confirmed.

18.6. The state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters shall issue an opinion and conclusion on whether the new loan by the Government meets the requirements specified in clauses 18.5.3, 18.5.4, and 18.5.7 of this law.

18.7. The Government may borrow money from the Bank of Mongolia for the purposes specified in clause 12.1.2 of this law with the condition that it will be repaid in the current fiscal year.

18.8. A concession agreement with the condition of repayment from the state or local budget shall be considered a debt instrument, and projects and/or activities financed by the agreement shall meet the requirements specified in clauses 18.5.1-18.5.4 and 18.5.7 of this law.

18.9. When concluding a concession agreement with the condition of repayment from the state and local budgets, the provisions of clause 16.2 of this law shall apply.

18.10. It is prohibited for the Government to borrow money from the Bank of Mongolia in violation of section 18.7 of this law.

Article 19. Debt management of municipalities, regulations

19.1. In accordance with Article 281, Clauses 6.2.2, 7.1.2, and 8.1.4 of this law, Governors of provinces and the capital city shall get a loan after it revised by the state central administrative organization in charge of finance and budgetary matters and based on the Government's approval. The loan decision shall be approved by the Citizen's Representatives Meeting of the province and the capital city.

/Addendum to this section was made according to the law as of July 7, 2021./

19.2. The matter of debt creation from the state budget by the Governor of provinces and the capital city with the condition of repayment within the given fiscal year shall be regulated in accordance with the Law on Budget.

19.3 Provinces and the capital city that meet the following requirements may finance investment projects required to perform functions specified in sections 58.1 and 58.2 of the Law on Budget with loan sources:

19.3.1. does not receive financial supports from the state budget;

19.3.2. the profit of the basic balance of the local budget should not be less than 50 percent of the base cost.

/This section was repealed according to the law as of September 7, 2016./

19.4. The amount of local debt to be created according to section 19.3 of this law shall not exceed 50 percent of the average base income of the budget of province or the capital city for the previous three years, and the amount of debt service to be paid in that fiscal year shall not exceed 50 percent of the base cost.

/This section was repealed according to the law as of September 7, 2016./

19.5. Debt service created in accordance with section 19.3 of this law shall be paid from the funds left in the budget from the profit of the basic balance of the local budget in an amount equal to the base cost.

/This section was repealed according to the law as of September 7, 2016./

19.6. When creating a debt in the budget of the province and the capital city in accordance with section 19.3 of this law, it is prohibited to use the following assets and income as debt collateral or to finance debt service:

19.6.1. Property that belongs to ownership of provinces and the capital city related to performance of functions specified in section 61.1 of the Law on Budget;

19.6.2. all kinds of revenue from provincial and the capital city budgets;

19.6.3. special purpose transfers granted by the state budget;

19.6.4. state budget revenue transfer.

/This section was repealed according to the law as of September 7, 2016./

19.7. Governors of provinces and the capital city shall meet the following requirements when creating debts in accordance with clause 19.3 of this law:

19.7.1. source of debt must meet the requirements specified in section 17.1 and 19.4 of this law;

19.7.2. investment projects and/or activities to be financed by creating debt must be reviewed by the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters;

19.7.3. to be reviewed by the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters;

19.7.4. to obtain permission from the Government and to get it approved by the Citizen's Representative Meeting of the the province and the capital city;

19.7.5. to inform the public about the purpose of  debt and, if necessary, organize an open discussion involving the public.

/This section was repealed according to the law as of September 7, 2016./

19.8. Governors of provinces and the capital city shall submit copies of the contract, relevant documents and information to the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters within 10 working days after signing any debt creation agreement or trading securities.

/This section was repealed according to the law as of September 7, 2016./

19.9. Governors of provinces and the capital city shall submit information about the balance of the previous quarter's debt and overdue debt, as well as the interest and penalties as defined in accordance with this law to the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters within 10th of first month of the next quarter.

19.10. In the event that the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters delivers a request to get any loan or debt information relevant to municipalities, the governor of the province or the capital city shall submit the relevant information within 10 working days after receiving the request.

19.11. Governor of province and the capital city is prohibited from creating debts or issuing guarantees with the condition that they will be repaid from the local budget, except as specified in this law and/or the Law on Budget.

