A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2009 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН БАРЬЦААНЫ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь үүргийн гүйцэтгэлийг хангах баталгаа болгож үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг барьцаалах, үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа /ипотек/-ны гэрээ байгуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Энэ хуулиар нарийвчлан зохицуулаагүй бол Иргэний хуулийн ерөнхий журам үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийн барьцаа /цаашид "барьцаа" гэх/-ны гэрээнд үйлчилнэ.

3.2.Хуульд заасан үндэслэлээр барьцааны харилцаа үүссэн бөгөөд өөр хуулиар тухайн харилцааг тусгайлан зохицуулаагүй бол Иргэний хууль болон энэ хуульд заасан журам үйлчилнэ.

4 дүгээр зүйл.Барьцааны талууд

Хэвлэх

4.1.Барьцаалагч нь өөрийн шаардлагыг тэргүүн ээлжинд хангуулахаар барьцаалуулагчийн үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг барьцаалсан иргэн, хуулийн этгээд байна.

4.2.Барьцаалуулагч нь гэрээний үүргийг биелүүлэх баталгаа болгон үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг барьцаалуулсан иргэн, хуулийн этгээд байна.

4.3.Барьцаалуулагч нь үүрэг гүйцэтгэгч, эсхүл гуравдагч этгээд байж болно.

4.4.Үүрэг гүйцэтгүүлэгч, үүрэг гүйцэтгэгч нь хуулийн этгээд бол барьцаагаар хангагдах үүргийг хуульд заасан журмын дагуу нягтлан бодох бүртгэлд тусгана.

5 дугаар зүйл.Барьцааны эрх үүсэх үндэслэл

Хэвлэх

5.1.Барьцаа нь хуульд заасан үндэслэлээр, эсхүл барьцаалагч, барьцаалуулагчийн хооронд байгуулсан гэрээний дагуу үүснэ.

6 дугаар зүйл.Барьцаагаар хангагдах үүрэг

Хэвлэх

6.1.Зээлийн болон бусад үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар барьцааны гэрээ байгуулж болно.

6.2.Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийн 12.1-д заасан этгээдээс олгосон зээлийн гэрээг бүртгэхгүй.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд 2023 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

7 дугаар зүйл.Барьцаагаар хангах шаардлага

Хэвлэх

7.1.Хууль буюу гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол барьцаагаар Иргэний хуулийн 165.6-д зааснаас гадна дараахь шаардлагыг хангана:

7.1.1.нэмэгдүүлсэн хүү;

7.1.2.барьцааны зүйлийг худалдахад гарсан зардал;

7.1.3.улсын тэмдэгтийн хураамж, нөхөн төлүүлэх шүүхийн зардал.

7.2.Хууль болон гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол барьцаагаар хангагдах шаардлагын хэмжээ нь энэ хуулийн 7.1-д заасан хураамж, зардал, Иргэний хуулийн 165.6-д заасан хохирол, анз, хүүгийн нийлбэрээс хэтрэхээргүй байна.

7.3.Гэрээнд барьцаагаар хангагдах шаардлагын хэмжээг тусгайлан тогтоосон бол ийнхүү тогтоосноос илүү гарсан хэсгийг энэ хуулийн 7.1, 7.2 дахь хэсэг, 8 дугаар зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд барьцаалуулагч хариуцахгүй.

8 дугаар зүйл.Барьцаалагчийн нэмэгдэл зардал

Хэвлэх

8.1.Барьцааны зүйлийг арчлан хамгаалахад гарсан зардал, уг эд хөрөнгөтэй холбоотойгоор төлсөн татвар, хураамж, төлбөр зэрэг барьцааны гэрээнд заасан буюу барьцаалагчийн зайлшгүй гаргасан зардлыг барьцааны зүйлээс гаргуулж болно.

9 дүгээр зүйл.Үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг барьцаалуулах

Хэвлэх

9.1.Барьцаалуулагч өөрийн өмчлөлд байгаа Иргэний хуулийн 84.3-т заасан үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг барьцаалуулах эрхтэй.

9.2.Барьцааны гэрээг байгуулахдаа бусад этгээдийн зөвшөөрлийг урьдчилан авахаар хуульд заасан бол зөвшөөрлийг хуульд заасан хэлбэрээр авсан байна.

9.3.Үүрэг гүйцэтгэгч /түрээслэгч, хөлслөгч/ нь үл хөдлөх эд хөрөнгийг түрээслэх, хөлслөх эрхийг гагцхүү үүрэг гүйцэтгүүлэгч /түрээслүүлэгч, хөлслүүлэгч/-ийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөлтэйгээр барьцаалуулж болно.

9.4.Хуулийн этгээдийн өмчлөлд байгаа эд хөрөнгийг барьцаалуулах шийдвэрийг хууль буюу дүрэмд заасан эрх бүхий этгээд гаргана.

9.5.Төрийн өөрийн болон орон нутгийн өмчийн үл хөдлөх эд хөрөнгийг барьцаалуулах шийдвэрийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд заасан эрх бүхий этгээд гаргана.

9.6.Дор дурдсан үл хөдлөх эд хөрөнгийг барьцаалуулахыг хориглоно:

9.6.1.иргэний гүйлгээнээс хасагдсан;

9.6.2.хуульд заасны дагуу тухайн хөрөнгөөс төлбөр гаргуулж үл болох;

9.6.3.хуульд заасан журмын дагуу хувьчлах шаардлагатай, эсхүл хувьчилж үл болох эд хөрөнгийн жагсаалтад орсон.

10 дугаар зүйл.Дундын өмчлөлийн үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг барьцаалуулах

Хэвлэх

10.1.Хамтран өмчлөх дундын өмчлөлд байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг барьцаалуулахад барьцааны зүйлийн өмчлөгч тус бүрийн зөвшөөрлийг бичгээр авна.

10.2.Үл хөдлөх эд хөрөнгө дундаа хэсгээр өмчлөгч өөрт оногдох хэсгээ барьцаалуулахад Иргэний хуулийн 108.3-т заасны дагуу бусад өмчлөгчид мэдэгдэнэ.

10.3.Энэ хуулийн 10.2-т заасан өмчлөгч өөрт оногдох хэсгээ барьцаалагчийн шаардлагаар худалдах бол дундаа хэсгээр өмчлөх бусад өмчлөгч тухайн хэсгийг Иргэний хуулийн 108.6-108.8 дахь хэсэг, 490 дүгээр зүйлд заасны дагуу тэргүүн ээлжинд худалдан авах давуу эрхтэй.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

БАРЬЦААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

11 дүгээр зүйл.Барьцааны гэрээний агуулга

Хэвлэх

11.1.Барьцааны гэрээ /цаашид "гэрээ" гэх/-г Иргэний хуулийн нийтлэг журам, энэ хуулийг баримтлан бичгээр байгуулах бөгөөд түүнд Иргэний хуулийн 156.2-т зааснаас гадна дараахь зүйлийг тусгана:

11.1.1.барьцаагаар хангагдах шаардлага, түүний хэмжээ, хэрэв үнэ буюу төлбөрийн хэмжээг урьдчилан тогтоогоогүй бол түүнийг тодорхойлох журам;

11.1.2.барьцаагаар хангагдах үүргийг гүйцэтгэх хугацаа, үүрэг нь өөр гэрээнд үндэслэсэн бол уг гэрээний талууд, гэрээг байгуулсан он, сар, өдөр, түүнтэй холбоотой бусад нөхцөл;

11.1.3.барьцааны зүйлийн байршил, тухайн зүйл нь барьцаалуулагчийн өмч мөн болохыг нотлох баримт, эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг бүртгэсэн байгууллагын нэр, өмчлөх эрхийн гэрчилгээний дугаар;

11.1.4.барьцааны зүйлийг өөр этгээдэд барьцаалуулсан эсэх тухай лавлагаа;

11.1.5.барьцаагаар хангагдах үүргийг хэсэгчлэн гүйцэтгэх бол төлбөр гүйцэтгэх хугацаа, давтамж, хэмжээ, эсхүл тэдгээрийг тодорхойлох журам;

11.1.6.барьцааны шаардлагыг хангах журам;

11.1.7.барьцаалагчийн эрх нь барьцаалбараар гэрчлэгдэх эсэх тухай заалт;

11.1.8.барьцааны зүйл нь үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой эрх бол тухайн эрхийг олж авсан гэрээний үндсэн нөхцөл, хугацаа;

11.1.9.барьцааны зүйлтэй холбоотой гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгийн эрх;

11.1.10.бусад.

11.2.Хуульд заасан бөгөөд талууд гэрээгээр тохиролцсон бол барьцааны зүйлээс шаардлагыг шүүхээс гадуур хангаж болно.

11.3.Энэ хуулийн 11.2-т заасан гэрээнд барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур худалдах аргын талаар нарийвчлан заана.

12 дугаар зүйл.Гэрээг бүртгүүлэх

Хэвлэх

12.1.Гэрээг улсын бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу бүртгүүлнэ.

12.2.Энэ хуулийн 11 дүгээр зүйл болон улсын бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжид заасан журмыг зөрчсөн гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэхийг хориглоно.

12.3.Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх журмыг зөрчиж бүртгүүлсэн гэрээ хүчин төгөлдөр бус байна.

13 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийн талаархи гуравдагч этгээдийн эрхийг барьцаалагчид мэдэгдэх

Хэвлэх

13.1.Барьцаалуулагч нь барьцааны зүйлтэй холбоотой гуравдагч этгээдийн түрээслэх болон бусад хязгаарлагдмал эрхийн талаар барьцаалагчид бичгээр мэдэгдэх бөгөөд ийнхүү мэдэгдээгүй бол барьцаалагч нь гэрээнд өөрчлөлт оруулах буюу үүргийг хугацаанаас нь өмнө гүйцэтгэхийг шаардах эрхтэй.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

БАРЬЦААЛБАР

14 дүгээр зүйл.Барьцаалбар

Хэвлэх

14.1.Хууль ёсны эзэмшигчийн дор дурдсан эрхийг гэрчилсэн зөвшөөрлийн, биет үнэт цаасыг барьцаалбар гэнэ:

14.1.1.өөр нотолгоо шаардахгүйгээр үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаагаар хангагдсан мөнгөн төлбөрийн үүргийн биелэлтийг хүлээн авах, шаардах эрх;

14.1.2.үндсэн үүргийн гүйцэтгэлийг хангаж байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны эрх.

14.2.Хуульд заасан тохиолдолд барьцаалбар үйлдэнэ.

15 дугаар зүйл.Барьцаалбарын агуулга

Хэвлэх

15.1. Барьцаалбарт дараахь зүйлийг тусгана:

15.1.1. "Барьцаалбар" гэсэн гарчиг ;

15.1.2.барьцаалуулагч нь иргэн бол түүний овог, эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр, иргэний бүртгэлийн дугаар, оршин суугаа газар, хуулийн этгээд бол түүний оноосон нэр, улсын бүртгэлийн дугаар, оршин байгаа газар;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.1.3.анхны барьцаалагчийн оноосон нэр, оршин байгаа газар;

15.1.4.барьцаалуулагч нь гуравдагч этгээд бол үндсэн үүргийн үүрэг гүйцэтгэгчийн овог, эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр, оршин суугаа газар, хуулийн этгээд бол түүний оноосон нэр, улсын бүртгэлийн дугаар, оршин байгаа газар;

15.1.5.барьцааны эрх үүссэн үндэслэл, он, сар, өдөр, газар;

15.1.6.барьцаагаар хангагдах үүргийн болон хүүгийн хэмжээ, эсхүл тэдгээрийг тодорхойлох арга;

15.1.7.барьцаагаар хангагдах үүргийг хугацаанаас нь өмнө гүйцэтгэж болох эсэх тухай заалт;

15.1.8.барьцааны зүйлийн нэр, түүний шинж байдлын тодорхойлолт, байршил, эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар;

15.1.9. үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой эрх барьцаалсан бол тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийн талаархи энэ хуулийн 15.1.8-д заасан мэдээлэл, уг эрхийн хүчинтэй байх хугацаа;

15.1.10.барьцааны зүйлтэй холбоотой гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгийн эрх байгаа эсэх тухай заалт;

15.1.11.барьцаалбарыг түүний хууль ёсны эзэмшигч бусдад шилжүүлэхийг барьцаалуулагч зөвшөөрсөн тухай заалт;

15.1.12.барьцааны зүйлээс шаардлагыг хангах журам;

15.1.13.барьцаалбар үйлдсэн он, сар, өдөр;

15.1.14.барьцаалуулагчийн, хэрэв барьцаалуулагч нь гуравдагч этгээд бол барьцаалуулагч болон барьцаагаар хангагдсан үүргийн үүрэг гүйцэтгэгчийн гарын үсэг.

15.2.Энэ хуулийн 15.1-д заасан мэдээллийн аль нэгийг тусгаагүй барьцаалбар хүчин төгөлдөр бус байна.

15.3.Энэ хуулийн 15.1-д зааснаас бусад мэдээллийг талууд харилцан тохиролцож барьцаалбарт тусгаж болно.

16 дугаар зүйл.Барьцаалбар үйлдэх

Хэвлэх

16.1.Барьцаалуулагч нь барьцаалбарыг улсын бүртгэлийн байгууллагаас баталсан загварын дагуу нэг хувь үйлдэж гэрээний хамт улсын бүртгэлийн байгууллагад өгнө.

16.2.Улсын бүртгэлийн байгууллага барьцаалбарт гэрээ байгуулсан он, сар, өдөр, газрыг тэмдэглэж, хуудас бүрт гарын үсэг зурж, тэмдэг дарах бөгөөд хуулбарыг нь хувийн хэрэгт авч, ажлын 5 өдрийн дотор барьцаалагчид эх хувийг хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

16.3.Иргэн хувийн өмчийн газар, эсхүл түүнтэй холбоотой эрхийг барьцаалсан буюу түрээсэлсэн бол барьцаалбар үйлдэх, бүртгүүлэхийг хориглоно.

16.4.Энэ хуулийн 16.3-т заасан журмыг зөрчиж үйлдсэн аливаа хэлцэл, баримт бичиг хүчин төгөлдөр бус байна.

17 дугаар зүйл. Барьцаалбарт өөрчлөлт оруулах

Хэвлэх

17.1.Үүрэг гүйцэтгэгч, барьцаалуулагч, барьцааны хууль ёсны эзэмшигч харилцан тохиролцож барьцаалбарт дараахь байдлаар өөрчлөлт оруулж болно:

17.1.1.барьцаалбарын агуулгад оруулсан өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж эх хувьд хавсаргах, уг хавсралт нь тухайн барьцаалбарын салшгүй хэсэг болох тухай барьцаалбарт тэмдэглэл үйлдэх;

17.1.2.холбогдох өөрчлөлтийг тусгасан шинэ барьцаалбарыг энэ хуулийн 15, 16 дугаар зүйлд заасны дагуу үйлдэж, хуучин барьцаалбарыг хүчингүй болгох.

17.2.Улсын бүртгэлийн байгууллага энэ хуулийн 17.1.1-д заасны дагуу барьцаалбарт оруулсан өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 3 өдрийн дотор холбогдох өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэх бөгөөд ийнхүү бүртгэхэд үйлчилгээний хөлс, төлбөр, хураамж авахгүй.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

17.3.Энэ хуулийн 17.1.2-т заасны дагуу хүчингүй болсон барьцаалбарыг улсын бүртгэлийн байгууллага хураан авч, архивлан хадгална.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

18 дугаар зүйл.Барьцаалбараар баталгаажсан эрхийг хэрэгжүүлэх, барьцаагаар хангагдах үүргийг гүйцэтгэх

Хэвлэх

18.1.Барьцаалбарын хууль ёсны эзэмшигч нь түүгээр гэрчлэгдсэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ тухайн барьцаалбараар үүрэг хүлээсэн этгээдийн шаардсанаар барьцаалбарыг түүнд танилцуулж эзэмших эрхээ нотолно.

18.2.Үүрэг гүйцэтгэгч нь барьцаагаар хангагдах үүргийг бүрэн биелүүлсний дараа барьцаалагч нь барьцаалбарыг түүнд шилжүүлэн өгөх үүрэгтэй.

18.3.Барьцаалуулагч нь үүргийг хэсэгчлэн гүйцэтгэсэн тухай тэмдэглэлийг барьцаалбарт тусгах буюу санхүүгийн зохих баримт бичгээр нотолно.

18.4.Энэ хуулийн 18.3-т заасан шаардлагыг хангаагүй бол мөн хуулийн 38.6-д зааснаас бусад тохиолдолд уг үүргийг гүйцэтгээгүйд тооцно.

18.5.Үүрэг гүйцэтгэгч нь төлбөрийг зохих хуваарийн дагуу хэсэгчлэн хийхээр гэрээнд заасан бол уг үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгэнэ.

18.6.Үүрэг гүйцэтгэгч нь дараахь тохиолдолд барьцаалбараар гэрчлэгдсэн үүрэг гүйцэтгэхийг шаардаж байгаа этгээдийн өмнө уг үүргийг гүйцэтгэхээс татгалзах эрхтэй:

18.6.1.барьцаалбарыг шилжүүлсэн тухай хэлцлийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцуулах, эсхүл уг үндэслэлээр хэлцлийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцсоноос үүссэн үр дагаврыг арилгах тухай нэхэмжлэлээр шүүх хэрэг үүсгэн хянаж байгаа;

18.6.2. барьцаалбарыг шинээр олгох журмыг зөрчсөний улмаас түүнийг хүчингүйд тооцож, барьцаалбар дээр нэр заагдсан үүрэг гүйцэтгэгч нь түүгээр хүлээсэн үүргийг хариуцахгүй болсон.

18.7.Энэ хуулийн дагуу хүчингүй болсон барьцаалбарыг хүлээн авмагц улсын бүртгэлийн байгууллага барьцаалбарын нүүрэн талд нь "хүчингүй болсон" гэсэн тэмдэг дарж, холбогдох хувийн хэрэгт хавсаргаж архивлан хадгална.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

18.8.Үүрэг гүйцэтгэгч нь энэ хуулийн 18.6 дахь хэсэг болон барьцаалбарт зааснаас бусад үндэслэлээр үүрэг гүйцэтгэхээс татгалзах эрхгүй.

