A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь эрчим хүчийг хэмнэх, үр ашигтай хэрэглэхтэй холбогдон үүссэн харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль тогтоомж нь Эрчим хүчний тухай хууль, Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."эрчим хүч" гэж Эрчим хүчний тухай хуулийн 3.1.1-д заасныг;

3.1.2."эрчим хүч хэмнэлт" гэж эрчим хүч хэмнэх зорилгоор авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний эхний болон дараах эрчим хүчний хэрэглээнд хэмжилт буюу тооцоогоор гарсан зөрүүг;

3.1.3."эрчим хүчний үр ашиг" гэж бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд ашигтай хэрэглэсэн эрчим хүчийг нийт зарцуулсан эрчим хүчинд харьцуулсан харьцааг;

3.1.4."эрчим хүчний аудит" гэж иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрчим хүчний хэрэглээнд шинжилгээ хийж үр ашгийг тооцох, дүгнэлт гаргах, эрчим хүч хэмнэх зөвлөмж өгөх хараат бус үйл ажиллагааг;

3.1.5."эрчим хүчний аудитын байгууллага" гэж энэ хуулийн 3.1.4-т заасан эрчим хүчний аудитын үйл ажиллагааг эрхлэх эрх бүхий аж ахуйн нэгжийг;

3.1.6."эрчим хүчний аудитор" гэж эрчим хүчний аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий иргэнийг;

3.1.7."эрчим хүчний үр ашгийн үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн байгууллага" гэж үүрэг хүлээсэн хэрэглэгч болон хүсэлт гаргасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад эрчим хүч хэмнэх, үр ашгийг дээшлүүлэх ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээг үзүүлэх эрх бүхий аж ахуйн нэгжийг;

3.1.8."үүрэг хүлээсэн хэрэглэгч" гэж эрчим хүчний хэрэглээ нь Засгийн газраас тогтоосон хэмжээнээс давсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг;

3.1.9."эрчим хүч хэмнэлтийн менежер" гэж энэ хуулийн 3.1.8-д заасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад эрчим хүч хэмнэлтийн чиглэлээр ажиллах эрх бүхий ажилтныг;

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН ТАЛААРХ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ

4 дүгээр зүйл. Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

Хэвлэх

4.1.Улсын Их Хурал эрчим хүч хэмнэлтийн талаарх төрийн бодлогыг тодорхойлно.

5 дугаар зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

5.1.Засгийн газар эрчим хүч хэмнэлтийн талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

5.1.1.эрчим хүч хэмнэлтийн талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хангах;

5.1.2.эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр батлах;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

5.1.3.энэ хуулийн 9.1.9-т заасан журам батлах.

6 дугаар зүйл. Төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

6.1.Төрийн захиргааны төв байгууллага эрчим хүч хэмнэх, үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлээр дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

6.1.1.эрчим хүч хэмнэлтийн талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомж, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг хангуулах;

6.1.2.эрчим хүчийг хэмнэх, үр ашигтай зарцуулах чиглэлээр бараа бүтээгдэхүүн, материал, эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх болон эрчим хүч хэрэглэх машин, тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж, ажил, үйлчилгээнд мөрдөх норм батлах, стандарт батлуулах;

6.1.3.эрчим хүч хэмнэлтийн талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийг Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлд хүргүүлэх.

7 дугаар зүйл. Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын бүрэн эрх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

7.1.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль тогтоомж, түүнд нийцүүлэн гаргасан эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг хангана.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.2.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга эрчим хүч хэмнэлтийн талаар орон нутгийн бодлогыг тодорхойлж холбогдох байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.3.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга эрчим хүч хэмнэлтийн талаар хэрэгжүүлсэн ажлын гүйцэтгэлийг Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлд хүргүүлэх.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8 дугаар зүйл. Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөл

Хэвлэх

8.1.Эрчим хүч хэмнэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, зохицуулах чиг үүрэгтэй Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлийн бүрэн эрхийг Эрчим хүчний зохицуулах хороо хэрэгжүүлнэ.

8.2.Эрчим хүчний зохицуулах хорооны бүтцэд эрчим хүч хэмнэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй тусгайлсан нэгж байна.

9 дүгээр зүйл. Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлийн бүрэн эрх

Хэвлэх

9.1.Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөл дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

9.1.1.эрчим хүч хэмнэлтийн талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах;

9.1.2.эрчим хүч хэмнэлтийн талаар үндэсний хөтөлбөр боловсруулах ажлыг зохион байгуулах;

9.1.3.үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчээс эрчим хүчний хэрэглээ, хэмнэлтийн талаар хийсэн ажлын жилийн тайлан, гүйцэтгэлийг гаргуулж авах;

9.1.4.үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийг бүртгэх;

9.1.5.эрчим хүчний аудитын байгууллага болон эрчим хүчний үр ашгийн үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн байгууллагад магадлан итгэмжлэл олгох, хүчингүй болгох;

9.1.6.эрчим хүчний аудитор, эрчим хүч хэмнэлтийн менежерийн эрх олгох;

9.1.7.эрчим хүчийг хэмнэх, үр ашигтай хэрэглээний талаарх мэдээллийн систем бүрдүүлэх, энэ талаар нийтэд сурталчлах, танин мэдүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

9.1.8.эрчим хүчний аудитор, эрчим хүч хэмнэлтийн менежер бэлтгэх, мэргэшүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

9.1.9.дараах журмыг боловсруулах ажлыг зохион байгуулах:

9.1.9.а.энэ хуулийн 13.3, 13.4-т заасан үйл ажиллагаатай холбогдсон эрчим хүчний аудит хийх журам;

9.1.9.б.эрчим хүчний аудитын байгууллага болон эрчим хүчний мэргэжлийн байгууллагад тавих шаардлага, тэдгээрийг магадлан итгэмжлэхтэй холбоотой журам;

9.1.9.в.эрчим хүчний аудитор, эрчим хүч хэмнэлтийн менежер бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулах, гэрчилгээ олгох, хүчингүй болгохтой холбоотой журам;

9.1.9.г.эрчим хүчээр ажилладаг машин, тоног төхөөрөмж, ахуйн хэрэглээний цахилгаан бараанд эрчим хүчний хэрэглээний ангилал, зэрэглэл тогтоох, шошгожуулах, хяналт тавих журам;

9.1.9.д.үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийг тодорхойлох, үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүч хэмнэх төлөвлөгөө, боловсруулах аргачлал, тайлагнах журам;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.1.9.е.эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга байгууламж барих, машин, тоног төхөөрөмж, бараа бүтээгдэхүүн, материал үйлдвэрлэх, импортлох болон эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлж хэмнэлт гаргасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх, урамшуулал олгох журам;

9.1.9.ж.холбогдох бусад дүрэм, журам;

9.1.10.эрчим хүчний хэмнэлтийн бодлого, энэ талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар жил бүр Засгийн газарт тайлагнах;

9.1.11.эрчим хүч хэмнэлтийн мэргэжлийн үйлчилгээтэй холбогдон гарсан аливаа маргааныг харьяаллын дагуу шийдвэрлэх.

9.2.Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөл нь энэ хуулийн 9.1.7, 9.1.8-д заасан бүрэн эрхийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлж болно.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

10 дугаар зүйл. Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

10.1.Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгч дараах эрхтэй:

10.1.1.эрчим хүчний аудитын байгууллагыг сонгох;

10.1.2.эрчим хүчний аудитын зөвлөмж, дүгнэлтийн талаар үндэслэлтэй тайлбар өгөхийг шаардах;

10.1.3.энэ хуулийн 13.4.2-т заасан зөвлөмжийг сонгон хэрэгжүүлэх;

10.1.4.эрчим хүч хэмнэлтийн арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн тохиолдолд урамшуулал эдлэх.

10.2.Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгч дараах үүрэгтэй:

10.2.1.эрчим хүч хэмнэх, үр ашигтай хэрэглэх;

10.2.2.эрчим хүчний хэрэглээнд эрчим хүчний аудит хийлгэх;

10.2.3.өөрийн байгууллагад эрчим хүч хэмнэх хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх;

10.2.4.эрчим хүчний аудитын тайлан, эрчим хүч хэмнэлтийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг жил бүр Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлд хүргүүлэх;

10.2.5.эрчим хүч хэмнэлтийн менежерийг томилох, чөлөөлөх, энэ тухай Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлд 14 хоногийн дотор бичгээр мэдэгдэх;

10.2.6.эрчим хүчний мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон гомдлыг Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлд тавьж шийдвэрлүүлэх.

11 дүгээр зүйл. Иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

11.1.Иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага дараах эрх, үүрэгтэй:

11.1.1.эрчим хүч хэмнэлтийн чиглэлээр мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагаас зөвлөгөө авах;

11.1.2.сайн дурын үндсэн дээр эрчим хүчний хэрэглээнд аудит хийлгэх.