/This section was amended according to the law as of September 7, 2016./

19.12. Debt service of province and the capital city shall be performed from the respective local budget.

19.13. Section 19.11 of this law does not apply to the budget loan of the Governor of province or the capital city to be repaid in the current fiscal year.

/This section was repealed according to the law as of September 7, 2016./

Article 20. Debt settlement process of the Government

20.1. The state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters may take the following measures of debt settlement, which are included in the strategic document in order to create an optimal structure of the debt portfolio and manage risks appropriately:

20.1.1. to perform currency and interest rate swaps;

20.1.2. to enter into currency forward transactions;

20.1.3. to refinance, transfer and/or sale debt;

20.1.4. to repurchase debt ahead of time;

20.1.5. others.

Article 21. Debt management council

21.1. An adjunct debt management council (hereinafter referred to as the "Council") with advisory functions in defining and implementing debt management policies and strategies shall be established by the decision of the Government member in charge of financial and budgetary matters.

21.2. The Council shall issue recommendations on the following matters:

21.2.1. the Government debt management policy;

21.2.2. a draft strategic document;

21.2.3. an implementation of strategic documents;

21.2.4. performance of debt sustainability indicators;

21.2.5. the Government debt settlement process.

21.3. The Council will be headed by the member of the Government in charge of financial and budgetary matters, and the working procedure of the Council will be approved by the Government.

21.4. The Council will be established by the member of the Government in charge of financial and budgetary matters, with a composition of nine members, including representatives of the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters, the Bank of Mongolia, the Financial Regulatory Commission, the National Security Council and specialized researchers in the field of finance and economics.

Article 22. Government debt servicing

22.1. The state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters shall complete the Government debt servicing within the specified period.

22.2. Regulations of the Government debt servicing shall be approved and enforced by the member of the Government in charge of financial and budgetary matters.

Chapter four

CREATING DEBT AND IMPLEMENTATION OF DEBT MANAGEMENT

subchapter one

EXTERNAL LOAN OF THE GOVERNMENT

Article 23. External loan of the Government, requirements

23.1. External loan of the Government shall meet the requirements set forth in this law and shall have the following types:

23.1.1. commercial loans or loans with a discount rate of up to 15%;

23.1.2. discounted loans or loans with a discount rate of 15-35%;

23.1.3. high discounted loans or loans with a discount rate of 35% or more.

23.2. Projects and/or activities to be financed by external loan sources with commercial terms of the Government shall meet the requirements specified in section 18.5 of this law.

23.3. Projects and/or activities to be financed by the Government's discounted and high discounted loan sources must meet the following requirements:

23.3.1. meet the requirements specified in clauses 18.5.1-18.5.4 and 18.5.7 of this law;

23.3.2. consider common interests of Mongolia when concluding and negotiating agreements with international organizations and partner countries;

23.3.3. projects and/or activities to be financed by the Government shall include the following:

23.3.3.a. direct financing or payment for goods, works and services;

23.3.3.b. indirect financing or tax, fee, fee discounts, exemptions and other support which necessary to ensure normal operations of projects and/or activities.

23.4. On the basis of the Government's external loan contracts and/or negotiations, the capital source of projects and/or activities shall be included in the budget.

23.5. If contracts or negotiations of the Government external loan which is to granted according to the Law on International Treaties are concluded in the middle of the current fiscal year, the source of loan capital shall be included in the supplementary budget based on clause 47.1.2 of the Law on Budget.

Article 24. Use of the Government's external loan capital

24.1. The sources will be used in the following forms depending on the purpose, social benefit, economic efficiency, and repayment capacity of projects and/or activities to be financed by the Government's loan capital:

24.1.1. financing on the basis of the project implementation contract without the condition of repayment;

24.1.2. on-lending;

24.1.3. financing projects and/or activities to be implemented by the Government, ministries, and/or their affiliated organizations.

24.2. Projects and/or activities that are beneficial to society but cannot be repaid to the state budget shall be financed with highly discounted loans, and in cases where financing is not possible, they may be financed with discounted loans.

