A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2010 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр

Улаанбаатар хот

БАРААНЫ ТЭМДЭГ, ГАЗАР ЗҮЙН ЗААЛТЫН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь бараа, үйлчилгээний тэмдэг /цаашид "барааны тэмдэг" гэх/, газар зүйн заалтыг эрх зүйн хувьд баталгаажуулах, түүнийг эзэмшигч, хэрэглэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, барааны тэмдэг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах, газар зүйн заалтыг ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Оюуны өмчийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан./

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."барааны тэмдэг" гэж иргэн, хуулийн этгээд өөрийн бараа, үйлчилгээг бусад этгээдийн бараа, үйлчилгээнээс ялгах зорилгоор хэрэглэх ялгагдах чадвартай илэрхийллийг;

3.1.2."хамтын тэмдэг" гэж үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийн нэгдсэн хяналтын доор түүний гишүүд ашиглах барааны тэмдгийг;

/Энэ заалтыг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

3.1.3."гэрчлэх тэмдэг" гэж тухайн бараа, үйлчилгээний чанар, үйлдвэрлэх арга, бусад онцлог шинж чанарыг эрх бүхий байгууллага гэрчлэн бусад этгээдэд ашиглуулах барааны тэмдгийг;

3.1.4."газар зүйн заалт" гэж тухайн газар нутгийн байгаль, цаг уурын нөхцөл, эсхүл тухайн газар нутгийн хүмүүсийн дадал заншил зэрэг хүчин зүйлээр тодорхойлогдсон чанар, нэр хүнд, бусад онцлог шинж чанар бүхий бараа, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн улс, бүс, газар нутгийн газар зүйн нэрийг;

/Энэ заалтад 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

3.1.5."бүртгэгдсэн барааны тэмдэг, газар зүйн заалт" гэж хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгэсэн барааны тэмдэг, газар зүйн заалтыг;

3.1.6."гэрчилгээ" гэж улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн барааны тэмдэг эзэмшигч, газар зүйн заалт хэрэглэгчийн эрхийг гэрчилж, төрөөс олгож байгаа баримт бичгийг;

3.1.7."барааны тэмдэг эзэмшигч" гэж бүртгэгдсэн барааны тэмдгийг өмчлөх эрхийг хуульд заасан журмын дагуу олж авсан этгээдийг;

3.1.8."газар зүйн заалт хэрэглэгч" гэж газар зүйн заалтыг өөрийн бараа, бүтээгдэхүүнд ашиглах эрхийг хуульд заасан журмын дагуу олж авсан этгээдийг;

3.1.9."мэдүүлэг" гэж барааны тэмдэг, газар зүйн заалтыг бүртгүүлэхийг хүссэн иргэн, хуулийн этгээдээс оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргаж байгаа өргөдөл, хуульд заасан бусад баримт бичгийг;

3.1.10."мэдүүлгийн бүрдлийн хяналт" гэж энэ хуулийн 6, 21 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг хянах чиглэлээр оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын явуулж байгаа үйл ажиллагааг;

3.1.11."шүүлт" гэж тухайн барааны тэмдэг, газар зүйн заалт энэ хуулийн 5, 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангасан эсэхийг тогтоож, дүгнэлт гаргах оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг;

3.1.12."лицензийн гэрээ" гэж барааны тэмдэг эзэмшигч бүртгэгдсэн барааны тэмдгийг бусад этгээдэд ашиглуулах тухай бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр байгуулсан хэлцлийг;

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

3.1.13."нийтэд түгээмэл болсон барааны тэмдэг" гэж бүртгэгдсэн эсэхээс үл хамааран Монгол Улсын тухайн салбарт нийтэд танил болсон барааны тэмдгийг;

3.1.14."албан ёсны тогтмол хэвлэл" гэж Оюуны өмчийн тухай хуулийн 3.1.4-т заасныг;

/Энэ заалтыг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

3.1.15."анхдагч огноо" гэж энэ хуулийн 7.2, 11.2, 23.2-т заасан он, сар, өдрийг;

3.1.16."давамгайлах огноо" гэж мэдүүлгийн анхдагч огнооноос өмнө Парисын конвенцийн гишүүн болон Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн аль нэг улсад уг барааны тэмдгийг бүртгүүлэхээр мэдүүлсэн он, сар, өдөр, эсхүл Парисын конвенцийн 11 дүгээр зүйлд заасан он, сар, өдрийг;

/Энэ заалтад 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

3.1.17."бараа, үйлчилгээний ангилал" гэж 1957 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн Ниццийн хэлэлцээрээр баталсан "Бараа, үйлчилгээний олон улсын ангилал"-ыг;

3.1.18."барааны тэмдгийн олон улсын мэдүүлэг" гэж Мадридын хэлэлцээр, Мадридын протоколын дагуу Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын оюуны өмчийн олон улсын товчоо /цаашид "Олон улсын товчоо" гэх/-оор дамжуулан гаргасан мэдүүлгийг;

3.1.19."Парисын конвенци" гэж 1883 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр байгуулсан, нэмэлт, өөрчлөлт оруулж хянан засварласан Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцийг;

3.1.20."Мадридын хэлэлцээр" гэж 1891 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдөр байгуулсан, нэмэлт, өөрчлөлт оруулж хянан засварласан Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай Мадридын хэлэлцээрийг;

3.1.21."Мадридын протокол" гэж 1989 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр байгуулсан Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай Мадридын хэлэлцээрийн протоколыг;

3.1.22."Нийтлэг журам" гэж Мадридын хэлэлцээр болон Мадридын протоколыг хэрэгжүүлэх журмыг.

3.1.23.“гарын үсэг” гэж Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 4.1.14-т заасныг.

/Энэ заалтыг 2024 оны 01 дүгээр сарын12-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

БАРААНЫ ТЭМДГИЙН ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛТ

4 дүгээр зүйл.Барааны тэмдгийн илэрхийлэгдэх хэлбэр

Хэвлэх

4.1.Барааны тэмдэг нь үг, дүрс, үсэг, тоо, гурван хэмжээст дүрс, өнгө, өнгөний хослол, дуу авиа, үнэр, эсхүл тэдгээрийг хосолсон байдлаар илэрхийлэгдэж болно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

5 дугаар зүйл.Барааны тэмдэгт тавих шаардлага

Хэвлэх

5.1.Ялгагдах шинж чанар агуулаагүй дараахь зүйлийг барааны тэмдэгт тооцохгүй:

5.1.1.үсэг, тоо, геометрийн энгийн дүрс, нийтээр хэрэглэдэг тэмдэглэгээ, нэр томъёо дангаараа байвал;

5.1.2.тухайн бараа, үйлчилгээг тодорхойлсон нэр, барааны тоо, хэмжээ, жин, чанар, зориулалт, үнэ, үйлдвэрлэсэн газрын нэр, газар зүйн нэр, түүний товчлол, газрын зураг дээрх байршил, арга, хугацаа зэргийг тайлбарласан үг, дүрс;

/Энэ заалтад 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

5.1.3.тухайн бараа, түүний сав, баглаа боодлын үл ялгагдах хэлбэр, дүрс;

5.1.4.Монгол Улсын түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн нэр, дүрс дангаараа байвал;

5.1.5.Монгол Улсын түүхэн хүмүүсийн бүтэн нэр, зохиомол нэр, хөрөг, зураг, тэдгээрт шууд хамаарах төсөөллийн нэр дангаараа байвал.

5.2.Дараахь барааны тэмдгийг бүртгэхгүй:

5.2.1.Монгол Улсын болон Парисын конвенци, Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн улсын нэр, товчилсон нэр, сүлд, далбаа, төрийн бэлгэдэл, Монгол Улсын төрийн байгууллага, төрийн чиг үүргийг хууль, эсхүл гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлдэг хуулийн этгээд, эсхүл Засгийн газар хоорондын олон улсын байгууллагын бүтэн ба товчилсон нэр, албан ёсны тэмдгээс бүрдсэн, эсхүл тэдгээртэй ижил, төсөөтэй илэрхийллийг тухайн улс, байгууллага, эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй ашигласан;

/Энэ заалтад 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан./

5.2.2.Монгол Улсын нэрд гарсан хүний бүтэн нэр, эсхүл зохиомол нэр, хөрөг, зургаас бүрдсэн илэрхийллийг тухайн хүний буюу түүний өв залгамжлагчийн зөвшөөрөлгүй ашигласан;

/Энэ заалтад 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан./

5.2.3.Монгол Улсын төрийн одон, медаль болон бусад шагнал, баталгаа, хяналтын албан ёсны тэмдэг, дардастай ижил, төсөөтэй;

5.2.4.агуулга нь нийгмийн дэг журам, зан суртахуунд харш;

5.2.5.бараа, үйлчилгээний чанар, гарал үүсэл болон бусад шинж чанарын хувьд хэрэглэгчийг төөрөгдөлд оруулж болзошгүй;

5.2.6.Монгол Улсад бүртгэгдсэн, эсхүл бүртгүүлэхээр мэдүүлсэн ижил бараа, үйлчилгээнд хэрэглэх барааны тэмдэгтэй ижил;

5.2.7.Монгол Улсад бүртгэгдсэн, эсхүл бүртгүүлэхээр мэдүүлсэн төсөөтэй бараа, үйлчилгээнд хэрэглэх барааны тэмдэгтэй ижил, төсөөтэйгээс хэрэглэгчийг төөрөгдөлд оруулж болзошгүй;

5.2.8.бараа, үйлчилгээний төрлөөс үл хамаарч нийтэд түгээмэл болсон барааны тэмдэгтэй ижил, эсхүл төсөөтэйгээс хэрэглэгчийг төөрөгдөлд оруулах, шударга бус давуу эрх эдлэх, ашиг олох, хохирол учруулах, нэр хүндийг гутаахаар;

5.2.9.Монгол Улсад нийтийн хүртээл болсон бүтээлийн зохиогчийн эрх ба түүнд хамаарах эрх, аж үйлдвэрийн өмчийн эрхтэй илэрхий зөрчилдөхөөр.

/Энэ заалтад 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.2.10.Монгол Улсад бүртгэгдсэн газар зүйн заалттай ижил, эсхүл төсөөтэй байдал нь хэрэглэгчийг барааны гарал үүслийн хувьд төөрөгдөлд оруулах;

/Энэ заалтыг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.2.11.барааны тэмдгийг шударга бусаар давуу эрх эдлэх зорилгоор бүртгүүлэхээр мэдүүлсэн.

/Энэ заалтыг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.3.Энэ хуулийн 5.1, 5.2.1-д заасан зүйл нь тухайн барааны тэмдгийн дийлэнх хэсгийг бүрдүүлэхээргүй бол тухайн зүйлийг хамгаалалтад авахгүйгээр барааны тэмдгийг бүртгэж болно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.4.Энэ хуулийн 5.1.5, 5.2.2-т заасан Монгол Улсын түүхэн, нэрд гарсан хүмүүсийг тодорхойлох болон барааны тэмдгийн мэдүүлэг гаргах, шүүлт хийх журмыг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага /цаашид "төрийн захиргааны байгууллага" гэх/ баталж мөрдүүлнэ.

5.5.Энэ хуулийн 3.1.13-т заасан нийтэд түгээмэл болсон барааны тэмдгийн жагсаалтыг төрийн захиргааны байгууллага баталж, энэ хуулийн 3.1.14-т заасан албан ёсны тогтмол хэвлэлээр нийтэд мэдээлнэ.

5.6.Энэ хуульд заасан барааны тэмдгийн ижил, эсхүл төсөөтэй эсэхийг тодорхойлох шалгуурыг төрийн захиргааны байгууллага тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6 дугаар зүйл.Барааны тэмдгийн мэдүүлэг гаргах

Хэвлэх

6.1.Барааны тэмдгийг бүртгүүлэх хүсэлтэй иргэн, хуулийн этгээд барааны тэмдгийн мэдүүлгийг төрийн захиргааны байгууллагад монгол хэлээр цаасаар, эсхүл цахим хэлбэрээр гаргана.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

6.2.Барааны тэмдгийн мэдүүлгийг мэдүүлэг гаргагч өөрөө, эсхүл оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлэн гаргана.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.3.Барааны тэмдгийн нэг мэдүүлэг нэг барааны тэмдэгт хамаарна.

6.4.Барааны тэмдгийн мэдүүлэг дараахь зүйлээс бүрдэнэ:

6.4.1.төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл;

6.4.2.энэ хуулийн 9.4-т заасны дагуу хураамж, үйлчилгээний хөлс төлсөн тухай баримт болон энэ хуулийн 6.6-д заасан баримт.

/Энэ заалтад 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

6.5.Энэ хуулийн 6.4.1-д заасан өргөдөлд дараахь зүйлийг тусгана:

6.5.1.барааны тэмдгийг бүртгүүлэх тухай хүсэлт;

6.5.2.мэдүүлэг гаргагч нь иргэн бол түүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, хаяг, харьяалал, байнга оршин суудаг буюу үйл ажиллагаа явуулдаг улсын нэр, мэдүүлэг гаргасан он, сар, өдөр, гарын үсэг;

6.5.3.мэдүүлэг гаргагч нь хуулийн этгээд бол түүний оноосон нэр, төрөл, хаяг, үүсгэн байгуулагдсан улсын нэр, үйл ажиллагаа явуулдаг улсын нэр, эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг;

6.5.4.мэдүүлэг гаргагч нь оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлж байгаа бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, хаяг, гарын үсэг;

6.5.5.давамгайлах эрх хүсэх тохиолдолд энэ тухай мэдэгдэл;

/Энэ заалтад 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.5.6.бүртгүүлэхээр мэдүүлж байгаа барааны тэмдэг;

6.5.7.барааны тэмдгийн тодорхойлолт;

6.5.8.барааны тэмдгийн илэрхийлэгдэх хэлбэрийн тухай мэдэгдэл;

6.5.9.хамтын тэмдгээр бүртгүүлэх бол энэ тухай мэдэгдэл;

6.5.10.гэрчлэх тэмдгээр бүртгүүлэх бол энэ тухай мэдэгдэл;

6.5.11.барааны тэмдэг нь кириллээс өөр үсгээр илэрхийлэгдсэн бол тухайн тэмдгийн кирилл үсгээр галигласан хөрвүүлэг, гадаад үгээр илэрхийлэгдсэн бол түүний орчуулга;

6.5.12.тухайн барааны тэмдэгт хамаарах бараа, үйлчилгээний ангилал болон бараа, үйлчилгээний нэрсийн жагсаалт.

6.6.Барааны тэмдгийн мэдүүлэгт дараахь зүйлийг хавсаргана:

6.6.1.тухайн барааны тэмдгийг хамтын тэмдгээр бүртгүүлэх бол түүнийг ашиглах журам, түүнийг ашиглах эрх бүхий этгээдийн нэрсийн жагсаалт;

6.6.2.тухайн барааны тэмдгийг гэрчлэх тэмдгээр бүртгүүлэх бол түүнийг ашиглах журам, гэрчлэх байгууллага мөн болохыг нотолсон баримт бичиг;

6.6.3.давамгайлах эрх хүссэн бол урьд гаргасан мэдүүлгийн хуулбар, эсхүл холбогдох нотлох баримт;

/Энэ заалтад 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.6.4.мэдүүлэг гаргагч нь оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлсэн бол итгэмжлэл.

6.7.Хэрэв хоёр буюу түүнээс дээш этгээд ижил барааны тэмдгийг ижил бараа, үйлчилгээнд ашиглаж байгаа бол хамгийн анх мэдүүлэг гаргасан этгээдийн барааны тэмдэг эзэмших эрх хамгаалагдана.

7 дугаар зүйл.Барааны тэмдгийн мэдүүлгийн бүрдлийг хянах, анхдагч огноог тогтоох

Хэвлэх

7.1.Төрийн захиргааны байгууллага мэдүүлгийн бүрдлийн хяналтыг тухайн барааны тэмдгийн мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор хийнэ.

7.2.Төрийн захиргааны байгууллага барааны тэмдгийн мэдүүлгийн бүрдэл хангагдсан гэж үзвэл мэдүүлгийг хүлээн авсан өдрөөр анхдагч огноог тогтоож, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.3.Төрийн захиргааны байгууллага барааны тэмдгийн мэдүүлгийн бүрдэл хангагдаагүй гэж үзвэл энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэх бөгөөд мэдүүлэг гаргагч нь уг мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 20 хоногийн дотор зохих засварыг хийж ирүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.4.Мэдүүлэг гаргагч нь зохих засварыг энэ хуулийн 7.3-т заасан хугацаанд хийж ирүүлсэн бол төрийн захиргааны байгууллага мэдүүлгийн анхдагч огноог түүнийг анх хүлээн авсан өдрөөр тогтоож, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.5.Мэдүүлэг гаргагч нь зохих засварыг энэ хуулийн 7.3-т заасан хугацаанд хийж ирүүлээгүй бол төрийн захиргааны байгууллага мэдүүлэг гаргагчийг тухайн мэдүүлгээсээ татгалзсанд тооцож, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.6.Энэ хуулийн 6.6.1, 6.6.2, 6.6.4-т заасан зүйлийг мэдүүлгийн анхдагч огнооноос хойш хоёр сарын дотор төрийн захиргааны байгууллагад ирүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.7.Энэ хуулийн 6.6.3-т заасан баримт бичгийг мэдүүлгийн анхдагч огнооноос хойш гурван сарын дотор төрийн захиргааны байгууллагад ирүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

7.8.Энэ хуулийн 6.6.1, 6.6.2, 6.6.4-т заасан баримт бичгийг энэ хуулийн 7.6-д заасан хугацаанд ирүүлээгүй бол төрийн захиргааны байгууллага мэдүүлэг гаргагчийг тухайн мэдүүлгээсээ татгалзсанд тооцож, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

7.9.Энэ хуулийн 6.6.3-т заасан баримт бичгийг энэ хуулийн 7.7-д заасан хугацаанд ирүүлээгүй бол төрийн захиргааны байгууллага давамгайлах огнооны эрх хүсээгүйд тооцно.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

7.10.Төрийн захиргааны байгууллага барааны тэмдгийн мэдүүлгийн бүрдлийг хянаж, анхдагч огноог тогтоосны дараа мэдүүлсэн барааны тэмдгийн ном зүй, илэрхийллийг албан ёсны тогтмол хэвлэлээр нийтэд мэдээлнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

7.11.Төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8-д заасан мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид цаасаар, эсхүл цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

8 дугаар зүйл.Барааны тэмдгийн мэдүүлэгт шүүлт хийх

Хэвлэх

8.1.Төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу барааны тэмдгийн мэдүүлгийн бүрдлийг хянаж, анхдагч огноог тогтоосны дараа тухайн барааны тэмдэг энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан эсэхэд шүүлт хийж, дүгнэлт гаргана.

8.2.Төрийн захиргааны байгууллага шүүлтийг барааны тэмдгийн мэдүүлгийн анхдагч огнооноос хойш есөн сарын дотор хийх бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл энэ хугацааг зургаан сар хүртэл хугацаагаар сунгаж болно.

8.3.Төрийн захиргааны байгууллага тухайн барааны тэмдэг энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан гэж үзвэл энэ тухай дүгнэлт гаргах ба түүнийг үндэслэн барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгэх тухай шийдвэр гаргана.

8.4.Төрийн захиргааны байгууллага тухайн барааны тэмдэг нь энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангаагүй гэж үзвэл энэ тухай дүгнэлт гаргах ба түүнийг үндэслэн барааны тэмдгийг бүртгэхээс татгалзах тухай урьдчилсан шийдвэр гаргаж, мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.5.Мэдүүлэг гаргагч нь энэ хуулийн 8.4-т заасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл түүнийг хүлээж авснаас хойш гурван сарын дотор үндэслэл бүхий хариуг төрийн захиргааны байгууллагад ирүүлнэ. Хэрэв мэдүүлэг гаргагч хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол уг хугацааг гурав хүртэлх сараар сунгуулах тухай хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

8.6.Төрийн захиргааны байгууллага нь энэ хуулийн 8.5-д заасан хариуг хүлээж авснаас хойш гурван сарын дотор тухайн барааны тэмдгийг бүртгэх эсэх талаар эцсийн шийдвэр гаргана.

8.7.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 8.5-д заасан хариуг зохих хугацаанд ирүүлээгүй бол төрийн захиргааны байгууллага тухайн барааны тэмдгийг бүртгэхээс татгалзах тухай эцсийн шийдвэр гаргаж, мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.8.Шүүлт хийх явцад мэдүүлэг гаргагч барааны тэмдгийг өөрчлөхөөс бусад өөрчлөлтийг мэдүүлэгтээ оруулж болох ба барааны тэмдгийн мэдүүлэгт бараа, үйлчилгээний ангилал нэмэхээр бол шинээр мэдүүлэг гаргана.

8.9.Шүүлт хийх явцад мэдүүлэг гаргагч бараа, үйлчилгээний нэгээс дээш ангилалд хамаарах барааны тэмдгийн мэдүүлгийг салгаж тус тусад нь гаргаж болно.

8.10.Энэ хуулийн 7.10-т заасны дагуу нийтэд мэдээлсэн барааны тэмдгийн мэдүүлэгт анхдагч огнооноос хойш гурван сарын дотор сонирхогч этгээд эсэргүүцэл гаргаж болно.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

8.11.Эсэргүүцэл гаргасан этгээд энэ хуулийн 8.10-т заасан хугацааг хоёр хүртэл сараар сунгуулах тухай хүсэлт гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд үйлчилгээний хөлс төлнө.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

8.12.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 8.5, 8.10-т заасан хариу болон эсэргүүцлийг өөрөө, эсхүл Оюуны өмчийн тухай хуулийн 16.2-т заасан оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан төрийн захиргааны байгууллагад гаргана.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

8.13.Төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 8.4, 8.7-д заасан мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид цаасаар, эсхүл цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

9 дүгээр зүйл.Барааны тэмдгийг бүртгэх, хэвлэх

Хэвлэх

9.1.Төрийн захиргааны байгууллага барааны тэмдгийг бүртгэх шийдвэр гаргасан бол түүнийг барааны тэмдгийн улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгоно.

9.2.Барааны тэмдгийн улсын бүртгэлд тухайн барааны тэмдгийн улсын бүртгэлийн дугаар, мэдүүлгийн бүртгэлийн дугаар, барааны тэмдэг эзэмшигчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, хуулийн этгээдийн оноосон нэр, хаяг, улсын нэр, барааны тэмдгийн дүрс, олон улсын ангиллын дагуу ангилсан тухайн барааны тэмдэгт хамаарах бараа, үйлчилгээний нэрсийн жагсаалт, анхдагч огноо, давамгайлах огноо, бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацаа болон хамгаалагдаагүй үг, дүрсийн талаархи мэдээллийг заана.

9.3.Барааны тэмдгийн бүртгэл нь анхдагч огнооноос эхлэн 10 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх бөгөөд барааны тэмдэг эзэмшигчийн хүсэлтийг үндэслэн бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацааг тухай бүр 10 жилээр сунгаж болно.

9.4.Барааны тэмдгийн гэрчилгээ олгох, бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацааг сунгахад Монгол Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хуульд заасан хэмжээгээр хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлнө.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.5.Төрийн захиргааны байгууллага нь бүртгэгдсэн барааны тэмдгийн ном зүй, дүрсийг энэ хуулийн 3.1.14-т заасан албан ёсны тогтмол хэвлэлээр нийтэд мэдээлнэ.

9.6.Бүртгэгдсэн барааны тэмдэг нь зөвхөн улсын бүртгэлд заасан эзэмшигч болон бараа, үйлчилгээнд хамаарна.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

10 дугаар зүйл.Барааны тэмдгийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах

Хэвлэх

10.1.Барааны тэмдгийн улсын бүртгэлд барааны тэмдэг эзэмшигчийн хүсэлтээр дараахь өөрчлөлтийг оруулна:

10.1.1.бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацааг сунгах;

10.1.2.барааны тэмдэг эзэмшигчийн нэр, хаягийг өөрчлөх;

10.1.3.барааны тэмдэг эзэмшигчийн эрхийг шилжүүлэх;

10.1.4.бараа, үйлчилгээний ангилал болон нэрсийн жагсаалтаас хасалт хийх.

10.2.Бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацааг сунгуулах тухай хүсэлтийг тухайн бүртгэл хүчинтэй байх сүүлийн нэг жилийн дотор, эсхүл бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацаа дууссанаас хойш  хөнгөлөлтийн хугацаа болох зургаан сарын дотор төрийн захиргааны байгууллагад гаргаж болно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

10.3.Бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацааг сунгахад барааны тэмдгийг өөрчлөхгүй бөгөөд бараа, үйлчилгээний нэрсийн жагсаалтад нэмэлт хийхгүй.

10.4.Барааны тэмдэг эзэмшигч өөрийн нэр, хаяг өөрчлөгдөх, эрх шилжүүлэх бүрт ийнхүү өөрчлөлт орсон өдрөөс хойш зургаан сарын дотор төрийн захиргааны байгууллагад бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэн улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулна.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

10.5.Төрийн захиргааны байгууллага барааны тэмдгийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулсан бол энэ тухай энэ хуулийн 3.1.14-т заасан албан ёсны тогтмол хэвлэлээр нийтэд мэдээлнэ.

10.6.Энэ хуулийн 10.2, 10.4-т заасан хугацаа сунгуулах хүсэлт гаргахад, эсхүл улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулахад үйлчилгээний хөлс төлнө.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

11 дүгээр зүйл.Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлтэй холбоотой асуудал

Хэвлэх

11.1.Барааны тэмдгийн олон улсын мэдүүлгээр Монгол Улсын нэр зааж мэдүүлсэн барааны тэмдэгт шүүлт хийх, түүнийг бүртгэхэд энэ хуулийн 8 дугаар зүйл болон 9.5-д заасныг баримтална.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.2.Барааны тэмдгийн олон улсын мэдүүлгээр Монгол Улсын нэр зааж мэдүүлсэн барааны тэмдгийн мэдүүлгийн анхдагч огноог олон улсын бүртгэлийн огноогоор, эсхүл нутаг дэвсгэрийн хүрээг өргөтгөх тухай хүсэлтийн огноогоор тогтооно.

11.3.Энэ хуульд заасны дагуу барааны тэмдгээ бүртгүүлсэн, эсхүл бүртгүүлэхээр мэдүүлсэн Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээд, түүнчлэн Монгол Улсад үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг болон байнга оршин суудаг аливаа этгээд уг барааны тэмдгийг Мадридын хэлэлцээр болон Мадридын протоколын гишүүн улсад бүртгүүлэх хүсэлтэй бол мэдүүлгийг өөрөө, эсхүл оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлэн төрийн захиргааны байгууллагаар дамжуулан Олон улсын товчоонд гаргана.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

11.4.Энэ хуулийн 11.3-т заасан мэдүүлгийн хувьд төрийн захиргааны байгууллага хүлээн авагч байгууллага байна.

11.5.Барааны тэмдгийн олон улсын мэдүүлэг гаргахад Мадридын хэлэлцээр, Мадридын протокол, Нийтлэг журамд заасныг баримтална.

11.6.Мэдүүлэг гаргагч нь барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн хугацааг сунгуулах, барааны тэмдэг эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх, хүчингүй болгуулах, нутаг дэвсгэрийн хүрээг өргөтгөх тухай хүсэлтийг төрийн захиргааны байгууллагаар дамжуулан Олон улсын товчоонд гаргана.

11.7.Мэдүүлэг гаргагч нь барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн хураамжийг Нийтлэг журамд заасны дагуу Олон улсын товчоонд төлнө.

11.8.Барааны тэмдгийн олон улсын мэдүүлгээр Монгол Улсын нэр зааж мэдүүлсэн барааны тэмдэгтэй холбоотой аливаа шийдвэрийг Олон улсын товчоонд мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

11.9.Барааны тэмдгийн олон улсын мэдүүлгийн хувьд энэ хуулийн 8.10-т заасан эсэргүүцлийг олон улсын хэвлэлийн огнооноос хойш таван сарын дотор гаргаж болно.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

11.10.Энэ хуулийн 11.3, 11.6-д заасан хүсэлтийг төрийн захиргааны байгууллага хянаж, гэрчилнэ

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

11.11.Энэ хуулийн 11.10-т заасан хүсэлтийг хянуулж, гэрчлүүлэхэд үйлчилгээний хөлс төлнө.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

11.12.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 11.9-д заасан эсэргүүцлийг өөрөө, эсхүл Оюуны өмчийн тухай хуулийн 16.2-т заасан оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан төрийн захиргааны байгууллагад гаргана.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

БАРААНЫ ТЭМДЭГ ЭЗЭМШИГЧИЙН ОНЦГОЙ ЭРХ

12 дугаар зүйл.Барааны тэмдэг эзэмшигчийн онцгой эрх

Хэвлэх

12.1.Барааны тэмдэг эзэмшигчийн онцгой эрх тухайн барааны тэмдгийг улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр үүснэ.

12.2.Барааны тэмдэг эзэмшигчийн онцгой эрх бүртгэгдсэн хэлбэр болон бүртгэгдсэн бараа, үйлчилгээний нэрсийн жагсаалтын хүрээнд үйлчилнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

12.3.Барааны тэмдэг эзэмшигч тухайн барааны тэмдгийн хувьд дараахь онцгой эрх эдэлнэ:

12.3.1.бүртгэгдсэн барааны тэмдгийг өмчлөх;

12.3.2.бүртгэгдсэн барааны тэмдгийг бусдад ашиглуулах;

12.3.3.бүртгэгдсэн барааны тэмдгийг бусдад шилжүүлэх;

12.3.4.бүртгэгдсэн барааны тэмдгийг бусад этгээд зөвшөөрөлгүйгээр ашигласан бол уг үйлдлийг таслан зогсоохыг шаардах;

12.3.5.бүртгэгдсэн барааны тэмдэгтэй ижил төсөөтэй барааны тэмдгийг бусад этгээд ашигласан нь хэрэглэгчийг төөрөгдөлд оруулахаар бол уг үйлдлийг таслан зогсоохыг шаардах;

/Энэ заалтад 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

12.3.6.энэ хуулийн 12.3.4, 12.3.5-д заасан үйлдлээс учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхийг гэм буруутай этгээдээс шаардах.

12.4.Энэ хуулийн 12.3.5-д заасан онцгой эрх нь бүртгэгдсэн барааны тэмдгийн анхдагч огнооноос өмнө Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт уг барааны тэмдэгтэй ижил тэмдгийг ижил бараа, үйлчилгээнд шударгаар ашиглаж байсан этгээдийн эрхийг хөндөхгүй.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

13 дугаар зүйл.Барааны тэмдгийг ашиглах

Хэвлэх

13.1.Дараахь тохиолдолд барааны тэмдгийг ашигласанд тооцно:

13.1.1.барааны тэмдгийг бараа, түүний сав, баглаа боодол, үйлчилгээнд хэрэглэсэн бол;

13.1.2.барааны тэмдэг бүхий барааг нийлүүлсэн, худалдаанд гаргасан буюу энэ зорилгоор хадгалсан, үйлчилгээ үзүүлсэн бол;

13.1.3.барааны тэмдэг бүхий барааг хилээр нэвтрүүлсэн бол;

13.1.4.барааны тэмдгийг албан бичиг, танилцуулга, бусад баримт, интернэт, сурталчилгаанд ашигласан бол.

13.2.Барааны тэмдэг эзэмшигч нь барааны тэмдэг бүртгэгдсэнийг илэрхийлэх дугуй хүрээтэй "R" гэсэн латин үсэг бүхий таних тэмдгийг барааны тэмдгийн хамт хэрэглэж болно.

13.3.Барааны тэмдгийн оюуны бүтээлийн өртгийг тооцсон үнэлгээг хөрөнгийн баталгаа, барьцаа, хөрөнгө оруулалт болгох, хувьцаа гаргах, хувьчлал болон дуудлага худалдаанд оруулах, дүрмийн сан бүрдүүлэх, даатгалд хамруулах зэрэгт хэрэглэж болно.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

13.4.Энэ хуулийн 13.3-т заасан зорилгоор гэрээ байгуулсан бол уг гэрээг төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

14 дүгээр зүйл.Хамтын тэмдгийг ашиглах

Хэвлэх

14.1.Хамтын тэмдэг эзэмшигч нь тухайн хамтын тэмдгийг ашиглахад нэгдсэн хяналт тавих үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдсан хуулийн этгээд байх бөгөөд гишүүд нь хамтын тэмдгийг нэгдсэн хяналтын доор ашиглах эрхтэй.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

14.2.Хамтын тэмдэг эзэмшигч болон ашиглагч нь тухайн хамтын тэмдгийг хууль бусаар ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах эрхтэй.

14.3.Хамтын тэмдэг эзэмшигч болон ашиглагч нь тухайн хамтын тэмдэг, түүнтэй төсөөтэй тэмдгийг хууль бусаар ашигласны улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхийг гэм буруутай этгээдээс шаардах эрхтэй.

15 дугаар зүйл.Гэрчлэх тэмдгийг ашиглах

Хэвлэх

15.1.Гэрчлэх тэмдэг эзэмшигч нь тухайн бараа, үйлчилгээний онцлог шинж чанарыг гэрчлэх байгууллага байх бөгөөд зөвшөөрөл авсан иргэн, хуулийн этгээд гэрчлэх тэмдгийг ашиглах эрхтэй.

15.2.Гэрчлэх тэмдгийг ашиглах эрхтэй этгээд нь гэрчлэх тэмдэг эзэмшигчийн зөвшөөрөлтэйгээр тухайн гэрчлэх тэмдгийг бусад этгээд хууль бусаар ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах эрхтэй.

15.3.Гэрчлэх тэмдэг эзэмшигч нь гэрчлэх тэмдгийг ашиглах эрхтэй этгээдийн өмнөөс тухайн гэрчлэх тэмдэг, түүнтэй төсөөтэй тэмдгийг бусад этгээд хууль бусаар ашигласны улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхийг шаардах эрхтэй.

15.4.Гэрчлэх тэмдэг нь газар зүйн заалтаас бүрдсэн бөгөөд барааны гарал үүслийг гэрчилж байвал уг гэрчлэх тэмдэгт энэ хуулийн газар зүйн заалтыг хамгаалахтай холбогдсон заалт нэгэн адил хамаарна.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

16 дугаар зүйл.Барааны тэмдэг эзэмших эрхийг шилжүүлэх

Хэвлэх

16.1.Барааны тэмдэг эзэмшигч нь барааны тэмдэг эзэмших эрх шилжүүлэх гэрээ байгуулсны үндсэн дээр уг эрхээ бусад этгээдэд шилжүүлж болох бөгөөд энэ нь бүртгэгдсэн барааны тэмдэгт хамаарах бүх, эсхүл зарим бараа, үйлчилгээнд хамаарч болно.

16.2.Барааны тэмдэг эзэмших эрх шилжүүлэх гэрээг төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлж, барааны тэмдгийн улсын бүртгэлд зохих өөрчлөлт оруулснаар барааны тэмдэг эзэмших эрх шилжсэнд тооцно. Монгол Улсын иргэн, Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд хуульд заасан бол холбогдох татварыг төлсөн байна.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

16.3.Барааны тэмдэг эзэмших эрх шилжсэн тухай төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 3.1.14-т заасан албан ёсны тогтмол хэвлэлээр нийтэд мэдээлнэ.

17 дугаар зүйл.Барааны тэмдгийг бусдад ашиглуулах

Хэвлэх

17.1.Барааны тэмдэг эзэмшигч нь бүртгэгдсэн барааны тэмдгийг бүх, эсхүл зарим бараа, үйлчилгээний хувьд лицензийн гэрээ байгуулсны үндсэн дээр бусад этгээдэд ашиглуулж болно.

17.2.Лицензийн гэрээг бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр үйлдэж, хоёр тал гарын үсэг зурж баталгаажуулах ба уг гэрээг төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлснээр хүчинтэйд тооцно.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

17.3.Лицензийн гэрээг бүртгүүлэхэд Монгол Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хуульд заасан хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлнө.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

17.4.Лицензийн гэрээ байгуулагдсан тухай мэдээллийг төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 3.1.14-т заасан албан ёсны тогтмол хэвлэлээр нийтэд мэдээлнэ.

18 дугаар зүйл.Барааны тэмдэг эзэмших эрх дуусгавар болох

Хэвлэх

18.1.Барааны тэмдэг эзэмшигчийн эрх дараахь үндэслэлээр дуусгавар болно:

18.1.1.барааны тэмдгийн бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацаа дууссан бөгөөд уг хугацааг сунгуулах тухай хүсэлтийг энэ хуулийн 10.2-т заасан хугацаанд гаргаагүй бол;

18.1.2.барааны тэмдэг эзэмшигч хуулийн этгээд татан буугдсан бөгөөд эрх нь бусад этгээдэд шилжээгүй бол;

18.1.3.барааны тэмдэг эзэмшигч тухайн барааны тэмдгийн бүртгэлийг хүчингүй болгуулах тухай хүсэлт гаргасан бол;

18.1.4.хуульд заасан бусад үндэслэл.

18.2.Барааны тэмдэг эзэмшигчийн эрх дуусгавар болсон тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллага нь энэ тухай энэ хуулийн 3.1.14-т заасан албан ёсны тогтмол хэвлэлээр нийтэд мэдээлнэ.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ГАЗАР ЗҮЙН ЗААЛТЫН ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛТ

19 дүгээр зүйл.Газар зүйн заалтын илэрхийлэгдэх хэлбэр

Хэвлэх

19.1.Газар зүйн заалт нь тухайн бараа, бүтээгдэхүүний гарал үүслийг тодорхойлсон газар нутгийн газар зүйн нэр дангаараа, эсхүл тухайн бараа, бүтээгдэхүүний нэртэй хосолсон хэлбэрээр илэрхийлэгдэж болно.

20 дугаар зүйл.Газар зүйн заалтад тавих шаардлага

Хэвлэх

20.1.Энэ хуулийн 3.1.4-т заасан тодорхойлолтод хамаарахгүй зүйлийг газар зүйн заалтад тооцохгүй.

20.2.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тухайн төрлийн бараа, бүтээгдэхүүний ерөнхий нэр болсон зүйлийг газар зүйн заалтаар бүртгэхгүй.

/Энэ зүйлийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

21 дүгээр зүйл.Газар зүйн заалтын мэдүүлэг гаргах

Хэвлэх

21.1.Газар зүйн заалтад хамаарч байгаа бараа, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийг нэгтгэсэн, газар зүйн заалт бүртгүүлэх хүсэлтэй нэгдэл, холбоо, байгууллага нь тухайн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийг төлөөлөх хуулиар олгосон эрхийн дагуу газар зүйн заалтыг бүртгүүлэхээр мэдүүлгийг төрийн захиргааны байгууллагын тогтоосон журмын дагуу цаасаар, эсхүл цахим хэлбэрээр гаргана.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

21.2.Газар зүйн заалтын мэдүүлгийг мэдүүлэг гаргагч өөрөө, эсхүл оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлэн гаргана.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

21.3.Газар зүйн заалтын мэдүүлэг зөвхөн нэг газар зүйн заалтад хамаарна.

21.4.Газар зүйн заалтын мэдүүлэг дараахь зүйлээс бүрдэнэ:

21.4.1.төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл;

21.4.2.энэ хуулийн 25.4-т заасны дагуу хураамж, үйлчилгээний хөлс төлсөн тухай баримт.

/Энэ заалтад 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

21.5.Өргөдөлд дараахь зүйлийг тусгана:

21.5.1.газар зүйн заалтыг бүртгүүлэх тухай хүсэлт;

21.5.2.мэдүүлэг гаргагчийн оноосон нэр, хаяг, үүсгэн байгуулагдсан улсын нэр, үйл ажиллагаа явуулдаг улсын нэр, зохион байгуулалтын хэлбэр, эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга, тэмдэг;

21.5.3.мэдүүлэг гаргагч нь оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлж байгаа бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, хаяг, гарын үсэг;

21.5.4.бүртгүүлэхээр мэдүүлж байгаа газар зүйн заалт;

21.5.5.тухайн газар нутгийн газар зүйн байршил;

21.5.6.газар зүйн заалт нь кириллээс өөр үсгээр илэрхийлэгдсэн бол тухайн газар зүйн заалтын кирилл үсгээр галигласан хөрвүүлэг, гадаад үгээр илэрхийлэгдсэн бол түүний орчуулга;

21.5.7.бараа, үйлчилгээний ангиллын дагуу ангилсан тухайн газар зүйн заалтад хамаарах бараа, бүтээгдэхүүний нэр;

21.5.8.бараа, бүтээгдэхүүний чанар, нэр хүнд, бусад онцлог шинж чанар нь тухайн газар нутгийн байгаль, цаг уурын нөхцөл, хүмүүсийн дадал заншилтай хэрхэн холбогдсон тухай тайлбар.

21.6.Газар зүйн заалтын мэдүүлэгт дараахь зүйлийг хавсаргана:

21.6.1.тухайн газар нутагт үйлдвэрлэл эрхэлдгийг нотолсон эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт;

21.6.2.бараа, бүтээгдэхүүний чанар, нэр хүнд, бусад онцлог шинж чанар нь тухайн газар нутгийн байгаль, цаг уурын нөхцөл, хүмүүсийн дадал заншилтай хэрхэн холбогдсон тухай эрх бүхий байгууллагын гаргасан дүгнэлт;

21.6.3.гадаад улсын газар зүйн заалтыг бүртгүүлэхээр мэдүүлж байгаа бол гарлын улсдаа газар зүйн заалтаар хамгаалагдсаныг нотолсон баримт;

21.6.4.мэдүүлэг гаргагч нь оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлсэн бол итгэмжлэл.

21.6.5.газар зүйн заалт бүхий бараа, бүтээгдэхүүний тодорхойлолт.

/Энэ заалтыг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

22 дугаар зүйл.Газар зүйн заалт бүхий бараа, бүтээгдэхүүний тодорхойлолт, чанарын хяналт

Хэвлэх

22.1.Газар зүйн заалт бүхий бараа, бүтээгдэхүүний тодорхойлолтод дараах зүйлийг тусгана:

22.1.1.бараа бүтээгдэхүүний чанар, онцлог шинж чанар нь тухайн  газар нутагтай хэрхэн холбогдож байгаа тухай мэдээлэл;

22.1.2.газар зүйн заалтад хамаарах бараа, бүтээгдэхүүний хими, физик, микробиологи, бүтцийн шинж чанарын тухай мэдээлэл;

22.1.3.газар зүйн заалтад хамаарах газар зүйн бүсийг тодорхой заах;

22.1.4.гарал үүсэл, хүний болон байгалийн хүчин зүйл, нутаг дэвсгэрийн онцлогтой хэрхэн холбогдож тухайн бараа, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг талаарх тайлбар, мэдээлэл;

22.1.5.газар зүйн заалт бүхий бараа, бүтээгдэхүүн тухайн газар зүйн заалтын шинж чанарыг бүрэн агуулж байгаа эсэхийг тодорхойлох чанарын дотоод болон хөндлөнгийн хяналт хийх байгууллагын тухай мэдээлэл.

22.2.Энэ хуулийн 22.1.5-д заасан газар зүйн заалт бүхий бараа, бүтээгдэхүүний чанарын дотоод хяналтыг газар зүйн заалт хэрэглэгч нэгдэл, холбоо, байгууллага хэрэгжүүлнэ.

22.3.Энэ хуулийн 22.1.5-д заасан газар зүйн заалт бүхий бараа, бүтээгдэхүүний хөндлөнгийн хяналтыг аймаг, нийслэлийн чанарын хяналтын лаборатори болон чанарын хяналт тавих эрх бүхий байгууллага хэрэгжүүлнэ.

22.4.Газар зүйн заалт бүхий бараа, бүтээгдэхүүний чанарын хяналтын үр дүн нь энэ хуулийн 21.6.2-т заасан дүгнэлтэд тодорхойлсон шинж чанартай тохирч байвал тухайн бараа, бүтээгдэхүүнийг газар зүйн заалт бүхий бараа, бүтээгдэхүүнд тооцно.

/Энэ зүйлийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

23 дугаар зүйл.Газар зүйн заалтын мэдүүлгийн бүрдлийг хянах, анхдагч огноог тогтоох

Хэвлэх

23.1.Төрийн захиргааны байгууллага мэдүүлгийн бүрдлийн хяналтыг тухайн газар зүйн заалтын мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор хийнэ.

23.2.Төрийн захиргааны байгууллага газар зүйн заалтын мэдүүлгийн бүрдэл хангагдсан гэж үзвэл түүнийг хүлээн авсан өдрөөр анхдагч огноог тогтоож, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.3.Төрийн захиргааны байгууллага газар зүйн заалтын мэдүүлгийн бүрдэл хангагдаагүй гэж үзвэл энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэх бөгөөд мэдүүлэг гаргагч нь уг мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 10 хоногийн дотор зохих засварыг хийж ирүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.4.Мэдүүлэг гаргагч нь зохих засварыг энэ хуулийн 23.3-т заасан хугацаанд хийж ирүүлсэн бол төрийн захиргааны байгууллага мэдүүлгийн анхдагч огноог түүнийг анх хүлээн авсан өдрөөр тогтоож, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.5.Мэдүүлэг гаргагч нь зохих засварыг энэ хуулийн 23.3-т заасан хугацаанд хийж ирүүлээгүй бол төрийн захиргааны байгууллага мэдүүлэг гаргагчийг тухайн мэдүүлгээсээ татгалзсанд тооцож, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.6.Энэ хуулийн 21.6-д заасан зүйлийг мэдүүлгийн анхдагч огнооноос хойш хоёр сарын дотор төрийн захиргааны байгууллагад ирүүлнэ.

23.7.Энэ хуулийн 21.6-д заасан зүйлийг энэ хуулийн 23.6-д заасан хугацаанд ирүүлээгүй бол төрийн захиргааны байгууллага мэдүүлэг гаргагчийг тухайн мэдүүлгээсээ татгалзсанд тооцож, энэ тухай мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

23.8.Төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 23.2, 23.4, 23.5, 23.7-д заасан мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид цаасаар, эсхүл цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

24 дүгээр зүйл.Газар зүйн заалтын мэдүүлэгт шүүлт хийх

Хэвлэх

24.1.Төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 23 дугаар зүйлд заасны дагуу мэдүүлгийн бүрдлийн хяналт хийж, анхдагч огноог тогтоосны дараа тухайн газар зүйн заалт энэ хуулийн 20 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан эсэхэд шүүлт хийж, дүгнэлт гаргана.

24.2.Төрийн захиргааны байгууллага шүүлтийг мэдүүлгийн анхдагч огнооноос хойш есөн сарын дотор хийх бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл энэ хугацааг есөн сар хүртэл хугацаагаар сунгаж болно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

24.3.Төрийн захиргааны байгууллага тухайн газар зүйн заалт энэ хуулийн 20 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан гэж үзвэл энэ тухай дүгнэлт гаргах ба түүнийг үндэслэн газар зүйн заалтыг улсын бүртгэлд бүртгэх тухай шийдвэр гаргана.

24.4.Төрийн захиргааны байгууллага тухайн газар зүйн заалт энэ хуулийн 20 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангаагүй гэж үзвэл энэ тухай дүгнэлт гаргах ба түүнийг үндэслэн газар зүйн заалтыг бүртгэхээс татгалзах тухай урьдчилсан шийдвэр гаргаж, мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

24.5.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 24.4-т заасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл түүнийг хүлээж авснаас хойш гурван сарын дотор үндэслэл бүхий хариуг төрийн захиргааны байгууллагад ирүүлнэ.

24.6.Төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 24.5-д заасан хариуг хүлээж авснаас хойш гурван сарын дотор тухайн газар зүйн заалтыг бүртгэх эсэх талаар эцсийн шийдвэр гаргана.

24.7.Мэдүүлэг гаргагч энэ хуулийн 24.5-д заасан хариуг зохих хугацаанд ирүүлээгүй бол төрийн захиргааны байгууллага тухайн газар зүйн заалтыг бүртгэхээс татгалзах тухай эцсийн шийдвэр гаргаж, мэдүүлэг гаргагчид мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

24.8.Шүүлт хийх явцад мэдүүлэг гаргагч газар зүйн заалтыг өөрчлөхөөс бусад өөрчлөлтийг мэдүүлэгтээ оруулж болно.

24.9.Төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 24.4, 24.7-д заасан мэдэгдлийг мэдүүлэг гаргагчид цаасаар, эсхүл цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

25 дугаар зүйл.Газар зүйн заалтыг бүртгэх, хэвлэх, бүртгэлд өөрчлөлт оруулах

/Энэ зүйлийн гарчигт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

25.1.Төрийн захиргааны байгууллага газар зүйн заалтыг бүртгэх шийдвэр гаргасан бол түүнийг газар зүйн заалтын улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгоно.

25.2.Газар зүйн заалтын улсын бүртгэлд тухайн газар зүйн заалтын улсын бүртгэлийн дугаар, мэдүүлгийн бүртгэлийн дугаар, хуулийн этгээдийн оноосон нэр, хаяг, улсын нэр, газар зүйн заалт, бараа, үйлчилгээний ангиллын дагуу ангилсан тухайн газар зүйн заалтад хамаарах бараа, бүтээгдэхүүний нэр, анхдагч огноог заана.

25.3.Газар зүйн заалтын бүртгэл анхдагч огнооноос эхлэн хүчинтэй байх бөгөөд тодорхой хугацаагаар хязгаарлагдахгүй.

25.4.Газар зүйн заалтын гэрчилгээ олгоход Монгол Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хуульд заасан хэмжээгээр хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлнө.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

25.5.Төрийн захиргааны байгууллага нь бүртгэгдсэн газар зүйн заалт, түүний ном зүйг нийтэд мэдээлэх зорилгоор энэ хуулийн 3.1.14-т заасан албан ёсны тогтмол хэвлэлээр нийтэд мэдээлнэ.

25.6.Газар зүйн заалтын улсын бүртгэлд газар зүйн заалт хэрэглэгчийн хүсэлтээр дараах өөрчлөлтийг оруулна:

25.6.1.газар зүйн заалт хэрэглэгчийн нэр өөрчлөх;

25.6.2.газар зүйн заалт хэрэглэгчийн хаягийн өөрчлөлт.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

25.7.Газар зүйн заалт хэрэглэгч өөрийн нэр, хаяг өөрчлөгдөх бүрд өөрчлөлт орсон өдрөөс хойш зургаан сарын дотор төрийн захиргааны байгууллагад бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэн улсын бүртгэлд өөрчлөлтийг бүртгүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

25.8.Энэ хуулийн 25.6-д заасан өөрчлөлтийг хийлгэхэд үйлчилгээний хөлс төлнө.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

25.9.Төрийн захиргааны байгууллага улсын бүртгэлд орсон өөрчлөлтийг энэ хуулийн 3.1.14-т заасан албан ёсны тогтмол хэвлэлээр нийтэд мэдээлнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ГАЗАР ЗҮЙН ЗААЛТ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

26 дугаар зүйл.Газар зүйн заалт хэрэглэгчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

26.1.Газар зүйн заалт хэрэглэгчийн эрх тухайн газар зүйн заалтыг улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр үүснэ.

26.2.Газар зүйн заалт хэрэглэгчийн эрх бүртгэгдсэн бараа, бүтээгдэхүүнд хамаарна.

26.3.Газар зүйн заалт хэрэглэгч тухайн газар зүйн заалтын хувьд дараахь эрх эдэлнэ:

26.3.1.өөрийн бараа, бүтээгдэхүүнд газар зүйн заалтыг ашиглах;

26.3.2.бүртгэгдсэн газар зүйн заалтыг бусад этгээд тухайн газар нутагт үйлдвэрлээгүй бараа, бүтээгдэхүүнд хэрэглэсэн бол уг үйлдлийг таслан зогсоохыг шаардах;

26.3.3.бүртгэгдсэн газар зүйн заалтыг бусад этгээд төсөөтэй бараа, бүтээгдэхүүнд хэрэглэснээс шударга бус давуу эрх эдлэх буюу газар зүйн заалтын нэр хүндийг гутаахаар бол уг үйлдлийг таслан зогсоохыг шаардах;

26.3.4.бүртгэгдсэн газар зүйн заалтыг бусад этгээд ашиглахдаа бараа, бүтээгдэхүүний гарал үүслийг үнэн зөвөөр заасан хэдий ч газар зүйн заалтыг хөрвүүлсэн байдлаар, эсхүл "төрлийн", "маягийн", "хийцийн", "дууриамал" зэрэг илэрхийллийн хамтаар ашигласан бол уг үйлдлийг таслан зогсоохыг шаардах;

26.3.5.энэ хуулийн 26.3.1-26.3.4-т заасан үйлдлээс учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхийг шаардах.

26.4.Газар зүйн заалт хэрэглэгч нь тухайн бараа, бүтээгдэхүүний хувьд энэ хуулийн 21.6.2-т заасан дүгнэлтэд заасан чанар, нэр хүнд, бусад онцлог шинж чанарыг хадгалах үүрэг хүлээнэ.

26.5.Газар зүйн заалт бүхий бараа, бүтээгдэхүүн тухайн газар зүйн заалтын шинж чанарыг бүрэн агуулж байгаа эсэхийг тодорхойлох зорилгоор чанарын дотоод болон гадны хяналт хийнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

26.6.Газар зүйн заалт бүхий бараа, бүтээгдэхүүний чанарын дотоод хяналтыг газар зүйн заалт хэрэглэгч нэгдэл, холбоо, байгууллага хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

26.7.Газар зүйн заалт бүхий бараа, бүтээгдэхүүний гадны хяналтыг аймаг, нийслэлийн чанарын хяналтын лаборатори болон чанарын хяналт тавих чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

26.8.Газар зүйн заалт бүхий бараа, бүтээгдэхүүний чанарын хяналтын үр дүн нь энэ хуулийн 21.6.2-т заасан дүгнэлтэд тодорхойлсон шинж чанартай тохирч байвал тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг газар зүйн заалт бүхий бараа, бүтээгдэхүүнд тооцно.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

27 дугаар зүйл.Газар зүйн заалтыг ашиглах

Хэвлэх

27.1.Дараахь тохиолдолд газар зүйн заалтыг ашигласанд тооцно:

27.1.1.газар зүйн заалтыг бараа, бүтээгдэхүүн, түүний сав, баглаа боодолд хэрэглэсэн бол;

27.1.2.газар зүйн заалт бүхий бараа, бүтээгдэхүүнийг нийлүүлсэн, худалдаанд гаргасан буюу энэ зорилгоор хадгалсан бол;

27.1.3.газар зүйн заалт бүхий бараа, бүтээгдэхүүнийг хилээр нэвтрүүлсэн бол;

27.1.4.газар зүйн заалтыг албан бичиг, танилцуулга, бусад баримт, интернэт, сурталчилгаанд ашигласан бол.

27.2.Газар зүйн заалт хэрэглэгч газар зүйн заалт бүртгэгдсэнийг илэрхийлэх таних тэмдгийг газар зүйн заалтын хамт хэрэглэж болно.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

28 дугаар зүйл.Газар зүйн заалт хэрэглэгчийн эрх дуусгавар болох

Хэвлэх

28.1.Газар зүйн заалт хэрэглэгчийн эрх дараахь үндэслэлээр дуусгавар болно:

28.1.1.тухайн бараа, бүтээгдэхүүний чанар, нэр хүнд, бусад онцлог шинж чанар нь тухайн газар нутгийн байгаль, цаг уурын нөхцөл, хүмүүсийн дадал заншилтай шууд холбоогүй болсон бол;

28.1.2.газар зүйн заалт хэрэглэгч хуулийн этгээд татан буугдсан бол;

28.1.3.газар зүйн заалт хэрэглэгч нь тухайн газар зүйн заалтын бүртгэлийг хүчингүй болгуулах тухай хүсэлт гаргасан бол;

28.1.4.хуульд заасан бусад үндэслэл.

28.2.Газар зүйн заалт хэрэглэгчийн эрх дуусгавар болсон тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллага энэ тухай энэ хуулийн 3.1.14-т заасан албан ёсны тогтмол хэвлэлээр нийтэд мэдээлнэ.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БАЙГУУЛЛАГА

29 дүгээр зүйл.Оюуны өмчийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага

Хэвлэх

29.1.Оюуны өмчийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага Оюуны өмчийн тухай хуульд зааснаас гадна дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

29.1.1.барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын мэдүүлэг гаргах, шүүлт хийх, тэдгээрийг бүртгэх, улсын бүртгэл хөтлөх, тэдгээрт өөрчлөлт оруулах, барааны тэмдгийг нийтэд түгээмэл болсонд тооцох, газар зүйн заалтыг бүртгэгдсэнийг илэрхийлэх таних тэмдгийг хэрэглэхтэй холбоотой журам, дүрмийг боловсруулж, батлах;

29.1.2.барааны тэмдэг, газар зүйн заалтыг бүртгүүлэх тухай өргөдлийн маягт болон барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын гэрчилгээний загварыг тогтоох;

29.1.3.барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлтэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулах;

29.1.4.хуулиар харьяалуулсан гомдол, маргааныг хянан шийдвэрлэх;

29.1.5.энэ хуульд заасан барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын бүртгэлийн мэдээлэл, эрх эзэмшигчийн өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг татварын байгууллагатай харилцан солилцох;

29.1.6.хуульд заасан бусад чиг үүрэг.

29.2.Энэ хуульд заасан болон барааны тэмдгийг нийтэд түгээмэл болсонд тооцоход төлөх үйлчилгээний хөлсний хэмжээг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно.

29.3.Энэ хуульд заасан үйлчилгээний хөлсний орлогыг төрийн сангийн дансанд байршуулна.

/Энэ зүйлийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

30 дугаар зүйл.Оюуны өмчийн хяналтын улсын байцаагч, түүний бүрэн эрх

Хэвлэх

30.1.Төрийн захиргааны байгууллагад оюуны өмчийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагч, улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч ажиллана.

30.2.Төрийн захиргааны байгууллагын дарга оюуны өмчийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагч байна.

30.3.Оюуны өмчийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагчийн эрхийг Засгийн газар, улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагчийн эрхийг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн олгоно.

30.4.Оюуны өмчийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагч, улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч /цаашид "улсын байцаагч" гэх/ оюуны өмчийн хяналтын чиглэлээр Төрийн хяналт шалгалтын тухай, Захиргааны хариуцлагын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид заасан нийтлэг бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

30.5.Улсын байцаагч хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ бусдын нөлөөнд үл автан гагцхүү хууль тогтоомж болон түүнд нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн бусад актыг удирдлага болгон ажиллана.

30.6.Улсын байцаагч хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд иргэн, хуулийн этгээд, албан тушаалтан хөндлөнгөөс оролцох, нөлөөлөхийг хориглоно.

30.7.Улсын байцаагчийн хууль тогтоомжоор олгосон бүрэн эрхэд хамаарах аливаа асуудлаар бусад этгээд шийдвэр гаргахыг хориглоно.

/Энэ зүйлийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

31 дүгээр зүйл.Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Хэвлэх

31.1.Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь дээд боловсролтой, оюуны өмчийн салбарт гурваас доошгүй жил ажилласан, 25 насанд хүрсэн, Монгол Улсад байнга оршин суудаг Монгол Улсын иргэн, эсхүл Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдан, үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд байна.

31.2.Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд заасан журмын дагуу тусгай зөвшөөрөл авна.

31.3.Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн ажиллах журмыг төрийн захиргааны байгууллага батална.

/Энэ зүйлийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТ, МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ

32 дугаар зүйл.Гомдол хүсэлт, маргааныг шийдвэрлэх

Хэвлэх

32.1.Төрийн захиргааны байгууллагын дэргэд барааны тэмдэг, газар зүйн заалттай холбоотой дор дурдсан гомдол, хүсэлтийг хянан шийдвэрлэх эрх бүхий Маргаан шийдвэрлэх комисс ажиллана:

32.1.1.энэ хуулийн 7, 8, 23, 24 дүгээр зүйлд заасан үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан мэдүүлэг гаргагчийн гомдол;

32.1.2.бүртгэгдсэн барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын бүртгэлийг энэ хуулийн 33.1.1-д заасан үндэслэлээр хүчингүй болгуулах тухай хүсэлт;

32.1.3.бүртгэгдсэн барааны тэмдгийн бүртгэлийг энэ хуулийн 33.1.2, 33.1.3-т заасан үндэслэлээр хүчингүй болгуулах тухай хүсэлт;

/Энэ заалтад 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

32.1.4.тухайн барааны тэмдэг нь нийтэд түгээмэл болсон барааны тэмдэг мөн эсэхийг хүлээн зөвшөөрүүлэх тухай хүсэлт.

32.2.Энэ хуулийн 32.1.1-д заасан гомдлыг мэдүүлэг гаргагч мэдэгдэл хүлээж авснаас хойш 30 хоногийн дотор Маргаан шийдвэрлэх комисст гаргана.

32.3.Энэ хуулийн 32.1.2, 32.1.3-т заасан хүсэлтийг бүртгэгдсэн барааны тэмдэг, газар зүйн заалт энэ хуулийн 3.1.14-т заасан албан ёсны тогтмол хэвлэлд хэвлэгдсэнээс хойш нэг жилийн дотор Маргаан шийдвэрлэх комисст гаргана.

32.4.Маргаан шийдвэрлэх комисс нь энэ хуулийн 32.1-д заасан гомдол, хүсэлтийг хүлээж авснаас хойш зургаан сарын дотор хянан шийдвэрлэж энэ тухай гомдол, хүсэлт гаргагчид бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

32.5.Маргаан шийдвэрлэх комиссын гаргасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл гомдол, хүсэлт гаргагч гомдлоо шүүхэд гаргах эрхтэй.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

32.6.Маргаан шийдвэрлэх комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

33 дугаар зүйл.Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын бүртгэлийг хүчингүй болгох

Хэвлэх

33.1.Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын бүртгэлийг дараахь үндэслэлээр хүчингүй болгоно:

33.1.1.барааны тэмдэг, газар зүйн заалтыг энэ хуулийн 5, 20 дугаар зүйлийг зөрчиж бүртгэсэн бол;

33.1.2.барааны тэмдэг нь Парисын конвенцийн гишүүн аль нэг улсад тухайн барааны тэмдгийн хувьд онцгой эрх эзэмшигч этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр түүний төлөөлөгч, эсхүл бараа, бүтээгдэхүүнийг борлуулагч этгээдийн нэр дээр бүртгэгдсэн бол.

33.1.3.барааны тэмдэг эзэмшигч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр барааны тэмдгийг таван жилийн турш ашиглаагүй бол тухайн ашиглаагүй бараа, үйлчилгээний төрөл, ангиллын хувьд.

/Энэ заалтыг 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

33.2.Сонирхогч этгээд энэ хуулийн 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3-т заасан үндэслэлээр бүртгэгдсэн барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын бүртгэлийг хүчингүй болгуулах хүсэлтийг Маргаан шийдвэрлэх комисст гаргана.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

33.3.Маргаан шийдвэрлэх комисс нь үндэслэлтэй гэж үзвэл бүртгэгдсэн барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын бүртгэлийг хүчингүй болгох тухай шийдвэр гаргаж, энэ тухай төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэнэ.

33.4.Төрийн захиргааны байгууллага дараахь тохиолдолд өмнө бүртгэсэн барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын бүртгэлийг тухайн эзэмшигч, хэрэглэгчийн хувьд хүчингүй болсонд тооцно:

33.4.1.барааны тэмдгийн гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаа дууссанаас хойш зургаан сарын дотор хугацаа сунгуулах тухай хүсэлт гаргаагүй;

33.4.2.барааны тэмдэг эзэмшигч, газар зүйн заалт хэрэглэгч нь бүртгэгдсэн барааны тэмдгийг эзэмших, газар зүйн заалтыг хэрэглэх эрхээсээ татгалзсан тухай бичгээр, эсхүл Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 18.2-т заасан систем, албаны цахим шуудангаар дамжуулан цахим хэлбэрээр мэдэгдсэн;

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

33.4.3.барааны тэмдэг эзэмшигч, газар зүйн заалт хэрэглэгч хуулийн этгээд татан буугдсан бөгөөд уг барааны тэмдгийг эзэмших эрхийг өөр этгээдэд шилжүүлээгүй буюу барааны тэмдгийг лицензийн гэрээгээр ашиглуулаагүй.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

33.5.Төрийн захиргааны байгууллага нь барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын бүртгэлийг хүчингүй болгосон тухай энэ хуулийн 3.1.14-т заасан албан ёсны тогтмол хэвлэлээр нийтэд мэдээлнэ.

34 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

34.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

34.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

June 10, 2010          Ulaanbaatar

ON TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

/Revised edition/

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law shall be to regulate relations in connection with ensuring the legal guarantees for trademarks and service marks (hereinafter referred to as trademarks) and geographical indications, protecting the rights and legitimate interests of their owners and users, and the ownership, use and disposal of trademarks and the use of geographical indications.

