• Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /галт зэвсэг, сум -- тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын
Бүлэг: 1979
ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2015 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр
Дугаар А/245
Улаанбаатар хот
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Галт зэвсгийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3, 16.10 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. "Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг импортлох, нийтэд худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам"-ыг нэгдүгээр, "Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл худалдах төвд эрх олгох, салбар нээх болон төвийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах журам"-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Батлагдсан журмуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.
3. Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газар /тэргүүн комиссар Р.Чингис/, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүйн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Б.Үнэнбат/-т тус тус даалгасугай.
4. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 157 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
САЙД Д.ДОРЛИГЖАВ
ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2015 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар А/245

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Галт зэвсгийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3, 16.10 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг импортлох, нийтэд худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ыг нэгдүгээр, “Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл худалдах төвд эрх олгох, салбар нээх болон төвийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах журам”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Батлагдсан журмуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.

3.Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газар /тэргүүн комиссар Р.Чингис/, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүйн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Б.Үнэнбат/-т тус тус даалгасугай.

4.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2002 оны 157 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД                                                   Д.ДОРЛИГЖАВ