12 дугаар зүйл. Урамшуулал

Хэвлэх

12.1.Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга байгууламж барих, машин, тоног төхөөрөмж, бараа бүтээгдэхүүн, материал үйлдвэрлэх, импортлох болон эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлж хэмнэлт гаргасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад олгох урамшууллыг энэ хуулийн 9.1.9.е, Агаарын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.6, 6.1.8, 6.1.11-д заасан журмаар зохицуулна.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

13 дугаар зүйл. Эрчим хүчний аудитын байгууллага,эрчим хүчний аудитор

Хэвлэх

13.1.Эрчим хүчний аудитын байгууллага магадлан итгэмжлэлийн үндсэн дээр эрчим хүчний аудитын үйл ажиллагаа явуулна.

13.2.Эрчим хүчний аудитын үйл ажиллагааг энэ хуулийн 9.1.9.а-д заасан журмаар зохицуулна.

13.3.Эрчим хүчний аудитын байгууллага, эрчим хүчний аудитор дараах эрхтэй:

13.3.1.эрчим хүчний аудитын үйл ажиллагааны хүрээнд шаардлагатай тайлбар, материалыг үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчээс гаргуулж авах;

13.3.2.иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлтээр эрчим хүчний хэрэглээнд аудит хийх, дүгнэлт гаргах.

13.4.Эрчим хүчний аудитын байгууллага, эрчим хүчний аудитор дараах үүрэгтэй:

13.4.1.үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүчний хэрэглээ, үр ашгийг тооцох, дүн шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах;

13.4.2.үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчид эдийн засгийн үр ашигтай, техникийн үндэслэлтэй зөвлөмжийг гаргаж өгөх;

13.4.3.үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн хүсэлтээр зөвлөмж, дүгнэлтийн үндэслэлийг тайлбарлах.

14 дүгээр зүйл. Эрчим хүчний үр ашгийн үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн байгууллага

Хэвлэх

14.1.Эрчим хүчний үр ашгийн үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн байгууллага нь магадлан итгэмжлэлийн үндсэн дээр эрчим хүчний үр ашигтай хэрэглээг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагааг явуулна.

14.2.Эрчим хүчний үр ашгийн үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн байгууллага нь үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр эрчим хүчний мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлнэ.

14.3.Эрчим хүчний үр ашгийн үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн байгууллага нь үр ашгийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ хөрөнгө оруулалт хийж болох ба эрсдэлийг хариуцна.

15 дугаар зүйл. Эрчим хүч хэмнэлтийн менежер

Хэвлэх

15.1.Эрчим хүч хэмнэлтийн менежер нь эрхээ баталгаажуулж гэрчилгээ авсан байна.

15.2.Эрчим хүч хэмнэлтийн менежер дараах эрх, үүрэгтэй:

15.2.1.Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлөөс тодорхойлсон үйл ажиллагааны чиглэлийг мөрдөж ажиллах;

15.2.2.эрчим хүч хэмнэх, үр ашигтай хэрэглэх талаар үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн төлөвлөсөн арга хэмжээг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулах;

15.2.3.үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүчний хэмнэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

15.2.4.Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлд жил бүр ажлаа тайлагнах;

15.2.5.Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлөөс зохион байгуулж байгаа мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдах.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

16 дугаар зүйл.Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

16.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

16.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

16.3.Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль зөрчигчид торгууль оногдуулсан нь тухайн зөрчлийг арилгах, зөрчлийн улмаас бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

/Энэ зүйлийг 2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний хуулиар өөрчлөн найруулсан/

17 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

17.1.Энэ хуулийг 2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал

The Energy Conservation Law of Mongolia

CHAPTER ONE./GENERAL PROVISIONS/

Article 1. The Purpose of the Law

1.1. This Law to provide for efficient use of energy and its conservation and for matters connected therewith or incidental thereto

Article 2. Legislation on Energy Conservation

2.1. Legislation on energy conservation shall consist of Energy Law of Mongolia, Renewable Energy Law

and other legal acts adopted in conformity therewith.

2.2. If an international treaty to which Mongolia is a party is inconsistent with this law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3. Definitions

3.1. In this law, the following terms shall have the following meanings:

3.1.1. "Energy" means the energy definition under Clause 3.1.1 of the Energy Law;

3.1.2. "Energy conservation" means the measured or calculated reduction in the positive amount of

energy consumed prior to and following all actions implemented for the purpose of the energy

conservation;

3.1.3. "Energy efficiency" means the ratio of the useful energy output over the required energy input

for manufacturing a good or product or carrying out a task or service;

3.1.4. "Energy audit" means the independent activities for verification, monitoring and analysis of

use of energy by citizens, business entities and organizations; submission of report;

recommendations for improving energy efficiency; and issuing conclusions;

3.1.5. "Energy auditing agency" means any legal entities which holds a license for auditing and

provides services under Clause 3.1.4;

3.1.6. "Energy auditor" means any legal person, who holds a license for auditing and works for legal

entity;

3.1.7. "Energy service company" means any legal company which holds a license for strengthening

consultancy services and providing energy services in the field of energy efficiency and its

conservation requested by designated consumers and obligations as citizens, companies and

organizations;

3.1.8. "Designated consumers" means any legal entity, whose energy usage is above the energy

consumption threshold as defined by Government;

3.1.9. "Energy conservation manager" means any employee, who is authorized to work for the

designated consumers;

CHAPTER TWO./FULL POWERS OF STATE AUTHORITIES WITH REGARD TO ENERGY

CONSERVATION/

Article 4. Full Powers of the State Ikh Khural

4.1. The State Ikh Khural shall formulate the state policy on energy conservation.3

Article 5. Full Powers of the Cabinet

5.1. The Cabinet shall exercise the following full powers with regard to energy conservation:

5.1.1. Organize implementation of the state policy and legislation on energy conservation;

5.1.2. Approve the national energy conservation program.

5.1.3. Approve regulations under Clause 9.1.9

Article 6. Full Powers of the State Central Administrative Authority

6.1. The State Central Administrative Authority in charge of energy shall exercise the following full

powers:

6.1.1. Organize and ensure the implementation of the legislations and decisions on energy

conservation;

6.1.2. Specify and approve the norms and standards for buildings, equipment, appliances, services

and materials, and for generation, transmission and distribution of energy regarding energy

efficiency and its conservation;

6.1.3. Develop the implementation plan of the state policy on energy conservation and submit its

performance to the Energy Conservation Council;

Article 7. Full Powers of Governors of Aimags, the Capital City, Soums and Districts

7.1. Governors of aimags, the capital city, soums and districts shall organize implementation of legislation on energy conservation and decisions issued by the authority in charge, in conformity with this legislation, develop a policy on energy conservation in their respective territories;

7.2. Determine local policy on energy conservation and implement it in collaboration with related

organizations;

7.3. Prepare progress reports of the implementation related to energy conservation in Aimags and the Capital city, and forward them to the Energy Conservation Council;

Article 8. Energy Conservation Council

8.1. Duties of the Energy Conservation Council shall be to regulate and implement policies on energy

conservation statewide (hereinafter referred to as "Conservation Council") under the direction of Energy

Regulatory Commission;

8.2. On the structure of the Energy Regulatory Commission, there is a specialized units, who is responsible for implementing energy efficiency policies;

Article 9. Full Powers of the Energy Conservation Council

9.1. The Energy Conservation Council shall exercise the following full powers:

9.1.1. Facilitate the implementation of the state policy and legislation on energy conservation at the

national level;

9.1.2. Formulate national program related with energy conservation;

9.1.3. Responsible for obtaining annual performance and report of the designated consumers on

energy consumption;

9.1.4. Register designated consumers;

9.1.5. Issue, suspend and cancel an accreditation for energy auditing agencies and energy service

companies;

9.1.6. Issue a license for energy auditors and energy managers;

9.1.7. Take all measures necessary to create database and awareness, and disseminate information for

efficient use of energy and its conservation, and advertise the same

9.1.8. Organize training and specializing energy auditors and energy conservation managers;

9.1.9. Conversation Council shall organize to formulate following regulations;

9.1.9.a. Regulations related to energy auditing activities under Clause 13.3. and Clause 13.4

9.1.9.b. Regulations for accreditation procedures and requirements of the energy service

company and energy auditing agency

9.1.9.c. Regulations for training energy auditors and managers; regulations relating to the

issuing, amending and revoking an accreditation;

9.1.9.d. Regulations for classification, grading, labeling and monitoring of the energy powered

goods, such as machinery, electronic equipment, home appliances, by their energy usage;

9.1.9.e. Regulations for specifying and registering designated consumers, regulations for

methodology of the formulating and submitting its programs; for annual implementation plan

and its reporting procedures related with energy conservation for the designated consumers;

9.1.9.f. Procedures for providing support and incentives to citizens, business entities and organizations that have built energy-efficient buildings and structures, produced and imported machinery, equipment, products and materials, and improved energy efficiency;

9.1.9.G. Other applicable rules and regulations;

9.1.10. Prepare annual report of the implementation of the energy conservation policy, and submit a

copy thereof to the Cabinet;

9.1.11. Resolve any dispute related with energy professional services in accordance with their

 jurisdiction;

9.2. Energy Conservation Council can be carried out its full powers specified in Clause 9.1.7, 9.1.8 by nongovernmental organizations.

