A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь эрчим хүчийг хэмнэх, үр ашигтай хэрэглэхтэй холбогдон үүссэн харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль тогтоомж нь Эрчим хүчний тухай хууль, Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."эрчим хүч" гэж Эрчим хүчний тухай хуулийн 3.1.1-д заасныг;

3.1.2."эрчим хүч хэмнэлт" гэж эрчим хүч хэмнэх зорилгоор авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний эхний болон дараах эрчим хүчний хэрэглээнд хэмжилт буюу тооцоогоор гарсан зөрүүг;

3.1.3."эрчим хүчний үр ашиг" гэж бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд ашигтай хэрэглэсэн эрчим хүчийг нийт зарцуулсан эрчим хүчинд харьцуулсан харьцааг;

3.1.4."эрчим хүчний аудит" гэж иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрчим хүчний хэрэглээнд шинжилгээ хийж үр ашгийг тооцох, дүгнэлт гаргах, эрчим хүч хэмнэх зөвлөмж өгөх хараат бус үйл ажиллагааг;

3.1.5."эрчим хүчний аудитын байгууллага" гэж энэ хуулийн 3.1.4-т заасан эрчим хүчний аудитын үйл ажиллагааг эрхлэх эрх бүхий аж ахуйн нэгжийг;

3.1.6."эрчим хүчний аудитор" гэж эрчим хүчний аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий иргэнийг;

3.1.7."эрчим хүчний үр ашгийн үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн байгууллага" гэж үүрэг хүлээсэн хэрэглэгч болон хүсэлт гаргасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад эрчим хүч хэмнэх, үр ашгийг дээшлүүлэх ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээг үзүүлэх эрх бүхий аж ахуйн нэгжийг;

3.1.8."үүрэг хүлээсэн хэрэглэгч" гэж эрчим хүчний хэрэглээ нь Засгийн газраас тогтоосон хэмжээнээс давсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг;

3.1.9."эрчим хүч хэмнэлтийн менежер" гэж энэ хуулийн 3.1.8-д заасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад эрчим хүч хэмнэлтийн чиглэлээр ажиллах эрх бүхий ажилтныг;

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН ТАЛААРХ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ

4 дүгээр зүйл. Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

Хэвлэх

4.1.Улсын Их Хурал эрчим хүч хэмнэлтийн талаарх төрийн бодлогыг тодорхойлно.

5 дугаар зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

5.1.Засгийн газар эрчим хүч хэмнэлтийн талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

5.1.1.эрчим хүч хэмнэлтийн талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хангах;

5.1.2.эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр батлах;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

5.1.3.энэ хуулийн 9.1.9-т заасан журам батлах.

6 дугаар зүйл. Төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

6.1.Төрийн захиргааны төв байгууллага эрчим хүч хэмнэх, үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлээр дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

6.1.1.эрчим хүч хэмнэлтийн талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомж, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг хангуулах;

6.1.2.эрчим хүчийг хэмнэх, үр ашигтай зарцуулах чиглэлээр бараа бүтээгдэхүүн, материал, эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх болон эрчим хүч хэрэглэх машин, тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж, ажил, үйлчилгээнд мөрдөх норм батлах, стандарт батлуулах;

6.1.3.эрчим хүч хэмнэлтийн талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийг Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлд хүргүүлэх.

7 дугаар зүйл. Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын бүрэн эрх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

7.1.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль тогтоомж, түүнд нийцүүлэн гаргасан эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг хангана.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.2.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга эрчим хүч хэмнэлтийн талаар орон нутгийн бодлогыг тодорхойлж холбогдох байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.3.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга эрчим хүч хэмнэлтийн талаар хэрэгжүүлсэн ажлын гүйцэтгэлийг Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлд хүргүүлэх.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8 дугаар зүйл. Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөл

Хэвлэх

8.1.Эрчим хүч хэмнэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, зохицуулах чиг үүрэгтэй Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлийн бүрэн эрхийг Эрчим хүчний зохицуулах хороо хэрэгжүүлнэ.

8.2.Эрчим хүчний зохицуулах хорооны бүтцэд эрчим хүч хэмнэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй тусгайлсан нэгж байна.

9 дүгээр зүйл. Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлийн бүрэн эрх

Хэвлэх

9.1.Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөл дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

9.1.1.эрчим хүч хэмнэлтийн талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах;

9.1.2.эрчим хүч хэмнэлтийн талаар үндэсний хөтөлбөр боловсруулах ажлыг зохион байгуулах;

9.1.3.үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчээс эрчим хүчний хэрэглээ, хэмнэлтийн талаар хийсэн ажлын жилийн тайлан, гүйцэтгэлийг гаргуулж авах;

9.1.4.үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийг бүртгэх;

9.1.5.эрчим хүчний аудитын байгууллага болон эрчим хүчний үр ашгийн үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн байгууллагад магадлан итгэмжлэл олгох, хүчингүй болгох;

9.1.6.эрчим хүчний аудитор, эрчим хүч хэмнэлтийн менежерийн эрх олгох;

9.1.7.эрчим хүчийг хэмнэх, үр ашигтай хэрэглээний талаарх мэдээллийн систем бүрдүүлэх, энэ талаар нийтэд сурталчлах, танин мэдүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

9.1.8.эрчим хүчний аудитор, эрчим хүч хэмнэлтийн менежер бэлтгэх, мэргэшүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

9.1.9.дараах журмыг боловсруулах ажлыг зохион байгуулах:

9.1.9.а.энэ хуулийн 13.3, 13.4-т заасан үйл ажиллагаатай холбогдсон эрчим хүчний аудит хийх журам;

9.1.9.б.эрчим хүчний аудитын байгууллага болон эрчим хүчний мэргэжлийн байгууллагад тавих шаардлага, тэдгээрийг магадлан итгэмжлэхтэй холбоотой журам;

9.1.9.в.эрчим хүчний аудитор, эрчим хүч хэмнэлтийн менежер бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулах, гэрчилгээ олгох, хүчингүй болгохтой холбоотой журам;

9.1.9.г.эрчим хүчээр ажилладаг машин, тоног төхөөрөмж, ахуйн хэрэглээний цахилгаан бараанд эрчим хүчний хэрэглээний ангилал, зэрэглэл тогтоох, шошгожуулах, хяналт тавих журам;

9.1.9.д.үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийг тодорхойлох, үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүч хэмнэх төлөвлөгөө, боловсруулах аргачлал, тайлагнах журам;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.1.9.е.эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга байгууламж барих, машин, тоног төхөөрөмж, бараа бүтээгдэхүүн, материал үйлдвэрлэх, импортлох болон эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлж хэмнэлт гаргасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх, урамшуулал олгох журам;

9.1.9.ж.холбогдох бусад дүрэм, журам;

9.1.10.эрчим хүчний хэмнэлтийн бодлого, энэ талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар жил бүр Засгийн газарт тайлагнах;

9.1.11.эрчим хүч хэмнэлтийн мэргэжлийн үйлчилгээтэй холбогдон гарсан аливаа маргааныг харьяаллын дагуу шийдвэрлэх.

9.2.Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөл нь энэ хуулийн 9.1.7, 9.1.8-д заасан бүрэн эрхийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлж болно.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

10 дугаар зүйл. Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

10.1.Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгч дараах эрхтэй:

10.1.1.эрчим хүчний аудитын байгууллагыг сонгох;

10.1.2.эрчим хүчний аудитын зөвлөмж, дүгнэлтийн талаар үндэслэлтэй тайлбар өгөхийг шаардах;

10.1.3.энэ хуулийн 13.4.2-т заасан зөвлөмжийг сонгон хэрэгжүүлэх;

10.1.4.эрчим хүч хэмнэлтийн арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн тохиолдолд урамшуулал эдлэх.

10.2.Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгч дараах үүрэгтэй:

10.2.1.эрчим хүч хэмнэх, үр ашигтай хэрэглэх;

10.2.2.эрчим хүчний хэрэглээнд эрчим хүчний аудит хийлгэх;

10.2.3.өөрийн байгууллагад эрчим хүч хэмнэх хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх;

10.2.4.эрчим хүчний аудитын тайлан, эрчим хүч хэмнэлтийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг жил бүр Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлд хүргүүлэх;

10.2.5.эрчим хүч хэмнэлтийн менежерийг томилох, чөлөөлөх, энэ тухай Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлд 14 хоногийн дотор бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэх;

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

10.2.6.эрчим хүчний мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон гомдлыг Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлд тавьж шийдвэрлүүлэх.

11 дүгээр зүйл. Иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

11.1.Иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага дараах эрх, үүрэгтэй:

11.1.1.эрчим хүч хэмнэлтийн чиглэлээр мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагаас зөвлөгөө авах;

11.1.2.сайн дурын үндсэн дээр эрчим хүчний хэрэглээнд аудит хийлгэх.

12 дугаар зүйл. Урамшуулал

Хэвлэх

12.1.Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга байгууламж барих, машин, тоног төхөөрөмж, бараа бүтээгдэхүүн, материал үйлдвэрлэх, импортлох болон эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлж хэмнэлт гаргасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад олгох урамшууллыг энэ хуулийн 9.1.9.е, Агаарын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.6, 6.1.8, 6.1.11-д заасан журмаар зохицуулна.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

13 дугаар зүйл. Эрчим хүчний аудитын байгууллага,эрчим хүчний аудитор

Хэвлэх

13.1.Эрчим хүчний аудитын байгууллага магадлан итгэмжлэлийн үндсэн дээр эрчим хүчний аудитын үйл ажиллагаа явуулна.

13.2.Эрчим хүчний аудитын үйл ажиллагааг энэ хуулийн 9.1.9.а-д заасан журмаар зохицуулна.

13.3.Эрчим хүчний аудитын байгууллага, эрчим хүчний аудитор дараах эрхтэй:

13.3.1.эрчим хүчний аудитын үйл ажиллагааны хүрээнд шаардлагатай тайлбар, материалыг үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчээс гаргуулж авах;

13.3.2.иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлтээр эрчим хүчний хэрэглээнд аудит хийх, дүгнэлт гаргах.

13.4.Эрчим хүчний аудитын байгууллага, эрчим хүчний аудитор дараах үүрэгтэй:

13.4.1.үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүчний хэрэглээ, үр ашгийг тооцох, дүн шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах;

13.4.2.үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчид эдийн засгийн үр ашигтай, техникийн үндэслэлтэй зөвлөмжийг гаргаж өгөх;

13.4.3.үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн хүсэлтээр зөвлөмж, дүгнэлтийн үндэслэлийг тайлбарлах.

14 дүгээр зүйл. Эрчим хүчний үр ашгийн үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн байгууллага

Хэвлэх

14.1.Эрчим хүчний үр ашгийн үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн байгууллага нь магадлан итгэмжлэлийн үндсэн дээр эрчим хүчний үр ашигтай хэрэглээг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагааг явуулна.

14.2.Эрчим хүчний үр ашгийн үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн байгууллага нь үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр эрчим хүчний мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлнэ.

14.3.Эрчим хүчний үр ашгийн үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн байгууллага нь үр ашгийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ хөрөнгө оруулалт хийж болох ба эрсдэлийг хариуцна.

15 дугаар зүйл. Эрчим хүч хэмнэлтийн менежер

Хэвлэх

15.1.Эрчим хүч хэмнэлтийн менежер нь эрхээ баталгаажуулж гэрчилгээ авсан байна.

15.2.Эрчим хүч хэмнэлтийн менежер дараах эрх, үүрэгтэй:

15.2.1.Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлөөс тодорхойлсон үйл ажиллагааны чиглэлийг мөрдөж ажиллах;

15.2.2.эрчим хүч хэмнэх, үр ашигтай хэрэглэх талаар үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн төлөвлөсөн арга хэмжээг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулах;

15.2.3.үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүчний хэмнэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

15.2.4.Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлд жил бүр ажлаа тайлагнах;

15.2.5.Эрчим хүч хэмнэлтийн зөвлөлөөс зохион байгуулж байгаа мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдах.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

16 дугаар зүйл.Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

16.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

16.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

16.3.Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль зөрчигчид торгууль оногдуулсан нь тухайн зөрчлийг арилгах, зөрчлийн улмаас бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

/Энэ зүйлийг 2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний хуулиар өөрчлөн найруулсан/

17 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

17.1.Энэ хуулийг 2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022-12-14ий өдрийн орчуулга)                                             Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

November 26, 2015                                                                                  Ulaanbaatar city

 

 ON ENERGY CONSERVATION

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.The Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law shall be to regulate relations concerning energy conservation and efficient use of energy.

Article 2.Legislation on Energy Conservation

2.1.The legislation on Energy Conservation shall consist of Law on Energy, Law on Renewable Energy and other laws and legal acts enacted in conformity with them.

2.2.If the international treaties to which Mongolia is a party, stipulates otherwise than this Law, then the provisions of the international treaties shall prevail.

