A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2015 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр

Дугаар А/135

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь заалтыг үндэслэл болгон Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.3, 12.2 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:

1. Хохирогчийг ажлын байраар хангах, мэргэжлийн сургалтад хамруулах үйлчилгээ үзүүлэх журам-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

2. Журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, удирдлага, арга зүйгээр хангаж ажиллахыг Төрийн нарийн бичгийн дарга /С.Магнайсүрэн/ болон Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, зохицуулалтын газар /Ц.Амартөгс/-т тус тус даалгасугай.

3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Хөдөлмөрийн сайдын 2014 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/246 дугаар тушаалыг хүчингүй болгосугай.

САЙД С.ЧИНЗОРИГ

Улсыг бүртгэлийн санд 2015 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 3559 дүгээрт бүртгэв.