18.9.Энэ хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу барьцаалбарыг шинээр эзэмшсэн этгээд нь энэ тухай уг барьцаалбараар эрх эдэлж, үүрэг хүлээх этгээдэд нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.

18.10.Үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгэсэн үүрэг гүйцэтгэгч энэ тухай баримтыг хавсаргаж барьцаалбарыг улсын бүртгэлийн байгууллагад хүлээлгэж өгсөн бөгөөд хууль болон гэрээнд өөрөөр заагаагүй, эсхүл түүний хууль ёсны эзэмшигч өөрөөр нотлоогүй бол барьцаагаар хангагдах үүргийг гүйцэтгэсэн гэж үзнэ.

19 дүгээр зүйл.Барьцаалбар дахин олгох

Хэвлэх

19.1.Барьцаалбарыг гээсэн буюу үрэгдүүлсэн бол барьцаалуулагч дор дурдсан үндэслэлээр дахин олгоно:

19.1.1.хууль ёсны эзэмшигч нь барьцаалбарыг дахин олгох тухай хүсэлтийг гэрээгээр барьцаалуулагчид ирүүлсэн;

19.1.2.гээсэн буюу үрэгдүүлсэн баримт бичгийг дахин олгох тухай нэхэмжлэлийг онцгой ажиллагааны журмаар Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу хянан хэлэлцэж шүүх зохих шийдвэр гаргасан.

19.2.Барьцаалуулагч барьцаалбарыг дахин үйлдэж "шинээр олгов" гэсэн тэмдэглэлтэйгээр улсын бүртгэлийн байгууллагад шилжүүлнэ.

19.3.Энэ хуулийн 19.2-т заасны дагуу дахин үйлдсэн барьцаалбарыг улсын бүртгэлийн байгууллага бүртгэж, хууль ёсны эзэмшигчид нь хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

19.4.Шинээр олгосон болон хуучин барьцаалбарын агуулга бүрэн тохирсон байх бөгөөд энэ шаардлагыг бүрэн хангаагүйгээс учирсан хохирлыг барьцаалбар шинээр үйлдсэн этгээд хариуцна.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БАРЬЦААНЫ ЗҮЙЛИЙГ АШИГЛАХ, ХАМГААЛАХ

20 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийг ашиглах

Хэвлэх

20.1.Барьцаалуулагч барьцааны зүйлийг зориулалтынх нь дагуу ашиглах эрхтэй.

20.2.Энэ хуулийн 20.1-д заасан барьцаалуулагчийн эрхийг хязгаарласан гэрээний нөхцөл хүчин төгөлдөр бус байна.

20.3.Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол барьцаалуулагч нь барьцааны зүйлийг чанар байдлыг нь дордуулахгүйгээр, хэвийн элэгдэл хорогдлоос илүүгээр өртгийг нь бууруулахгүйгээр ашиглах үүрэгтэй.

20.4.Барьцаалуулагч нь Иргэний хуулийн 157.5.1-д заасны дагуу барьцааны зүйлээс олох орлого, үр шимийг хүртэх эрхтэй бөгөөд гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол барьцаалагч нь эдгээр орлого, үр шимийн талаар аливаа эрх эдлэхгүй.

21 дүгээр зүйл.Барьцааны зүйлийг арчлах, засварлах

Хэвлэх

21.1.Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол барьцаалуулагч нь уг гэрээ дуусгавар болох хүртэлх хугацаанд барьцааны зүйлийг арчлан хамгаалж, хууль болон эрх зүйн бусад актаар тогтоосон хугацаа, журмын дагуу, хэрэв хугацаа заагаагүй бол зохистой хугацаанд урсгал болон их засвар хийж, гарсан зардлыг нь хариуцна.

21.2.Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол барьцааны зүйлийн хийц, зориулалт, загварыг нь өөрчлөхийг хориглоно.

22 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийн даатгал

Хэвлэх

22.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол барьцааны зүйлийг даатгалд даатгуулах эсэхийг талууд гэрээгээр тохиролцоно.

22.2.Даатгалын тохиолдол бий болсон бол даатгагч нь Иргэний хуулийн 170.3, 170.4-т заасан арга хэмжээ авах бөгөөд барьцаалагч нь даатгалын нөхөн төлбөрөөс өөрийн шаардлагыг тэргүүн ээлжинд хангуулах давуу эрхтэй.

23 дугаар зүйл.Барьцааны эрхийг хамгаалах

Хэвлэх

23.1.Барьцааны зүйлийн өмчлөх болон бусад эрхийн талаар шүүх /арбитр/-ээс хэрэг үүсгэн барьцаалуулагчийг хариуцагчаар татсан бол барьцаалуулагч нь энэ тухай барьцаалагчид нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.

23.2.Энэ хуулийн 23.1-д заасан тохиолдолд барьцаалуулагч нь Иргэний хуулийн 9.4-т заасны дагуу эрхээ хамгаална.

23.3.Барьцаалуулагч нь энэ хуулийн 23.2-т заасны дагуу барьцааны зүйлийн талаархи өөрийн эрхийг хамгаалахаас татгалзсан, эсхүл хамгаалаагүй бол барьцаалагч нь итгэмжлэлгүйгээр барьцаалуулагчийн нэрийн өмнөөс нэхэмжлэл гаргах, түүнтэй холбоотойгоор гарсан зардлаа нөхөн төлүүлэхээр шаардах эрхтэй.

23.4.Барьцааны зүйл гуравдагч этгээдийн хууль бус эзэмшилд орсон бол барьцаалагч нь Иргэний хуулийн 90.2, 106.1 дэх хэсэг болон 95 дугаар зүйлд нийцүүлэн уг барьцааны зүйлийг барьцаалуулагчийн эзэмшилд шилжүүлэхийн тулд бусдын хууль бус эзэмшлээс шаардан гаргуулах эрхтэй.

24 дүгээр зүйл. Барьцааны зүйлийн чанар байдлыг шалгах

Хэвлэх

24.1.Барьцаалагч нь барьцаалуулагчид урьдчилан мэдэгдсэний үндсэн дээр барьцааны зүйлийн чанар, арчлан хамгаалалтын нөхцөлийг баримтаар болон бодит байдлаар нь ажлын цагаар шалгах эрхтэй бөгөөд барьцаалагчийн энэхүү эрх нь барьцааны зүйл болох үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалуулагчаас гуравдагч этгээдийн эзэмшилд түр шилжсэн тохиолдолд нэгэн адил хамаарна.

24.2.Барьцаалагч энэ хуулийн 24.1-д заасан эрхээ барьцааны зүйлийг эзэмшиж байгаа этгээдийн уг барьцааны зүйлийг ашиглах эрхэд саад учруулахгүйгээр хэрэгжүүлнэ.

25 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийг зохих ёсоор хамгаалаагүйгээс барьцаалагчид үүсэх эрх

Хэвлэх

25.1.Барьцаалуулагч нь барьцааны зүйлийг зориулалтын бусаар ашигласан, энэ хуулийн 20.2 дахь хэсэг, 21 дүгээр зүйл, Иргэний хуулийн 170.2-т заасан болон гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй буюу зөрчсөн тохиолдолд барьцаалагч тухайн үүргийг тогтоосон хугацаанд гүйцэтгэхийг түүнээс бичгээр шаардах эрхтэй.

25.2.Барьцаалуулагч энэ хуулийн 25.1-д заасан шаардлагыг хугацаанд нь биелүүлээгүй бол барьцаалагч барьцаагаар хангагдах үүргийг хугацаанаас нь өмнө гүйцэтгэхийг шаардах эрхтэй.

25.3.Барьцаалуулагч энэ хуулийн 25.2-т заасан шаардлагыг гэрээнд заасан хугацаанд, хэрэв гэрээнд тусгайлсан хугацаа заагаагүй бол нэг сарын хугацаанд хангахаас татгалзсан буюу хангаагүй бол барьцаалагч нь барьцааны зүйлээс үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар шаардах эрхтэй.

26 дугаар зүйл.Барьцааны зүйл устсан, гэмтсэний үр дагавар

Хэвлэх

26.1.Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлын улмаас барьцааны зүйл гэмтэх, устах эрсдэлийг барьцаалуулагч хүлээнэ.

26.2.Хууль буюу гэрээнд заасны дагуу барьцааны зүйлийг даатгуулсан бөгөөд уг эд хөрөнгө гэмтсэн буюу устсан бол барьцаалагч нь барьцаагаар хангагдах үүргийг хугацаанаас нь өмнө даатгалын нөхөн төлбөрөөс төлөхийг шаардах эрхтэй.

26.3.Гэмтсэн буюу устсан барьцааны зүйлийг сэргээх, эсхүл солих тухай барьцаалагч, барьцаалуулагч бичгээр гэрээ байгуулсан бөгөөд барьцаалуулагч нь тухайн гэрээний нөхцөлийг зохих ёсоор биелүүлсэн бол барьцаалагч энэ хуулийн 26.2-т заасан эрхийг эдлэхгүй.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

БАРЬЦААНЫ ЗҮЙЛИЙГ БУСДЫН ӨМЧЛӨЛ, ЭЗЭМШИЛ, АШИГЛАЛТАД ШИЛЖҮҮЛЭХ

27 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийг бусдын өмчлөлд шилжүүлэх

Хэвлэх

27.1.Барьцаалуулагч үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны зүйлийг бусдын өмчлөлд шилжүүлэхдээ барьцаалагчийн зөвшөөрөл авна.

/Энэ зүйлийг 2016 оны 1 дүгээр сарын 19-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

/Энэ хэсгийг Үндсэн хуулийн цэцийн 2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон/

28 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийг бусдын өмчлөлд шилжүүлэхэд барьцааны шаардлага хэвээр хадгалагдах

Хэвлэх

28.1.Барьцааны зүйлийг энэ хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу өмчлөлдөө шилжүүлэн авсан этгээд өмнөх барьцаалуулагчийн эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.

28.2.Хууль буюу гэрээгээр өв болон эрх залгамжлах, түүнчлэн хуулийн этгээд өөрчлөн байгуулагдсаны улмаас барьцааны зүйлийг өөрийн өмчлөлд шилжүүлэн авсан этгээд нь тухайн гэрээгээр барьцаалуулагчийн хүлээх үүргийг өөртөө шилжүүлэн авсан эрх, өв хөрөнгийн үнийн дүнгийн хэмжээгээр хариуцна.

28.3.Энэ хуулийн 28.2-т заасан барьцааны зүйл хэд хэдэн этгээдийн өмчлөлд шилжсэн бол барьцааны зүйлийг хүлээн авагч тус бүр өөрт нь шилжиж ирсэн эд хөрөнгийн хэмжээгээр хувь тэнцүүлэн хариуцлага хүлээх бөгөөд хэрэв тухайн эд хөрөнгө нь үл хуваагдах буюу бусад үндэслэлээр барьцаалуулагчийн эрх хүлээн авагчдын хамтран өмчлөх дундын өмчлөлд шилжсэн бол эрх хүлээн авагч бүх этгээдийг хамтран барьцаалуулагч гэж үзнэ.

28.4.Барьцааны зүйлийг бусдад шилжүүлэх талаар тогтоосон журам зөрчсөн эсэхийг үл харгалзан тухайн барьцааг хүчинтэй гэж үзнэ.

29 дүгээр зүйл.Барьцааны зүйлийг бусдын өмчлөлд шилжүүлэх журам зөрчсөний үр дагавар

Хэвлэх

29.1.Барьцааны зүйлийг бусдад шилжүүлэхдээ энэ хуулийн 27.1, 27.2-т заасан шаардлагыг зөрчсөн бол барьцаалагч нь дараахь шаардлагын аль нэгийг тавих эрхтэй:

29.1.1.Иргэний хуулийн 56.5, 56.6-д заасны дагуу барьцааны зүйлийг буцаах, хохирлыг арилгуулахаар хэлцлийг хүчингүй болгуулах;

29.1.2.барьцааны зүйл хэний эзэмшилд байгааг үл харгалзан түүгээр хангагдах үүргийг хугацаанаас нь өмнө барьцааны зүйлээс хангуулах.

29.2.Барьцааны зүйлийг шилжүүлэн авсан этгээд нь энэ хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан журмыг зөрчсөн гэдгийг мэдэж байсан буюу мэдэх боломжтой байсан бол уг барьцаагаар хангагдах үүргийг зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс үүсэх үүргийн гүйцэтгэлийг тухайн эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн хэмжээнд холбогдох бусад үүрэг гүйцэтгэгчтэй хамтран хариуцна.

29.3.Барьцаалуулагч нь гуравдагч этгээд бөгөөд хуулиар тогтоосон журмыг зөрчиж барьцааны зүйлийг бусдын өмчлөлд шилжүүлсэн бол үүргийн гүйцэтгэлийг эд хөрөнгийг шинээр өмчлөгч болон өмнөх барьцаалуулагчтай хамтран хариуцна.

30 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийг бусад этгээдийн эзэмшил, ашиглалтад шилжүүлэх

Хэвлэх

30.1.Барьцаалуулагч нь барьцааны зүйлийг үндсэн үүргийг гүйцэтгэх хугацааны дотор гуравдагч этгээдэд барьцаалагчийн зөвшөөрөлтэйгээр түрээслэх, хөлслөх, үнэ төлбөргүйгээр түр ашиглуулахаар бусдын эзэмшилд шилжүүлэх эрхтэй. /Энэ хэсгийн "...барьцаалагчийн зөвшөөрөлтэйгээр..." гэснийг Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон./

30.2.Хууль буюу гэрээнд заасны дагуу барьцаалагчийн шаардлагаар барьцааны зүйлийг худалдсан бол энэ хуулийн 30.1-д заасан барьцаалуулагчийн түрээслэх болон бусад эрх дуусгавар болно.

30.3.Барьцааны зүйлийг барьцаагаар хангагдах үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас хэтрүүлж болон өөр зориулалтаар бусдад ашиглуулахдаа барьцаалуулагч нь барьцаалагчийн зөвшөөрлийг авна.

/Энэ хэсгийг Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон./

30.4.Барьцаалагчийн зөвшөөрөлгүйгээр энэ хуулийн 30.1-д заасан хугацаанаас хэтрүүлж гуравдагч этгээдэд эрх олгосон хэлцэл хүчин төгөлдөр бус байна.

/Энэ хэсгийг Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон./

30.5.Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол барьцааны зүйлийг бусдад ашиглуулсан нь барьцаалуулагчийг уг гэрээгээр хүлээсэн үүргээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

31 дүгээр зүйл.Барьцааны зүйлийг төрийн болон орон нутгийн өмчлөлд албадан шилжүүлснээс үүсэх үр дагавар

Хэвлэх

31.1.Барьцааны зүйлийг хуульд заасан үндэслэл, журмаар улсын болон орон нутгийн хэрэгцээнд дайчлан авсан, эсхүл нийгэмчилсний улмаас барьцаалуулагчийн өмчлөх эрх дуусгавар болсон бол төр, түүний эрх бүхий байгууллага нөхөх олговор, үнийг төлөх бөгөөд ийнхүү олгосон нөхөх олговор болон үнээр барьцаалагч өөрийн шаардлагыг хангуулах эрхтэй.

31.2.Энэ хуулийн 31.1-д заасан арга хэмжээ эрхийг нь хамгаалж чадаагүй гэж үзвэл барьцаалагч нь барьцаагаар хангагдах үүргийг хугацаанаас нь өмнө гүйцэтгэхийг шаардах эрхтэй.

31.3.Барьцаалуулагч гэмт хэрэг, хууль зөрчсөн бусад үйлдлийн улмаас барьцааны зүйлийг шүүхийн шийдвэрээр хураасан бол уг барьцаа хүчин төгөлдөр хэвээр үлдэх бөгөөд энэ тохиолдолд энэ хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан журмыг хэрэглэнэ.

31.4.Энэ хуулийн 31.3-т заасан журмыг хэрэглэж эрх, ашиг сонирхолд нь хохирол учруулсан гэж үзвэл барьцаалагч нь барьцаагаар хангагдах үүргийг хугацаанаас нь өмнө гүйцэтгэхийг барьцаалуулагчаас шаардах, эсхүл хураалгасан эд хөрөнгөөс шаардлагаа хангуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй.

32 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийг хууль бус эзэмшлээс гаргуулах

Хэвлэх

32.1. Барьцаалуулагч нь барьцааны зүйлийг хууль бусаар олж авсан бөгөөд уг зүйлийн хууль ёсны өмчлөгч нь үл хөдлөх эд хөрөнгөө барьцаалуулагчийн хууль бус эзэмшлээс гаргуулж авсан бол тухайн эд хөрөнгийн хувьд барьцааны эрх дуусгавар болно.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

32.2.Энэ хуулийн 32.1-д заасан тохиолдолд барьцаалагч нь шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсны дараа барьцаагаар хангагдах үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаалуулагчаас шаардах эрхтэй.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

YЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙГ ДАВХАР БАРЬЦААЛАХ

33 дугаар зүйл.Үл хөдлөх эд хөрөнгийг давхар барьцаалах

Хэвлэх

33.1.Хүчинтэй байгаа өмнөх гэрээгээр хориглоогүй бол барьцаалуулагч нь барьцааны зүйлийг бусад этгээдэд давхар барьцаалах эрхтэй.

/Энэ хэсгийн "...Хүчинтэй байгаа өмнөх гэрээгээр хориглоогүй бол ..." гэсэн хэсгийг Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон./

33.2.Энэ хуулийн 33.1-д заасан тохиолдолд барьцаалагчийн шаардлагыг улсын бүртгэлд бүртгэсэн дарааллаар хангана.

33.3.Өмнөх барьцааны гэрээнд дараачийн барьцааны гэрээний нөхцөлийг тусгасан бол дараачийн барьцааны гэрээг байгуулахдаа уг нөхцөлийг заавал тусгана.

33.4.Энэ хуулийн 33.3-т заасныг зөрчиж байгуулсан гэрээг дараачийн барьцаалагч урьдчилан мэдэж байсан эсэхээс үл хамааран шүүх өмнөх барьцаалагчийн нэхэмжлэлээр дараачийн барьцааны гэрээг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцно.

33.5.Хэрэв өмнөх болон дараачийн гэрээний барьцаалагч, барьцаалуулагч нь нэг этгээд байвал энэ зүйлд заасан журам хамаарахгүй.