Article 2.Legislation on Trademarks and Geographical Indications

2.1.The legislation on trademarks and geographical indications shall consist of the Constitution of Mongolia, the Civil Code of Mongolia, Law on Intellectual Property of Mongolia, this Law and other legislative acts enacted in conformity with them.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

2.2.If an international treaty to which Mongolia is party provides otherwise than  this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions of the legal terms in this Law

3.1.For the purposes of this Law the following terms shall have the following meanings:

3.1.1."Trademark" means distinctive expression used by a natural or a legal person in order to distinguish the goods or services from those of others;

3.1.2."Collective mark" means a trademark used by members of the legal person established voluntarily by manufacturers and service providers under the associated control of such legal person;

/This subparagraph was modified by the law as of May 6, 2021/

3.1.3."Certification mark" means a trademark to be used by others, when authorized organization certifies quality, method of production and other characteristics of certain goods or services;

3.1.4."Geographical indication" means the geographical definition of a country, region or locality where the goods or products originated therein with a given quality, reputation or other characteristics that are identified by factors of nature and climatic condition or people's custom of given territory; 

/This subparagraph was amended by the law as of May 6, 2021/

3.1.5."Registered trademark or geographical indication" means a trademark or geographical indication which is registered in State register according to procedures laid down by the law;

3.1.6."Certificate" means a document issued by the State which attests the rights of a registered trademark owner or a user of a registered geographical indication;

3.1.7."Owner of a trademark" means a person who has obtained the right to own of a registered trademark according to procedures laid down by the law;

3.1.8."User of a geographical indication" means a person who has obtained the right to use a geographical indication according to procedures laid down by the law for his/her own goods and products;                            

3.1.9."Application" means a request for registration of a trademark or a geographical indication and other relevant documents required by the law which are filed with the state administrative authority in charge of intellectual property matters by a natural person or a legal person;

3.1.10."Formality check of the application" means procedures of the state administrative authority in charge of intellectual property matters, to check whether it complies with the requirements provided for in Articles 6 and 21 of this Law;

3.1.11."Examination" means procedures of the state administrative authority in charge of intellectual property matters to find out and to make decision whether the given trademark and/or geographical indication complies with requirements provided in Articles 5 and 20 of this Law;

3.1.12."License agreement" means a written agreement made with another person by the owner of a trademark to use the registered trademark;

3.1.13."well-known trademark" means a trademark that has become well known in in the relevant sector of Mongolia regardless whether the trademark is registered or not;

3.1.14."Official Periodical" means a term as defined in Article 3.1.4 of the Law on Intellectual Property;

/This subparagraph was modified by the law as of May 6, 2021/

3.1.15."Filing date" means the date on which is specified in Articles 7.2, 11.2, and 23.2 of this Law;

3.1.16."Priority date" means the date on which a trademark application is filed for registration in any country a party to the Paris Convention or a Member of the World Trade Organization before application filing date or the date which is specified in Article 11 of the Paris Convention;

  /This subparagraph was amended by the law as of May 6, 2021/

3.1.17."Goods and services classification" means the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, established by the Nice Agreement of June 15, 1957;

3.1.18."International registration of trademarks" means a registration effected by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization under the provisions of the Madrid Agreement and the Madrid Protocol;

3.1.19."Paris Convention" means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, concluded on March 20, 1883, as revised and amended;

3.1.20."Madrid Agreement" means the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, concluded on April 14, 1891, as revised and amended;

3.1.21."Madrid Protocol" means the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, adopted on June 27, 1989;

3.1.22."Common Regulation" means the Implementing Regulations of the Madrid Agreement and Madrid Protocol.              

CHAPTER TWO

PROTECTION OF TRADEMARK RIGHTS

Article 4.Representation of the trademark

4.1.Trademarks may be expressed in words, figures, letters, numerals, three-dimensional configurations, colors, combination of the colors, sounds, scents or any combinations thereof.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

Article 5.Requirements for Registering a Trademark

5.1.Following which do not have devoid of distinctive character shall not constitute a trademark:

5.1.1.In case of only letters or numerals, common geometrical shapes, generally known terms and names;

5.1.2.names determining the goods or services, words or figures indicating the quantity, size, weight, quality, purpose, price, or name of the place, geographical name and its abbreviation, location in the map, time or method of manufacturing;

/This subparagraph was amended by the law as of May 6, 2021/

5.1.3.Undistinguishable shapes or figures of goods and their packaging;

5.1.4.in case of only reproductions of names or representations of Mongolian historical and cultural monuments;

5.1.5.in case of only reproductions of the names, pseudonyms, portraits or pictures of historical persons of Mongolia or suggested names directly related thereto.

5.2.The following shall not be registered as trademark:

5.2.1.denominations that consist of, or identical with, or similar to, the names, their abbreviations, the national emblems, flags or State symbols of Mongolia or member countries of the Paris Convention and the World Trade Organization, or the full or abbreviated names or official emblems, of Mongolian State bodies, legal entities that exercise state functions on the basis of law or agreement, or Intergovernmental international organizations without the authorization of the competent authorities, organizations, and of that country;

/This subparagraph was amended by the law as of May 6, 2021/

5.2.2.reproductions that consist of the full names or pseudonyms, portraits, pictures of Mongolian famous persons without the consent of those persons or their heirs;

/This subparagraph was amended by the law as of May 6, 2021/

5.2.3.signs identical with, or similar to the Mongolian State decorations, medals or other awards, or to official signs and hallmarks indicating control and warranty;

5.2.4.indications, the content of which is contrary to public order or morality;

5.2.5.indications liable to deceive or mislead consumers as to the nature, quality, geographical origin or other characteristics of the goods or services.

5.2.6.it is identical with a trademark registered or applied for registration in Mongolia in respect of identical goods or services;

5.2.7.it is identical with, or similar to, a trademark registered or applied for registration in Mongolia in respect of similar goods or services where its use would result in a likelihood of confusion on the part of consumers;

5.2.8.it is identical with, or similar to, a trademark which has become well-known among the public, regardless of the nature of the goods or services and where the use would result in a likelihood of confusion on the part of consumers, take unfair advantage of, gain profits from, cause damages, or be detrimental to, the repute of the well-known trademark;

5.2.9.it would conflict definitely with a famous copyright and related rights or industrial property right in Mongolia;

/This subparagraph was amended by the law as of May 6, 2021/

5.2.10.it is identical with, or similar to, a geographical indication registered in Mongolia where its use would result in a likelihood of confusion on the part of consumers in respect of origin of goods;

/This subparagraph was added by the law as of May 6, 2021/

5.2.11.the trademark was filed to register with purpose for taking unfair advantage of;

/This subparagraph was added by the law as of May 6, 2021/

5.3.When the elements provided in Article 5.1, 5.2.1 of this Law do not compound majority part of the trademark, the trademark may be registered without protecting the given words or figures.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

5.4.The State Administrative Authority in Charge of Intellectual Property Matters (hereinafter referred to as The State Administrative Authority) shall approve Rules of Identification of Mongolian historical, famous persons and Filing of trademark application and conducting examination specified in Articles 5.1.5 and 5.2.2 of this Law.

5.5.The State Administrative Authority shall approve the list of Well-known trademarks provided in Article 3.1.13 of this Law and shall publish in Official periodical provided in Article 3.1.14 of this Law.

5.6.The State Administrative Authority shall determine criteria determining whether the trademark is identical or similar as stated in this Law.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

Article 6.Filing of Trademark Application

6.1.A trademark application (hereinafter referred to as application) shall be filed in Mongolian with the State Administrative Authority by a natural or a legal person wishing to register the trademark via paper or electronic form.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

6.2.Trademark application shall be filed by the applicant or by the intellectual property agent.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

6.3.One trademark application shall be related to one trademark.

6.4.The trademark application shall contain the followings:

6.4.1.An application according to form approved by the State Administrative Authority;

6.4.2.Duty or Fee Payment Receipt which is paid in compliance with Article 9.4 of this law and documents in compliance with Article 6.6 of this Law.

/This subparagraph was amended by the law as of May 6, 2021/

6.5.The application provided in Article 6.4.1 of this Law shall indicate followings:

6.5.1.a request for registration of the trademark;

6.5.2.the applicant's surname, given name, address, nationality, name of the country permanently residing or operating his/her activities, the date of filing of the application and signature where the applicant is a natural person;

6.5.3.the official designation, the legal nature, address, the name of a state of establishment and/or conducting its operation, a signature of a competent official, seal or stamp, where the applicant is a legal person;

6.5.4.the surname, given name, address, and a signature of the intellectual property agent where the applicant represented by the intellectual property agent;

6.5.5.a declaration claiming the priority where the applicant wishes to claim the priority date;

/This subparagraph was amended by the law as of May 6, 2021/

 6.5.6.a reproduction of applied trademark for registration;    

6.5.7.a description of the trademark;

6.5.8.a statement of the trademark representation;

6.5.9.where the trademark is collective mark, a statement to that effect;

6.5.10.where the trademark is certification mark, a statement to that effect;

6.5.11.a transliteration of the mark into Cyrillic characters, or where it is in a foreign language, a translation thereof where the trademark is expressed in characters other than Cyrillic;

6.5.12.Classifications of the goods and services pertaining to the trademark or list of the goods and services.

6.6.Followings shall be accompanied with Trademark application:

6.6.1.regulations governing the use of collective mark, names of the authorized person entitled the use thereof where the applicant wishes to register the trademark as a collective mark;

6.6.2.regulations governing of the use of certification mark, evidence to the effect that an organization is certified organization where the applicant wishes to register the trademark as a certification mark;

6.6.3.certified copy of the application the priority of which is claimed, or related evidence where the applicant wishes to claim the priority date,

/This subparagraph was amended by the law as of May 6, 2021/

6.6.4.the power of attorney where the applicant represents by the intellectual property agent.

6.7.When two or more entities are using identical trademark for similar goods or services, it shall protect the rights to own of who has first applied for registration. 

Article 7.Formality check of Trademark application and according a filing date

7.1.The State Administrative Authority shall make formality check within 10 working days from the date of receipt of given trademark application.

7.2.Where the State Administrative Authority finds that application meets requirements of formality check, the filing date of the application shall be accorded as of the date of its receipt and shall notify it in writing to the applicant.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

7.3.Where the State Administrative Authority finds that application does not meet requirements of formality check, it shall notify in written to the applicant, and applicant shall make and submit necessary corrections within 20 days of receipt of such notification.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

7.4.Where the corrections are submitted by the applicant within the time limit referred to Article 7.3 of this Law, the State Administrative Authority shall consider/accord the filing date as of the date of initial receipt of the application and shall notify it in writing to the applicant.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

7.5.Where the relevant corrections failed to be submitted by the applicant within the time limit referred to Article 7.3 of this Law, the State Administrative Authority shall consider that applicant rejected his/her application and notify about it to the applicant in written.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

7.6.The items referred to Articles 6.6.1, 6.6.2, and 6.6.4 of this Law shall be submitted to the State Administrative Authority within 2 months from the filing date of the application.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

7.7.The items referred to Article 6.6.3 of this Law shall be submitted to the State Administrative Authority within 3 months from the filing date of the application. .

/This paragraph was modified by the law as of May 6, 2021/

7.8.Where the documents referred to Articles 6.6.1, 6.6.2, and 6.6.4 of this Law failed to be submitted by the applicant within the time limit referred to Article 7.3 of this Law, the State Administrative Authority shall consider that applicant rejected his/her application and notify about it to the applicant.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

7.9.Where the document referred to the Article 6.6.3 of this Law failed to be submitted within the time limit referred to Article 7.7 of this Law, the State Administrative Authority shall consider the priority date right has not been requested.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

7.10.After making the formality check of the trademark application and according the filing date, the State Administrative Authority shall publish reproduction and bibliographic data of the trademark in the Official periodical prescribed in Article 3.1.14 of this Law.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

7.11.The State Administrative Authority shall submit notifications stated in the Articles 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, and 7.8 of this Law in paper or electronic form.

 /This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

Article 8.Examination of Trademark Applications

8.1.The State Administrative Authority shall examine whether the trademark could be meet requirements provided for Article 5 of this Law and issue an examination report after formality check and following the accorded a filing date of trademark in compliance with Article 7 of this Law.

8.2.The State Administrative Authority shall examine within 9 months from the filing date of the application; if necessary, this period may be extended up to 6 months.

8.3.Where the State Administrative Authority finds that a trademark meets the requirements provided for in Article 5 of this Law, it shall issue an examination report and make decision to register in State trademark register based on the report.

8.4.Where the State Administrative Authority finds that a trademark does not meet the requirements provided in Article 5 of this Law, it shall issue an examination report on it and make provisional decision to refuse the registration of the trademark based on the report, and notify it to the applicant in written.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

8.5.Where the applicant disagree the decision referred to Article 8.4 of this Law, reasoned response shall be submitted to the State Administrative Authority within three months from the date of receipt of the corresponding decision. If the applicant has the reasonable excuse, he/she may request to extend this period up to 3 months, and in this case the service fee shall be discharged.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

8.6.The State Administrative Authority shall make final decision to register a trademark within three months from the date of receipt of the response referred to Article 8.5 of this Law.

8.7.Where the applicant failed to submit the response referred to Article 8.5 of this Law within the prescribed term, the State Administrative Authority shall make final decision to refuse the registration of the trademark and notify it to the applicant in writing.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

8.8.The applicant may, in the course of examination, make any changes to the application except a modification of the trademark; however, new application must be filed if the goods or services classification is added to the application of the trademark.

8.9.The applicant may, in the course of examination, divide the application related to more than one classification of goods or services and file separate trademark applications.

8.10.The interested party may file an opposition against trademark application published according to Article 7.10 of this Law within 3 months from the filing date.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

8.11.The person who filed an opposition may request to extend the period specified in Article 8.10 of this Law up to 2 months, in which case service fee shall be paid.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

8.12.The applicant shall submit the responses and opposition specified in Articles 8.5 and 8.10 of this Law to the State Administrative Authority by him/herself or through an intellectual property agent specified in Article 16.2 of the Law on Intellectual Property.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

8.13.The State Administrative Authority shall deliver the notification to the applicant specified in Articles 8.4 and 8.7 of this Law in paper or electronic form.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

Article 9.Registration and Publication of Trademarks

9.1.The State Administrative Authority shall record the trademark in the State Trademark Register, and issue a certificate where the decision has been taken to register the trademark.

