Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2015 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр
Улаанбаатар хот
УХААЛАГ ЗАСАГ ТӨСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулсан "Ухаалаг засаг" төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГО УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД