A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2015 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 316

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2019 оны 274 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 521 дүгээр зүйлд заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Худалдан авах ажиллагааны улсын хяналтын дүрэм"-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Худалдан авах ажиллагааны улсын хяналтын дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн сайд Ж.Эрдэнэбатад даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Сангийн сайд Ж.ЭРДЭНЭБАТ