A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр

Дугаар 85

Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН БАТЛАН ХАМГААЛАХ БОДЛОГЫН ҮНДСИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1."Монгол Улсын батлан хамгаалах бодлогын үндэс"-ийг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ тогтоолыг баталсантай холбогдуулан Монгол Улсын Их Хурлын 1998 оны 56 дугаар тогтоолоор баталсан "Монгол Улсын Төрийн цэргийн бодлогын үндэс"-ийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД