A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь эрүүл, аюулгүй орчинд хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай, Боловсролын тухай, Ариун цэврийн тухай, Хүнсний тухай, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2016 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсгийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2.2.Олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."хүүхэд харах үйлчилгээ" гэж энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан насны хүүхдийг эрүүл, аюулгүй орчинд асран халамжлах, хамгаалах, хооллох, тоглуулах, амраах үйл ажиллагааг;

3.1.2."хүүхэд харагч" гэж эрх бүхий байгууллагаас хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авсан Монгол Улсын иргэнийг;

3.1.3."хүүхэд харах суурин үйлчилгээ" гэж хүүхэд харагч энэ хуулийн 6.1-д заасан орчинд гэрээт үйлчилгээ эрхлэхийг;

3.1.4."хүүхэд харах явуулын үйлчилгээ" гэж хот, суурин газраас бусад газарт хүүхэд харагч энэ хуулийн 6.1-д заасан орчинд очиж, тодорхой хугацаанд гэрээт үйлчилгээ үзүүлэхийг;

3.1.5."хүүхэд харах үйлчилгээний байр" гэж эрх бүхий байгууллагаас хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авсан, хүүхдийн амьдрах хэвийн нөхцөлийг хангасан бүх төрлийн орон сууц, байшин барилга, өрөө, танхимыг.

4 дүгээр зүйл.Хүүхэд харах үйлчилгээнд баримтлах зарчим

Хэвлэх

4.1.Хүүхэд харах үйлчилгээнд дараах зарчмыг баримтална:

4.1.1.хүүхдийн амь нас, эрүүл мэнд эрсдэлгүй байх;

4.1.2.хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, сэтгэхүй, харилцаа, зан суртахууны хөгжил, төлөвшил, хүмүүжилд сөрөг нөлөөлөл, үр дагаваргүй байх;

4.1.3.эцэг, эх, асран хамгаалагч, хүүхдийн эрх ашиг, сонирхолд нийцсэн байх;

4.1.4.хүүхэд харах суурин болон явуулын үйлчилгээ нь хүүхэд харагч, эцэг, эх, асран хамгаалагчийн харилцан зөвшилцөл, хамтын хариуцлагын үндсэн дээр нээлттэй, уян хатан байх;

4.1.5.хүүхэд харах суурин болон явуулын үйлчилгээ, орчин нөхцөл нь эцэг, эх, асран хамгаалагчийн хяналтын доор ажиллах.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

5 дугаар зүйл.Хүүхэд харах үйлчилгээнд хамрагдагч

Хэвлэх

5.1.Хүүхэд харах үйлчилгээнд хоёр наснаас ерөнхий боловсролын сургуульд элсэх хүртэлх насны хүүхэд хамрагдана.

5.2.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг нас харгалзахгүйгээр хүүхэд харах үйлчилгээнд хамруулж болно.

6 дугаар зүйл.Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавигдах нийтлэг шаардлага

Хэвлэх

6.1.Хүүхэд харах үйлчилгээг энэ хуулийн 13.1-д заасан үүсгэн байгуулагчийн өөрийн өмчлөлийн байр, түрээсийн байр, зээлийн байр, гэрт зохион байгуулж болно.

6.2.Хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах байр, гэр, гадна орчин нь дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

6.2.1.байр, гэр, гадна орчин нь хүүхдийн амь нас, эрүүл мэндэд эрсдэлгүй, хүүхдийг аливаа болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, үйлдлээс хамгаалсан хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх;

6.2.2.хүүхэд харах үйлчилгээний байр, гэрийг зөвхөн хүүхэд харах үйлчилгээний зориулалтаар ашиглах;

6.2.3.байр нь хүүхэд амрах, тоглох, гар угаах, бие засах газар, гал тогоотой байх;

6.2.4.гэрт зохион байгуулагдах бол гал тогооны тусгай гэртэй байх;

6.2.5.гадна бие засах газар ашиглах бол хүүхдэд аюулгүй байх болон эрүүл ахуй, ариун цэврийн хэвийн нөхцөлийг хангасан байх;

6.2.6.байр, гэрийн халаалт, гэрэлтүүлэг, агааржуулалт нь амьдрах хэвийн нөхцөлийг хангасан байх;

6.2.7.байр, гэр нь ил задгай зуух, халаалтын хэрэгсэлтэй бол тэдгээрт хүүхэд ойртохгүй тусгаарлах хаалтыг заавал хийсэн байх.

6.3.Хүүхэд харах үйлчилгээний байр нь хүүхдийг асран халамжлах, хамгаалах, хооллох, тоглуулах, амраах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тавилга, хэрэгсэлээр хангагдсан байна.

6.4.Хүүхэд харагч нь бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой, бага насны, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй харилцах, асрах, хүүхдийн эрүүл, аюулгүй байдлыг хангах, зөв хооллох, бие бялдар, оюун ухааны хөгжлийг дэмжих хүүхэд харах үйлчилгээний тусгай сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан, бага насны хүүхэдтэй харилцах арга зүй эзэмшсэн, халдварт болон сэтгэцийн өвчингүй, эрүүл, гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй, 18-аас 65 насны Монгол Улсын иргэн байна.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

6.5.Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авсан нэг хүүхэд харагчид оногдох хүүхдийн тоо таваас илүүгүй байх бөгөөд хүүхдийн насны ялгааг харгалзан Засгийн газар тогтооно.

6.6.Хүүхэд харах үйлчилгээний нэг байранд хамрагдах хүүхдийн тооны дээд хязгаар 15 байна.

6.7.Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавигдах нийтлэг шаардлага, стандартыг Засгийн газар батална.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, САНХҮҮЖИЛТ

7 дугаар зүйл.Хүүхэд харах үйлчилгээний зохион байгуулалт

Хэвлэх

7.1.Хүүхэд харах үйлчилгээний ажиллах цагийн хуваарь нь хүүхдийн эцэг, эх, асран хамгаалагчийн ажлын цаг, үйлчлүүлэх хэрэгцээнд нийцсэн байна.

7.2.Хүүхэд харах үйлчилгээг суурин болон явуулын хэлбэрээр зохион байгуулна.

7.3.Хүүхэд харах үйлчилгээний ажлын цаг нь өдөрт найман цагаас илүүгүй байна.

7.4.Хүүхэд харах үйлчилгээ нь өглөө, өдөр хоёр удаагийн халуун хоол, үдээс өмнө, хойно хоёр удаагийн цайны үйлчилгээтэй байна.

7.5.Хүүхэд харах үйлчилгээний хүүхдийн хоолны үндсэн шимт бодис, илчлэгийн хэмжээ, хоолны орц нь төрийн өмчийн найман цагийн өдрийн цэцэрлэгтэй адил байна.

7.6.Хүүхэд харах үйлчилгээ үзүүлэгч нь эцэг, эх, асран хамгаалагчтай харилцан зөвшилцөж баталсан өдрийн дэглэм, хоолны цэсийг мөрдөж ажиллана.

7.7.Хүүхэд харах үйлчилгээ нь хүүхдийн ирцийг тогтмол бүртгэж ажиллана.

8 дугаар зүйл.Хүүхэд харах үйлчилгээнд хориглох зүйл

Хэвлэх

8.1.Хүүхэд харах үйлчилгээнд дараах зүйлийг хориглоно:

8.1.1.хүүхдийг хараа хяналтгүй, харах хүнгүй орхих;

8.1.2.хүн амьдарч байгаа өрхийн орон сууц, гэр, байшинд хүүхэд харах үйлчилгээ зохион байгуулах;

8.1.3.хүүхэд харах үйлчилгээний байр, гэрт хүүхэд харах үйлчилгээнээс бусад үйлчилгээ, үйл ажиллагаа явуулах;

8.1.4.эмчийн болон эцэг, эхийн зөвшөөрөлгүйгээр хүүхдэд эм бэлдмэл уулгах, тариа тариулах;

8.1.5.хүүхдэд өдөрт 60 минутаас илүү хугацаагаар зурагт үзүүлэх, компьютер, цахим хэрэгслэлээр тоглуулах;

8.1.6.хүүхэд харах үйлчилгээнд шашны зан үйл, үйл ажиллагаа явуулах;

8.1.7.хүүхэд харах үйлчилгээний байранд зөвшөөрөл авсан этгээдээс өөр гадны хүн нэвтрэх;

8.1.8.хүүхэд харагч хүүхдэд бие махбодийн болон сэтгэл санааны аливаа хүчирхийлэл, дарамт, шахалт үзүүлэх зэрэг шийтгэлийн арга хэрэглэх.

9 дүгээр зүйл.Хүүхэд харах үйлчилгээний санхүүгийн дэмжлэг

Хэвлэх

9.1.Хүүхэд харах үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа нэг хүүхдэд ногдох хоолны болон нормативт зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлэх бөгөөд шаардагдах хөрөнгийг хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний төсвийн багцад тусгана.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.2.Хүүхэд харах үйлчилгээнд санхүүгийн дэмжлэг олгох журмыг Засгийн газар баталж, жил бүрийн улсын төсөвт тусган, орон нутагт хуваарилна.

9.3.Хүүхэд харагч хүүхэд харах үйлчилгээнд зориулж хүүхдийн эцэг, эх, асран хамгаалагчтай зөвшилцсөний үндсэн дээр энэ хуулийн 10.2-т заасан хэмжээнд багтаан төлбөр авч болно.

9.4.Эцэг, эх, асран хамгаалагч нь хүүхэд харагчтай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр төрөөс санхүүгийн дэмжлэг шаардахгүйгээр энэ хуулийн 6.1-д заасан нөхцөлийг бүрдүүлж, хүүхэд харах үйлчилгээг эрхэлж болно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДЛАГА

10 дугаар зүйл.Төрийн захиргааны төв байгууллагын эрх, үүрэг

Хэвлэх

10.1.Хүүхэд харах үйлчилгээний бодлого, төлөвлөлт, санхүүжилт, удирдлага, мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, зохицуулалтыг хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, түүний харьяа агентлаг, хэлтэс хариуцан хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10.2.Хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах, хяналт тавих журам, эцэг, эх, асран хамгаалагчаас төлөх төлбөрийн дээд хэмжээг хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10.3.Аймаг, дүүргийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 6.4-д заасан баримт бичиг, материалыг бүрдүүлэн хүсэлт гаргасан иргэнийг сургалтад хамруулж гэрчилгээ олгоно.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

10.4.Хүүхэд харагчийг бэлтгэх сургалтын жишиг хөтөлбөрийг хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ОРОЛЦОГЧДЫН ЭРХ

11 дүгээр зүйл.Эцэг, эх, асран хамгаалагчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

11.1.Эцэг, эх, асран хамгаалагч дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:

11.1.1.эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авсан эсэхэд хяналт тавих;

11.1.2.хүүхэд харагч нь эрх бүхий байгууллагаас гэрчилгээ авсан эсэхэд хяналт тавих;

11.1.3.хүүхдийн амь нас, эрүүл мэндэд эрсдэлгүй байх нөхцөлийг хангасан эсэхэд байнгын хяналт тавих;

11.1.4.хүүхдийн хоол, хүнсний аюулгүй байдал, үйлчилгээний чанарт байнгын хяналт тавих;

11.1.5.харилцан зөвшилцсөн төлбөрийг төлөх;

11.1.6.хүүхдэд шаардлагатай ариун цэврийн болон бусад хэрэглэлийг хариуцах;

11.1.7.үйлчилгээтэй холбогдсон аливаа санал, гомдлыг эрх бүхий байгууллагад гаргах;

11.1.8.хүүхдээ эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол хамруулж, товлосон хугацаанд дархлаажуулалт хийлгэх.