24.3. Except as specified in clause 7.1.6 of this Law, the Government external loan capital with commercial terms shall be used on basis of on-lending agreements with repayment terms.

24.4. The Government member in charge of financial and budgetary matters shall approve the procedure for using the Government's external loan capitals, implementing, organizing, financing, monitoring and evaluating projects and/or activities to be financed with these capitals.

24.5. The fixed capital created within the scope of the project implementation contract specified in clause 24.1.1 of this law shall be registered as state and local property in accordance with the Law on State and Local Property[7].

Article 25. Getting external loans, concluding contracts

25.1. The state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters will propose and negotiate projects and/or activities to be financed with external loan capitals based on the development policy and planning documents in accordance with the Law on International Treaties and relevant legislation.

/This section was amended according to the law as of December 17, 2021./

25.2. When the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters makes negotiations on the matters stated in section 25.1 of this law, if necessary, the state central administrative organization in charge of the relevant matters, affiliated agencies, and/or other professional organizations shall be involved in the negotiations.

25.3. Unless specifically authorized by the Government, the member of the Government in charge of financial and budgetary matters shall conclude the external loan agreement.

25.4. The state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters shall meet the following requirements in order to exercise the authority to obtain loans from external sources and conclude loan agreements:

25.4.1. the amount of loans to be taken from external sources must compliant with the maximum amount of loans and the loan plan for the current fiscal year in accordance with this law;

25.4.2. have received opinions and conclusions specified in section 16.2 of this law;

25.4.3. have received the opinion of the state central administrative organization in charge of the sector in which projects or activities will be implemented.

25.5. When submitting the proposals specified in clause 25.4.3 of this law, the state central administrative organization in charge of the sector shall meet the requirements specified in Article 29 of the Law on Budget and clauses 18.5.4 and 18.5.7 of this law.

25.6. Unless otherwise provided by law, the Government may enter into financing agreements with related parties for projects and/or activities to be implemented within the framework of the general external loan agreement ratified by the State Great Khural.

25.7. Every time when an external loan contract or agreement is concluded, a copy of the contract or agreement shall be submitted to the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters.

25.8. It is prohibited to borrow from external sources and enter into loan agreements in violation of the terms and conditions stipulated in this law.

25.9. The state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters shall develop the procedures to be followed when preparing the Government's external loan and it shall be approved by the Government.

/This section was added according to the law as of November 12, 2011./

Subchapter two

GOVERNMENT SECURITIES AND SECURITIES OF PROVINCE AND CAPITAL CITY

/Title of this subchapter was amended according to the law as of September 7, 2016./

Article 26. Issue the Government securities

26.1. Internal securities of the Government shall be issued for the purpose specified in clauses 12.1.1-12.1.4 of this law, and external securities shall be issued in accordance with clauses 12.1.1 and 12.1.4-12.1.6 of this law.

26.2. The state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters shall perform functions of the issuer of the Government securities.

26.3. Any draft decision related to issuance of external and internal securities of the Government shall be submitted to the Government by the member of the Government in charge of financial and budgetary matters based on clause 8.2.4 of this law, and the Government to the State Great Khural.

26.4. The following requirements must be met for issuing Government securities:

26.4.1. to be included in the budget law of that year;

26.4.2. value of securities to be issued must comply with the maximum amount of loan for the fiscal year as specified in this law;

26.4.3. compliance with the strategic document.

26.5. The schedule of internal securities to be traded by the Government in the current fiscal year shall be approved by the member of the Government in charge of financial and budgetary matters in compliance with the loan plan and strategic documents.

26.6. The following requirements shall be included in the Government securities issuance schedule:

26.6.1. type, conditions and amount of securities;

26.6.2. form of securities trading;

26.6.3. date of trading and settlement of securities.

26.7. Expenses related to the issuance of Government securities shall be financed by the state budget.

26.8. Capital of the Government external securities shall be used for financing projects and/or activities that meet the requirements specified in section 18.5 of this law on basis of on-lending agreement with the condition of repayment.

26.9. Initiative to issue the Government external securities for the purposes specified in clause 12.1.5 of this law shall be issued by the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters.

26.10. Procedures for operations of the primary and secondary markets of the Government's internal securities, issuing and trading the Government's external securities shall be developed by the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters, and shall be approved by the Government.

26.11. The issuer of securities shall prepare and approve the schedule of the Government internal securities to be traded in the current fiscal year, and inform the public.

26.12. It is prohibited to issue the Government securities in violation of the terms and conditions stipulated in this law.

 

Article 27. Classifications of the Government securities

27.1. The Government securities are classified as follows:

27.1.1. short-term securities repayable within one year;

27.1.2. medium-term securities to be repaid within one to five years;

27.1.3. long-term securities to be repaid in more than five years.

Article 28. Issuing securities of province and capital city

28.1 Provinces and the capital city that meet the criteria specified in clauses 19.3.1 and 19.3.2 of this law may issue p securities of provinces and capital city for the purpose of financing the local seasonal income shortfall with the condition of repayment within the current fiscal year.

28.2. Governors of provinces and the capital city shall perform functions of security issuers of provinces and the capital city, and shall submit proposals for securities issuance of provinces and the capital city to the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters.

28.3. When issuing securities of provinces and the capital city, provisions of section 19.1 of this law shall be applied, and the following requirements shall be met:

28.3.1. obtained a permission to issue securities from the Government;

28.3.2. comply with the maximum amount of newly created debt of the Government;

28.3.3. Citizen's Representative Khural must have supported the initiative to issue securities of provinces and capital city.

28.4. The member of the Government in charge of financial and budgetary matters shall submit the draft decision to issue securities of the province and the capital city to the Government, and the Government will decide whether to issue securities of the province and the capital city.

28.5. Based on the approval of the Government specified in section 28.4 of this law, the decision to issue securities of the province and capital city shall be approved by the Citizen's Representative Khural.

28.6. The state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters shall develop regulations related to issuing, trading, and reporting securities to be issued by the Governor of provinces and the capital city, and the regulations shall be approved by the Government.

28.7. Expenses related to issuance securities of the province and the capital city shall be financed by the local budget.

28.8 It is prohibited to issue securities of provinces and the capital city in violation of the terms and conditions stipulated in this law.

/This article was repealed according to the law as of September 7, 2016./

Article 281 . Issuance securities by province and the capital city

/This article was added according to the law as of July 7, 2021./

281.1. Provinces and the capital city may issue securities in the internal market in national currency for the purpose of refinancing certain projects and/or activities and previously issued securities.

281.2. The governor of a province or the capital city shall perform functions of security issuer on behalf of the province or the capital city. 

281.3. Projects and/or activities specified in section 281.1 of this Law shall meet the requirements specified in clauses 18.5.1, 18.5.2, 18.5.3, and 18.5.4 of this law.

281.4. Governors of provinces and the capital city shall present their proposals for issuance of securities to the Citizens' Representatives' Meeting, and in case a favorable decision was made, it shall be submitted to the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters for a conclusion at least four months before the beginning of the fiscal year.

281.5. If the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters determines that the draft decision of the Governor of the province or capital city to issue securities complies with the limits specified in clause 6.1.4 of the Law on Fiscal Stability, conditions, requirements, and criteria specified in the law, the draft decision shall be submitted to the Government before submitting the annual draft budget to the Government.

281.6. When issuing securities of the province or the capital city, the section 19.1 of this law shall apply, and the following requirements shall be fully met: 

281.6.1. obtained a permission to issue securities from the Government;

281.6.2. compliance with the Government's new debt limit;

281.6.3. the budget draft of the province or the capital city which complies with the Government's debt management strategy document, medium-term budget framework statement and loan plan shall include the amount of debt obligations to be covered by securities, and expenses related to issuance of securities;

281.6.4. it has been determined that the conclusion made by the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters in accordance with section 16.2 of this law complies with the limits specified in clause 6.1.4 of the Law on Fiscal Stability and the requirements and criteria specified in the law;

281.6.5. the Citizens' Representatives Meeting supported the Governor's proposal to issue securities of the province or capital city;

281.6.6. others stated in the legislation. 

281.7. The state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters shall develop the procedures related to issuing, trading, and reporting securities to be issued by the Governor of the province and the capital city, and the procedures shall be approved and implemented by the Government.

281.8. It is prohibited to pay payment of securities of the province or the capital city by the state budget transfer and/or aid.

281.9. It is prohibited to issue securities of the province or the capital city in violation of the terms and conditions stipulated in this law.

Subchapter three

ON-LENDING

Article 29. On-lending loan of the Government, its requirements

29.1. The Government's external loan capital can be on-lent in order to finance projects and/or activities that meet the conditions and requirements set forth in this law.

29.2. The state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters shall provide loan capitals based on on-lending agreement concluded with a sub-borrower and an end-borrower in accordance with Article 30 of this law.

29.3. A sub-borrower means the general budget governor, Bank of Mongolia, Development Bank of Mongolia (hereinafter referred to as "Development Bank"), commercial banks and other financial institutions that provide on-lent loans to end-borrowers according to this law.

29.4. An end-borrower means a legal entity registered in Mongolia that receives loan capitals with the condition of repaying them with interest on basis of on-lending agreement according to this law.

29.5. In the event that the Government's loan capitals are on-lent to end-borrowers through the general budget governor, the requirements specified in clauses 18.5.1-18.5.6 and 23.3.3 of this law shall be followed.

29.6. In case of on-lending the Government loan capitals to end-borrowers through sub-borrowers, such as the Bank of Mongolia, Development Bank, commercial banks and/or other financial institutions, the requirements specified in clauses 18.5.1-18.5.3 and 18.5.5-18.5.7 of this law shall be followed.

29.7. According to section 29.6 of this law, the sub-borrower shall independently solve the issue of selection and evaluation of effectiveness of projects and/or activities to be financed on basis of the on-lending agreement, and shall be fully responsible for related risks.

29.8. Relations associated with on-lending the Government loan capitals through the Development Bank shall be governed by this law, and relations associated with the use of loan capitals from the Development Bank shall be governed by the Law on the Development Bank of Mongolia.

29.9. The procedure for on-lending the Government's external loan capitals shall be prepared by the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters, and it shall be approved and enforced by the Government.

29.10. On-lending in violation of the terms and conditions stipulated in this law is prohibited.

Article 30. Concluding on-lending agreement

30.1. The member of the Government in charge of financial and budgetary matters shall conclude the on-lending agreement, and the term of the agreement shall not exceed the term of the main loan agreement.

30.2. In case of on-lending in order to finance projects and/or activities to be implemented by the state or local owned enterprises, or state or local controlled enterprises, a general budget governor of that sector or municipality shall perform sub-borrower's obligations, and a tri-party agreement shall be concluded among the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters, the sub-borrower and the end-borrower.

30.3. In the event that the Government decides to finance the projects and/or activities specified in section 30.2 of this law by the Development Bank, the Development Bank shall perform of sub-borrower's obligations, and a tri-party agreement shall be concluded among the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters, the sub-borrower and the end-borrower.

30.4. An on-lending agreement in which the loan will be on-lent by a commercial bank or other financial institution, or the Development Bank, except as specified in section 30.3 of this law, shall be concluded according to the following phasis:  

30.4.1. to conclude a bilateral on-lending agreement between the state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters and the Development Bank, commercial bank, or other financial institutions;

30.4.2. The development bank, commercial bank, or other financial institutions shall conclude the on-lending agreement with the end-borrower.

30.5. The state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters has the right to supervise whether the on-lending agreement concluded in accordance with clause 30.4.2 of this law and its implementations comply with the conditions and requirements set forth in this law.

30.6. Terms and conditions of the on-lending agreement shall be determined in accordance with the Government's lending conditions, and the principle of not pressure on the budget with any additional payments shall be followed.

30.7. It is prohibited to change the general conditions of the on-lending agreement, extend the period of the agreement and the principal debt exemption period, or interest payment exemptions, except in cases specified in Article 32.2 of this law.

Article 31. Obligations of parties of on-lending agreement

31.1. The state central administrative organization in charge of financial and budgetary matters is responsible for monitoring the implementation of on-lending agreement and taking measures to ensure the fulfillment of contractual obligations.

31.2. The sub-borrower has the following common obligations:

31.2.1. to monitor the end-borrower's utilization and repayment of loans;

31.2.2. to keep detailed records of