CHAPTER THREE./RIGHTS AND OBLIGATIONS OF ENERGY CONSUMERS/

Article 10. Rights and obligations of designated consumers

10.1. The designated consumers shall have the following rights:

10.1.1. Select an energy auditing agency;

10.1.2. Claim a reasonable explanation of energy auditing conclusion and recommendation;

10.1.3. Select and implement the recommendations under Clause 13.4.2;

10.1.4. Incentives for implementing energy-saving measures;

10.2. The designated consumers shall have the following obligations:

10.2.1. Conserve energy and use it efficiently;

10.2.2. Any designated consumer shall get an energy audit report prepared by a certified energy

auditor;

10.2.3. Formulate and approve programs related to energy conservation and its efficient use, and

prepare an implementation action plan thereof;

10.2.4. Submit a report of implementation of the energy conservation measures under Clause 10.2.2-

10.2.3 to the Conservation Council annually;

10.2.5. Report within 14 days in written form to the Conservation Council the appointment and

discharging of a certified energy manager for the purposes of this Law;

10.2.6. Submit the complaints related with energy professional services to resolve so the Conservation

Council.

Article 11. Rights and obligations of citizens, companies and organizations

11.1. The citizens, companies and organizations shall have the following rights and obligations:

11.1.1. Ask advice from energy auditing agency relating to energy conservation;

11.1.2. Get an energy audit report prepared by a certified energy auditor voluntary.

Article 12. Incentives

12.1. Those designated consumers, citizens and entities shall have incentives, who are constructed energyefficient building, or planned energy-efficient design, or manufactured or imported energy-efficient

machinery, equipment, products and materials, or implemented energy efficient measures

Law of Mongolia on Energy (Unofficial translation)

CHAPTER FOUR./ENERGY CONSERVATION SERVICES/

Article 13. Energy auditing agency, energy auditor

13.1. Energy auditing agency and energy auditor shall operate their activities on bases of accreditation.

13.2. Energy auditing is regulated by regulation under Clause 9.1.9.a.

13.3. Energy auditing agency and energy auditor shall have the following rights:

13.3.1. Obtain necessary explanations and materials related with auditing from the designated

consumers;

13.3.2. Make recommendations and conclusions on energy auditing requested by citizens, companies

and organizations;

13.4. Energy auditing agency and energy auditor shall have the following obligations:

13.1.1. Calculate, analyze and conclude energy consumption of the designated consumers;

13.1.2. Make economic efficiency and technical feasibility proposals to the designated consumers;

13.1.3. Explain the grounds for a given recommendation and/or conclusion upon request by designated

consumers;

Article 14. Energy Service Company

14.1. Energy Service Company shall operate the following activities related with promotion of efficient use of

energy on bases of accreditation.

14.2. Energy service company shall provide professional services to the designated consumers by a contract;

14.3. Energy service company shall invest and take the full responsibility of the risk during providing energy

efficient services;

Article 15. Energy manager

15.1. Energy manager is certified to ensure their rights;

15.2. Energy manager shall have the following rights and obligations:

15.2.1. Comply with the priorities identified by the Conservation Council;

15.2.2. Responsible for organizing and implementing the plan of the designated consumers related with

their energy conservation and efficient use of energy;

15.2.3. Responsible for monitoring the energy conservation activities of the designated consumers;

15.2.4. Report on their activities to the Conservation Council annually;

15.2.5. Participate in specialization trainings organized by the Conservation Council;

CHAPTER FIVE./MISCELLANEOUS/

Article 16. Penalties and adjudication

16.1. If a breach of legislation on energy conservation does not constitute a criminal offense, the state energy

inspector shall impose the following penalties;

16.1.1. If any designated legal entities under clause (10.2) fail to comply with obligations, the official

shall be liable to a penalty of 2-5 times of minimum wage and the company and organization shall be

liable to a penalty of 10-15 times of minimum;

16.2. If any energy auditing agency and energy service company fail to comply with their operation of the

energy audit due to damage anywise the consumer and designated legal entities, the energy auditing

agency shall be liable to repay the amage and their accreditation will be suspended or revoked;

Article 17. Effectiveness

17.1. This Act shall come into force on November 26, 2015.