9.2.The State Trademark Register shall contain state registration number, application registration number, and surname, given name of the natural person, the official designation of a legal person, address, and country name of the owner of the trademark, reproduction of the trademark, a list of the goods and/or services pertaining to the trademark, grouped according to the International Classification, the filing date, priority date, period of validity of the registration, and non-protected words and figures.

9.3.A trademark registration shall be valid for a period of 10 years following the filing date and may be renewed by 10-year period at the request of the owner.

9.4.Duties under a tariff prescribed by the law as of Mongolia on State Stamp Duties and service fee shall be payable for the issue of trademark certificate and renewal of the period of validity of the registration.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

9.5.The State Administrative Authority shall publish the reproduction and bibliographic data of the trademark in the Official periodical prescribed in Article 3.1.14 of this Law.

9.6.Registered trademark shall be applicable only for owners and goods, services specified in the State Register.

/This paragraph was modified by the law as of May 6, 2021/

Article 10.Record the changes in the State registration of trademark

10.1.State trademark registration shall be recorded following changes at the request of the owner.

10.1.1.Renewal of the period of validity of the registration;

10.1.2.Change in the name or address of the trademark owner;

10.1.3.Transfer of the trademark owner's rights;

10.1.4.Limitation to classification and list of the goods and services.

10.2.The request for renewal of the period of validity of the registration may be submitted to the State Administrative Authority during the last year of validity of the registration or within 6 months as a grace period after the expiry date of validity of the registration.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

10.3.No changes in the trademark or extension in the list of goods or services shall be made on the renewal of the period of validity of the registration.

10.4.Where the name or address changes and the right of the owner of a trademark transfers, the State Administrative Authority must be notified in writing within 6 months after the day the change occurs; the relevant changes shall be recorded in the State Register.

10.5.If any change in State registration, the State Administrative Authority shall publish it in the Official Periodical referred to Article 3.1.14 of this Law.

10.6.The service fee shall be paid when filing a request for extension of the period or making registration amendments to the state registration in accordance with Articles 10.2 and 10.4 of this Law.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

Article 11.Proceedings related to International registration of trademarks

11.1.The Article 8 and 9.5 of this Law shall be applicable for trademark registration and examination designating Mongolia by international trademark application.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

11.2.The filing date of the trademark application designating Mongolia by international trademark application shall be accorded as of the date of the international registration or of the date of the request for territorial extension of the registration.

11.3.Any Mongolian natural or legal person or any person with permanent residence or who is engaged in the manufacturing of goods or the provision of services in Mongolia who has applied for or registered the trademark in compliance with the procedure laid down in this Law, wishing to register the trademark in the member countries of Madrid Agreement and Protocol, shall file the international trademark application him/herself or by intellectual property agent to the International Bureau.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

11.4.The State Administrative Authority is Receiving Office for an application referred to Article 11.3 of this Law.

11.5.Filing the international trademark application shall follow provision of the Common Regulations of the Madrid Agreement and the Madrid Protocol.

11.6.Request for renewal of the international trademark registration, transfer of the trademark owner's rights, cancellation or territorial extension shall be submitted to the International Bureau through the State Administrative Authority.

11.7.International trademark registration fees shall be paid by the applicant to the International Bureau in compliance with the Common Regulations.

11.8.Any decision in respect to the trademark filed with designating Mongolia by international trademark application shall be notified to the International Bureau.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

11.9.The opposition stipulated in Article 8.10 of this Law for the international trademark application, may be filed within 5 months from the date of the international publication.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

11.10.The State Administrative Authority shall review and certify the request specified in Articles 11.3 and 11.6 of this Law.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

11.11.The service fee shall be paid for reviewing and certifying the request specified in 11.3 and 11.6 of this Law.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

11.12.The applicant shall submit the opposition specified in Article 11.9 of this Law, to the State Administrative Authority by him/herself or through the intellectual property agent specified in Article 16.2 of the Law on Intellectual Property.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

CHAPTER THREE

EXCLUSIVE RIGHT OF TRADEMARK OWNER

Article 12.Exclusive right of trademark owner

12.1.The exclusive rights of a trademark holder shall be arisen on the registration of the trademark in State Register.

12.2.The exclusive rights of the trademark owner shall be exercised within the registered form and scope of the list of the registered goods or services.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

12.3.The trademark owner shall have the following exclusive rights in respect of the trademark:

12.3.1.to own registered trademark;

12.3.2.to permit others the use of registered trademark;

12.3.3.to transfer registered trademark to others;

12.3.4.where the registered trademark is used by others without permission/consent, to request to discontinue the use of a mark;

12.3.5.to request to discontinue the use of a trademark by others which is identical with or similar to the registered trademark where its use would result in a likelihood of confusion on the part of consumers;

/This subparagraph was amended by the law as of May 6, 2021/

12.3.6.to claim compensation from guilty person for damages caused by actions referred to Articles 12.3.4, 12.3.5 of this Law.

12.4.An exclusive right specified in Article 12.3.5 of this law shall not affect the rights of the person who fairly used the identical trademark as the trademark in the territory of Mongolia for the identical goods and services before the filing date of the registered trademark.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

Article 13.Use of Trademark

13.1.The following cases shall be considered to use of a trademark:

13.1.1.If using the trademark on the goods, packaging or containers thereof, or in services;

13.1.2.if supplying, offering for sale the goods or stocking them for such purposes, or offering services under the trademark;

13.1.3.if importing or exporting the goods bearing the trademark;

13.1.4.if using the trademark in correspondence, prospectus or other documents and in advertising or in Internet;

13.2.The trademark owner may use a circled Latin letter R alongside the trademark to show that the trademark is registered.

13.3.The intellectual property valuation of trademark can be used in property approval, pledge, investment, issue of stock, privatization, auction, equity fund and insurance.          

/This paragraph was invalidated by the law as of May 6, 2021/

13.4.Any contract is concluded for the purpose of Article 13.3 of this Law, the contract shall be registered to the State Administrative Authority.

/This paragraph was invalidated by the law as of May 6, 2021/

Article 14.Use of Collective mark

14.1.The owner of a collective mark shall be a legal person founded by manufacturers and service providers voluntarily with function to set up associated control on the usage of the collective marks and its members shall have a right to use the collective mark under the associated control.

/This paragraph was modified by the law as of May 6, 2021/

14.2.The owner and user of a collective mark shall be entitled to take preventive measures against unlawful use of the mark.

14.3.The owner and user of a collective mark shall be entitled to claim compensation from guilty person for the damage caused by unlawful use of the collective mark or a mark similar thereto.

Article 15.Use of Certification mark

15.1.The owner of a certification mark shall be a certification organization which attests specific characteristics of the goods or services, while natural or legal persons authorized thereby shall be entitled to use the certification mark.

15.2.The person authorized to use a certification mark shall be entitled to take preventive measures against unlawful use of the mark with the permission of the owner of the mark.

15.3.The owner of a certification mark shall, on behalf of a person authorized to use the mark, be entitled to claim compensation for the damage caused by unlawful use of the certification mark or a mark similar thereto by others.

15.4.For the certification mark which consists of a geographical indication and attests an origin of the goods, the provisions of this Law relating to geographical indications shall be applicable.

/This paragraph was invalidated by the law as of May 6, 2021/

Article 16.Transfer of Trademark Owner's Rights

16.1.A trademark owner may transfer the right to own a trademark to others by means of a written agreement with respect of all or some of the goods or services related to registered trademark.

16.2.The agreement transferring the right to own the trademark shall be recorded with the State Administrative Authority, and the transfer of rights shall be effective upon recordation of relevant changes in State Trademark Register. A citizen of Mongolia and a legal person registered in Mongolia shall have paid the relevant tax if required by law.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

16.3.The State Administrative Authority shall inform the public the transfer of right of the trademark by the Official Periodical referred to Article 3.1.14 of this Law.

Article 17.Permit to use the trademark by others

17.1.A trademark owner may, under a licensing agreement, permit to use other person to use the trademark with respect to all or some of the goods or services for which it is registered.                                

17.2.License agreement shall be done in written and it will be effective after signed by two parties and registered in the State Administrative Authority.

17.3.Duties under a tariff prescribed by the law as of Mongolia on State Stamp Duties and service fee shall be payable for the recordation of the license agreement.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

17.4.The State Administrative Authority shall inform to the public the information on the registered license agreement by the Official Periodical referred to Article 3.1.14 of this Law.

Article 18.Termination of Trademark Owner's Rights

18.1.The right to own the trademark shall be terminated on the following grounds:

18.1.1.where the period of validity of the registration is expired or the request for renewal of trademark registration has not been submitted within time limit referred to Article 10.2 of this Law;

18.1.2.liquidation of the legal entity which owns the trademark where there is no transfer to others;

18.1.3.where a trademark owner is submitted a request for cancellation of the registration of the trademark;

18.1.4.other grounds laid down in the law.

18.2.When trademark owner's right is terminated, the State Administrative Authority shall inform it to the public by the Official Periodical referred to Article 3.1.14 of this Law. 

CHAPTER FOUR

PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATION

Article 19.Geographical indications representation

19.1.Geographical indications may be expressed in solely geographical name of a locality that identifies a good as originating therein or combination of name of the goods.  

Article 20.Geographical Indications and Requirements Related Thereto

20.1.An indication that does not fall into the definition provided for in Article 3.1.4 of this Law shall not be considered as a geographical indication.

20.2.A generic name in the territory of Mongolia to denote goods of a certain kind, shall not be registered as a geographical indication.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

Article 21.Filing of Applications of geographical indications

21.1.Organization or association or union of unified manufacturers of products related to geographical indication which has a request to register a geographical indication shall supply written or electronic form of the application of geographical indication under the basis of legal rights representing the manufacturer in accordance with regulation approved by State Administrative Authority.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

21.2.Geographical indication application shall be filed by the applicant him/herself or by the intellectual property agent.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

21.3.One Geographical Indication application shall be related to one Geographical Indication.

21.4.A geographical indication application shall contain the followings:

21.4.1.An application according to form approved by the State Administrative Authority;

21.4.2.Duty and service fee payment receipt which are paid in compliance with Article 25.4 of this Law.

/This subparagraph was amended by the law as of May 6, 2021/

21.5.The application shall be specified the followings:

21.5.1.a request for registration of the geographical indication;

21.5.2.the official designation, address, the name of a state of establishment, the name of the state operating its activities, the legal nature of the applicant, and a signature of an competent official, seal, and stamp;

21.5.3.where the applicant is represented by the intellectual property agent, the surname, given name, address and a signature of that agent;

21.5.4.Applied geographical indication for registration;  

21.5.5.the geographical locality of the place;

21.5.6.where the geographical indication is expressed in characters other than Cyrillic, a transliteration of the geographical indication into Cyrillic characters, or where it is in a foreign language, a translation thereof;

21.5.7.Classifications of the goods and services pertaining to the geographical indication or list of the goods and services;

21.5.8.description about how given quality, reputation and other characteristics of the goods associated with natural and climatic condition and inherent human factors of particular geographical environment.

21.6.The application for a geographical indication shall be accompanied the followings:

21.6.1.Document issued by the Authorized organization certifying/confirming that the production activity is carried on in the geographical locality concerned;

21.6.2.Conclusion issued by the Authorized organization certifying/confirming that how given quality, reputation and other characteristics of the goods associated with natural and climatic condition and inherent human factors of particular geographical environment;                                

21.6.3.Where foreign Geographical Indication is filed for registration, document certifying that where the geographical indication is protected in home country;

21.6.4.Power of attorney, if the application is filed by the intellectual property agent;

21.6.5.Description of goods and products bearing the geographical indication.

/This subparagraph was added by the law as of May 6, 2021/

Article 22.Description of the goods bearing the geographical indication and its quality control

22.1.The goods bearing the geographical indication shall be defined the following features.

22.1.1.Information on how the quality and specific characteristics of the goods are connected with such geographical place;

22.1.2.Description of the goods related to the geographical indication shall be contained chemical, physical, microbiological, and structural characteristics;

22.1.3.It shall indicate definitely the geographical area related to the Geographical Indication;

22.1.4.Description and information on how the given goods are produced in connection with origin, natural and human factors, and features of geographical environment;

22.1.5.Description of the organization which conduct internal and external quality control which determines that such goods related to the geographical indication contains characteristics of given geographical indication.

22.2.The internal quality control of goods with geographical indications specified in Article 22.1.5 of this Law shall be carried out by the organization or association or union that use the geographical indications.

22.3.The external quality control of goods with geographical indications specified in Article 22.1.5 of this Law shall be carried out by the quality control laboratories and competent organizations entitled to conduct quality control of aimags and capital city.

22.4.If the result of the quality control of the goods with geographical indications meet the requirements determined in the conclusion stipulated in Article 21.6.2 of this Law, such goods and products shall be deemed as the goods and products with geographical indication.

/This Article was modified by the law as of May 6, 2021/

Article 23.Conducting the formality check of geographical indication application and according the filing date

23.1.The State Administrative Authority shall conduct formality check within 10 working days from the date of receipt of given geographical indication application.

23.2.Where the State Administrative Authority finds that the geographical indication application meets requirements of formality check, it shall be accorded the filing date as of the date of receipt and shall notify it in writing to the applicant.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

23.3.Where the State Administrative Authority finds that the geographical indication application does not meet requirements of formality check, it shall notify in writing to the applicant and the applicant shall make and submit necessary corrections within 10 days of receipt of such notification.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

23.4.Where the corrections are submitted by the applicant within the time limit referred to Article 23.3 of this Law, the State Administrative Authority shall consider/accord the filing date as of the date of initial receipt of the application and shall notify it in writing to the applicant.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

23.5. Where the corrections failed to be submitted by the applicant within the time limit referred to Article 23.3 of this Law, the State Administrative Authority shall consider that the applicant rejected his/her application and notify about it to the applicant.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

23.6.The items referred to Article 21.6 of this Law shall be submitted to the State Administrative Authority within 2 months from the filing date of the application.

23.7.Where the items referred to Article 21.6 of this Law failed to be submitted within the time limit referred to Article 23.6 of this Law, the State Administrative Authority shall consider that the applicant rejected his/her application and notify about it to the applicant.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

23.8.The State Administrative Authority shall submit notifications stated in the Articles 23.2, 23.4, 23.5, and 23.7 of this Law in paper or electronic form.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

Article 24.Examination of Geographical Indication Application

24.1.Following the accorded a filing date and formality check in compliance with Article 23 of this Law, the State Administrative Authority shall examine whether the geographical indication could be met requirements provided for Article 20 of this Law and issue an examination report. 

24.2.The State Administrative Authority shall examine within 9 months from the filing date of the application; if necessary, this period may be extended up to 9 months.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

24.3.Where the State Administrative Authority finds that a geographical indication meets the requirements provided for in Article 20 of this Law, it shall issue an examination report and make decision to register the geographical indication in State register based on the report.

24.4.Where the State Administrative Authority finds that a geographical indication does not meet the requirements provided for in Article 20 of this Law, it shall issue an examination report on it and make provisional decision to refuse the registration of the geographical indication based on the report, and notify it to the applicant in written.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

24.5.Where the applicant disagrees, the decision referred to Article 24.4 of this Law, a reasoned response shall be submitted to the State Administrative Authority within three months from the date of receipt of the corresponding decision.

24.6.The State Administrative Authority shall make final decision to register a geographical indication within three months from the date of receipt of the response referred to Article 24.5 of this Law.

24.7.Where the applicant failed to submit the response referred to Article 24.5 of this Law within the prescribed term, the State Administrative Authority shall make final decision to refuse the registration of the geographical indication and notify it to the applicant in writing.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

24.8.The applicant may, in the course of examination, make any changes to the application except a modification of the geographical indication.

24.9.The State Administrative Authority shall submit the notifications specified in Articles 24.4 and 24.7 of this Law to the applicant in paper or electronic form.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

Article 25.Registration, Publication of the Geographical Indication and Making amendments to the Geographical Indication        

/The title of this Article was amended by the law as of May 6, 2021/

25.1.Where the decision has been taken to register the geographical indication, the State Administrative Authority shall record the geographical indication in the State Register of Geographical indication, and issue a certificate.

25.2.The State Register of Geographical indication shall contain data on the state registration number, application registration number of given geographical indication, official designation of a legal person, address, country name, reproduction of the geographical indication, name of the goods and products pertaining to the geographical indication, grouped according to the International Classification, and the filing date.

25.3.A registration of geographical indication shall be valid beginning from the filing date and shall be unlimited in respect of the time.

25.4.Duties under a tariff prescribed by the law as of Mongolia on State Stamp Duties and service fee shall be payable for the issue of the geographical indication certificate.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

25.5.The State Administrative Authority shall publish the reproduction and bibliographic data of the Geographical indication in the Official periodical prescribed in Article 3.1.14 of this Law for informing to the public.

25.6.The following changes can be made to the State Register of the Geographical Indication at the request by the used of the geographical indication:

25.6.1.change on the name of the geographical indication user;

25.6.2.change on the address of the geographical indication user.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

25.7.The geographical indication user shall submit the written notification on the change of the name and address to the State Administrative Authority within 6 months from the date of such change and register it in the State registration.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

25.8.Service fee shall be paid for making the changes specified in Article 25.6 of this Law.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

25.9.The State Administrative Authority shall publish the change in the state registration in the Official Periodical specified in Article 3.1.14 of this Law.

/This paragraph was added by the law as of May 6, 2021/

CHAPTER FIVE

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF USERS OF GEOGRAPHICAL INDICATION

Article 26.Rights and obligations of users of geographical indication

26.1.The rights of users of geographical indication shall be arisen on the registration of the geographical indication in State Register.

26.2.The rights of users of geographical indication shall be exercised within the scope of registered goods and products.

26.3.The user of a geographical indication shall have the following rights in respect of the geographical indication:

26.3.1.to use geographical indication for the goods;

26.3.2.to request to discontinue that act where the registered geographical indication is used by others in respect to goods not manufactured in the locality indicated;

26.3.3.to request to discontinue that act where the registered geographical indication is used by others in respect to similar goods and therefore takes unfair advantage of, or is detrimental to, the repute of the geographical indication,

26.3.4.to request to discontinue that act where using geographical indication in a translated form, or accompanied term such as "typical", "stylish" "structural" and "similar" although origin of goods is correctly designated when the registered geographical indication is used by others:

26.3.5.to claim compensation for damages caused by actions/act referred to Articles 26.3.1-26.3.4 of this Law.

26.4.User of geographical indication shall bear responsibility to keep quality, reputation and other features of the given goods in accordance with conclusion referred to Article 21.6.2 of this Law.

26.5.Internal or external control on quality shall be done for the purpose of determining whether the goods with geographical indication is covering the given features of geographical indication.

/This paragraph was invalidated by the law as of May 6, 2021/

26.6.Internal quality control of goods with geographical indication shall be done by organization of any union or association, users of geographical indication.

/This paragraph was invalidated by the law as of May 6, 2021/

26.7.External quality control of goods with geographical indication shall be done by quality control laboratory of aimag or capital city, or any state organization in the charge of quality control.

/This paragraph was invalidated by the law as of May 6, 2021/

26.8.The given product shall be recognized as a good with geographical indication when the conclusion of quality control of goods with geographical indication meets the features referred in conclusions 21.6.2 of this Law.

/This paragraph was invalidated by the law as of May 6, 2021/

Article 27.Use of Geographical indication

27.1.The following cases shall be considered to use of a geographical indication:

27.1.1.If using the geographical indication on the goods, packaging or containers thereof;

27.1.2.if supplying, offering for sale the goods or stocking them for such purposes under the geographical indication;

27.1.3.if importing or exporting the goods bearing the geographical indication;

27.1.4.if using the geographical indication in correspondence, prospectus or other documents and in advertising or in Internet.

27.2.The geographical indication user shall be entitled to use the identification symbol indicating that the geographical indication is registered together with the geographical indication.

/This paragraph was modified by the law as of May 6, 2021/

Article 28.Expiry of rights of User of Geographical Indication

28.1.Rights of User of Geographical Indication shall be terminated in following grounds:

28.1.1.where the quality, reputation and other characteristics of given goods and products have no direct relation with natural and climatic condition, human factors of that geographical environment;

28.1.2.where the legal entity as the user geographical indication has been liquidated;

28.1.3.where the user of geographical indication has requested cancelation of the given geographical indication;

28.1.4.other grounds laid down in law.

28.2.The State administrative authority shall publish in the Official Periodical referred to Article 3.1.14 of this Law where rights of user of geographical indication is terminated.

CHAPTER SIX

INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

Article 29.State Administrative Authority in Charge of Intellectual Property Matters

29.1.The State administrative authority in charge of intellectual property matters shall carry out the following functions in addition to the functions stated in the Law on Intellectual Property:

29.1.1.to approve regulations and by-laws related with filing an application of trademark and geographical indication, conducting an examination, registering them, keeping the state registers, making amendments to them, recognition of the trademark as well known, and using identification indicating that the geographical indications was registered;

29.1.2.to specify layout of the application form for registration and the certificate format of trademarks and geographical indications;

29.1.3.to carry out (the proceeding) international registration of trademarks;

29.1.4.to settle complaints and disputes within its competence, as provided by the law;

29.1.5.to mutually exchange information on the registration of the trademarks and geographical indications as well as information on change of the right holders stated in this Law with tax authority;

 29.1.6.to perform other functions, as provided by the law.

29.2.A member of the Government in charge of intellectual property matters shall approve the amount of fees for services provided in this Law and for service for recognition of the trademark as well known.

29.3.Income of fees for services provided in this Law shall be deposited in the state treasury fund.

/This Article was modified by the law as of May 6, 2021/

Article 30.Powers of the Intellectual Property Inspector

30.1.The Government Agency shall have a state general inspector, a senior state inspector and a state inspector.

30.2.The Director General of the Government agency is General State Intellectual Property Inspector.

30.3.The rights of the State General Inspector of Intellectual Property shall be granted by the Government, the rights of the Chief State Inspector and the rights of the State Inspector shall be granted by the Government member in charge of intellectual property.

30.4.The state general inspector, senior state inspector, state inspector (hereinafter referred to as "state inspector") shall exercise the general powers specified in the Law on State Inspection, Law on Administrative Liability and other legislation in the field of intellectual property control.

30.5.In exercising his / her powers specified in the legislation, the state inspector shall not be influenced by others and shall be guided only by the legislation and other legal acts issued in accordance with it.

30.6.It is prohibited for a state inspector to interfere or influence a citizen, legal entity or official in exercising his / her powers specified in the legislation.

30.7.It shall be prohibited for other persons to make decisions on any issues related to the powers granted by the state inspector by legislation.

/This Article was invalidated by the law as of May 6, 2021/

Article 31.Intellectual Property Representative

31.1.An intellectual property agent shall be a citizen of Mongolia with higher education, at least three years of experience in the intellectual property sector, 25 years of age and permanent residence in Mongolia, or a legal entity established and operating in accordance with the laws of Mongolia.

31.2.An Intellectual Property representative shall obtain a license in accordance with regulation of

31.3.The Government agency shall determine regulations on the operation of Intellectual Property representatives.

/This Article was invalidated by the law as of May 6, 2021/

CHAPTER SEVEN

SETTLEMENT OF COMPLAINTS, REQUESTS AND DISPUTES

Article 32.Settlement of complaints, requests and disputes

32.1.The Dispute Resolution Commission shall work under the state administrative authority which has and authority to consider below mentioned complaints or requests related with trademark and geographical indication:

32.1.1.a complaint of applicant related to the procedures referred to Articles 7, 8, 23, and 24 of this law;

32.1.2.a request for invalidation of trademark and geographical indication registration on the grounds provided in Article 33.1.1 of this law;

32.1.3.a request for invalidation of trademark registration on the grounds provided in Articles 33.1.2 and 33.1.3 of this law;

/This subparagraph was amended by the law as of May 6, 2021/

32.1.4.a request for recognition that the mark is well-known mark.

32.2.An applicant shall submit to the Dispute Resolution Commission a complaint provided in Article 32.1.1 of this Law within 30 days from the date of receipt of the notification.

32.3.Requests provided in Articles 32.1.2 and 32.1.3 shall be submitted to the Dispute Resolution Commission within one year from the date of official periodical publication referred to Article 3.1.14 of this law.

32.4.The Dispute Resolution Commission shall settle complaints or disputes provided in Article 32.1 of this law within 6 months from the date of receipt and notify it in written to petitioner.

32.5.The petitioner is entitled to apply to the court where they disagree with the decision of the Dispute Resolution.

/This paragraph was invalidated by the law as of May 6, 2021/

32.6.A member of the Government in charge of intellectual property matters shall approve the regulation on procedure of the Dispute Resolution Commission.

/This paragraph was invalidated by the law as of May 6, 2021/

CHAPTER EIGHT

MISCELLEANOUS

Article 33.Invalidation of the registration of trademarks and geographical indications

33.1.Registration of trademarks and geographical indications shall be invalidated on the following grounds:

33.1.1.Where trademark and/or geographical indication is registered in violation of Articles 5, 20 of this Law;

33.1.2.Where the trademark is registered in the member country of Paris Convention under name of any representative or distributor without permission of an exclusive rights owner of the given trademark;

33.1.3.Where a trademark owner has not used the trademark for the period of five years without any justifiable/reasonable excuses, for type and classification of such not used goods and services.

/This subparagraph was added by the law as of May 6, 2021/

33.2.Any interested person may, on the grounds provided for Articles 33.1.1, 33.1.2, and 33.1.3 of this Law, may submit to the Dispute Resolution Commission a request for invalidation of trademark and geographical indication registration.

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

33.3.Where the Dispute Resolution Commission finds that the request is well founded, the decision shall be taken to invalidate the registration of the trademark or geographical indication and the state administrative authority shall be notified accordingly.

33.4.The state administrative authority shall invalidate the registration of the trademark or geographical indication in respect of the owner or user concerned in the following cases:

33.4.1.where the request for renewal of trademark registration has not been submitted within 6 months from the expiry of the period of validity of the registration;

33.4.2.where the trademark owner or user of a geographical indication renounces the right to own the trademark or use the geographical indication by means of a written declaration;

33.4.3.where a legal person the trademark owner or user of a geographical indication has been liquidated and the right to own the trademark has not been transferred to others or the trademark has not been assigned by means of a license agreement;

/This paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

33.5.The state administrative authority shall inform it to public by official periodical referred to Article 3.1.14 of this Law where the registration of a trademark or geographical indication has been invalidated.

Article 34.Liability for violators of the law

34.1.If the actions of an official, who has violated this Law, are not of a criminal nature, he/she shall be subject to liability specified in the Civil Service Law

34.2.A person or legal entity that has violated this Law shall be subject to liability specified in the Criminal Code or the Law on Violations.

/This Article was modified by the law as of December 4, 2015/

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIADEMBEREL.D