12 дугаар зүйл.Хүүхэд харагчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

12.1.Хүүхэд харагч нь дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:

12.1.1.хүүхдэд үйлчилж байгаа хугацаанд тэдний амь нас, эрүүл мэнд эрсдэлгүй байх, аливаа болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, үйлдлээс хүүхдийг хамгаалах асуудлыг бүрэн хариуцах;

12.1.2.санхүүгийн бүртгэл, тайланг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хийх;

12.1.3.хүүхэд харах үйлчилгээнд хоол, хүнсний аюулгүй байдал, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллах;

12.1.4.хүүхэд харах үйлчилгээний ажилтныг эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд тогтмол хамруулах;

12.1.5.хүүхэд харах үйлчилгээ эцэг, эх, асран хамгаалагчид нээлттэй, тэдэнд хяналт тавих нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх;

12.1.6.эцэг, эх, асран хамгаалагчтай гэрээ байгуулж ажиллах;

12.1.7.эцэг, эх, асран хамгаалагчид энэ хуулийн 12.1.6-д заасан гэрээний үүргийн хэрэгжилт болон төлбөр, санхүүжилтийн зарцуулалтын тайланг танилцуулах;

12.1.8.хүүхэд харагч нь хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, хоол ундыг бэлтгэх, хооллох, ариун цэврийг сахих, эрүүл ахуйг хамгаалах, хүүхэд орчин тойрны болон суурь хэрэгцээний чадвар эзэмшихэд туслах, амраах, тоглуулах, хүүхдийн биеийн байдал, өсөлт хөгжлийн талаар эцэг, эхэд нь мэдээлж байх, шаардлагатай үед эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх.

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, СУНГАХ, ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, СЭРГЭЭХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ

/Энэ бүлгийн гарчигт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13 дугаар зүйл.Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох

/Энэ зүйлийн гарчигт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

13.1.Хүүхэд харах үйлчилгээг энэ хуулийн 6.4-д заасан иргэн зохион байгуулна.

13.2.Иргэн хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авах болон сунгуулах нөхцөл, шаардлагыг хангасан эсэх талаар дүгнэлт гаргуулахаар баг, хорооны Засаг даргад хүсэлт гаргана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

13.3.Баг, хорооны Засаг дарга энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан нөхцөл, шаардлага болон баримт бичгийн бүрдлийг хангасан эсэхийг Зөвшөөрлийн тухай хуульд заасны дагуу хянан, магадлан шалгах ажиллагааг хийнэ. Магадлан шалгах ажиллагааг дууссанаас хойш ажлын гурван өдөрт багтаан дүгнэлтийг баримт бичгийн хамт сум, дүүргийн Засаг даргад хүргүүлнэ. Сум, дүүргийн Засаг дарга зөвшөөрөл олгох эсэх шийдвэрийг ажлын таван өдөрт багтаан гаргана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

13.4.Энэ хуулийн 13.3-т заасны дагуу баг, хорооны Засаг дарга дүгнэлт гаргахад орон нутгийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага арга зүйн дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

13.5.Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийг сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох харилцааг Зөвшөөрлийн тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

14 дүгээр зүйл.Зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг

Хэвлэх

14.1.Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авахад дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

14.1.1.хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

14.1.2.иргэний бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэн байгуулагчийн өөрийн өмчлөлийн байрны лавлагаа, оршин суугаа хаягийн бүртгэлийн лавлагаа;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

14.1.3.түрээсийн байр, гэрт үйл ажиллагаа явуулах бол түрээслэгчтэй байгуулсан гэрээ;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

14.1.4.хүүхэд харагчийн боловсролын диплом, бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний мэдээлэл;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

14.1.5.хүүхэд харагчийг бэлтгэх, чадавхжуулах сургалтад хамрагдсан тухай баримт бичиг;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

14.1.6.халдварт болон сэтгэцийн өвчингүй болохыг тодорхойлсон эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЯНАЛТ

15 дугаар зүйл.Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих хяналт

Хэвлэх

15.1.Хүүхэд харах үйлчилгээний байнгын хяналтыг эцэг, эх, асран хамгаалагч хэрэгжүүлнэ.

15.2.Энэ хуулийн хэрэгжилтэд хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, улсын байцаагч, хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан ажилтан хяналт тавина.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

16 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

16.1.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

17 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

17.1.Энэ хуулийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

/Энэ зүйлд 2016 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023-07-07-ны өдрийн орчуулга)                  Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

July 2, 2015              Ulaanbaatar city

On CHILDCARE SERVICES

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations in connection with organizing child care services in a healthy and safe environment.

Article 2.Legislation on childcare services

2.1.Legislation on childcare services shall comprise of the Constitution of Mongolia, the Law on Children's right, the Law on Child protection, the Law on Preschool education, the Law on Education, the Law on Hygiene, the Law on Food, the Law on Ensuring the Food Safety and other legislative acts issued in conformity with these laws.

/This paragraph was amended by the law of February 5, 2016/

/This paragraph was amended by the law of November 10, 2017/

2.2.If the international treaty to which Mongolia is a party provides otherwise than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions of the terms of the Law

3.1.The terms used in this Law shall be understood as follows:

3.1.1."childcare service" shall mean the activities of caring for, protecting, feeding, playing, and relaxing children of the age stated in Article 5 of this Law in a healthy and safe environment;

3.1.2."a caregiver" shall mean a Mongolian citizen who has been licensed by a competent organization to provide childcare services;

3.1.3."residential childcare services" shall mean caregivers to provide contractual services in the environment stated in paragraph 6.1 of this Law;

3.1.4."mobile childcare services" shall mean caregivers shall go to the environment stated in paragraph 6.1 of this Law and provide contractual services for a specific amount of time in locations other than cities and towns;

3.1.5."childcare service center" shall mean all sorts of apartments, buildings, rooms, and halls that provide normal living conditions for children which have received a permit for providing childcare services from a competent authority.

Article 4.Principles to be adhered to in the childcare service

4.1.The following principles shall be adhered to in childcare service:

4.1.1.lives and health of children shall not be jeopardized;

4.1.2.no adverse effect or consequence on the child's physical, intellectual, mental, relational, and moral growth, maturity, or education;

4.1.3.compatible with the interests of parents, guardians, and children;

4.1.4.child care services, both residential and mobile, should be open and flexible, based on mutual agreement and joint responsibility of caregivers, parents, and guardians;

4.1.5.Residential and mobile child care services, working conditions shall be under the supervision of parents and guardians.

CHAPTER TWO

CHILDCARE SERVICE REQUIREMENTS

Article 5.Participant in childcare services

5.1.Child care services shall be provided to children from the age of two until the beginning of secondary school.

5.2.Children with disabilities shall be enrolled in childcare services regardless of age.

Article 6.General requirements for childcare services

6.1.Childcare services may be provided in the founder's own center, rented center, loan center, or ger, as stated in paragraph 13.1 of this Law.

6.2.The following conditions and requirements shall be met by the center, ger, and outside area where childcare services are organized:

6.2.1.The center, ger, and outside areas shall provide normal environments that do not endanger the life or health of the child, and safeguard the child from any potential adverse effects and actions;

6.2.2.Usage of childcare centers and gers only for childcare purposes;

6.2.3.the center shall provide a space for children to relax, play, and wash their hands, and a toilet and a kitchen;

6.2.4.it shall have a separate kitchen ger when it is held at ger;

6.2.5.it shall be child-safe and fulfill standard hygiene and sanitation standards when using an outdoor toilet;

6.2.6.the heating, lighting, and ventilation of the ger and center shall meet normal living conditions;

6.2.7.it is essential for building a barrier to keep children away from open fireplaces or heating appliances in centers and gers.

6.3.The childcare center is equipped with all of the required equipment, furniture, and tools for taking care of, protecting, feeding, playing, and relaxing children.

6.4.A caregiver shall be a Mongolian citizen between the ages of 18 and 65 who is free of infectious or mental illnesses, is in good health, and has never been involved in a crime,  acquired methodology to interact with young children, with a high school diploma or higher, who is obtained a certificate certifying his/her participation in childcare services special training on the interacting with and caring for young children and disabled children, ensuring children's health and safety, providing proper nutrition, and supporting physical and mental development.

/This paragraph was added according to the law of January 6, 2023/

6.5.The number of children assigned to one caregiver licensed for providing childcare services should not exceed five and shall be established by the government, taking into consideration the age difference of the children.

6.6.Each childcare center shall accommodate a maximum of 15 children.

6.7.The government shall approve uniformed requirements and standards for childcare services.

CHAPTER THREE

ORGANIZATION AND FUNDING OF CHILDCARE SERVICE

Article 7.Organization of childcare services

7.1.The working hours of childcare services correspond to the working hours and service demands of the parents and guardians of the child.

7.2.Childcare services shall be provided in both resident and mobile locations.

7.3.The working hours of childcare services shall be no more than eight hours each day.

7.4.Childcare services include two hot meals in the morning and a day and two tea services before and after midday.

7.5.Childcare meals shall provide the same vital nutrients, calories, and nutritional value as an eight-hour state-owned kindergarten.

7.6.The childcare provider must adhere to a daily schedule and food plan that has been agreed upon with the parents and guardians.

7.7.Childcare services shall record children's attendance on a regular basis.

Article 8.Childcare service prohibitions

8.1.The followings shall be prohibited in childcare services:

8.1.1.leaving a child unattended;

8.1.2.organizing childcare services in gers, residences, and houses where people live;

8.1.3.providing services and activities other than child care facilities and home childcare services;

8.1.4.giving medicine or injection to children without the permission of the doctor or parents;

8.1.5.letting to watch television or play with computers or other devices for more than 60 minutes each day;

8.1.6.conducting religious practices and activities in childcare service;

8.1.7.outsiders other than authorized personnel have access to childcare centers;

8.1.8.to apply disciplinary measures like as physical or mental assault, harassment, or pressure on the child by the caregiver.

Article 9.Childcare service fund support

9.1.The state budget shall cover the cost of food and standard expenditures for each child enrolled in childcare services, and the necessary funds shall be included in the budget portfolio of the government member in charge of child and family development matters.

/This paragraph was amended by the law of November 10, 2017/

/This paragraph was amended by the law of November 12, 2021/

9.2.The Government shall establish a procedure for providing financial assistance for child care services, and shall be reflected in the annual state budget and dispersed to local communities.

9.3.A caregiver shall be paid for childcare services within the limitations stated in paragraph 10.2 of this Law, after consulting with the parents or guardians of the child.

9.4.Parents and guardians shall offer childcare services on the basis of mutual agreement with the caregiver without requiring financial support from the state, provided that the requirements listed in paragraph 6.1 of this Law are met.

CHAPTER FOUR

CHILDCARE SERVICES MANAGEMENT

Article 10.Rights and duties of the state central administrative body

10.1.The policy, planning, financing, management, information, monitoring and control, and coordination of childcare services shall be executed by the state central administrative body in charge of child and family development, and its affiliated agencies and departments.

/This paragraph was amended by the law of November 10, 2017/

/This paragraph was amended by the law of November 12, 2021/

10.2.The member of government in charge of child and family development matters shall establish the procedures for arranging and monitoring childcare services, and the maximum amount of payment to be made by parents and guardians.

/This paragraph was amended by the law of November 10, 2017/

/This paragraph was amended by the law of November 12, 2021/

/This paragraph was amended by the law of January 6, 2023/

10.3.The state administrative body in charge of child and family development in the aimag and district shall train and issue a certificate to a citizen who submitted a request by completing the documentation and materials stated in paragraph 6.4 of this Law.

/This paragraph was amended by the law of November 10, 2017/

/This paragraph was amended by the law of November 12, 2021/

10.4.The state central administrative body in charge of child and family development matters shall approve the standard educational curriculum for the training of caregivers.

/This paragraph was amended by the law of November 10, 2017/

/This paragraph was amended by the law of November 12, 2021/

CHAPTER FIVE

RIGHTS OF CHILDCARE PARTICIPANTS

Article 11.Rights and duties of parents and guardians

11.1.Parents and guardians shall have the following rights and duties:

11.1.1.to monitor whether a permit has been obtained from the competent authority;

11.1.2.to monitor whether the caregiver has obtained a certification from the competent authority;

11.1.3.to constantly monitor if the requirements for the child's well-being and health are satisfied;

11.1.4.to constantly monitor on meals, food safety, and service quality of the children;

11.1.5.to pay mutually agreed-upon fees;

11.1.6.to be responsible for the hygienic and other items required to the children;

11.1.7.to submit any service-related complaints or suggestions to the competent authority;

11.1.8.to have the child undergo regular health examinations and immunizations at scheduled times.

Article 12.Rights and duties of a caregiver

12.1.The caregiver shall have the following rights and duties:

12.1.1.to be fully responsible for the matters on ensuring that the children's life and health are not jeopardized when serving children, and protecting children from any potentially harmful consequences or activities;

12.1.2.to hold financial records and reports in complying with applicable legislation;

12.1.3.to adhere to applicable legislation in connection with meals, food safety, sanitation, and hygiene requirements in childcare services;

12.1.4.to organize regular medical exams and testing for childcare workers;

12.1.5.to provide conditions to be open for parents and guardians and to control childcare services by them;

12.1.6.to work by entering into an agreement with parents and guardians;

12.1.7.to present to parents and guardians a report on the fulfillment of obligations under the agreement stipulated in sub-paragraph 12.1.6 of this Law, and payment and financing expenditures thereto;

12.1.8.the caregiver shall ensure the child's safety, prepare a food and feed them, maintain hygiene and sanitation safety, assist the child in learning environmental and basic skills, relax and play, inform the parents about the child's health condition and growth, and provide the first aid when necessary.

CHAPTER SIX

GRANTING, EXTENSION, SUSPENSION, AND REVOCATION OF A PERMIT TO ENGAGE CHILDCARE SERVICES

/The title of this chapter was amended by the law of January 6, 2023/

Article 13.Granting, extension, suspension, and revocation of a permit to engage childcare services

/The title of this article was amended by the law of January 6, 2023/

13.1.Childcare services shall be organized by the citizen specified in paragraph 6.4 of this Law.

13.2.Citizens submit a request to the governor of the Bagh and Khoroo to be issued a conclusion on whether the conditions and requirements for receiving and renewing a permit for providing childcare services have been satisfied.

/This paragraph was modified by the law of January 6, 2023/

13.3.The governor of the Bagh and Khoroo shall review and verify in accordance with the Law on Permits whether the conditions, requirements specified in Article 6 of this Law, and completion of documents have been met or not. The findings, along with the documents, shall be given to the governor of the soum and district three working days after the preliminary inspection is completed. Within five working days, Soum and district governors shall decide whether or not to provide a permit.

/This paragraph was modified by the law of January 6, 2023/

13.4.When the governor of the Bagh or Khoroo makes a decision according to paragraph 13.3 of this Law, the state administrative body in charge of local child and family development must participate by providing methodological assistance to the Governor.

/This paragraph was modified by the law of January 6, 2023/

13.5.The relations of extension, suspension, restoration and revocation of childcare service permit shall be governed by the Law on Permits.

/This paragraph was added by the law of January 6, 2023/

Article 14.Documents required for obtaining a license

14.1.The following documents shall be provided in order to get a childcare service permit:

14.1.1.application requesting for a permit to provide childcare service;

14.1.2.information on civil registration, a reference on the accommodation owned by the founder, and a reference on the residential address;

14.1.3.contract with the lessor for activities in a rented apartment or ger;

14.1.4.information on a caregiver education diploma and a secondary education certificate;

14.1.5.document certifying that the caregiver is participated in the training and specialization program of the caregivers;

14.1.6.a report of the medical institution that there is no infectious or mental illness.

/This paragraph was modified by the law of January 6, 2023/

CHAPTER SEVEN

CHILD CARE SERVICES MONITORING

Article 15.Monitoring of childcare services

15.1.Child care services shall be constantly monitored by parents and guardians.

15.2.The state central administrative body in charge of child and family development, state inspectors, and the employee in charge of child and family development shall be in charge of the implementation of this Law.

/This paragraph was amended by the law of November 10, 2017/

/This paragraph was amended by the law of November 12, 2021/

/This paragraph was amended by the law of November 11, 2022/

CHAPTER EIGHT

MISCELLANEOUS

Article 16.Liabilities for violators of the Law

16.1.An individual or legal entity who has violated this Law shall be imposed liabilities stipulated in the Criminal Code or the Law on Violations.

/This paragraph was modified by the law of December 4, 2015

Article 17.Entry into force of the Law

17.1.This Law shall enter into force on January  1, 2017.

/This article was amended by the law of September 7, 2016/

/This paragraph was amended by the law of November 10, 2016/

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA ENKHBOLD.Z