A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ ИЛРҮҮЛЭХ БОЛОМЖГҮЙ ХЭЛТЭРХИЙН ТУХАЙ ПРОТОКОЛ (I ПРОТОКОЛ)

1980 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

Хүний биед рентгений туяагаар илэрдэггүй хэлтэрхийнүүдээр гэмтэл учруулах үндсэн ажиллагаа бүхий аливаа зэвсгийг хэрэглэхийг хориглоно.

МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ
ИЛРҮҮЛЭХ БОЛОМЖГҮЙ ХЭЛТЭРХИЙН ТУХАЙ ПРОТОКОЛ (I ПРОТОКОЛ)

1980 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр баталж, 1983 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсонХүний биед рентгений туяагаар илэрдэггүй хэлтэрхийнүүдээр гэмтэл учруулах үндсэн ажиллагаа бүхий аливаа зэвсгийг хэрэглэхийг хориглоно.