Article 3.Definitions of terms of the Law

3.1.In this law, the following terms shall have the following meanings:

3.1.1."Energy" means is as defined in sub-paragraph 3.1.1 of the Law on Energy;

3.1.2."Energy conservation" means a measured and calculated difference in amounts of energy consumed prior to and after taking action, for the purpose of energy conservation;

3.1.3."Energy efficiency" means the ratio between total energy input and useful energy output that are used during the manufacturing of goods or products, performing works or rendering services;

3.1.4."Energy audit" means independent activities of analyzing the use of energy by citizens, business entities and organizations, and drawing conclusions, giving recommendations for improving energy efficiency;

3.1.5."Energy auditing agency" means any legal entities which holds a license for auditing and provides services stated in sub-paragraph 3.1.4 of this law;

3.1.6."Energy auditor" means any person, who holds a license for energy auditing service;

3.1.7."Professional organization providing energy efficiency services" means an enterprise authorized to perform energy saving and its efficiency improvement works and provide services to obliged consumers and citizens, enterprises, and organizations per their requests;

3.1.8."Obliged consumer" means any legal entity whose energy usage is above the energy consumption threshold as defined by the Government;

3.1.9."Energy conservation manager" means a competent employee, who is authorized to work for persons, entities or organizations stated in sub-paragraph 3.1.8 of this Law.

CHAPTER TWO

 POWERS OF STATE AUTHORITIES WITH REGARD TO ENERGY CONSERVATION

Article 4.Powers of the State Great Khural

4.1.The State Great Khural shall formulate the state policy on energy conservation.

Article 5.Powers of the Government

5.1.The Government shall exercise the following powers with regard to energy conservation:

5.1.1.to ensure and organize implementation of the state policy and legislation on energy conservation;

5.1.2.to approve the national energy conservation program;

/This sub-paragraph was revoked by the law of December 17, 2021/

5.1.3.to approve regulations stated in sub-paragraph 9.1.9 of this law.

Article 6.Powers of the state central administrative body

6.1.The state central administrative body shall exercise the following powers with regard to energy conservation and increasing efficiency:

6.1.1.to organize and ensure the implementation of legislations and decisions on energy conservation;

6.1.2.to specify and approve norms and standards for buildings, equipment, appliances, services and materials, and for generation, transmission and distribution of energy regarding energy efficiency and its conservation;

6.1.3.to develop the implementation plan of the state policy on energy conservation and submit its performance to the Energy conservation council.

Article 7.Powers of Governors of aimags, soums, the capital city, and districts

/This title of this article was amended by the law of April 22, 2022/

7.1.Governors of aimags, soums, the capital city, and districts shall organize implementation of legislation on energy conservation and decisions issued by the authority in charge, in conformity with this legislation.

/This paragraph was amended by the law of April 22, 2022/

7.2.Governors of aimags, soums, the capital city, and districts shall define local policies on energy conservation and implement them in cooperation with relevant organizations.

/This paragraph was amended by the law of April 22, 2022/

7.3.Governors of aimags, soums, the capital city, and districts shall submit progress reports of the implementation related to energy conservation to the Energy conservation council.

/This paragraph was amended by the law of April 22, 2022/

Article 8.The Energy conservation council

8.1.The Energy Regulatory Commission shall exercise powers of the Energy conservation council which has duties of regulating and implementing policies on energy conservation.

8.2.In the structure of the Energy Regulatory Commission, there is a special unit responsible for the implementation of energy conservation policies.

Article 9.Powers of the Energy conservation council

9.1.The Energy conservation council shall exercise the following powers:

9.1.1.to facilitate the implementation of the state policy and legislation regarding energy conservation at the national level;

9.1.2.to formulate national programs regarding energy conservation;

9.1.3.to collect the annual report and performance of the work done on usage and conservation of energy from the obliged consumer;

9.1.4.to register obliged consumers;

9.1.5.to grant or terminate an accreditation for energy auditing agencies and professional organizations for providing energy efficiency services;

9.1.6.to grant a right for energy auditors and energy managers;

9.1.7.to create a database regarding efficient use of energy and its conservation, advertise it to the public and organize public awareness campaign;

9.1.8.to organize trainings and specializing programs for energy auditors and energy conservation managers;

9.1.9.the Energy conversation council shall formulate the following regulations:

9.1.9.a.regulations for energy auditing activities stated in paragraphs 13.3 and 13.4 of this Law;

9.1.9.b.regulations for accreditation procedures and requirements for the energy auditing agency and professional energy organizations;

9.1.9.c.regulations for organizing trainings for energy auditors and energy conservation managers, and granting and revoking a certificate;

9.1.9.d.regulations for classification, grading, labeling and monitoring the energy powered products, such as machineries, electronic equipment, home appliances regarding their energy consumption;

9.1.9.e.regulations for determining obliged consumers, their energy conservation plans, development methodology and reporting procedure;

/This sub-paragraph was amended by the law of December 17, 2021/

9.1.9.f.regulations for providing support and incentives to citizens, enterprises, and organizations that built energy-efficient buildings and/or manufactured and/or imported machineries, equipment, goods, and materials, and/or made the energy conservation by increasing the energy efficiency;

9.1.9.g.other applicable rules and regulations.

9.1.10.to prepare implementation reports of the energy conservation policy and its legislation, and submit it to the Government annually;

9.1.11.to resolve any dispute regarding professional services of energy conservation in accordance with its jurisdiction.

9.2.The Energy conservation council can authorize non-governmental organizations to carry out its functions stated in sub-paragraphs 9.1.7 and 9.1.8 of this Law .

CHAPTER THREE

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF ENERGY CONSUMERS

Article 10.Rights and obligations of obliged consumers

10.1.Obliged consumers shall have the following rights:

10.1.1.to select an energy auditing agency;

10.1.2.to demand a reasonable explanation regarding conclusions and recommendations of energy auditing;

10.1.3.to selectively implement recommendations stated in sub-paragraph 13.4.2 of this Law;

10.1.4.to receive incentives for implementing energy conservation measures.

10.2.Obliged consumers shall have the following obligations:

10.2.1.to conserve energy and use it efficiently;

10.2.2.to conduct the energy audit for its energy consumption;

10.2.3.to develop and implement an energy conservation program and work plan for its organization;

10.2.4.to submit a report of energy auditing and a report of implementation of the program of energy conservation to the Energy conservation council annually;

10.2.5.to appoint and dismiss an energy conservation manager, and notify the Energy conservation council of it within 14 days in writing;

10.2.6.to submit complaints related to energy professional services to the Energy conservation council.

Article 11.Powers of citizens, legal entities and organizations

11.1.Citizens, legal entities and organizations shall have the following power and obligations:

11.1.1.to get advice from an organization that provides professional services in the field of energy conservation;

11.1.2.to get a voluntary audit service of an energy consumption.

Article 12.Incentives

12.1.Citizens, legal entities and organizations who built energy-efficient buildings and/or manufactured and/or imported energy-efficient machinery, equipment, products and materials, or made an energy conservation by increasing energy efficiency, shall receive incentives pursuant to sub-paragraph 9.1.9.e of this Law, and sub-paragraphs 6.1.6, 6.1.8, and 6.1.11 of the Law on Air.

CHAPTER FOUR

ENERGY CONSERVATION SERVICES

Article 13.Energy auditing agency, energy auditor

13.1.Energy auditing agency and energy auditor shall conduct their energy auditing services on the basis of accreditation.

13.2.Energy auditing activity shall be regulated as provided in sub-paragraph 9.1.9.a of this Law.

13.3.Energy auditing agency and energy auditor shall have the following rights:

13.3.1.to obtain necessary explanations and materials from obliged consumers in the course of auditing;

13.3.2.to audit and provide conclusions on energy consumption upon request of citizens, legal entities and organizations.

13.4.Energy auditing agency and energy auditor shall have the following obligations:

13.4.1.to audit and provide conclusions on energy consumption upon request of citizens, legal entities and organizations;

13.4.2.to calculate, analyze, and make conclusions about the energy consumption and efficiency of obliged consumers;

13.4.3.to provide technical feasibility and economic efficiency recommendations to obliged consumers.

Article 14.Professional organizations which conduct energy efficiency services

14.1.Professional organizations providing energy efficiency services shall conduct activities related to the support of efficient energy consumption on the basis of accreditation.

14.2.Professional organizations providing energy efficiency services shall conduct its professional services based on a contract entered into with the obliged consumer.

14.3.Professional organizations providing energy efficiency services may invest when providing energy efficiency services, and bear risks of it.

Article 15.Energy manager

15.1.Energy manager shall have a certificate confirming its power.

15.2.Energy manager shall have the following rights and obligations:

15.2.1.to comply with orientations given by the Energy conservation council in his/her operations;

15.2.2.to organize and ensure the implementation of the plan of the obliged consumer regarding its energy conservation and energy efficiency;

15.2.3.to monitor an energy conservation operation of the obliged consumer;

15.2.4.to submit an implementation report to the Energy conservation council annually;

15.2.5.to participate in qualification trainings organized by the Energy conservation council.

CHAPTER FIVE

MISCELLANEOUS

Article 16.Liabilities for violators

16.1.If the act of an official who violates this law is not criminal, he/she shall be liable as provided in the Law on Public services.

16.2.Any person or legal entity who violates this law shall be held liable under the Criminal Code or the Law on Violations.

16.3.Fines were imposed on violators of the Law on Energy Conservation shall not be a reason to eliminate the violation or to be exempted from the liability of compensating for the damage caused to others due to the violation.

/This article was modified by the law of May 11, 2017/

Article 17.Entry into force of the Law

17.1.This Law shall be enforced on November 26, 2015.

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA Z.ENKHBOLD