A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ШҮҮХ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

1 дүгээр зүйл.Давж заалдах шатны шүүхийг байгуулж, тэдгээрийн байршил, нутаг дэвсгэрийн харьяаллыг доор дурдсанаар тогтооно:

Хэвлэх

 

Шүүхийн нэр

Байрших газрын нэр

Нутаг дэвсгэрийн

харьяалал

Нэг.Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

 

/Энэ хэсгийг 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

1

Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Архангай аймаг

Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

2

Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Баян-Өлгий аймаг

Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

3

Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Баянхонгор аймаг

Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

4

Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Булган аймаг

Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

5

Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Говь-Алтай аймаг

Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

6

Говьсүмбэр аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Говьсүмбэр аймаг

Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

7

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

8

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

9

Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Дорноговь аймаг

Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

10

Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Дорнод аймаг

Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

11

Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Дундговь аймаг

Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

12

Завхан аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Завхан аймаг

Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

13

Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Орхон аймаг

Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

14

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Орхон аймаг

Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

15

Өмнөговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

16

Өвөрхангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

17

Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Сүхбаатар аймаг

Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

18

Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Сэлэнгэ аймаг

Сэлэнгэ аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

19

Төв аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Төв аймаг

Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

20

Увс аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Увс аймаг

Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

21

Ховд аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Ховд аймаг

Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

22

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

23

Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Хэнтий аймаг

Хэнтий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

24

Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

25

Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Хоёр.Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

 

/Энэ хэсгийг 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

/Энэ зүйлийн хоёр дахь хэсгийн 1-8 дахь заалтыг Үндсэн хуулийн цэцийн 2016 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгохоор заасан бөгөөд үүнийг 2016 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө/

1

Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймаг

Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

2

Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Говьсүмбэр, Дорноговь аймаг

Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

3

Өмнөговь, Дундговь, Төв аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Өмнөговь, Дундговь, Төв аймаг

Өмнөговь, Дундговь, Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

4

Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймаг

Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

5

Говь-Алтай, Завхан аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Говь-Алтай, Завхан аймаг

Говь-Алтай, Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

6

Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймаг

Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

7

Булган, Орхон, Хөвсгөл аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Булган, Орхон, Хөвсгөл аймаг

Булган, Орхон, Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

8

Дархан-Уул,Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймаг

Дархан-Уул ,Сэлэнгэ аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

9

Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Гурав.Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

           

2 дугаар зүйл.Анхан шатны шүүхийн байршил, тэдгээрийн нутаг дэвсгэрийн харьяаллыг доoр дурдсанаар тогтооно:

Хэвлэх

 

Шүүхийн нэр

Байрших газрын нэр

Нутаг дэвсгэрийн

харьяалал

Нэг.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

/Энэ хэсгийг 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсгийн 8 дахь заалтад "Багахангай, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх" гэж Үндсэн хуулийн цэцийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон бөгөөд 2018 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

 

/Энэ хэсэгт 2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/

1

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг

2

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэг

3

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүрэг

4

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Баянгол дүүрэг

5

Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Хан-Уул дүүрэг

6

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүрэг

7

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Багануур дүүрэг

8

Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Налайх дүүрэг

9

Багахангай дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Багахангай дүүрэг

Хоёр.Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

/Энэ хэсгийг 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсгийн 8 дахь заалтад "Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх" гэж Үндсэн хуулийн цэцийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон бөгөөд 2018 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

 

/Энэ хэсэгт 2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/

1

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг

2

Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэг

3

Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүрэг

4

Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Баянгол дүүрэг

5

Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Хан-Уул дүүрэг

6

Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүрэг

7

Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Багануур дүүрэг

8

Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Налайх дүүрэг

9

Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Багахангай дүүрэг

Гурав.Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

 

1

Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Архангай аймаг

Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

2

Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Баян-Өлгий аймаг

Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

3

Баянхонгор аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Баянхонгор аймаг

Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

4

Булган аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Булган аймаг

Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

5

Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Говь-Алтай аймаг

Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

6

Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Говьсүмбэр аймаг

Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

7

Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

8

Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Дорноговь аймаг

Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

9

Дорнод аймаг дахь

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Дорнод аймаг

Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

10

Дундговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Дундговь аймаг

Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

11

Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Завхан аймаг

Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

12

Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Орхон аймаг

Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

13

Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

14

Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

15

Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Сүхбаатар аймаг

Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

16

Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Сэлэнгэ аймаг

Сэлэнгэ аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

17

Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Төв аймаг

Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

18

Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Увс аймаг

Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

19

Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Ховд аймаг

Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

20

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

21

Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Хэнтий аймаг

Хэнтий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

22

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Дөрөв.Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Архангай аймаг

Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

2

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Баян-Өлгий аймаг

Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

3

Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Баянхонгор аймаг

Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

4

Булган аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Булган аймаг

Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

5

Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Говь-Алтай аймаг

Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

6

Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Говьсүмбэр аймаг

Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

7

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

8

Дорноговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Дорноговь аймаг

Дорноговь аймгийн Алтанширээ, Айраг, Даланжаргалан, Дэлгэрэх, Сайхандулаан, Мандах, Иххэт, Хөвсгөл, Хатанбулаг, Сайншанд сумд

9

Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Дорнод аймаг

Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

10

Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Дундговь аймаг

Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

11

Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Завхан аймаг

Завхан аймгийн Улиастай, Алдархаан, Дөрвөлжин, Завхан-Мандал, Идэр, Отгон, Ургамал, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Цэцэн-Уул, Сантмаргац, Сонгино, Шилүүстэй, Яруу, Эрдэнэхайрхан сумд

12

Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Орхон аймаг

Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

13

Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймгийн Баяндалай, Булган, Гурвантэс, Даланзадгад, Мандал-Овоо, Номгон, Ноён, Сэврэй, Ханхонгор, Хүрмэн, Цогт-Овоо сумд

14

Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан, Богд, Уянга, Тарагт, Гучин-Ус, Зүүнбаян-Улаан, Нарийн тээл, Хайрхандулаан, Сант, Төгрөг, Баянгол, Арвайхээр сумд

15

Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Сүхбаатар аймаг

Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

16

Сэлэнгэ аймаг дахь сум

дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Сэлэнгэ

аймаг

Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг,

Зүүнбүрэн, Ерөө, Түшиг, Шаамар, Хүдэр, Жавхлант, Цагааннуур, Хушаат, Сүхбаатар сумд

17

Төв аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Төв аймаг

Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

18

Увс аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Увс аймаг

Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

19

Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Ховд аймаг

Ховд аймгийн Дөргөн, Буянт, Дарви, Дуут, Жаргалант, Зэрэг, Манхан, Мянгад, Мөнххайрхан, Чандмань, Эрдэнэбүрэн, Ховд сумд

20

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

21

Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Хэнтий аймаг

Хэнтий аймгийн Батноров, Батширээт, Баян-Адарга, Баян-Овоо, Баянхутаг, Биндэр, Дадал, Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Мөрөн, Норовлин, Өмнөдэлгэр, Хэрлэн Цэнхэрмандал сумд

Тав.Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Архангай аймаг

Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

2

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Баян-Өлгий аймаг

Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

3

Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Баянхонгор аймаг

Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

4

Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Булган аймаг

Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

5

Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Говь-Алтай аймаг

Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

6

Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Говьсүмбэр аймаг

Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

7

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Дархан-Уул аймаг

Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

8

Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Дорноговь аймаг

Дорноговь аймгийн Алтанширээ, Айраг, Даланжаргалан, Дэлгэрэх, Сайхандулаан, Мандах, Иххэт, Хөвсгөл, Хатанбулаг, Сайншанд сумд

 

9

Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Дорнод аймаг

Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

10

Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Дундговь аймаг

Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

11

Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Завхан аймаг

Завхан аймгийн Улиастай, Алдархаан, Дөрвөлжин, Завхан-Мандал, Идэр, Отгон, Ургамал, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Цэцэн-Уул, Сантмаргац, Сонгино, Шилүүстэй, Яруу, Эрдэнэхайрхан сумд

12

Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Орхон аймаг

Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

13

Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймгийн Баяндалай, Булган, Гурвантэс, Даланзадгад, Мандал-Овоо, Номгон, Ноён, Сэврэй, Ханхонгор, Хүрмэн, Цогт-Овоо сумд

14

Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан, Богд, Уянга, Тарагт, Гучин-Ус, Зүүнбаян-Улаан, Нарийн тээл, Хайрхандулаан, Сант, Төгрөг, Баянгол, Арвайхээр сумд

15

Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Сүхбаатар аймаг

Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

16

Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Сэлэнгэ аймаг

Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг, Зүүнбүрэн, Ерөө, Түшиг, Шаамар, Хүдэр, Жавхлант, Цагааннуур, Хушаат, Сүхбаатар сумд

17

Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Төв аймаг

Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

18

Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Увс аймаг

Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

19

Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Ховд аймаг

Ховд аймгийн Дөргөн, Буянт, Дарви, Дуут, Жаргалант, Зэрэг, Манхан, Мянгад, Мөнххайрхан, Чандмань, Эрдэнэбүрэн, Ховд сумд

20

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

21

Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Хэнтий аймаг

Хэнтий аймгийн Батноров, Батширээт, Баян-Адарга, Баян-Овоо, Баянхутаг, Биндэр, Дадал, Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Мөрөн, Норовлин, Өмнөдэлгэр, Хэрлэн Цэнхэрмандал сумд

Зургаа.Сум дундын шүүх

1

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүх

Дорноговь аймаг,

Замын-Үүд сум

Дорноговь аймгийн Улаанбадрах, Эрдэнэ, Өргөн, Замын-Үүд сумд

2

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын шүүх

Завхан аймаг, Тосонцэнгэл сум

Завхан аймгийн Тэс, Баянтэс, Баянхайрхан, Асгат, Түдэвтэй, Нөмрөг, Тэлмэн, Их-Уул, Тосонцэнгэл сумд

3

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум

Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Манлай, Цогтцэций, Ханбогд сумд

4

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх

Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум

Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Хужирт, Бат-Өлзий, Есөнзүйл, Өлзийт, Бүрд, Баян-Өндөр сумд

5

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүх

Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум

Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Баянгол сумд

6

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүх

Сэлэнгэ аймаг, Сайхан сум

Сэлэнгэ аймгийн Орхон, Орхонтуул, Баруунбүрэн, Сант, Сайхан сумд

7

Ховд аймгийн Булган сум дахь сум дундын шүүх

Ховд аймаг, Булган сум

Ховд аймгийн Булган, Алтай, Үенч, Цэцэг, Мөст сумд

8

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх

Хэнтий аймаг, Бор-Өндөр сум

Хэнтий аймгийн Галшар, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сумд

             

3 дугаар зүйл.Энэ хууль хүчин төгөлдөр болмогц анхан болон давж заалдах шатны шүүхэд хянан хэлэлцэгдэж байгаа хэрэг, маргааныг энэ хуульд заасан нутаг дэвсгэрийн харьяаллын шүүхэд шилжүүлнэ.

Хэвлэх

4 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг 2015 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД