A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдөр

Улаанбаатар хот

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь нэмэгдсэн өртгийн албан татвар /цаашид "албан татвар" гэх/-ыг ногдуулах, төсөвт төвлөрүүлэх, буцаан олгох, тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль тогтоомж нь Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Хувь хүн, хуулийн этгээдийн Монгол Улсад импортоор оруулсан, эсхүл Монгол Улсаас экспортод гаргасан болон Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт борлуулсан бараа, ажил, үйлчилгээнд албан татвар ногдуулахад энэ хууль үйлчилнэ.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."борлуулалт" гэж барааг бусдын өмчлөлд шилжүүлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхийг;

4.1.2. "бараа"гэж мөнгөн хөрөнгөнөөс бусад бүх төрлийн хөрөнгийг;

4.1.3."ажил" гэж Иргэний хуулийн Гучин нэгдүгээр бүлэгт заасан "ажил гүйцэтгэх" гэснийг;

4.1.4."үйлчилгээ" гэж бараа борлуулах, ажил гүйцэтгэхээс бусад аливаа үйл ажиллагааг;

4.1.5."аж ахуйн үйл ажиллагаа" гэж ашиг олох зорилготой болон тийм зорилгогүй, бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн бараа борлуулах, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг;

4.1.6."оршин суугч эсхүл оршин суугч бус" гэж Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль болон болон Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд дараах байдлаар тус тус тодорхойлсон этгээдийг хэлнэ:

4.1.6.а."оршин суугч", гэж Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 5.3-т заасан Монгол Улсад байнга байрладаг албан татвар төлөгч, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 5.3-т заасан Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгчийг;

/Энэ дэд заалтад 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.6.б."оршин суугч бус" гэж Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 5.5, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 5.5-д заасан Монгол Улсад оршин суугч бус албан татвар төлөгчийг;

/Энэ дэд заалтад 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.7."орон сууцны зориулалтаар ашиглаж байгаа байр" гэж хүн суурьшин амьдрах зориулалттай баригдан уг зорилгоор, аж ахуйн үйл ажиллагааны бус хэлбэрээр ашиглагдаж байгаа бөгөөд энэ хуулийн дагуу нэмэгдсэн өртгийн албан татвар ногдуулсан нийтийн болон амины орон сууцны барилгыг;

4.1.8."нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутгах үүрэг үүсэх өдөр" гэж энэ хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан үйл ажиллагаа эрхэлж, орлого олж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн уг үйл ажиллагааны борлуулалтын орлогын хэмжээ 50 сая ба түүнээс дээш төгрөгт хүрсэн өдрийг;

4.1.9."гадаад улсын Засгийн газар, олон улсын байгууллагаас хүмүүнлэгийн болон буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлээр авсан бараа" гэж давагдашгүй хүчин зүйл болон түүнтэй адилтгах бусад гамшгийн улмаас учирсан хохирлыг арилгахад зориулсан, түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн газраас гадаад улсын Засгийн газар, олон улсын байгууллагатай байгуулсан гэрээний дагуу хариу төлбөргүйгээр хүлээн авсан барааг. Үүнд буцалтгүй болон хүмүүнлэгийн тусламжийн хүрээнд гадаад улсын Засгийн газар, олон улсын байгууллагаас мөнгөөр өгсөн санхүүжилтээр дотоодын зах зээлээс худалдан авч байгаа бараа, ажил, үйлчилгээ мөн хамаарна;

4.1.10."төлбөр тооцоо хийх" гэж бэлэн ба бэлэн бусаар төлбөр тооцоо хийхийг;

4.1.11."нэгдсэн систем хариуцагч" гэж Монгол Улсад импортоор оруулсан, эсхүл Монгол Улсаас экспортод гаргасан болон Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бараа борлуулсан, ажил гүйцэтгэсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн этгээдийн бараа, ажил, үйлчилгээний цахим баримтын мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, тайлагнах үйл ажиллагааг зохион байгуулах татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагыг;

4.1.12."хэрэглэгчийн систем нийлүүлэгч" гэж Монгол Улсад импортоор оруулсан, эсхүл Монгол Улсаас экспортод гаргасан болон Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бараа борлуулсан, ажил гүйцэтгэсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн этгээдийн үйл ажиллагаанд зориулсан бүртгэл, төлбөр тооцооны бүрэлдэхүүн хэсэг, нэгдсэн системтэй холбогдон ажиллах баталгаажсан тоног төхөөрөмж болон системийг нийлүүлэх хуулийн этгээдийг;

4.1.13."нэмэгдсэн өртгийн албан татварын падаан" гэж тухайн төлбөр тооцоо хийснийг нотлох он, сар, өдөр, дахин давтагдашгүй төлбөрийн дугаар, албан татвар суутган төлөгчийн буюу худалдаа эрхлэгч, худалдан авагч албан татвар суутган төлөгчийн нэр, хаяг, татвар төлөгчийн дугаар, худалдаа хийгдсэн бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, код, тоо хэмжээ, үнэ, төлбөр тооцооны болон татварын дүн зэрэг мэдээллийг агуулсан зориулалтын тоног төхөөрөмжөөс гаргасан цаасан болон цахим баримтыг;

4.1.14."төлбөрийн баримт" гэж тухайн төлбөр тооцоо хийгдсэнийг нотлох он, сар, өдөр, дахин давтагдашгүй төлбөрийн дугаар бүхий нэгдсэн системээр баталгаажсан, албан татвар суутган төлөгч буюу худалдаа эрхлэгчийг таних тэмдэг бүхий нэр, хаяг, татвар төлөгчийн дугаар, худалдаа хийгдсэн бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, код, тоо хэмжээ, үнэ, төлбөр тооцооны болон татварын дүн зэрэг мэдээллийг агуулсан зориулалтын тоног төхөөрөмжөөс гаргасан цаасан болон цахим баримтыг;

4.1.15."дахин давтагдашгүй төлбөрийн дугаар" гэж худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч албан татвар суутган төлөгчийн татвар төлөгчийн дугаар, салбар, төлөөлөгчийн газартай бол салбарын дугаар, төлбөр тооцооны он, сар, өдөр, төлбөр тооцооны дэс дугаарыг дунд нь ямар нэг тэмдэгт хэрэглэлгүйгээр үргэлжлүүлэн тоон утгаар илэрхийлсэн дугаарыг;

4.1.16."бүртгэлийн хэрэгсэл" гэж бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авч, төлбөр төлж, борлуулалт хийснийг нотлох зориулалт бүхий төлбөрийн баримтын мэдээллийг агуулсан тусгай таних тэмдэг бүхий эрх бүхий байгууллагаас баталгаажуулсан төлбөр, төлбөрийн карт болон түүнтэй адилтгах мэдээлэл хадгалах, дамжуулах боломж бүхий бүх төрлийн төлбөр тооцооны бүртгэлийн хэрэгслийг;

4.1.17."бүртгэлийн машин" гэж албан татвар суутган төлөгчийн борлуулалтыг төлбөрийн баримтад заагдсаны дагуу бүртгэж, бүртгэлийн мэдээллийг төлбөр тооцооны бүртгэлийн системд дамжуулах тусгай зориулалт бүхий кассын машин, түүний салшгүй хэсэг болсон пос терминал буюу түүнтэй адилтгах программ хангамж бүхий тоног төхөөрөмжийг;

4.1.18."бүртгэлийн систем" гэж албан татвар суутган төлөгчийн борлуулалтын мэдээллийг иргэн, хуулийн этгээдийн худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний мэдээлэл бүхий бүртгэх хэрэгслээр дамжуулан бүртгэлийн машинд бүртгэн, татварын албаны мэдээллийн санд төвлөрүүлэх үйл ажиллагааны нийлбэр цогцыг;

4.1.19."нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгч болсон өдөр" гэж энэ хуулийн дагуу нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгэгдэн гэрчилгээ авсан өдрийг;

4.1.20."нэгдсэн систем" гэж Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа этгээдийн бараа борлуулсан, ажил гүйцэтгэсэн, үйлчилгээ үзүүлсний төлбөрийн баримтын мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, тайлагнах үйлдэлтэй системийг;

4.1.21."хэрэглэгчийн систем" гэж Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа этгээдэд зориулсан бараа, агуулах, борлуулалтын бүртгэл, төлбөр тооцооны бүрэлдэхүүн хэсэг, бараа, ажил, үйлчилгээний нэгдсэн системтэй холбогдон ажиллах баталгаажсан тоног төхөөрөмж болон системийг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨГЧ, АЛБАН ТАТВАР СУУТГАН ТӨЛӨГЧИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ, ТҮҮНИЙГ БҮРТГЭХ, БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ

5 дугаар зүйл.Албан татвар төлөгч, албан татвар суутган төлөгч

Хэвлэх

5.1.Бараа, ажил, үйлчилгээг аливаа хэлбэрээр борлуулахгүй, аж ахуйн үйл ажиллагааны бус, хувийн хэрэглээнд худалдан авч, импортоор оруулсан хувь хүнийг албан татвар төлөгч гэнэ.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.2.Үйл ажиллагааны борлуулалтын орлогын хэмжээ нь 50 сая ба түүнээс дээш төгрөгт хүрч, албан татвар ногдуулан суутган авч, төсөвт төвлөрүүлэх үүрэг бүхий дараах этгээд албан татвар суутган төлөгч байна:

5.2.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бараа, ажил, үйлчилгээний борлуулалт хийсэн;

5.2.2.бараа, ажил, үйлчилгээг импортоор оруулсан;

5.2.3.бараа, ажил, үйлчилгээг экспортод гаргасан.

5.3.Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд заасан гадаад улсын аж ахуйн нэгжийн төлөөний газрын Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт борлуулсан бараа, ажил, үйлчилгээний борлуулалтын орлогын хэмжээ нь 50 сая ба түүнээс дээш төгрөгт хүрсэн бол энэ хуулийн 5.2-т хамаарна.

5.4.Хөдөлмөрийн гэрээгээр байнга болон түр хугацаагаар ажиллаж байгаа иргэнд олгосон цалин, хөдөлмөрийн хөлс, нэмэгдэл, тэтгэвэр, тэтгэмж, шагнал, урамшуулалд албан татвар ногдуулахгүй.

5.5.Энэ хуулийн 4.1.8, 5.2-т заасан борлуулалтын орлогын хэмжээ 50 сая ба түүнээс дээш төгрөгт гэдэгт тухайн этгээдийн хөрөнгөөр бүртгэлтэй байсан үндсэн хөрөнгийн борлуулалт хамаарахгүй.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.6.Энэ хуулийн 5.2-т заасан борлуулалтын орлогын хэмжээ нь нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримтаар нотлогдсон байна.

6 дугаар зүйл.Албан татвар суутган төлөгчийн бүртгэл

Хэвлэх

6.1.Энэ хуулийн 4.1.8-д заасны дагуу албан татвар суутгах үүрэг үүссэн хувь хүн, хуулийн этгээд ажлын 10 өдөрт багтаан албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлэх өргөдлөө харьяалах татварын албанд гаргана.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.2.Харьяалах татварын алба энэ хуулийн 6.1-д заасан этгээдийн өргөдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын гурван өдөрт багтаан албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгэж, тухайн этгээдэд гэрчилгээ олгоно.

6.3.Энэ хуульд заасан албан татвараас чөлөөлөгдөх бараа, ажил, үйлчилгээг дагнан эрхэлж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээдэд энэ хуулийн 6.1, 6.2 дахь хэсэг хамаарахгүй.

6.4.Албан татвар суутган төлөгч нь зохион байгуулалтын төрөл, хэлбэрээ өөрчилсөн тохиолдолд албан татвар суутган төлөгчийн харилцаа, эрх, үүрэг хэвээр хадгалагдаж, гэрчилгээнд холбогдох өөрчлөлтийг оруулна.

6.5.Хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны борлуулалтын орлогын хэмжээ нь энэ хуулийн 5.2-т заасан орлогын 20 буюу түүнээс дээш хувьд хүрсэн бол албан татвар суутган төлөгчөөр сайн дураар бүртгүүлж болно.

6.6.Албан татвар суутган төлөгчөөр сайн дураар бүртгүүлэх тухай өргөдөл гаргах болон гэрчилгээ олгоход энэ хуулийн 6.1, 6.2-т заасан хугацаа нэгэн адил хамаарна.

6.7.Энэ хуулийн 6.2-т заасны дагуу албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгэгдэж, гэрчилгээг олгосноор тухайн албан татвар суутган төлөгч нь бүртгэлийн системд шууд бүртгэгдэнэ.

6.8.Хувь хүн, хуулийн этгээд албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлснээс хойш энэ хуульд заасан албан татвар ногдох орлогогүй, эсхүл орлогын хэмжээ нь албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлсэн босгын хэмжээнд хүрээгүй нь дараалсан 12 сарын албан татварын тайлангаар, эсхүл үйл ажиллагаа явуулаагүй нь нотлогдсон бол харьяалах татварын алба албан татвар суутган төлөгчийн бүртгэлээс хасч, гэрчилгээг хүчингүй болгоно.

6.9.Албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлсэн болон уг бүртгэлээс хасагдсан хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэрийн жагсаалтыг татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага сар бүр хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим хуудсаар улсын хэмжээнд нийтэд мэдээлнэ.

6.10.Албан татвар суутган төлөгчийн бүртгэлээс хасагдсан этгээд нь албан татвар суутган төлөгч байх үеийн үүргээс чөлөөлөгдөхгүй бөгөөд шинээр бүртгүүлэхгүй байх үндэслэл болохгүй.

6.11.Энэ хуулийн 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 6.2-т заасан падаан, баримт, гэрчилгээний загвар, албан татвар суутган төлөгч болон албан татвар төлөгчийг бүртгэх, бүртгэлээс хасахтай холбоотой журмыг татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

АЛБАН ТАТВАР НОГДОХ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

7 дугаар зүйл.Албан татвар ногдох бараа, ажил, үйлчилгээ

Хэвлэх

7.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол доор дурдсан бараа, ажил, үйлчилгээнд албан татвар ногдуулна:

7.1.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт борлуулсан бүх төрлийн бараа, ажил, үйлчилгээ;

7.1.2.гадаад улсаас Монгол Улсад импортоор оруулсан бүх төрлийн бараа, ажил, үйлчилгээ;

7.1.3.Монгол Улсаас экспортод гаргасан бүх төрлийн бараа, ажил, үйлчилгээ.

7.2.Доор дурдсан үйл ажиллагааг 7.1-д нэгэн адил хамааруулна:

7.2.1.эрх борлуулах;

7.2.2.албан татвар суутган төлөгч нь энэ хуулийн 6.9-д заасан болон бусад үндэслэлээр албан татвар суутган төлөгчийн бүртгэлээс хасагдсан, түүнчлэн албан татвар суутган төлөгч хуулийн этгээд нь Иргэний хуулийн 32 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр татан буугдах үед хувьцаа эзэмшигч, хувь нийлүүлэгч болон албан татвар суутган төлөгч өөртөө бараа үлдээх;

7.2.3.нотариатын үйлчилгээ;

/Энэ заалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

7.2.4.өрийн төлбөрийг бараа шилжүүлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх замаар хаах;

7.2.5.оршин суугч бус этгээдийн оршин суугч этгээдэд борлуулсан бараа, гүйцэтгэсэн ажил, үзүүлсэн үйлчилгээ;

7.2.6.цахилгаан, дулаан, хий, ус хангамж, ариутгах татуурга, шуудан, харилцаа холбооны болон бусад үйлчилгээ үзүүлэх;

7.2.7.бараа түрээслүүлэх, бусад хэлбэрээр эзэмшүүлэх, ашиглуулах;

7.2.8.зочид буудал буюу түүнтэй адилтгах байранд байр түрээслүүлэх, бусад хэлбэрээр эзэмшүүлэх, ашиглуулах;

7.2.9.үл хөдлөх, хөдлөх эд хөрөнгө түрээслүүлэх, бусад хэлбэрээр эзэмшүүлэх, ашиглуулах;

7.2.10.шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар, зохиогчийн эрхэд хамаарах бүтээл, программ хангамж, барааны тэмдэг, ноу-хау, хөрөнгийн мэдээллийг шилжүүлэх, түрээслүүлэх, худалдах;

7.2.11.эд мөнгөний хонжворт сугалаа гаргах, төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом тоглуулах үйлчилгээ үзүүлэх;

7.2.12.Иргэний хуулийн Гучин есдүгээр бүлэгт заасан зуучлал /зуучлах, зуучлах онцгой эрх, худалдааны төлөөлөл, комисс болон тэдгээртэй адилтгах бусад/-ын үйлчилгээ үзүүлэх;

7.2.13.бусдын буруутай үйл ажиллагааны улмаас хүү, торгууль, алданги авах;

7.2.14.хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ;

7.2.15.төрөөс олгож байгаа төсвийн санхүүжилт, татаас, урамшуулал;

7.2.16.шаардах эрхийг худалдан авах замаар санхүүжилт хийх /факторинг, форфайтинг зэрэг тэдгээртэй адилтгах хэлцэл/;

7.2.17.өмгөөлөл, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ;

7.2.18.үсчин, гоо сайхан, засвар үйлчилгээ, угаалга, хими цэвэрлэгээ зэрэг энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд зааснаас бусад бүх төрлийн үйлчилгээ.

7.3.Энэ хуулийн 7.1, 7.2-т заасан бараа, ажил, үйлчилгээнд албан татвар ногдуулахад доор дурдсан нөхцөлийг хангасан байна:

7.3.1.тухайн этгээд нь энэ хуулийн 5, 6 дугаар зүйлд заасны дагуу албан татвар суутган төлөгч байх;

7.3.2.борлуулалтыг аж ахуйн үйл ажиллагааны хүрээнд хийсэн байх.

7.4.Энэ хуулийн 7.3.1-д энэ хуулийн 7.2.5 дахь заалт хамаарахгүй.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

АЛБАН ТАТВАРЫГ НОГДУУЛАХ ЖУРАМ

8 дугаар зүйл.Албан татвар ногдуулах

Хэвлэх

8.1.Албан татварыг доор дурдсан журмаар ногдуулна:

8.1.1.бараа, ажил, үйлчилгээг импортоор оруулсан, экспортод гаргасан, түүнчлэн борлуулсан бол тухай бүрд;

8.1.2.санхүүгийн түрээсийн зүйлийг худалдан авсан бол түрээсийн төлбөр хийхээр тохирсон хуваарийг баримтлан тухай бүрд;

8.1.3.энэ хуулийн 7.2.16-д заасан шаардах эрхийг худалдан авах санхүүжилтийн хэлэлцээрийн зүйлийг худалдан авсан бол төлбөр хийхээр тохирсон хуваарийг баримтлан тухай бүрд.

8.2.Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан орлогод албан татвар ногдуулах, энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд заасны дагуу уг албан татвараас чөлөөлөхдөө "Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал"-ыг баримтална.

8.3.Энэ хуулийн 8.2-т заасан "Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал"-ыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, Үндэсний статистикийн хорооны дарга хамтран батална.

8.4.Энэ хуулийн 11.4-т заасан албан татварыг төсөвт төлөхтэй холбогдсон журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

9 дүгээр зүйл.Албан татвар тооцох үнэлгээ

Хэвлэх

9.1.Албан татвар тооцох үнэлгээг доор дурдсан журмаар тодорхойлно:

9.1.1.импортын барааны албан татвар тооцох үнэлгээг Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд заасны дагуу тодорхойлсон гаалийн үнэ дээр гаалийн албан татвар, онцгой болон бусад албан татварыг нэмж;

9.1.2.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт борлуулсан бараа, ажил, үйлчилгээний албан татвар тооцох үнэлгээг тэдгээрийн тухайн үеийн зах зээлийн үнэ, тарифыг үндэслэн;

9.1.3.энэ хуулийн 7.2.1, 7.2.2-т заасан үйл ажиллагаанд албан татвар тооцох үнэлгээг тэдгээр бараа, ажил, үйлчилгээний тухайн үеийн зах зээлийн үнэ, тарифыг үндэслэн;

9.1.4.эд мөнгөний хонжворт сугалаа, төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын үйлчилгээ эрхэлдэг хувь хүн, хуулийн этгээдийн албан татвар тооцох үнэлгээг оролцогчийн төлсөн нийт мөнгөн дүнгээр;

9.1.5.өрийн төлбөрийг бараа шилжүүлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх замаар барагдуулсан бол үнийн дүнгээр;

9.1.6.энэ хуулийн 7.2.12-т заасан зуучлалын үйлчилгээний хувьд зуучлалын гэрээнд заасан зуучлалын шагнал, хөлсний дүнг гэрээнд тусгайлан заагаагүй бол тухайн үеийн зах зээлийн үнэ, тарифыг үндэслэн;

9.1.7.энэ хуулийн 7.2.16-д заасан шаардах эрхийг худалдан авч, санхүүжилт хийж байгаа этгээдийн татвар тооцох үнэлгээг шаардах эрхэд хамаарах нийт үнийн дүнгээс санхүүжилтэд өгсөн үнийн дүнг хасч.

/Энэ заалтад 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.2.Дараах тохиолдолд албан татвар тооцох үнэлгээг харьяалах татварын алба тухайн үеийн зах зээлийн үнэ, тарифыг үндэслэн тодорхойлно:

9.2.1.борлуулсан бараа, ажил, үйлчилгээний үнэ, тариф тодорхойгүй;

9.2.2.бараа,ажил, үйлчилгээг харилцан солилцсон;

9.2.3.харилцан хамаарал бүхий этгээдүүд үнэгүй, эсхүл зах зээлийн үнээс хямд буюу өндөр үнэ, тарифаар хоорондоо бараа, ажил, үйлчилгээ борлуулсан.

9.3.Албан татвар тооцох үнэлгээг гадаад валютаар хийсэн бол түүнийг энэ хуулийн 10.2-т зааснаар тогтоосон өдрийн Монголбанкны ханшийг үндэслэн төгрөгт шилжүүлнэ.

10 дугаар зүйл.Албан татвар ногдуулах хугацаа

Хэвлэх

10.1.Албан татвар суутган төлөгчийн борлуулалтад албан татвар ногдуулах хугацааг татварын албанаас гэрчилгээ олгосон өдрөөс эхлэн тооцно.

10.2.Бараа, ажил, үйлчилгээ борлуулсан тухай бүрд албан татвар ногдуулах хугацааг доор дурдсан үйлдлийн аль түрүүнд хийгдсэн өдрөөр тогтооно:

10.2.1.борлуулагч бараа, ажил, үйлчилгээний борлуулалтын орлогыг хүлээн авсан өдөр;

10.2.2.бараа, ажил, үйлчилгээг борлуулж төлбөрийн баримт, нэхэмжлэл үйлдсэн өдөр;

/Энэ заалтад 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт./

10.2.3.бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авсан өдөр.

10.3.Цахилгаан, дулаан, хий, усан хангамж, шуудан, харилцаа холбооны болон бусад тогтмол үйлчилгээнд албан татвар ногдуулах хугацааг төлбөрийн баримт үйлдсэн буюу төлбөрийг хүлээн авсан өдрийн аль түрүүнд хийгдсэнээр нь тогтооно.

10.4.Энэ хуулийн 7.2.2-т заасан бараанд албан татвар ногдуулах хугацааг тухайн барааг өөртөө үлдээсэн өдрөөр тогтооно.

10.5.Бараа импортоор оруулсан бол уг барааг гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн өдрөөр албан татвар ногдуулах хугацааг тогтооно.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ

11 дүгээр зүйл.Албан татвар ногдуулах хувь

Хэвлэх

11.1.Энэ хуулийн 7.1.1, 7.1.2-т заасан бараа, ажил, үйлчилгээний борлуулалтын үнэлгээнд 10 хувиар ногдуулна.

11.2.Энэ хуулийн 7.1.3-т заасан бараа, ажил, үйлчилгээнд ногдуулах албан татварын хувь тэг /"0"/-тэй тэнцүү байна.

11.3.Импортоор оруулсан, эсхүл үйлдвэрлэн борлуулсан автобензин, дизелийн түлшний албан татвар тооцох үнэлгээнд 0-10 хувиар ногдуулна.

11.4.Импортоор оруулсан, эсхүл үйлдвэрлэн борлуулсан автобензин, дизелийн түлшний албан татварын хувийг энэ хуулийн 11.3-т заасан хязгаарт багтаан салбарын онцлогийг харгалзан Засгийн газар тогтооно.

12 дугаар зүйл.Албан татварын тэг /"0"/ хувь хэрэглэх

Хэвлэх

12.1.Экспортод гаргасан дараах бараа, ажил, үйлчилгээнд энэ хуулийн 11.2-т заасан хувиар албан татвар ногдуулна:

12.1.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс экспортод гаргасан, гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн бараа;

12.1.2.Монгол Улсын Олон улсын гэрээнд заасны дагуу Монгол Улсаас гадаад улсад, гадаад улсаас Монгол Улс хүртэл, түүнчлэн гадаад улсаас Монгол Улсын хилээр дамжуулан бусад улсад гаргасан олон улсын зорчигч болон ачаа тээврийн үйлчилгээ;

12.1.3.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс гадна үзүүлсэн /албан татвараас чөлөөлсөн үйлчилгээг оролцуулан/ үйлчилгээ;

12.1.4.Монгол Улсад оршин суугч бус этгээдэд үзүүлсэн үйлчилгээ /түүний дотор албан татвараас чөлөөлсөн үйлчилгээг оролцуулан/;

12.1.5.олон улсын нислэг үйлдэж байгаа дотоодын болон гадаадын агаарын тээврийн хөлөгт үзүүлэх нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага, техникийн болон шатахууны үйлчилгээ, цэвэрлэгээ, нислэгийн явцад нисэх бүрэлдэхүүн, зорчигчдод худалдаа, хоол, ундаагаар үйлчилсэн үйлчилгээ;

12.1.6.Засгийн газар, Монголбанкны захиалгаар дотоодод үйлдвэрлэсэн төрийн одон медаль, мөнгөн тэмдэгт, зоос;

12.1.7.ашигт малтмалын эцсийн бүтээгдэхүүн.

12.2.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгаа хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгөтэй шууд холбоотойгоор үзүүлсэн үйлчилгээнд энэ хуулийн 12.1.4 дэх заалт хамаарахгүй.

12.3.Энэ хуулийн 12.1 дэх хэсэг нь Монгол Улсад оршин суугч бус этгээдтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр экспортын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа албан татвар суутган төлөгчид хамаарна.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.4.Олон улсын зорчигч болон ачаа тээврийн үйлчилгээг эрхлэхтэй холбогдуулан Монгол Улсын хилийн дотор салгаж хийсэн тээвэрлэлтэд энэ хуулийн 12.1.2 дахь заалт хамаарахгүй.

12.5.Энэ хуулийн 12.1.7-д заасан экспортод гаргасан ашигт малтмалын эцсийн бүтээгдэхүүний нэр төрөл, ангилал, кодыг Засгийн газар тогтооно.

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ

13 дугаар зүйл.Албан татвараас чөлөөлөх

Хэвлэх

13.1.Дараах барааг албан татвараас чөлөөлнө:

13.1.1.гаалийн байгууллагаас баталсан, зорчигчдод татваргүй нэвтрүүлэхийг зөвшөөрсөн хэмжээ бүхий биедээ авч яваа хувийн хэрэглээний бараа;

13.1.2.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байнга оршин суудаг гадаадын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, Нэгдсэн үндэсний байгууллага, түүний төрөлжсөн салбарын хэрэгцээнд зориулан импортоор оруулсан бараа;

13.1.3.гадаад улсын Засгийн газар, олон улсын байгууллагаас буцалтгүй болон хүмүүнлэгийн тусламж, хөнгөлөлттэй зээлээр авсан бараа;

13.1.4.хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хэрэглээнд зориулсан тусгай зориулалтын хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, автотээврийн хэрэгсэл;

13.1.5.зэвсэгт хүчин, цагдаа, улсын аюулгүй байдлыг хангах, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх, төрийн тусгай хамгаалалтын байгууллагын болон Авлигатай тэмцэх газрын хэрэгцээнд зориулан импортоор оруулж байгаа зэвсэг, тусгай техник хэрэгсэл;

/Энэ заалтад 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2020 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

13.1.6.иргэний агаарын хөлөг, хөдөлгүүр болон газар дээрх дадлагажуур, тэдгээрийн эд анги, бүрэлдэхүүн хэсэг, дэд угсралтын хэсэг, сэлбэг, тоног төхөөрөмж, холбогдох хэрэгсэл;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

Тайлбар: “Хөдөлгүүр болон газар дээрх дадлагажуур, тэдгээрийн эд анги, бүрэлдэхүүн хэсэг, дэд угсралтын хэсэг, сэлбэг, тоног төхөөрөмж, холбогдох хэрэгсэл” гэж Монгол Улс 2018 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр нэгдэн орсон Дэлхийн худалдааны байгууллагын “Иргэний агаарын хөлгийн худалдааны хэлэлцээр”-ийн хавсралтад заасан бүтээгдэхүүнийг ойлгоно.

13.1.7.орон сууцны зориулалтаар ашиглаж байгаа байр буюу түүний хэсгийг борлуулсны орлого;

13.1.8.эмчилгээний зориулалтаар хэрэглэх цус, цусан бүтээгдэхүүн, эд эрхтэн;

13.1.9.хийн түлш, түүний сав, тоног төхөөрөмж, тусгай зориулалтын машин механизм, техник хэрэгсэл, тоноглол;

13.1.10.Монголбанкнаас гадаадад захиалгаар хийлгэсэн мөнгөн тэмдэгт, дурсгалын зоос, мөнгөн дэвсгэрт, түүний загвар;

/Энэ заалтыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

13.1.11.борлуулсан алт;

13.1.12.эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын туршилтын бүтээгдэхүүн;

13.1.13.энэ хуулийн 12.1.7-д зааснаас бусад экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүн;

13.1.14.банк, банк бус санхүүгийн байгууллага болон бусад хуулийн этгээдээс банк, тусгай зориулалтын компани, орон сууцны санхүүжилтийн компанид хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах зориулалтаар шилжүүлсэн зээл, санхүүгийн түрээсийн гэрээнээс үүсэх аливаа шаардах эрх;

13.1.15.газар тариалан эрхлэгчийн дотооддоо тарьж борлуулсан үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, суулгац, жимс жимсгэнэ, үйлдвэрлэсэн гурил;

13.1.16.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрийн аргаар төхөөрч бэлтгэн дотооддоо борлуулсан тураг болон шулж ангилсан мах, боловсруулаагүй дотор эрхтэн, дайвар бүтээгдэхүүн;

13.1.17.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт дотоодын түүхий эдээр боловсруулан дотооддоо борлуулсан хүнсний сүү, сүүн бүтээгдэхүүн;

13.1.18.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэсэн, үйлдвэрлэн борлуулсан жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл;

13.1.19.инновацийн төслөөр дотоод, гадаадын зах зээлд шинэ бараа, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл явуулахад шаардлагатай, дотоодод үйлдвэрлэдэггүй түүхий эд, материал, урвалж бодис;

13.1.20.импортоор оруулж байгаа бөөрөнхий мод, гуалин, зүсмэл материал, банз, модон бэлдэц, хагас боловсруулсан модон материал;

13.1.21.экспортод гаргасан түүхий болон угаасан, самнасан ноолуур, арьс шир;

13.1.22.соёлын өвийг судалж шинжлэх, сэргээн засварлахад ашиглах материал, техник, тоног төхөөрөмж, бодис, багаж хэрэгсэл;

13.1.23.Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газрын албан ажлын болон тэдгээрт ажиллагсдын хувийн хэрэгцээнд зориулан худалдаж авсан бараа, ажил, үйлчилгээг тухайн улсад албан татвараас чөлөөлдөг бол тэр улсаас Монгол Улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газрын албан ажлын болон тэдгээрт ажиллагсдын хувийн хэрэгцээнд зориулж Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт худалдан авсан бараа, гүйцэтгэсэн ажил, үзүүлсэн үйлчилгээ;

13.1.24.нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин, зөөврийн компьютерийн хувьд 30 дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий хувь хүний нэр дээр илгээсэн улс хоорондын шуудангийн илгээмж;

13.1.25.гэрээлэгч болон туслан гүйцэтгэгч нь газрын тос, уламжлалт бус газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд зориулан хайгуулын нийт хугацаанд болон ашиглалтын эхний таван жилд импортолсон тусгай зориулалтын машин, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, тоноглол, түүхий эд, материал, химийн болон тэсрэх бодис, сэлбэг хэрэгсэл;

13.1.26.газрын тос болон уламжлалт бус газрын тостой холбогдсон тайлан материал, дээж болон газрын тос;

13.1.27.чөлөөт бүсэд зорчигчийн худалдаж авсан гурван сая төгрөг хүртэл үнийн дүнтэй бараа.

13.1.28.сэргээгдэх эрчим хүчний судалгаа шинжилгээний болон үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, түүний дагалдах хэрэгсэл, сэлбэг.

13.1.29.малчин, мал бүхий этгээдийн борлуулсан таван хошуу мал, анхан шатны боловсруулалтад ороогүй мах, сүү, арьс шир, ноолуур, хонь болон тэмээний ноос, сарлагийн хөөвөр.

/Энэ заалтыг 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

/Энэ заалтыг 2015 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

13.2.Энэ хуулийн 13.1.6, 13.1.9, 13.1.12, 13.1.18, 13.1.19, 13.1.20, 13.1.22, 13.1.28-д хамаарах барааны жагсаалтыг Засгийн газар батална.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтыг 2015 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

13.3.Тусгай зориулалтын бус автомашин худалдан авахад энэ хуулийн 13.1.4 дэх заалт хамаарахгүй.

13.4.Худалдах зориулалтаар шинээр барьсан орон сууцны зориулалттай байр, түүний хэсэгт энэ хуулийн 13.1.7 дахь заалт хамаарахгүй.

13.5.Дараах үйлчилгээг албан татвараас чөлөөлнө:

13.5.1.валют солих үйлчилгээ;

13.5.2.мөнгө хүлээн авах, шилжүүлэх, баталгаа, төлбөрийн нэхэмжлэл гаргах, вексель, хадгаламжийн данстай холбогдсон банкны үйлчилгээ;

13.5.3.даатгал, даатгалын зуучлал, давхар даатгал, эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээ;

13.5.4.үнэт цаас, хувьцаа гаргах, шилжүүлэх, борлуулах, хүлээн авах, тэдгээрт баталгаа гаргах үйлчилгээ;

13.5.4.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.6-д заасан санхүүгийн хэрэгслийг анхдагч, хоёрдогч зах зээл болон биржийн бус зах зээлд бүртгүүлэх, гаргах, арилжих, шилжүүлэх, борлуулах, хүлээн авах, хадгалах үйл ажиллагаа болон тэдгээрт баталгаа гаргах үйлчилгээ;

/Энэ заалтыг 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

13.5.5.зээл олгох үйлчилгээ;

13.5.6.нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгийг байршуулсны хүүг олгох, шилжүүлэх үйлчилгээ;

13.5.7.банкны болон банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршооны зээлийн хүү, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 9.4-т заасан хүү, 10.1.3-т заасан хувьцаа, үнэт цаас, санхүүгийн бусад хэрэгсэл, санхүүгийн түрээсийн хүү, ногдол ашиг, зээлийн баталгааны хураамж, даатгалын гэрээний хураамж төлөх үйлчилгээ;

/Энэ заалтад 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

13.5.8.орон сууцны зориулалтаар баригдсан зориулалтын дагуу ашиглагдаж байгаа байрыг болон түүний тодорхой хэсгийг хөлслүүлэх үйлчилгээ;

13.5.9.боловсролын болон мэргэжлийн сургалт явуулах зөвшөөрөлтэй хувь хүн, хуулийн этгээдийн эрхлэн гүйцэтгэж байгаа дүрэмд нь заасан боловсрол, мэргэжил олгох үйлчилгээ;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13.5.10.эрүүл мэндийн үйлчилгээ;

13.5.11.шашны байгууллагын үйлчилгээ;

13.5.12.төрийн байгууллагаас үзүүлж байгаа үйлчилгээ. Үүнд Засгийн газар, түүний агентлагууд, төсөвт байгууллагуудаас үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээ хамаарна;

13.5.13.Автотээврийн тухай хуулийн[6] 3.1.11-д заасан нийтийн тээврийн үйлчилгээ;

13.5.14.тур оператор, аяллын агент гадаад улсын аялал жуулчлалын байгууллагатай гэрээ байгуулж жуулчдыг нь хүлээн авах, уг үйлчилгээг төлөвлөх, сурталчлах, виз авахтай холбогдсон болон аяллын бусад бичиг баримтын бүрдүүлэлт хийх зэрэг гадаадын жуулчинд үзүүлсэн үйлчилгээ;

/Энэ заалтыг 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13.5.15.соёлын өвийг сэргээн засварлах үйлчилгээ;

13.5.16.оршуулгын үйлчилгээ.

13.5.17.Ирээдүйн өв санд улсын төсвөөс хуваарилсан орлого эх үүсвэр, сангийн хөрөнгө оруулалтын орлого.

/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

13.5.18.мал эмнэлгийн үйлчилгээ.

/Энэ заалтыг 2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

13.5.19.нотариатын үйлчилгээ.

/Энэ заалтыг 2019 оны051 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

13.5.20.виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ.

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

13.6.Жилийн 50 саяас доош төгрөгийн бараа, ажил, үйлчилгээ борлуулсан этгээд /импортоор оруулахаас бусад/-ийг албан татвараас чөлөөлнө.

13.7.Эм, эм бэлдмэл, эмнэлгийн багаж, техник хэрэгсэл үйлдвэрлэх, худалдан борлуулахад энэ хуулийн 13.5.10 дахь заалт хамаарахгүй.

13.8.Энэ хуулийн 13.5.14-т заасан үйлчилгээнд жуулчдад үйлчлэх бааз, ресторан, жуулчин тээвэрлэх, газарчлах болон зочид буудлын үйлчилгээ хамаарахгүй.

13.9.Бараа, ажил, үйлчилгээг үйлдвэрлэлийн дотоод эргэлтэд ашигласнаас бусад хэлбэрээр бусдад үнэ төлбөргүй шилжүүлсэн буюу хувийнхаа хэрэгцээнд ашигласан бол нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөхгүй.

13.10.Энэ хуулийн 13.1.15, 13.1.16, 13.1.17-д заасан барааг дамжуулан борлуулж байгаа этгээдэд энэ хуулийн 13.1 дэх хэсэг хамаарахгүй.

13.11.Гадаад улсын Засгийн газар, олон улсын байгууллагаас хүмүүнлэгийн болон буцалтгүй тусламжаар авсан бараа, буцалтгүй болон хүмүүнлэгийн тусламж, хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд гадаад улсын Засгийн газар, олон улсын байгууллагаас өгсөн санхүүжилт /мөнгөн хөрөнгө/-ээр дотоодын зах зээлээс худалдан авч байгаа бараа, ажил, үйлчилгээг албан татвараас чөлөөлөхөд мөрдөх журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

13.12.Засгийн газрын бус байгууллагууд Засгийн газрын шийдвэр, гэрээний үндсэн дээр санхүүжилт авч төрийн гүйцэтгэх байгууллагын тодорхой чиг үүргийг бүрэн буюу хэсэгчлэн гүйцэтгэж байгаа үйлчилгээ 13.5.12-т хамаарахгүй.

13.13.Гадаадын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, тэдгээрт ажиллагсдад энэ хуулийн 13.1.23-т заасан албан татварын чөлөөлөлтийг эдлүүлэхдээ төлсөн албан татварыг буцаан олгох зарчмыг баримтална.

13.14.Монгол Улсын Засгийн газраас гадаад улсын Засгийн газар, олон улсын байгууллагатай байгуулж соёрхон баталсан олон улсын гэрээний дагуу санхүүжигдэх бараа, ажил, үйлчилгээ;

13.15.Энэ хуулийн 13.14-д заасан төсөл, арга хэмжээний нэр, түүнийг хэрэгжүүлэгч этгээд, төслийн санхүүжилтын дүн, төсөл хэрэгжүүлэх хугацааг Засгийн газар батална.

ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ

АЛБАН ТАТВАРЫН ХАСАЛТ, БУЦААН ОЛГОЛТ

14 дүгээр зүйл.Албан татварт хасалт хийх

Хэвлэх

14.1.Хувь хүн, хуулийн этгээдийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлснээс хойшх хугацаанд энэ хуулийн 7, 8, 11 дүгээр зүйлд заасны дагуу төлсөн доор дурдсан албан татварыг түүний төсөвт төлөх албан татвараас хасч тооцно:

14.1.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээнд төлсөн;

14.1.2.худалдах, түүнчлэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар импортоор оруулсан бараанд төлсөн;

14.1.3.албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлэхээр өргөдөл гаргасан өдрөөс албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгэгдсэн өдөр хүртэлх хугацаанд импортоор оруулсан болон бусдаас худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээнд төлсөн;

14.1.4.мал аж ахуй, газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг хувь хүн, хуулийн этгээд өөрөө бэлтгэсэн буюу тариалсан, үйлдвэрлэлийн анхан шатны боловсруулалтад ороогүй мах, сүү, өндөг, арьс шир, хонь, тэмээний ноос, ноолуур, сарлагийн хөөвөр, мах боловсруулах үйлдвэрлэлд зориулан бэлтгэх таван хошуу мал, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ болон дотооддоо үйлдвэрлэсэн гурилыг дотоодын үйлдвэрлэгчдэд борлуулсан бол үнийн дүнд нь 10 хувийн албан татвар шингэсэн гэж үзэж, тэдгээрийг худалдан авсан албан татвар суутган төлөгчийн албан татварыг уг хувиар;

/Энэ заалтад 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

14.1.5.үндсэн хөрөнгө бэлтгэхэд зориулж импортоор оруулсан буюу худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээнд төлсөн болон үндсэн хөрөнгө худалдан авах, импортлоход төлсөн албан татварыг дараах хугацаагаар хувь тэнцүүлэн хасагдуулна:

14.1.5.а.барилга, байгууламж 10 жилээр;

14.1.5.б.тоног төхөөрөмж 5 жилээр; /Үүнд хайгуулын үйл ажиллагааны зардал хамаарна./

14.1.5.в.энэ хуулийн 14.1.5.а,14.1.5.б-д зааснаас бусад үндсэн хөрөнгийг шууд.

/Энэ заалтыг 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

14.2.Энэ хуулийн 14.1.4-т заасан анхдагч түүхий эдийг импортоор оруулсан буюу худалдан авч дамжуулан борлуулсан бол төлбөл зохих албан татвараас хасалт хийхгүй. Хоршоо гишүүнийхээ энэ хуулийн 14.1.4-т заасан барааг дотоодын үйлдвэрлэгчид зуучлан борлуулсан бол дамжуулан борлуулсанд тооцохгүй.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

14.3.Албан татвар суутган төлөгч хоорондын бараа борлуулсан, ажил гүйцэтгэсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн тухай бүрд төлбөрийн баримт олгох бөгөөд уг баримтуудыг дангаар, эсхүл хамтатган нэмэгдсэн өртгийн албан татварын падаан үйлдэнэ.

14.4.Албан татвар суутган төлөгч хоорондын бараа, ажил, үйлчилгээний борлуулалтыг баталгаажуулсан нэмэгдсэн өртгийн албан татварын падааныг үндэслэн албан татварын хасалтыг хийнэ.

14.5.Албан татвар суутган төлөгч нь бэлтгэн нийлүүлэгчид албан татвар төлсөн нь нэхэмжлэл, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын падаан, нягтлан бодох бүртгэлийн бусад баримтад тусгагдаагүй бол уг албан татварыг хасаж тооцохгүй.

14.6.Дараах бараа, ажил, үйлчилгээг импортоор оруулах, худалдаж авахад төлсөн албан татварыг албан татвар суутган төлөгчийн төлөх уг албан татварын нийт дүнгээс хасахгүй:

14.6.1.суудлын автомашин, түүний эд анги, сэлбэг;

14.6.2.хувийн болон ажиллагсдын хэрэгцээнд зориулан худалдаж авсан бараа, ажил, үйлчилгээ;

14.6.3.энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд зориулж импортоор оруулсан болон худалдаж авсан бараа, ажил, үйлчилгээ;

14.6.4.тайлант хугацааны албан татвар ногдох бараа, ажил, үйлчилгээтэй хамааралгүй импортоор оруулсан болон худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээ;

14.6.5.ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагаанд зориулж импортоор оруулсан болон худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээ.

/Энэ заалтад 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

14.7.Суудлын автомашин, түүний эд анги, сэлбэгийг худалдан борлуулах үйл ажиллагааг эрхлэн явуулахаар өөрийн гэрээ, дүрэмд тусган түүний дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа албан татвар суутган төлөгчид энэ хуулийн 14.6.1 дэх заалт хамаарахгүй.

14.8.Энэ хуулийн 14.1-д заасны дагуу тухайн сард хийх хасалтын хэмжээ нь мөн хугацаанд төлбөл зохих албан татварын дүнгээс их байвал татварын алба дараах байдлаар зохицуулна:

14.8.1.дараагийн сар, улирал, жилд төлөх албан татварт шилжүүлэн тооцох;

14.8.2.хууль тогтоомжийн дагуу төсөвт төлөх бусад төрлийн татварын төлбөрт шилжүүлэн тооцох;

14.8.3.татвар төлөгчид буцаан олгох.

14.9.Албан татвар суутган төлөгч нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар импортоор оруулсан болон худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний зарим хэсгийг албан татвар ногдох, үлдсэн хэсгийг албан татвараас чөлөөлөгдөх орлого олоход, эсхүл албан татвар ногдох орлого олоход хамааралгүй үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд зориулсан тохиолдолд зөвхөн албан татвар ногдох үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд ногдох албан татварыг хасч тооцно.

14.10.Албан татвар суутган төлөгч нь энэ хуулийн 13.1.3-т заасан этгээдэд бараа борлуулж, ажил үйлчилгээ үзүүлсэн тохиолдолд энэ хуулийн 14.6.3 дахь заалт хамаарахгүй.

/Энэ хэсэгт 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

14.11.Албан татвар суутган төлөгч нь энэ хуулийн 7.2.16-д заасны дагуу бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авсан гэрээний хуваарьт үндэслэж, хуваарийн дагуу төлсөн албан татварын дүнгээр хасалт хийнэ.

15 дугаар зүйл.Албан татварыг буцаан олгох

Хэвлэх

15.1.Албан татвар суутган төлөгчийн илүү төлсөн албан татварыг дараах журмаар буцаан олгоно:

15.1.1.албан татвар суутган төлөгч буцаан авах хүсэлтээ албан татварын тооцоо хийж, тайлан тушаах үедээ харьяалах татварын албанд бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр ирүүлнэ;

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

15.1.2.харьяалах татварын алба энэ хуулийн 15.1.1-д заасан хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 15 өдөрт багтаан хянан шалгаж, баталгаажуулахаар албан татварыг буцаан олгуулах саналын хамт татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.

/Энэ заалтад 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.2.Албан татвар төлөгчид дараах хэлбэрээр урамшуулал олгож болно:

15.2.1.энэ хуулийн 15.3-т заасан нөхцөл, шаардлага хангасан албан татвар төлөгчийн тухайн улиралд албан татвар суутган төлөгчтэй хийсэн худалдан авалтад төлсөн албан татварын 20 хүртэл хувийг буцаан олгох;

/Энэ заалтад 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.2.2.сугалааны тохирлоор.

15.3.Албан татвар төлөгчид буцаан олголтыг дараах нөхцөл, шаардлагыг бүрэн хангасан тохиолдолд олгоно:

15.3.1.албан татвар суутган төлөгчөөс худалдан авсан байх;

15.3.2.худалдан авалт татварын албанд бүртгэгдсэн байх;

15.3.3.албан татвар ногдсон бараа, ажил, үйлчилгээ байх;

15.3.4.бүртгэлийн хэрэгсэл буюу бүртгэлийн машинд бүртгэгдсэн байх.

15.4.Татварын алба нь энэ хуулийн 15.2.1-д заасны дагуу тухайн улиралд олгох буцаан олголтын дүнг дараа сарын 10-ны өдрийн дотор албан татвар төлөгч бүрээр бүртгэлийн системээс гаргаж, баталгаажуулан, албан татварыг буцаан олгуулах саналын хамт татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

15.5.Дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газрын албан ажлын болон тэдгээрт ажиллагсдын хувийн хэрэгцээнд зориулж Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээнд төлсөн албан татварыг буцаан олгоно.

15.6.Гадаад улсаас Монгол Улсад 90 хоног хүртэлх хугацаагаар суралцах, ажил хөдөлмөр эрхлэхээс бусад зорилгоор аялж байгаа гадаадын иргэний хувийн хэрэгцээнд зориулж гаалийн нутаг дэвсгэрээс худалдан авсан бараанд төлсөн албан татварыг 100 хувь буцаан олгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

15.7.Энэ хуулийн 15.5-д заасан буцаан олголт авах этгээд тухайн сард дотоодын зах зээлээс худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээнд төлсөн албан татварыг буцаан авах хүсэлтээ холбогдох баримтын хамт дараа сарын 10-ны өдрийн дотор татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.

/Энэ 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.8.Татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 15.1.2, 15.4, 15.7, 15.18-д зааснаар ирүүлсэн хүсэлт, саналыг хүлээн авснаас хойш ажлын долоон өдөрт багтаан хянаж буцаан олгох татварын хэмжээг тодорхойлж, энэ тухай албан татвар төлөгчид бичгээр буюу цахим хэлбэрээр мэдэгдэж, буцааж олгох албан татварын хэмжээ, өрийн дүн зэргийг хянан баталгаажуулж, албан татвар буцаан олгох саналыг ажлын хоёр өдөрт багтаан санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийн 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.9.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага саналыг хүлээн авснаасаа хойш ажлын 45 өдөрт багтаан албан татварыг буцаан олгох шийдвэрийг гаргана.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.10.Энэ хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан хасалт, 15.1, 15.2.1, 15.5, 15.6-д заасан буцаан олголтыг хянан баталгаажуулах, тэдгээрийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсгийн дугаарт 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.11.Энэ хуулийн 15.2.1-д заасан буцаан олгох татварын хэмжээг төлбөр тооцооны хэлбэрээс хамааруулж, 15.2.2-т заасан урамшууллын хэлбэр, түүнийг явуулах журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.12.Энэ хуулийн 6.7-д заасан этгээд нь албан татварын хасалт хийлгэх буюу илүү төлсөн татварыг буцаан авах эрхтэй.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.13.Өөрийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргасан бол албан татварыг сар бүр, бусад албан татвар төлөгчийн албан татварыг улиралд нэг удаа улсын төсвөөс буцаан олгоно.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.14.Буцааж олгох албан татвар болон урамшуулал нь улсын төсвийн бүрэлдэхүүн хэсэг байх бөгөөд тухайн сар, улирал, жилд улсын төсөвт төвлөрүүлэх тухайн төрлийн татварын 30 хувиас хэтрэхгүй байна.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.15.Энэ хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан хасалт, 15 дугаар зүйлийн 15.2-т заасан урамшуулал давхцахгүй.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.16.Албан татвар төлөгчийн импортолсон бараа, ажил, үйлчилгээнд төлсөн албан татварт энэ хуулийн 15.2 дахь хэсэг хамаарахгүй.

/Энэ хэсгийн дугаарт 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

15.17.Энэ хуулийн 15.6-д заасан буцаан олголтыг дараах нөхцөл, шаардлагыг бүрэн хангасан тохиолдолд олгоно:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

15.17.1.татварын албаны шаардлагад нийцсэн бүртгэлийн машин бүхий албан татвар суутган төлөгчөөс бараа худалдан авсан байх;

/Энэ заалтыг 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

15.17.2.худалдан авалт цахим төлбөрийн баримтын системд бүртгэгдсэн байх;

/Энэ заалтыг 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

15.17.3.татварын албаны шаардлагад нийцсэн цахим төлбөрийн баримт авсан байх;

/Энэ заалтыг 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

15.17.4.буцаан олголт авах барааны төлбөрийн баримт дээрх худалдан авалт нь Засгийн газрын баталсан үнийн дүнгээс дээш байх;

/Энэ заалтыг 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

15.17.5.барааг худалдан авснаас хойш 90 хоногийн дотор өөрийн биеэр улсын хилээр авч гарах.

/Энэ заалтыг 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

15.18.Энэ хуулийн 15.6-д заасан иргэн олон улсын нисэх онгоцны буудлын шалган нэвтрүүлэх хэсгээр гарсны дараа албан татвар буцаан авах хүсэлтийг гаргана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

15.19.Энэ хуулийн 15.6-д заасан иргэнд олгох буцаан олголтын төлбөрийн баримтыг бүртгэх, түүнд хяналт тавих журам, барааны жагсаалт, буцаан олгох татварын хувь хэмжээ, энэ хуулийн 15.17.4-т заасан үнийн дүнг Засгийн газар батална.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

АЛБАН ТАТВАРЫГ ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ, ТАЙЛАГНАХ

16 дугаар зүйл.Албан татвар ногдуулах, төсөвт төвлөрүүлэх, тайлагнах

Хэвлэх

16.1.Албан татвар суутган төлөгч нь борлуулсан бараа, ажил, үйлчилгээнд ногдох албан татварыг доор дурдсан журмаар дараа сарын 10-ны өдрийн дотор төрийн сангийн нэгдсэн дансанд шилжүүлж, баталсан маягтын дагуу тайлангаа харьяалах татварын албанд тушаана:

16.1.1.тухайн сард борлуулсан бараа, ажил, үйлчилгээнд ногдох албан татварыг албан татвар суутган төлөгч төсөвт төлнө;

16.1.2.оршин суугч бус этгээдээс энэ хуулийн 7.2.5-д заасан гаалийн бүрдүүлэлт хийлгээгүй бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авахдаа үнийн дүнгээс албан татварыг суутган авч төсөвт төлнө;

16.1.3.энэ хуулийн 16.2-т заасны дагуу албан татвар ногдсон бараанд 16.1.2 дахь заалт хамаарахгүй;

16.1.4.энэ хуулийн 7.2.4-т заасан өрийн төлбөрт тооцогдох бараа, ажил, үйлчилгээнд ногдох албан татварыг тухайн төлбөр төлж байгаа этгээд төсөвт төлөх.

16.2.Импортын бараанд албан татварыг доор дурдсан журмаар ногдуулж тайлагнана:

16.2.1.гаалийн байгууллага энэ хуулийн 7.1.2, 8.1.1-д заасан импортын бараанд энэ хуулийн 9.1.1, 11.1-д заасны дагуу албан татвар ногдуулж, төсөвт төлүүлэх арга хэмжээ авна;

16.2.2.импортлогч нь энэ хуулийн 16.2.1-д заасны дагуу ногдуулсан албан татварыг төрийн сангийн нэгдсэн дансанд шилжүүлнэ;

16.2.3.гаалийн удирдах төв байгууллага албан татвар төлүүлсэн тухайн сарын тайланг дараа сарын 10-ны өдрийн дотор, жилийн тайланг дараа оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор гаргаж санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ;

16.2.4.компанийн нөөц бүрдүүлэх зорилгоор импортоор оруулж байгаа автобензин, дизелийн түлшинд ногдох нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг компанийн нөөц бүрдүүлэх аж ахуйн нэгжийн нэр, автобензин, дизелийн түлшний заавал байлгах нөөцийн тоо хэмжээ, сэлгээ хийх хугацааг тогтоосон Засгийн газрын шийдвэрийг үндэслэн компанийн нөөцийг сэлгэх зорилгоор борлуулж эхэлсэн өдөр ногдуулна;

16.2.5.газрын тосны бүтээгдэхүүний бөөний худалдаа, үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компанийн импортоор оруулж байгаа компанийн нөөц бүрдүүлэхээс бусад Монгол Улсын 30 хоногийн хэрэглээтэй тэнцэх хэмжээний автобензин, дизелийн түлшинд ногдох нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг 30 хоногоор хойшлуулан ногдуулна.

16.3.Энэ хуулийн 16.2-д заасан импортын барааны албан татварын тайлангийн маягтыг гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга батална.

16.4.Импортын бараанд ногдуулж төлүүлсэн албан татварын тухай мэдээллийг гаалийн байгууллага тухай бүр татварын албанд гаргаж өгнө.

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

17 дугаар зүйл.Нэгдсэн ба хэрэглэгчийн систем

Хэвлэх

17.1.Нэгдсэн ба хэрэглэгчийн системийн үйлчилгээ эрхлэгч этгээдийн ажиллах журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

17.2.Нэгдсэн систем хариуцагч дараах үүрэгтэй:

17.2.1.нэгдсэн системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах;

17.2.2.хэрэглэгчийн системийн дамжуулсан мэдээллийг үндсэн системийн санд бүрэн, үнэн зөв нэгтгэх, эрх бүхий этгээдэд тайлагнах;

17.2.3.нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын тохирол, буцаан олголтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах бөгөөд үйл ажиллагааны журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

17.3.Албан татвар суутган төлөгч доор дурдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

17.3.1.албан татвар төлөгчийн хийсэн төлбөр тооцооны мэдээллийг хэрэглэгчийн системд төлбөр хийсэн тухай бүр бүртгэнэ;

17.3.2.бараа, ажил, үйлчилгээг борлуулсан тухай бүр төлбөрийн баримтыг татвар төлөгчид олгоно;

17.3.3.хэрэглэгчийн системд бүртгэгдсэн төлбөрийн баримтын мэдээллийг гурав хоногийн дотор багтаан борлуулалтын нэгдсэн системд илгээнэ;

17.3.4.албан татвар суутган төлөгч хоорондын бараа, ажил, үйлчилгээний борлуулалтыг баталгаажуулсан нэмэгдсэн өртгийн албан татварын падааны бүртгэлийг холбогдох мэдээллийн санд оруулж, мэдээллийг 7 хоногт багтаан нэгдсэн системд илгээнэ.

17.4.Албан татвар суутган төлөгч хэрэглэгчийн системтэй байна.

17.5.Албан татвар суутган төлөгч төлбөрийн баримт олгохоос татгалзах, хуурамч буюу хийгдсэн төлбөр тооцооноос өөр дүнтэй төлбөрийн баримт олгохыг хориглоно.

17.6.Албан татвар суутган төлөгч төлбөрийн баримтыг өөр дүнгээр олгосон, эсхүл төлбөрийн баримт олгохоос татгалзсан бол албан татвар төлөгч энэ талаар татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад, эсхүл харьяа татварын албанд нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.

17.7.Хэрэглэгчийн систем нийлүүлэгчийн дамжуулсан төлбөрийн баримтын мэдээллийг доор дурдсанаас бусад этгээд танилцах эрхгүй бөгөөд задруулахыг хориглоно:

17.7.1.татварын алба;

17.7.2.статистикийн алба;

17.7.3.тухайн мэдээллийг дамжуулагч этгээд.

18 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

18.1.Энэ хуулийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022-12-19-ний өдрийн орчуулгын хяналт)                                       Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

July 9, 2015                                                                                                   Ulaanbaatar city

ON VALUE ADDED TAX

/Revised version/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate the relations with respect to imposition, accumulated into the state budget, refund and reporting of value-added tax (hereinafter referred to as "tax").

Article 2.Legislation on value added tax

2.1.Legislation on value added tax consists of the General Taxation Law, this law and other legal acts enacted in conformity with them.

Article 3.Scope of the law

3.1.This law shall apply to imposition of value-added tax on goods imported to Mongolia or goods exported from Mongolia by individuals or legal entities, as well as goods, works and services sold in the territory of Mongolia.

Article 4.Definition of terms of this law

4.1.The following terms used in this law shall have the following meanings:

4.1.1."sales" means transfer of goods into others' ownership, performance of work, and provision of services;

4.1.2."goods" means all types of assets other than monetary assets;

4.1.3."work" means "performance of work" specified in Chapter Thirty-one of the Civil Code;

4.1.4."service" means any activity other than sale goods and performance of work;

4.1.5."economic activity" means complete or partial sale of goods, performance of work, and provision of services for profit making as well as non-profit purposes.

4.1.6."resident or non-resident" means an entity defined in the following manners in the Law on Business Entity Income Tax and the Law on Personal Income Tax respectively as follows:

4.1.6.a."resident", means a taxpayer who is permanently based in Mongolia as specified in Article 5.3 of the Law on Business Entity Income Tax, as well as a taxpayer who resides in Mongolia permanently specified in Article 5.3 of the Law on Personal Income Tax the payer;

/This sub-paragraph was amended by the law as of March 22, 2019/

4.1.6.b."non-resident" means a taxpayer who is not based in Mongolia specified in Article 5.5 of the Law on Business Entity Income Tax and Article 5.5 of the Law on Personal Income Tax;

/This sub-paragraph was amended by the law of March 22, 2019./

4.1.7."premises being used for residential purposes" mean public or private residential buildings which have been built for human dwelling, are being used for the designated purpose and in a non-commercial manner, and that are subject to value-added tax under this law;

4.1.8."day when obligation to withhold value-added tax arises" means the day when the amount of sale revenues of an individual or legal entity engaged in activities specified in Article 3 of this Law, has reached 50.0 million tugrugs or over;

4.1.9."goods obtained from foreign governments and international organizations through humanitarian and grant aid, and soft loans" means goods received free of charge under international Agreement of Mongolia entered by the Government of Mongolia with Governments of foreign countries and international organizations for the purposes of eliminating losses suffered due to force majeure and other disasters identical to this. These shall also include goods, work and services purchased in the domestic market using funds provided by foreign governments and international organizations as part of grants and humanitarian aid;

4.1.10."settlement of payment" means settlement of payment in cash or through bank transfer;

4.1.11."integrated system administrator" means state administrative body in charge of tax issues responsible for managing collection, processing and filing of electronic data on goods, work, and services of entities who imported goods to Mongolia or exported goods from Mongolia, who sold goods or performed work or provided services in the territory of Mongolia.;

4.1.12."user system supplier" means a legal entity responsible for supply of certified equipment and system that would work connected to records, payment components, and integrated system designed for operation of entities who imported goods to Mongolia or exported goods from Mongolia, who sold goods or performed work or provided services in the territory of Mongolia;

4.1.13."value added tax invoice" means paper or electronic document printed out from designated equipment, containing information including date as proof of particular payment, unique payment number, name, address of value added tax withholding payer or trader, purchasing value added tax withholding payer, taxpayer number, particulars, code, quantity, price of sold goods, work, and service, payment and tax amounts;

4.1.14."receipt" means paper or electronic document printed out from designated equipment, containing information including date as proof of particular payment, unique payment number certified under the integrated system, name and address of value-added tax withholding payer or trader, taxpayer number, particulars, code, quantity, and price of traded goods, work, and service, payment and tax amounts;

4.1.15."unique payment number" means payment, payment card with special identification designed to prove purchase, payment for or sale of goods, work, and services, certified by competent authority, as well as all types of payment record devices capable to store or transmit similar data;

4.1.16."registration tool" means payment, payment card and similar information certified by an authorized organization with a special identification that contains payment receipt information for the purpose of proving the purchase, payment, and sale of goods, work, or services, with the ability to store and transmit similar information, and all types of payment registration tools;

4.1.17."register equipment" means equipment including cash register, pos terminal as its essential component or similar software designed to record sales of withholding taxpayer as stated in the receipt and to transmit records to the payment registry system;

4.1.18."register system" means comprehensive activities to record sale data of withholding taxpayers through means of record containing information on goods, work, and services purchased by individuals or legal entities in the register equipment and collect to the tax authority's database;

4.1.19."day of registration as withholding value-added taxpayer" means the day when an entity is registered as withholding value-added taxpayer pursuant to this Law and receives a certificate;

4.1.20."integrated system" means a system that collects, processes and reports on receipts for sale of goods, performance of work and provision of services for entities operating in Mongolia;

4.1.21."user system" means certified equipment and system that work connected to goods, warehouse and sale records, payment components, and integrated system of goods, work and services designed for entities operating in Mongolia.

CHAPTER TWO

IDENTIFICATION, REGISTRATION AND DEREGISTRATION OF TAXPAYERS AND WITHHOLDING TAXPAYERS

Article 5.Taxpayer and withholding taxpayer

5.1.Taxpayer is an individual who purchases or imports goods, works, and services for own personal use, without selling them in any manner.

/This paragraph was amended by the law as of March 22, 2019/

5.2.The following entities whose amount of sales has reached 50 million tugrugs or more and who is responsible to withhold value added tax and pay to the government shall be withholding value added taxpayers:

5.2.1.those who sold goods, work, and services in the territory of Mongolia;

5.2.2.those who imported goods, work, and services;

5.2.3.those who exported goods, work, and services.

5.3.If amount of sales of goods, work and services sold in the territory of Mongolia reaches 50 million tugrugs or more for a branch of foreign business entity stated in Law on Business Entity Income Tax, Article 5.2 of this law shall apply.

5.4.Value added tax shall not be imposed on salary, wages, pension, benefits, bonus and remuneration provided to any citizen who is permanently or temporarily employed under a labor contract.

5.5.Amount of sales stated in Articles 4.1.18 and 5.2 of this Law reaching 50 million tugrugs or more shall not apply to sale of fixed assets that were registered as property of that entity.

/This paragraph was amended by the law as of March 22, 2019/

5.6.The amount of sales income stated Article in 5.2 of this Law shall be proven with primary accounting vouchers.

Article 6.Registration of withholding tax payer

6.1.An individual or legal entity who have become obligated to withhold value added tax pursuant to Article 4.1.8 of this Law shall submit its application for registration as withholding value-added taxpayer to the relevant tax department within 10 working days.

/This paragraph was amended by the law as of March 22, 2019/

6.2.The relevant tax department shall register as a withholding value-added taxpayer within three working days after receiving the application of the entity stated in Article 6.1 of this Law and issue a certificate.

6.3.Articles 6.1 and 6.2 of this Law shall not apply to individuals or legal entities solely engaged in goods, work and services that are exempt from the value added tax stated in this Law.

6.4.If the withholding value-added taxpayer changes its type or form of business structure, relations, rights and obligations of withholding value-added taxpayer shall remain in effect and relevant changes shall be made in the certificate.

6.5.If the amount of sales for an individual or legal entity reaches 20 or more percent of the revenue stated in Article 5.2 of this Law, they may register voluntarily as withholding value-added taxpayer.

6.6.Period specified in Articles 6.1 and 6.2 of this law shall equally apply when submitting an application for registration as value added taxpayer on voluntary basis and during the issue of certificate.

6.7.The withholding value added taxpayer shall be automatically registered in the register system as soon as it is registered as withholding value-added taxpayer pursuant to Article 6.2 of this Law and receives the certificate.

6.8.The relevant tax department shall deregister and annul the certificate if it is proved with tax returns of consecutive 12 months that an individual or legal entity has not earned taxable revenue specified in this law or their revenue has not reached the threshold for withholding value-added taxpayer or proved with that they didn't operate.

6.9.The administrative body in charge of tax issues shall, on a monthly basis and national scale, publicize the names of individuals or business entities that have been registered as tax payers or excluded from the registry through mass media or web page.

6.10.The entity who has been deregistered as withholding value-added taxpayer shall still hold the obligations for the period when he had been a withholding value-added taxpayer, and it shall not serve as grounds for not being re-registered.

6.11.The invoice, receipts, pro forma certificate, and procedures concerning registration and deregistration of withholding value-added taxpayer and taxpayer stated in Articles 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, and 6.2 of this Law shall be approved by head of state administrative body in charge of taxation issues.

CHAPTER THREE

GOODS, WORKS AND SERVICES SUBJECT TO TAX

Article 7.Goods, works and services subject to tax

7.1.Unless otherwise provided in laws, the value-added tax shall be imposed on the following goods, work and services:

7.1.1.all types of goods, work, and services sold in the territory of Mongolia;

7.1.2.all types of goods, work, and services imported by a foreign country to Mongolia;

7.1.3.all types of goods, work, and services exported by Mongolia.

7.2.The below-mentioned business activities shall be similarly covered under 7.1:

7.2.1.sale of rights;

7.2.2.the withholding value-added taxpayer has been deregistered as a withholding value-added taxpayer on the grounds stated in Article 6.9 of this Law and other grounds. Moreover, when shareholder, partner or withholding value added taxpayer retains goods when the withholding value added taxpaying legal entity is liquidated on the grounds stated in Article 32 of the Civil code;

7.2.3.notary services;

/This sub-paragraph was invalidated by the law as of May 30, 2019/

7.2.4.closing of debt payments through goods transfer, performance of work or provision of services;

7.2.5.goods sold, work performed, and services provided by non-residents to residents;

7.2.6.rendering of utility services such as electricity, heat, gas, water, sewerage, post, communication and other services;

7.2.7.leasing of goods or granting rights to possess or use in other forms;

7.2.8.renting of accommodation in a hotel or similar establishment or granting of rights to possess or use in other forms;

7.2.9.renting of immovable or movable properties or granting of rights to possess or use in other forms;

7.2.10.transfer, lease and sale of new invention, product design, useful design, copyright work, software, and trade mark, know-how and other proprietary information;

7.2.11.provide services such as issue of any material and monetary lottery tickets, organizing of paid quiz or gambling game;

7.2.12.brokerage services /brokering, exclusive brokerage rights, trade representation, commission or others similar to it/ stated in Chapter Thirty-nine of the Civil code;

7.2.13.receive interest, fines and penalty for late payment due to wrongful action of others;

7.2.14.property assessment services;

7.2.15.public funding, subsidies and financial incentives;

7.2.16.funding through purchase of title /factoring and forfaiting, and similar deals/;

7.2.17.attorney and legal counseling services;

7.2.18.all types of services including hairdressing and cosmetic services, laundry and dry-cleaning other than those stated in Article 13 of this Law.

7.3.When imposing taxes on goods, work and services specified in Articles 7.1 and 7.2 of this Law, the following conditions shall be met:

7.3.1.the person shall be value added tax payer in accordance with Articles 5 and 6 of this Law;

7.3.2.sales shall have been conducted within the scope of its business activities.

7.4.Artcile 7.2.5 this Law shall not apply to sub-paragraph 7.3.1 of the same Law.

CHAPTER FOUR

PROCEDURE FOR IMPOSING TAX

Article 8.Imposition of tax

8.1.Value added tax shall be imposed according to following procedures:

8.1.1.each and every time during which the goods, work and services were imported or exported as well as sold;

8.1.2.each and every time in accordance with the schedule agreed to make lease payment, if financial leasing item was purchased;

8.1.3.if arrangements of funding to purchase the title stated in Article 7.2.16 of this Law has been made, each and every time adhering to the payment schedule.

8.2.When imposing tax on revenues specified in Article 7 of this Law or exempting from such tax in accordance with the Article 13 of the same Law, "Sector classification of all types of economic activities" shall be complied.

8.3.The Government member in charge of financial and budgetary issues and head of the National statistical office shall approve the "Sector classification of all types of economic activities" stated in Article 8.2 of this Law.

8.4.The Government member in charge of financial and budgetary issues shall approve the procedure concerning collection of the value added tax specified in Article 11.4 of this law.

Article 9.Taxable value

9.1.Taxable amount of the value added tax shall be determined by the following procedures:

9.1.1.tax rates for imported goods shall be determined by adding customs duty and excise or other taxes to the customs price calculated pursuant to the Law on Customs tariffs and customs duties;

9.1.2.the taxable amount of value added tax for goods, work, and services sold in the territory of Mongolia shall be based on the current market rates or tariffs;

9.1.3.the taxable amount of value-added tax for activities specified in Articles 7.2.1 and 7.2.2 of this Law shall be based on the current market rates of the goods, works and services;

9.1.4.the taxable amount of value added tax for individuals and legal entities those are engaged in the service of any material and monetary lottery and paid quiz or gambling game shall be determined by the total sum of money paid by players;

9.1.5.the taxable amount, if debt has been satisfied through transfer of goods, performance of work and rendering of services, shall be based on the amount;

9.1.6.regarding the brokerage service stated in Article 7.2.12 of this Law, the amount of brokerage fees specified in brokerage contract shall be based on the current market rates if it has not been specifically stated in the agreement;

9.1.7.by deducting the amount of funding at the total amount applicable to the title to determine the tax rate for the entity who is funding by purchasing the title stated in Article 7.2.16 of this Law.

/This sub-paragraph was amended by the law as of March 22, 2019/

9.2.In the following circumstances, the taxable amount of value-added tax shall be determined by the relevant tax authority based on the current market rates:

9.2.1.the prices of the sold goods, work and service is uncertain;

9.2.2.goods, work and services have been mutually exchanged;

9.2.3.entities interdependent from each other sold goods, work, and services free of charge or at lower or higher market prices between them.

9.3.Where the taxable amount is expressed in foreign currency, it shall be converted into tugrugs using the exchange rate fixed by the Mongol bank on the day specified in accordance with the Article 10.2 of this Law.

Article 10.Period of imposition of tax

10.1.The period for imposition of value added tax on the sales of withholding value-added taxpayers shall be calculated from the day when the certificate is issued by the tax department.

10.2.The time of imposition of value added tax on each time when goods, work, and services sold shall be determined as taking place at the earliest of the following actions:

10.2.1.the day when the seller receives proceeds from the sale of goods, work and services;

10.2.2.the day when goods, work and services have been sold and receipt invoice has been issued;

/The sub-paragraph was added by the law as of March 22, 2019/

10.2.3.the day of purchase of goods, jobs and services.

10.3.In the case of services which are provided continuously, such as the supply of electricity, heat, gas, water, post, communication and other services, the time of imposition of value added tax shall be the day of issue of receipt or the day of receiving payment, whichever takes place earliest.

10.4.The time of imposition of value added tax on goods specified in Article 7.2.2 of this Law, shall be the day of such retention of such goods by the taxpayer.

10.5.The time of imposition of value-added tax on imported goods shall be the day of its declaring to the Customs authority.

CHAPTER FIVE

TAX RATE

Article 11.Rate of taxation

11.1.10 percent shall be imposed on the sale value of goods, work, and services stated in Articles 7.1.1 and 7.1.2 of this Law.

11.2.The rate of value added tax on goods, work and services specified in Article 7.1.3 of this Law shall be equal to zero /"0"/.

11.3.The rate of value added tax shall be imposed at 0-10 percent on the taxable amount of imported or manufactured petrol and diesel.

11.4.Percent of value added tax for petrol and diesel imported or produced and sold shall be set by the Government taking into account the industry characteristics within the limit stated in Article 11.3 of this Law.

Article 12.Application of zero /"0"/ rate of tax

12.1.The following goods, work, and services exported shall be imposed the percent stated in Article 11.2 of this Law:

12.1.1.goods exported from the territory of Mongolia and declared with the customs authority;

12.1.2.passenger and cargo transportation services rendered from the territory of Mongolia to foreign countries, from foreign countries to Mongolia, as well as from foreign countries to third countries through the border of Mongolia pursuant to international treaties of Mongolia;

12.1.3.any services rendered /including non-taxable services/ outside the territory of Mongolia;

12.1.4.services provided to entities not resident in Mongolia /including value-added tax-exempt services/;

12.1.5.any services of air navigation management, technical and fuel services, and cleaning which shall be provided for both foreign and domestic airplanes conducting international flight and sale, food and drink services provided for air crew members or passengers during flight;

12.1.6.state orders, medals and coins manufactured domestically based on an order placed by the Government or Mongol bank;

12.1.7.final mineral commodities.

12.2.Article 12.1.4 of this Law shall not apply to services, which are rendered in direct connection with movable or immovable property present in the territory of Mongolia.

12.3.Article 12.1 of this Law shall apply to withholding value-added taxpayers who are engaged in export business on the basis of contract made with entities not resident in Mongolia.

/This paragraph was amended by the law as of March 22, 2019/

12.4.Article 12.1.2 of this Law shall not apply to transport carried out separately within the border of Mongolia in connection with provision of international passenger or cargo services.

12.5.Types, classification and code of exported final mineral commodities stated in Article 12.1.7 of this Law shall be set by the Government.

CHAPTER SIX

EXEMPTION FROM TAX

Article 13.Exemption from tax

13.1.The following goods shall be exempt from value-added tax:

13.1.1.personal goods carried by passengers, which have amount allowed without payment of taxes and approved by customs authority;

13.1.2.imported goods for the needs of diplomatic missions and consular offices, United Nations and its specialized organizations permanently residing in the territory of Mongolia;

13.1.3.goods obtained from foreign governments and international organizations through humanitarian and grant aid, and soft loans;

13.1.4.special purpose appliances, equipment and vehicles designed for citizens with disabilities;

13.1.5.any weapon and special devices imported for the needs of armed forces, police, and organizations of national security or court order enforcement, state special protection and anti-corruption agency;

/This sub-paragraph was amended by the law as of March 22, 2019/

/This sub-paragraph was amended by the law as of May 14, 2020/

13.1.6.civil aircraft, engines and ground trainers, their parts, components, sub-assemblies, spare parts, equipment, and related tools;

/This sub-paragraph was modified by the law as of December 17, 2021/

Note:"Engines and ground trainers, their parts, components, sub-assembly parts, spare parts, equipment, and related tools" means products specified in the annex of the "Agreement on Trade in Civil Aircraft" of the World Trade Organization, which Mongolia joined on October 12, 2018.

13.1.7.revenues from the sale of premises or part of it used for residential purposes;

13.1.8.blood, blood products, and organs to be used for medical treatment;

13.1.9.gas fuel, its container, equipment, special purpose machineries, devices, and accessories;

13.1.10.bill, commemorative coins, banknotes, and their models ordered abroad by Mongol Bank;

/This sub-paragraph was modified by the law as of April 22, 2022/

13.1.11.sold gold;

13.1.12.experimental products of research and science work;

13.1.13.exported mineral product except those stated in Article 12.1.7 of this Law;

13.1.14.loans transferred by banks, non-banking financial institutions and other legal entities to banks, special purpose companies or mortgage firms with the purpose of issuing asset-backed securities, and any title arising out of financial lease agreement;

13.1.15.crops, potato, vegetables, saplings, fruits grown and sold by farmers domestically and flour produced by them;

13.1.16.carcass and cuts of meat produced at plants and sold in the territory of Mongolia, unprocessed offal and byproducts;

13.1.17.milk and milk products produced with domestic raw materials in the territory of Mongolia and sold domestically;

13.1.18.equipment and parts designed for small and medium size enterprises produced and sold in the territory of Mongolia;

13.1.19.raw materials, inputs and reagents that are required to manufacture new goods and products for domestic and foreign markets through innovation projects but are not produced domestically;

13.1.20.imported logs, timber, sawn timber, planks, wooden workpieces, semi-finished wooden materials;

13.1.21.raw or washed, combed cashmere and hides that are exported;

13.1.22.materials, equipment, substances and devices to be used for study and restoration of cultural heritage;

13.1.23.the goods purchased, work performed, and services provided for the official use of diplomatic representative and consular offices and for personal use of their employees of Mongolia residing abroad, if such goods work, and services for the official use of diplomatic representative and consular offices and for personal use of their employees of foreign country who are residing in the territory of Mongolia are exempted from tax in that foreign country;

13.1.24.International postal parcel sent to an individual containing goods not more than two in quantity, with value of no more than 10-fold increase in the minimum wage and 30-fold increase in the minimum wage in the case of laptops;

13.1.25.special purpose machinery, devices, equipment, accessories, raw materials, inputs, chemical and blasting substances, spare parts imported by contractors or subcontractors during the entire exploration period or within the initial five years of mining for operations involving petroleum or non-conventional petroleum;

13.1.26.reports, samples and petroleum involving petroleum or non-conventional petroleum;

13.1.27.goods with value of up to three million tugrugs purchased by passengers in the free zones;

13.1.28.renewable energy research and production equipment, its accessories or spare parts.

/This sub-paragraph was added by the law as of December 18, 2015/

13.2.The list of goods referred in Articles 13.1.6, 13.1.9, 13.1.12, 13.1.18, 13.1.19, 13.1.20, 13.1.22, and 13.1.28 of this law shall be approved by the Government.

/This paragraph was amended by the law as of December 18, 2015/

/This paragraph was amended by the law of March 22, 2019/

/This paragraph was amended by the law as of December 30, 2021/

13.3.Article 13.1.4 of this Law shall not apply to the purchase of non-special purpose cars.

13.4.Article 13.1.7 of this Law shall not apply to residential buildings or part of it which was newly constructed for the purpose of selling.

13.5.The following services shall be exempt from tax:

13.5.1.currency exchange service;

13.5.2.banking services, such as the receipt or transfer of, or any dealing with, money, any security for money or any note or order for the payment of money and the operation of any savings account;

13.5.3.services of insurance, insurance brokerage, reinsurance and registration of property;

13.5.4.issue, transfer or sale, receipt of any securities and shares, and underwriting of such securities;

13.5.4.registration, issuance, trading, transfer, sale, reception, and storage of financial instruments in the primary, secondary and non-exchange markets, as well as guarantee service;

/This sub-paragraph was modified by the law as of March 22, 2019/

13.5.5.loan grant services;

13.5.6.provision or transfer of an interest on social and health insurance fund;

13.5.7.interest of banks or non-banking financial institutions, savings and loan cooperatives, interest specified in Article 9.4 of the Law on Business Entity Income Tax also specified in Article10.1.3 shares, securities, other financial instruments, financial lease interest, dividends, loan guarantee fees and insurance contract fee payment services;

/This sub-paragraph was amended by the law as of March 22, 2019/

13.5.8.services to rent buildings that have been built for residential purposes and being used for the same purpose or part of it;

13.5.9.educational and professional service mentioned in the regulation of the citizen or legal entity that is engaged in and has a permit to conduct educational and professional training;

/The word "special" was removed from this sub-paragraph by the law of June 17, 2022, and it will be entry into forced from January 1, 2023/

13.5.10.medical services;

13.5.11.services of religious organizations;

13.5.12.public services. These shall include public services rendered by the Government, its agencies, and publicly funded institutions;

13.5.13.public transport services stated in Article 3.1.11 of the Law on Transport;

13.5.14.tour operating services such as to receive tourists, planning of the service, its advertising and preparation of relevant documents provided to foreign tourists by legal entity engaged in tour businesses on the bases of a contract which was concluded with foreign tourist organization;

13.5.15.cultural heritage restoration service;

13.5.16.funeral service;

13.5.17.the source income distributed from state budget to and investment income of fund to the future inheritance fund.

/This sub-paragraph was added by the law as of February 5, 2016/

13.5.18.veterinary service;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 8, 2017/

13.5.19.notary service;

/This sub-paragraph was added by the law as of May 30, 2019/

13.5.20.virtual asset service.

/This sub-paragraph was added by the law as of December 17, 2021/

13.6.Entities that have sold goods, work, and services worth less than 50 million tugrugs annually /other than imported/ shall be exempt from value added tax.

13.7.Article 13.5.10 of this Law shall not apply to manufacturing and selling of drugs, medicines, medical devices and equipment.

13.8.Services specified in Article 13.5.14 of this Law shall not include services of tourist camps, restaurants, transportation of tourists, tour guide and hotel services.

13.9.In case goods, works and services were transferred to others for free of charge or used for personal use other than the usage in the internal circulation of manufacturing, then the value added tax shall not be exempted.

13.10.Article 13.1 of this Law shall not apply to the intermediate sales of goods stated in Articles 13.1.15, 13.1.16, 13.1.17 of this Law.

13.11.Procedure of exemption of goods obtained from foreign governments and international organizations through humanitarian and grant aid, and goods, work, and services purchased in domestic markets using funds /monetary asset/ provided by Governments of foreign countries and international organizations as part of grant and humanitarian aid and soft loans shall be approved by the Government member in charge of financial and budgetary issues.

13.12.Certain public services contracted in full or part by non-public entities through funding based on government decisions or contracts shall not be covered under Article 13.5.12 of this law.

13.13.When exempting foreign diplomatic and consular offices, and their employees from the value added tax specified in Article 13.1.23 of this Law, the principle of repayment of already paid value added tax shall be adhered to.

13.14.Goods, work, and services funded pursuant to international treaties signed by the government of Mongolia with foreign governments or international organizations;

13.15.Names of projects and events stated in Article 13.14 of this Law, its implementing entities, amount of project funding, and implementation period shall be approved by the Government.

CHAPTER SEVEN

DEDUCTION AND REFUND OF TAX

Article 14.Deduction of tax

14.1.The following tax paid by an individual or legal entity in conformity with Articles 7, 8 and 11 of this Law during the period since registering as a taxpayer shall be deducted from the value added tax to be paid to the Government:

14.1.1.paid for goods, work, and services purchased for the purposes of production and services in the territory of Mongolia;

14.1.2.paid for goods imported for the purposes of sale, production or service;

14.1.3 paid for good, work and services imported or purchased from others from the day of application for registration as a withholding value-added taxpayer until the day of registration as withholding value-added taxpayer;

14.1.4.if individuals and legal entities engaged in animal husbandry and farming has produced or grown on their own, and sold meat, milk, egg, hide, sheep, camel wool, cashmere, yak wool, five kinds of livestock for meat processing industry, potato, vegetables, fruits and domestically produced flour not undergone basic processing to local manufacturers, then it shall be considered that 10 percent value-added tax is included in the price and the value-added tax to be paid by the purchaser of those items shall be deducted at the same percent;

/This sub-paragraph was amended by the law as of March 22, 2019/

14.1.5.value added tax paid for goods, work, and services imported or purchased for arranging fixed assets as well as for purchasing fixed assets tax paid for import will be deducted proportionally for the following period:

14.1.5.a.buildings and facilities for 10 years;

14.1.5.b.equipment for 5 years; /This includes the cost of exploration activities/

14.1.5.c.direct fixed assets other than those specified in Articles 14.1.5.a and 14.1.5.b of this law.

/This sub-paragraph was mofidied by the law of March 22, 2019/

14.2.If basic raw materials specified in Article 14.1.4 of this Law have been imported or sold and resold, deduction shall not be made from the payable value added tax. If the cooperative member sells the goods specified in Article 14.1.4 of this law to domestic producers, it shall not be considered as such sale.

/This sub-paragraph was amended by the law as of May 6, 2021/

14.3.Receipt shall be given each and every time when goods are sold, work is performed or services are provided between withholding value-added taxpayers and value added tax invoice shall be issued for a single or combined receipts.

14.4.Value added tax shall be deducted based on value added tax invoice that confirms sale of goods, work and services between the withholding value-added taxpayers.

14.5.The value-added tax shall not be deducted if the fact that payment of value-added tax has been made by the withholding value-added taxpayer to the supplier is not stated in the invoice, value-added tax invoice or other accounting vouchers.

14.6.The value-added tax paid for importing or purchasing the following goods, work, and services shall not be deducted from the total amount of value-added tax payable by the withholding taxpayer:

14.6.1.passenger cars, its parts and spare parts;

14.6.2.goods, work, and services purchased for personal and employee's needs;

14.6.3.goods, work, and services imported or purchased for manufacturing or services specified in Article 13 of this Law;

14.6.4.imported or purchased goods, work, and services that are not applicable to the goods, work, and services taxable in the current tax period;

14.6.5.imported and purchased goods, works and services for pre-commissioning activities.

/This sub-paragraph was amended by the law as of March 22, 2019/

14.7.Article 14.6.1 of this Law shall not apply to a withholding taxpayer which is engaged in sale of passenger cars, its parts and spare parts as mentioned in its contracts and rules.

14.8.In case the amount of deduction to be made in a given month as specified in Article 14.1 of this Law exceeds the amount of value added tax payable for the same period, the tax authority shall resolve the issue in the following manner:

14.8.1.to carry it forward to the value-added tax payable in the following month, quarter or year;

14.8.2.to carry it forward to other types of taxes payable to the budget according to laws;

14.8.3.refunding the taxpayer.

14.9.In case the withholding value-added taxpayer used some part of the goods, work and services imported or purchased for production or services to earn taxable revenue and remaining part of it to earn tax-exempt revenue or used these for production and services that are not applicable to earning taxable revenue, only the value-added tax that is chargeable on the taxable production and services shall be deducted.

14.10.If the withholding value-added taxpayer sells goods or performs work and services for the entity stated in Article 13.1.3 of this Law, Article 14.6.3 of this Law shall not apply

/This paragraph was amended by the law as of March 22, 2019/

14.11.The withholding value added taxpayer shall deduct based on the contract schedule for purchase of goods, work and services pursuant to Article 7.2.16 of this Law at the amount of value-added tax paid according to that schedule.

Article 15.Tax refunds

15.1.Value added tax overpaid by the withholding value-added taxpayer shall be refunded according to the following procedure:

15.1.1.the withholding value-added taxpayer shall submit its refund request in writing to the relevant tax department at the time of settling and filing its taxes;

15.1.2.relevant tax authority shall submit its proposal upon its review and confirmation within 15 working days after the receipt of the request specified in Article 15.1.1 of this law to state administrative body in charge of taxation issues.

/This sub-paragraph was amended by the law as of March 22, 2019/

15.2.The following financial incentives may be provided to the value-added taxpayer:

15.2.1.refund up to 20 percent of the value-added tax paid by the taxpayer who meets conditions and requirements stated in Article 15.3 of this Law for purchases made with the withholding value-added taxpayer for the quarter;

/This sub-paragraph was amended by the law as of March 22, 2019/

15.2.2.through lottery wins.

15.3.The value-added taxpayer shall be refunded in case the following conditions and requirements are met:

15.3.1.provided that it is purchased from the value-added taxpayer;

15.3.2.provided that purchase is registered with the tax department;

15.3.3.ensure that it is goods, work, and services which have been imposed value added tax;

15.3.4.provided that it is registered in the means of register or register equipment.

15.4.Pursuant to Articles 15.2.1 of this Law, the tax department shall generate and confirm the amount of refund payable for the quarter for each value-added taxpayer within the 10th of the next month of the register system and submit to state administrative body in charge of taxation issues along with the value added tax refund proposal.

/This paragraph was modified by the law as of March 22, 2019/

15.5.Value-added tax paid for goods, work and services for official use of diplomatic representative or consular offices and personal use of its employees shall be refunded.

15.6.The entities seeking refund stated in Article 15.5 of this Law shall submit their request for refund of value-added tax paid for goods, works and services purchased from local market for the given month, together with relevant documents to the administrative body in charge of taxation issues within the 10th day of the following month.

15.7.The state administrative body in charge of taxation issues shall review the request and proposal submitted pursuant to Articles 15.1.2, 15.4, 15.6 of this Law and determine the amount of refund, and notify the value-added taxpayer accordingly within seven working days of receipt in writing or electronically. It shall review the amounts of refund and debt, and send its proposition to refund to the State central administrative body in charge of financial and budgetary issues within two working days.

15.8.The state administrative body in charge of financial and budgetary issues shall make a decision to refund within 45 working days of receipt of the proposition.

15.9.Procedures to review and confirm and enter into books the deduction stated in Article 14 of this Law and refunds stated in Articles 15.1, 15.2.1, 15.5 shall be approved by the Government member in charge of financial and budgetary issues.

15.10.The amount of refund stated in sub-paragraph 15.2.1 of this Law shall be approved by the Government member in charge of financial and budgetary issues depending on the mode of payment along with the forms of incentive stated in Article 15.2.2 and its procedure.

15.11.The entity specified in Article 6.7 of this Law shall have a right to have value-added tax deduction made and to get the return of its tax overpaid.

15.12.Tax shall be returned from state budget every month, if one has exported its own manufactured products, and value-added tax of other taxpayers shall be returned once a quarter.

15.13.The value-added tax to be returned shall be a part of the state budget and shall not exceed 30 percent of the same type of tax to be collected in the same month, quarter or year.

15.14.The deduction stated in Article 14 of this Law and the incentives stated in Article 15.2 of Article 15 of this shall not overlap.

15.15.Article 15.2 of this law does not apply to taxes paid on goods, works and services imported by the taxpayer.

/This paragraph was added by the law as of March 22, 2019/

CHAPTER EIGHT

COLLECTION OF TAX TO BUDGET AND REPORTING OF IT

Article 16.Imposition, collection and reporting of tax

16.1.The withholding taxpayer shall transfer the value-added tax imposed on goods, work and services to the consolidated account of the state treasury within the 10th of the following month according to the below-mentioned procedures and submit the report to the relevant tax authority using the approved forms:

16.1.1.the withholding taxpayer shall pay the due value added tax imposed on goods, work, and services sold for the month;

16.1.2.when a non-resident entity purchases goods, work and services stated in sub-paragraph 7.2.5 of this law that have not been declared at customs, it shall withhold the value added tax and pay to the government;

16.1.3.Article 16.1.2 shall not apply to the goods imposed value-added tax pursuant to Article 16.2 of this Law;

16.1.4.the value added tax imposed on goods, work, and services considered as payment for debts specified in Article 7.2.4 of this Law shall be paid by the entity who is paying such payment.

16.2.Taxes on imported goods shall be imposed and filed in the following manner:

16.2.1.customs authority shall impose taxes on imported goods specified in sub-paragraphs 7.1.2 and 8.1.1 of this Law in accordance with Article 9.1.1 and 11.1 of the same Law and take measures to collect it;

16.2.2.the importer shall transfer the taxes imposed in accordance with sub-paragraph 16.2.1 of this Law to the consolidated account of the state treasury;

16.2.3.the Central customs authority shall prepare the monthly report on tax payment before the 10th day of the following month and the annual report before the 15th of January of the following year and submit it to the State central administrative body in charge of budgetary matters;

16.2.4.the value added tax which shall be imposed on gasoline and diesel fuel imported for the purpose of creating company reserve shall be imposed based on the Government resolution listing the names of the economic entities those are to create company reserve, amount and quantity of mandatory reserve of gasoline and diesel fuel, and a period of its re-charge on a day when the sale to create the company's reserve started;

16.2.5.the value added tax on gasoline and diesel fuel that equal to 30-day supply of Mongolia other than those imported to create company reserve by the company licensed to engage in wholesale trading and manufacturing of oil products, shall be imposed after 30 days.

16.3.The value added tax return form for imported goods specified in Article 16.2 of this Law shall be approved by head of the central customs authority.

16.4.Information on value-added tax imposed and collected on imported goods shall be submitted by the customs authority to the tax department in a timely manner.

CHAPTER NINE

MISCELLANEOUS

Article 17.Unified and customer systems

17.1.The Government member in charge of financial and budgetary issues shall approve the procedure on operation of service providers of integrated and user system.

17.2.The integrated system administrator shall be responsible for the following:

17.2.1.ensure smooth operation of the integrated system;

17.2.2.enter data transmitted by the user system into the primary database system completely and accurately and report to the competent authority;

17.2.3.manage matching and refund of the value-added tax incentives, and the procedure shall be approved by the Government member in charge of financial and budgetary issues.

17.3.The withholding taxpayer shall engage in the following activities:

17.3.1.data on payments made by the value-added taxpayers shall be recorded in the user system each time payment is made;

17.3.2.receipt shall be issued to the taxpayer each time goods, work, and services are sold;

17.3.3.data on the receipts recorded in the user system shall be sent to the integrated sales system within three days;

17.3.4.records of value-added tax invoices that confirm sale of goods, work and services between the withholding value-added taxpayers shall be entered in the relevant database and data shall be sent to the integrated system within a week.

17.4.The withholding taxpayer shall have user system.

17.5.It shall be prohibited for the withholding value-added taxpayer to refuse to issue receipt or issue fraudulent receipt or receipt which has an amount different from the payment made.

17.6.In case the withholding value-added taxpayer has issued a receipt with a different amount or has refused to issue a receipt, the value-added taxpayer shall be obligated to notify accordingly the administrative body in charge of taxation issues or relevant tax department immediately.

17.7.Entities other than those mentioned below shall not be entitled to review the data on receipts transmitted by the user system supplier and shall be prohibited to disclose it:

17.7.1.tax departments;

17.7.2.statistical office;

17.7.3.the entity that transmits the data.

Article 18.Entry into force of the Law

18.1.This law shall be entry into forced from January 1, 2016.

 

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA           Z. ENKHBOLD