34 дүгээр зүйл.Өмнөх болон дараачийн барьцааны тухай барьцаалагчид мэдэгдэх, өмнөх гэрээг өөрчлөх

Хэвлэх

34.1.Барьцаалуулагч нь дараачийн барьцаалагчтай гэрээ байгуулахдаа тухайн барьцааны зүйлийн хүчинтэй бүх барьцааны тухай түүнд мэдэгдэх үүрэгтэй.

34.2.Барьцаалуулагч энэ хуулийн 34.1-д заасан үүргээ биелүүлээгүй бөгөөд дараачийн барьцаалагч тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмнөх барьцаа хүчинтэй байгаа тухай мэдэж байсан гэдгийг барьцаалуулагч нотолсноос бусад тохиолдолд дараачийн барьцаалагч нь гэрээгээ цуцалж, учирсан хохирлыг нөхөн төлөхийг шаардах эрхтэй.

34.3.Барьцаалуулагч нь барьцааны зүйлийг давхар барьцаалуулсан тухай өмнөх гэрээний барьцаалагчид нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.

34.4.Барьцаагаар хангагдах шаардлагын хэмжээг нэмэгдүүлэх талаар өмнөх гэрээнд заагаагүй бол дараачийн гэрээг байгуулсны дараа өмнөх барьцаалагчийн шинэ шаардлагыг хангах, эсхүл уг гэрээгээр хангагдах шаардлагын хэмжээг нэмэгдүүлэх өөрчлөлтийг гагцхүү дараачийн гэрээний барьцаалагчийн зөвшөөрөлтэйгээр хийнэ.

35 дугаар зүйл.Давхар барьцааг бүртгэх

Хэвлэх

35.1.Давхар барьцааны улсын бүртгэлийг Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд заасан журмаар хийнэ.

/Энэ хэсэгт 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

35.2.Талууд барьцааны дараачийн гэрээнд тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмнөх барьцааны улсын бүртгэлийн тухай заана.

35.3.Тухайн эд хөрөнгийн дараачийн бүх барьцааны тухай өмнөх барьцааны улсын бүртгэлд тэмдэглэгээ хийнэ.

36 дугаар зүйл.Өмнөх болон дараачийн барьцааны талаархи барьцаалагчийн шаардлагыг хангах

Хэвлэх

36.1.Барьцаалагчийн шаардлагыг барьцааны зүйлийн үнээс улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн дарааллаар хангуулна.

36.2.Хэрэв өмнөх барьцаалагч давуу эрхээ эдлээгүй бол барьцааны зүйлээс өөрийн шаардлагыг тэргүүн ээлжинд хангуулах эрх нь дараачийн барьцаалагчид шилжинэ.

36.3.Барьцаалагч нь тухайн эд хөрөнгөөс үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар шаардахын өмнө бусад барьцаалагчид энэ тухай бичгээр мэдэгдэх үүрэгтэй.

36.4.Барьцаалагчийн аль нэг нь барьцааны зүйлээс үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар шаардлага гаргасан бол өмнөх болон дараачийн барьцаагаар хангагдах үүргийг шаардах хугацаа болоогүй байсан ч бусад барьцаалагч тухайн барьцааны зүйлээс нэгэн зэрэг хангуулахаар шаардаж болно.

36.5.Хууль болон гэрээнд өөрөөр заагаагүй бөгөөд бусад барьцаалагч зөвшөөрсөн бол барьцаа тус бүрийг хангах шаардлагыг тухайн үүргийг гүйцэтгэх хугацааны дарааллын дагуу хангана.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ШААРДАХ ЭРХ, БАРЬЦААЛБАРЫГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, БАРЬЦААЛАХ

37 дугаар зүйл.Шаардах эрхийг шилжүүлэх

Хэвлэх

37.1.Барьцаалагч шаардах эрхээ шилжүүлэхэд Иргэний хуулийн 123 дугаар зүйлийг баримтална.

38 дугаар зүйл. Барьцаалбарыг шилжүүлэх

Хэвлэх

38.1.Барьцаалагч нь барьцаалбарыг худалдах, барьцаалах зэргээр бусдад шилжүүлж болно.

38.2.Барьцаалбараар гэрчлэгдсэн эрхийг түүнд бичилт хийх замаар шилжүүлэх бөгөөд уг барьцаалбар шилжсэнээр шаардах эрх хамт шилжинэ.

38.3.Барьцаалбарт заасан эрхийг шилжүүлэхдээ уг барьцаалбарт шинээр эрх олж авсан этгээд нь иргэн бол түүний овог, эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр, хуулийн этгээд бол түүний оноосон нэр, эрх шилжүүлсэн үндэслэлийн талаархи бичилт хийнэ.

38.4.Энэ хуулийн 38.3-т заасан бичилтэд уг барьцаалбарт заасан барьцаалагч гарын үсэг зурах бөгөөд барьцаалбарын бичилт нь анхных биш бол өмнөх бичилтэд заасан барьцаалбар эзэмшигч гарын үсэг зурж, нотариатаар гэрчлүүлнэ.

38.5.Барьцаалбараар гэрчлэгдсэн эрхийг өөр этгээдэд шилжүүлснээр уг барьцаалбараар гэрчлэгдсэн бүх эрх хамт шилжсэнд тооцно.

38.6.Барьцаалуулагч барьцаалбарыг шилжүүлэхээс өмнө үндсэн гэрээний үүргээ хэсэгчлэн биелүүлсэн бол гэрээний үүргийг тухайн хэмжээгээр гүйцэтгэсэн гэж үзнэ.

38.7.Хэрэв барьцаалбарыг эзэмших эрх нь барьцаалбарт заасан эзэмшигчийн эрхийг шилжүүлэх тухай гэрээ болон өмнөх эзэмшигчийн уг барьцаалбарт хийсэн сүүлчийн бичилтэд үндэслэсэн бол шинэ эзэмшигчийг хууль ёсны гэж үзнэ.

38.8.Гуравдагч этгээд Иргэний хуулийн 210.4-т заасны дагуу үүрэг гүйцэтгэгчийн барьцаагаар хангагдах үүргийг бүрэн гүйцэтгэсэн бол уг этгээд барьцаалбарт заасан эрхийг өөртөө шилжүүлэхийг шаардах эрхтэй бөгөөд энэ шаардлагыг хангахаас татгалзвал шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй.

38.9.Барьцаалбарыг шилжүүлж байгаа этгээд нь энэ тухай болон барьцаалбарын шинэ хууль ёсны эзэмшигчийн нэр, хаяг, дараагийн төлбөрийг хийх хугацааны талаар барьцаалуулагч, үүрэг гүйцэтгэгчид бичгээр мэдэгдэх үүрэгтэй.

39 дүгээр зүйл.Барьцаалбар шилжсэнийг бүртгэх

Хэвлэх

39.1.Хууль болон гэрээнд заасан бол барьцаалбарыг энэ хуулийн 38.1-д заасан журмын дагуу шилжүүлэн авсан хууль ёсны эзэмшигч нь энэ тухайгаа улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

39.2.Энэ хуулийн 39.1-д заасан тохиолдолд хууль ёсны эзэмшигч нь барьцаалбар, мэдүүлгийг улсын бүртгэлийн байгууллагад гаргана.

39.3.Улсын бүртгэлийн байгууллага барьцаалбарын эх хувь, мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш ажлын нэг өдрийн дотор барьцаалбар болон улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулан, тэмдэглэл үйлдэж, барьцаалбарыг хууль ёсны эзэмшигчид нь өгнө.

/Энэ хэсгийг 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

39.4.Хууль ёсны эзэмшигч барьцаалбарыг өөрийн нэр дээр бүртгүүлэхэд төлбөр, хураамж төлөхгүй.

40 дүгээр зүйл.Барьцаалбарыг барьцаалах

Хэвлэх

40.1.Хууль ёсны эзэмшигч нь барьцаалбарыг гагцхүү өөрийн гүйцэтгэх үүргийн баталгаа болгон бусдад барьцаалуулж болно.

40.2.Барьцаалбарыг барьцаалуулах бол уг барьцаалбарт энэ тухай тэмдэглэгээ хийнэ.

40.3.Барьцаалбарыг барьцаалагчийн эзэмшилд шилжүүлэхгүйгээр барьцаалуулсан бол уг барьцаалбараар гүйлгээ хийхдээ Иргэний хуулийн 158 дугаар зүйлийг баримтална.

40.4.Барьцаалбарыг барьцаалагчид шилжүүлэх бол талууд гэрээнд дараахь нөхцөлийг тусгана:

40.4.1.барьцааны зүйлийг Иргэний хуулийн 158 дугаар зүйлд зааснаар гаргуулах;

40.4.2.барьцаалбарт заасан эрхийг энэ хуулийн 38 дугаар зүйлд заасан нөхцөл, журмаар шилжүүлэх;

40.4.3.барьцаалагч нь барьцаалбараар хангагдах үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар барьцаалбарыг худалдаж болох тухай түүнд тусгай бичилт хийх тухай заалт.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

ҮҮРГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАРЬЦААНЫ ЗҮЙЛЭЭС ХАНГУУЛАХ

41 дүгээр зүйл.Үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах

Хэвлэх

41.1.Үүрэг гүйцэтгэгч болон барьцаалуулагч нь үүргээ биелүүлээгүй буюу зохих ёсоор биелүүлээгүй бол барьцаалагч нь үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрхтэй.

41.2.Энэ хуулийн 41.1-д заасан барьцаалагчийн шаардлагыг биелүүлээгүй бол үүргийн гүйцэтгэлийг барьцааны зүйлээс хангуулахаар барьцааны зүйлийг худалдахыг шаардах эрхтэй.

41.3.Барьцааны зүйлийг давхар барьцаалсан бол барьцаалагч нь энэ хуулийн 41.2-т заасан эрхээ хэрэгжүүлэхдээ бусад барьцаалагч болон барьцаалуулагчид, барьцаалуулагч нь гуравдагч этгээд бол үүрэг гүйцэтгэгчид, барьцааны зүйл нь түрээсийн зүйл бол түрээслүүлэгчид урьдчилан мэдэгдэх үүрэгтэй.

42 дугаар зүйл.Барьцаалуулагчид мэдэгдэл хүргүүлэх

Хэвлэх

42.1.Барьцаалагч нь энэ хуулийн 41.1-д заасны дагуу үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах тухайгаа барьцаалуулагч болон үүрэг гүйцэтгэгчид бичгээр мэдэгдэнэ.

42.2.Барьцаалуулагч болон үүрэг гүйцэтгэгч нь мэдэгдэлд заасан хугацаанд хариу өгөөгүй бол барьцаалагч нь энэ тухай улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлж барьцаалуулагч болон тухайн барьцааны зүйлтэй холбоотой эрхээ бүртгүүлсэн гуравдагч этгээдэд үүргийн гүйцэтгэлийг барьцааны зүйлээс хангуулах тухайгаа бичгээр мэдэгдэнэ.

42.3.Энэ хуулийн 42.2-т заасан мэдэгдэлд 30 хоногийн дотор барьцаалуулагч хариу өгөөгүй буюу үүргээ биелүүлээгүй бол барьцаалагч нь барьцааны зүйлийг худалдах ажиллагааг эхлүүлнэ.

42.4.Энэ хуулийн 42.2-т заасан мэдэгдлийн маягт болон мэдэгдлийг хүргүүлэх журмыг бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага батална.

43 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийг худалдах журам

Хэвлэх

43.1.Барьцааны зүйлийг талууд шүүхээс гадуур, эсхүл шүүхийн журмаар худалдаж болно.

44 дүгээр зүйл.Барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур худалдах

Хэвлэх

44.1.Барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур худалдах ажиллагааг хууль болон талуудын хооронд байгуулсан гэрээгээр зохицуулна.

44.2.Барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур худалдахдаа энэ хуулийн 45 дугаар зүйлд заасан шууд худалдах, 46 дугаар зүйлд заасан дуудлага худалдааны аргын аль нэгийг хэрэглэнэ.

44.3.Дараачийн барьцааны хувьд өмнөх барьцаалагч зөвшөөрсөн бол барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур худалдаж болно.

44.4.Дараахь барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур худалдахыг хориглоно:

44.4.1.газар;

44.4.2.улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн буюу бүртгүүлвэл зохих үл хөдлөх хөрөнгө болох түүх, урлаг, соёлын үнэт зүйлс.

45 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийг шууд худалдах

Хэвлэх

45.1.Барьцаалагч, барьцаалуулагч нь энэ хуулийн 11.2-т зааснаар харилцан тохиролцсон бол барьцааны зүйлийг шууд худалдаж болно.

46 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур дуудлага худалдаагаар худалдах

Хэвлэх

46.1.Барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур дуудлага худалдаагаар худалдах ажиллагааг барьцаалагч, барьцаалуулагчийн харилцан тохиролцож сонгосон, ийнхүү тохиролцоогүй бол барьцаалагчийн сонгосон үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах асуудлаар мэргэшсэн, хөндлөнгийн хуулийн этгээд гэрээний үндсэн дээр зохион байгуулна.

46.2.Дуудлага худалдааны анхны үнийг Иргэний хуулийн 177.1-д заасны дагуу тогтооно.

46.3.Дуудлага худалдааг Иргэний хуулийн 197 дугаар зүйлийг баримтлан нээлттэй зохион байгуулна.

46.4.Иргэний хуулийн 197.20-д заасан тэмдэглэл, мөн хуулийн 197.23-т заасан гэрээ нь шинэ өмчлөгчийг улсын бүртгэлд бүртгэх үндэслэл болно.

46.5.Дараахь тохиолдолд дуудлага худалдаа болоогүй гэж үзнэ:

46.5.1. өрсөлдөөн гараагүй;

46.5.2.ялагч нь өөрийн санал болгосон үнийг гэрээнд заасан хугацаанд зохих дансанд оруулаагүй.

46.6.Энэ хуулийн 46.5-д заасан тохиолдол бий болсон бол ажлын хоёр өдөрт багтаан дуудлага худалдаа болоогүй тухай мэдээллийг анхны зар нийтлэгдсэн хэвлэлд нийтлүүлнэ.

46.7.Барьцаалагч нь дуудлага худалдаа болоогүй гэж зарласнаас хойш 10 хоногийн дотор барьцаалуулагчтай тохиролцож гэрээ байгуулан барьцааны зүйлийг дуудлага худалдааны анхны үнээр өөрийн өмчлөлд шилжүүлэн авах эрхтэй.

46.8.Энэ хуулийн 46.7-д заасан тохиролцоонд хүрч чадаагүй бол анхны дуудлага худалдаа явуулснаас хойш нэг сараас илүүгүй хугацааны дотор дуудлага худалдааг дахин явуулна.

46.9.Энэ хуулийн 46.5.1-д заасан үндэслэлээр дуудлага худалдааг дахин явуулбал энэ хуулийн 46.2-т заасан үнийг 20 хүртэл хувиар бууруулна.

46.10.Энэ хуулийн 46.5.2-т заасан үндэслэлээр дуудлага худалдааг дахин явуулах анхны үнийг энэ хуулийн 46.2-т зааснаар тогтооно.

46.11.Дуудлага худалдааг дахин явуулахад энэ хуулийн 46.3-т заасныг баримтална.

46.12.Энэ хуулийн 46.9, 46.10-т заасан дуудлага худалдаа амжилтгүй болсон бол барьцаалагч нь энэ хуулийн 46.2-т заасан үнийн 40 хувиас илүүгүй үнээр барьцааны зүйлийг авах эрхтэй.

46.13.Энэ хуулийн 46.3, 46.7, 46.8, 46.12-т зааснаар барьцааны зүйлийг худалдах буюу барьцаалагч өөрийн шаардлагад тооцон авахдаа Иргэний хуулийн худалдах-худалдан авах гэрээний журмыг баримтална.

46.14.Энэ хуулийн 46.13-т заасны дагуу барьцааны зүйлийг худалдсан буюу өөрийн шаардлагад тооцон авсан, эсхүл барьцаалагч нь энэ хуулийн 46.12-т заасан эрхээ хэрэгжүүлээгүй бол барьцааны эрх дуусгавар болно.

47 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийг шүүхийн журмаар худалдах

Хэвлэх

47.1.Шүүх барьцааны зүйлийг худалдах тухай үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн нэхэмжлэлийг хангасан, эсхүл Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 184.1-д заасны дагуу нотариатын мэдэгдэх хуудсыг баталгаажуулсан шүүгчийн захирамж гарсан бол уг зүйлийг Иргэний хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд заасан журмын дагуу албадан дуудлага худалдаагаар худалдана. 

/Энэ хэсэгт 2015 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан ба Энэ хэсгийн зарим хэсгийг Үндсэн хуулийн цэцийн 2016 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон./

48 дугаар зүйл. Барьцаалуулагч болон гуравдагч этгээдийн эрх

Хэвлэх

48.1.Барьцаалуулагч, түүнчлэн тухайн барьцааны зүйлийг өмчлөх эрхтэй холбоотой эрхээ улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гуравдагч этгээд нь барьцаалагч энэ хуулийн 46.7, 46.12-т заасан эрхээ хэрэгжүүлж эхлэхээс өмнө хэдийд ч, гэхдээ барьцааны зүйлийг дуудлага худалдаагаар, эсхүл шууд худалдахаар товлосон өдрөөс өмнө барьцаалагчийн шаардлагыг хангах замаар барьцааны зүйлийг худалдах ажиллагааг зогсоох эрхтэй.

48.2.Энэ хуулийн 48.1-д заасан журмын дагуу барьцаалагчид төлбөрийг төлж барьцааны зүйлийг худалдах ажиллагааг зогсоосон гуравдагч этгээдэд түүний гүйцэтгэсэн үүргийн хэмжээгээр барьцаалуулагчийн эрх шилжинэ.

48.3.Энэ хуулийн 48.1-д заасан эрхээ дараалсан 12 сарын хугацаанд нэг удаа, зээлийн нийт хугацааны туршид хоёр удаа хэрэгжүүлж болно.

49 дүгээр зүйл.Барьцаалагчийн зардлыг нөхөн төлөх

Хэвлэх

49.1.Энэ хуулийн 48.2-т заасны дагуу эрх шилжүүлэн авсан этгээд нь тухайн шаардлагыг хангахад гарсан зардлыг барьцаалагчид нөхөн төлөх үүрэгтэй.

50 дугаар зүйл. Барьцааны зүйл шинэ өмчлөгчид шилжсэнийг бүртгэх

Хэвлэх

50.1.Барьцааны зүйлийг үүрэг гүйцэтгүүлэгч шилжүүлэн авсан, эсхүл түүнийг дуудлага худалдаагаар худалдсан бол барьцаалагч нь барьцааны зүйлийг шилжүүлсэн тухай баримт бичгийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх бөгөөд мэдүүлэгт барьцаалагч, барьцаалуулагчийн нэр, хаяг, барьцааны зүйлийн хаяг, барьцааны зүйл нь газар бол кадастрын мэдээлэл, мөн худалдах ажиллагааг энэ хуулийн дагуу явуулсныг тэмдэглэнэ.

51 дүгээр зүйл.Барьцаалагчийн болон гуравдагч этгээдийн эрх дуусгавар болох

Хэвлэх

51.1.Барьцаалуулагч энэ хуулийн 45.1-д заасны дагуу худалдах-худалдан авах гэрээ байгуулсан, эсхүл тухайн барьцааны зүйлийг шүүхийн журмаар болон шүүхээс гадуур дуудлага худалдаагаар худалдсан, энэ хуулийн 50 дугаар зүйлд заасан бүртгэл хийснээр барьцааны гэрээ, барьцааны зүйлийн тухайд барьцаалагчийн эдлэх бүх эрх, барьцааны гэрээ байгуулснаас хойш барьцааны зүйлийн тухайд үүсч бүртгүүлсэн гуравдагч этгээдийн бүх эрх дуусгавар болно.

51.2.Барьцааны гэрээ байгуулахаас өмнө улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн барьцааны зүйлтэй холбоотой эрх хангагдаагүй, эсхүл худалдах-худалдан авах гэрээгээр барьцааны эрх дуусгавар болоогүй бол барьцаалагчийн эрх хэвээр үлдэнэ.

52 дугаар зүйл.Барьцааны зүйлийг худалдсанаас олсон орлогыг хуваарилах

Хэвлэх

52.1.Барьцааны зүйлийг шүүхээс гадуур худалдсаны орлогыг Иргэний хуулийн 179 дүгээр зүйл, шүүхийн журмаар худалдсаны орлогыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлд заасны дагуу тус тус хуваарилна.

52.2.Худалдахад гарсан зардлыг суутган авсны дараа барьцаалагчийн энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг Иргэний хуулийн 216 дугаар зүйлд заасны дагуу хангаж, үлдсэн мөнгөн хөрөнгийг барьцаалуулагчид олгоно.

52.3.Энэ хуулийн 52.1-д заасан хуваарилалтыг дараахь эрх бүхий этгээд хийнэ:

52.3.1.барьцааны зүйлийг шүүхийн журмаар худалдсан бол шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага;

52.3.2.энэ хуулийн 46.1-д заасан тохиолдолд дуудлага худалдаа зохион байгуулагч.

52.4.Барьцааны зүйл нь төрийн болон орон нутгийн өмч бол түүнийг худалдсаны орлогоос эхний ээлжинд холбогдох шаардлагыг хангаж, үлдсэн хэсгийг нь зохих төсөвт оруулна.

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ГАЗАР БАРЬЦААЛАХ ОНЦЛОГ

53 дугаар зүйл.Газар барьцаалах

Хэвлэх

53.1.Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлсэн газар болон газар эзэмших эрх барьцааны зүйл байж болох бөгөөд түүнийг хуульд заасан нөхцөлөөр барьцаалж болно.

53.2.Хэрэв тухайн газрын түрээсийн болон бусад эд хөрөнгийн эрхийг гэрээгээр иргэн буюу хуулийн этгээдэд шилжүүлсэн бол уул эрхийг олж авсан этгээд нь газар өмчлөгчийн зөвшөөрөлтэйгээр тухайн эрхийн хугацааны дотор барьцаалж болно.

53.3.Газар барьцаалах гэрээнд тухайн газрын кадастрын зураг, газар өмчлөх, ашиглах, эзэмших эрхийн бичгийн хуулбарыг хавсаргана.

53.4.Газар барьцаалах гэрээнд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг барьцааны зүйлээс Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 184.1-д заасан журмаар гаргуулахаар талууд харилцан тохиролцож болно.

 /Энэ хэсгийг 2015 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар нэмсэн ба Энэ хэсгийн зарим хэсгийг Үндсэн хуулийн цэцийн 2016 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон./

53.5.Энэ хуулийн 53.4-т заасан гэрээг нотариатаар гэрчлүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар нэмсэн ба Энэ хэсгийн зарим хэсгийг Үндсэн хуулийн цэцийн 2016 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон./

53.6.Барьцаалагч энэ хуулийн 53.4-т заасан нөхцөлийг гэрээний стандарт нөхцөлөөр санал болгохыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

54 дүгээр зүйл. Зориулалтын зээлийн хөрөнгөөр олж авсан газрын барьцаа

Хэвлэх

54.1.Хууль болон гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол банк, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээдийн зориулалтын зээлийн хөрөнгөөр олж авсан газрын хувьд зээлдэгчийн өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэснээр барьцааны эрх үүсэх бөгөөд энэ тохиолдолд банк, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд нь барьцаалагч байна.

55 дугаар зүйл.Барьцаалуулагчийн өмчлөлд байгаа барилга байгууламжийн дэвсгэр газрыг барьцаалах

Хэвлэх

55.1.Барьцааны гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол газар барьцаалах эрх нь тухайн газар дээр байгаа болон баригдаж байгаа барьцаалуулагчийн болон гуравдагч этгээдийн өмчлөлийн барилга байгууламжид хамаарахгүй.

55.2.Барьцааны зүйл болох газраас шаардлагыг хангуулсан тохиолдолд уг газрын барьцаалагдаагүй үлдсэн хэсэгт байгаа болон баригдаж байгаа барилга байгууламжийн өмчлөгч буюу эзэмшигч нь өөрийн газар, барилга байгууламжийг зориулалтын дагуу ашиглахад шаардлагатай газрын хэсгийг Иргэний хуулийн 151 дүгээр зүйлд зааснаар хязгаартай ашиглах эрхтэй байна.

55.3.Энэ хуулийн 55.2-т заасан газрын хэсгийг хязгаартай ашиглах нөхцөлийг барьцаалуулагч, барилга байгууламж өмчлөгчийн хооронд байгуулсан гэрээгээр тодорхойлох бөгөөд үүссэн маргааныг шүүх шийдвэрлэнэ.

55.4.Газар барьцаалуулагч нь барьцаалсан газар дээр байгаа бөгөөд энэ хуулийн 55.1-д зааснаар барьцааны эрх үүсгээгүй, өөрийн өмчлөлд байгаа барилга байгууламжийг барьцаалагчийн зөвшөөрөлгүйгээр захиран зарцуулах эрхтэй боловч барьцаалагч нь тухайн барилга байгууламжийн дэвсгэр газрыг бусад худалдан авагчтай ижил нөхцөлөөр тэргүүн ээлжинд худалдан авах давуу эрхтэй.

55.5.Хөдөө аж ахуйн зориулалттай газрыг тухайн газар дээрх барьцаалуулагчийн өмчлөлд байгаа барилга байгууламж зэрэг салгаж үл болох бүрдэл хэсгийг хамтад нь барьцаалсан тохиолдолд уг барьцааг хүчинтэйд тооцно.

56 дугаар зүйл.Барьцаалуулагч барьцаалуулсан газар дээр барилга байгууламж барих

Хэвлэх

56.1.Барьцаалуулагч нь газар барьцаалах гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол барьцаалагчийн зөвшөөрөлтэйгээр барьцаалуулсан газар дээр барилга байгууламж барих эрхтэй бөгөөд барьцааны гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол барьцаа нь тухайн барилга байгууламжид үл хамаарна.

/Энэ хэсгийн "...газар барьцаалах гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол барьцаалагчийн зөвшөөрөлтэйгээр..." гэсэн хэсгийг Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон./

56.2.Барьцаалуулагч барьцаалуулсан газар дээр барилга байгууламж барьсан нь энэхүү газрын барьцаагаар барьцаалагчид олгосон баталгааг дордуулсан буюу дордуулахаар байвал барьцаалагч нь барьцааны гэрээг өөрчлөх, эсхүл тухайн барилга байгууламжийг барьцаандаа хамааруулахыг шаардах эрхтэй.

57 дугаар зүйл.Гуравдагч этгээдийн өмчлөлд байгаа барилга байгууламжийн доорх газрын барьцаа

Хэвлэх

57.1.Барьцааны зүйл болох газрыг барьцаалагч өмчлөлдөө шилжүүлсэн, худалдсан бол тухайн газар дээр байгаа гуравдагч этгээдийн өмчийн барилга байгууламжийн тухайд уг газрын шинэ өмчлөгчид барьцаалуулагчийн газар өмчлөгч байсантай холбогдсон эрх, үүрэг шилжинэ.

58 дугаар зүйл.Барьцааны зүйл болох газрыг худалдах онцлог

Хэвлэх

58.1.Барьцааны зүйл болох газрыг албадан дуудлага худалдаагаар худалдах ажиллагаанд зөвхөн Монгол Улсын иргэн оролцоно.

58.2.Барьцааны зүйл болох хөдөө аж ахуйн зориулалт бүхий газрыг хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг боловсруулах, дахин боловсруулах, худалдахад зайлшгүй шаардлагатай хугацаат цуврал ажлын үе шатыг дуусахаас өмнө шилжүүлэх буюу худалдахаар шаардаж болохгүй бөгөөд барьцаагаар хангагдах үүргийг буюу түүний зохих хэсгийг гүйцэтгэхээр тогтоосон оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл гэрээ хүчинтэй байна.

58.3.Барьцааны зүйлийг худалдах хугацааг хойшлуулсан нь барьцаагаар хангагдах үүргийн талуудын эрх, үүрэгт нөлөөлөхгүй бөгөөд хойшлуулсан хугацаанд барьцаалагчид учирсан хохирол, хүү, анзыг нөхөн төлөх үүргээс үүрэг гүйцэтгэгч чөлөөлөгдөхгүй.

58.4.Үүрэг гүйцэтгэгч нь хойшлуулсан хугацааны дотор үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн барьцаагаар хангагдах шаардлагыг бүрэн хангасан бол шүүх барьцааг хангах талаар урьд гаргасан шийдвэрээ үүрэг гүйцэтгэгчийн өргөдлөөр хүчингүй болгоно.

58.5.Шүүх дараахь үндэслэл байвал барьцаалсан газрыг худалдах хугацааг хойшлуулж болохгүй:

58.5.1.худалдахыг хойшлуулах нь барьцаалагчийн санхүүгийн байдлыг ноцтой хүндрүүлэхээр байвал;

58.5.2.барьцаалагчийг төлбөрийн чадваргүйд тооцуулахаар дампуурлын хэрэг үүсгэсэн бол.

АРАВДУГААР БҮЛЭГ

ОРОН СУУЦ БАРЬЦААЛАХ ОНЦЛОГ

59 дүгээр зүйл.Нийтийн зориулалттай орон сууцны байшин дахь сууцыг барьцаалах

Хэвлэх

59.1.Нийтийн зориулалттай орон сууцны байшин дахь хэсгээр өмчлөх дундын өмчлөлд байгаа сууцыг барьцаалуулахад тухайн сууцнаас гадна хамтран өмчлөх дундын өмчийн эрхийн дагуу уг барьцаалуулагчид оногдох хэсгийг хамтад нь барьцаалуулсан гэж үзнэ.

60 дугаар зүйл.Зориулалтын зээлийн хөрөнгөөр олж авсан орон сууцны байшин, сууцыг барьцаалах

Хэвлэх

60.1.Хууль болон гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол банк, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдийн зориулалтын зээлийн хөрөнгөөр олж авсан, барьсан орон сууцны байшин, сууцыг өмчлөх зээлдэгчийн эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэснээр барьцааны эрх үүсэх бөгөөд энэ тохиолдолд банк, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд нь барьцаалагч байна.

61 дүгээр зүйл. Шаардах эрхийг хангах

Хэвлэх

61.1.Барьцааны зүйл болох орон сууцнаас үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах шаардлагыг энэ хуулийн наймдугаар бүлэгт заасны дагуу шүүхийн журмаар, эсхүл талууд харилцан тохиролцож шүүхээс гадуур шийдвэрлэнэ.

61.2.Барьцааны зүйлээс үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулж орон сууцыг худалдсан бол тухайн орон сууцыг хуульд заасан журмаар чөлөөлнө.

61.3.Шаардлага хангах үед хүчинтэй байсан орон сууц хөлслөх гэрээ уг орон сууцыг худалдсаны дараа хүчин төгөлдөр хэвээр байна.

62 дугаар зүйл.Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах

Хэвлэх

62.1.Үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдан авах, барилга байгууламж, орон сууц барих, засан сайжруулах зорилгоор тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийг барьцаалж зээл авах гэрээ байгуулахаас өмнө барьцаалагч нь барьцаалуулагчид дараахь мэдээллийг бичгээр өгч, тайлбарлах үүрэгтэй:

62.1.1.барьцаалагч, түүнийг төлөөлөх этгээдийн нэр, хаяг;

62.1.2.зээлийн зориулалт;

62.1.3.зээлийг буцаан төлөх хугацаа, төлбөрийн хэмжээ, хэсэгчлэн төлөх бол ийнхүү хэсэгчлэн төлөх хугацаа, хэмжээ, зээлийн үндсэн өр болон хүүгийн хуваарилалт, төлөх газар, төлбөр хийх арга;

62.1.4.хувьсах хүүтэй зээлийн хувьд зээлийн хүүгийн өөрчлөлтийг тодорхойлох томъёо, өөрчлөлтийн давтамж;

62.1.5.хууль болон гэрээнд заасны дагуу зээлдэгчийн төлбөл зохих зээлтэй холбоотой даатгалын, нотариатын болон бүртгэлийн хураамж, бусад зардал;

62.1.6.зээлдэгч зээлийн үндсэн өр болон түүний хүүг бүхэлд нь буюу тэдгээрийн хэсгийг урьдчилан төлөх боломжтой эсэх, хэрэв боломжтой бол ийнхүү урьдчилан төлөхтэй холбоотой нөхцөл;

62.1.7.зээлийг хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд барьцааны зүйлийг алдаж болох тухай болон тухайн эд хөрөнгөөс үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах үе шаттай арга хэмжээ;

62.1.8.барьцааны гэрээний нөхцөл, барьцааны зүйлийг ашиглах, захиран зарцуулах талаар тавих хязгаарлалт, эд хөрөнгийг хадгалж хамгаалах, гэрээнд заасан бол даатгуулах үүрэг;

62.1.9.барьцааны зүйлийг үнэлүүлэх шаардлагатай эсэх, хэрэв шаардлагатай бол үнэлгээ хийх этгээд.

62.2.Энэ хуулийн 62.1-д заасан мэдээллийг өгөх журам, маягтыг Монголбанк (Төвбанк), Санхүүгийн зохицуулах хороо батлах бөгөөд уг журмыг зөрчсөн бол мэдээлэл өгөөгүй гэж үзнэ.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал

THE LAW OF MONGOLIA

09 July, 2009 Ulaanbaatar city

LAW ON IMMOVABLE PROPERTY PLEDGE

CHAPTER ONE 

General Provisions 

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this law is to regulate relations connected with pledging immovable properties and proprietary rights as a warrantee to provide execution of duties as well as making a contract for pledging immovable properties /hypotheque/.

Article 2.Legislation 

2.1.The legislation on immovable property pledge consists of Constitution of Mongolia, Civil Law, this law and other related legal acts. 

2.2.If an international treaty to which Mongolia is a party is inconsistent with this law, the provision of international treaty shall prevail. 

Article 3.Scope of Law

3.1.If there is anything not regulated by this law, general rules of Civil Law will serve pledging immovable properties and proprietary rights /further define simply as a "pledge" in this law/ contract terms. 

3.2.Once there is a pledge relation created on legal ground and there is no specific regulation governing the relation, the procedure provided in Civil law and this law shall applies to. 

Article 4.Pledge parties 

4.1.Pledgee is a citizen or legal entity who pledged immovable properties and proprietary rights of pledger in order to provide execution of duties of pledger. 

4.2.Pledger is a citizen or legal entity who put their immovable properties and proprietary rights in pledge as a guarantee to provide execution of duties.

4.3.Pledger can be a discharger of principal obligation (further define simply as a "discharger" in this law) or a third party. 

4.4.If pledgee and discharger are both legal entities, pledge obligations must be reflected legally in accounting. 

Article 5.Pledge right emerging foundation

5.1.Pledge right can be emerged by legal basis or by the contract between pledgee and pledger. 

Article 6.Duties provided by pledge

6.1.Pledge contract can be made as a warrantee to provide execution of loan and other duties. 

Article 7.Requirements to provide pledge

7.1.Apart from article 165.6 of Civil law, following requirements have to be on pledge unless it is indicated in law or contract, 

7.1.1.Amended interest

7.1.2.Expenses for selling immovable properties

7.1.3.State mark fees, reimbursing court expenses

7.2.The amount of duties provided by the pledge cannot exceed the total sum of fees and expenses listed in article 7.1 of this law and damage and interests of article 165.6 of Civil Law unless indicated differently in the law or contract:

7.3.If cash amount of pledgee's requirement for a pledged property was set fixed in the pledge contract, pledger will not be responsible for excess amount from the set amount except for the directions in articles 7.1, 7.2 and 8 of this law. 

Article 8.Additional expenses of pledgee

8.1.Pledgee seizures expenses such as mandatory expenses for protecting pledged properties, paid property taxes and fees as well as common service charges from such property under conditions, described in the pledge contract.

Article 9.Pledging immovable properties and proprietary rights

9.1.Pledger has a right to put his/her immovable properties and proprietary rights in pledge, indicated in article 84.3 of Civil law.

9.2.In case permissions need to be taken from other parties by law before the pledging contract is made, to obtain permissions legally. 

9.3.Lessee (discharger/tenant) can put lease right of immovable property in pledge only by lessor's written permission.

9.4.Property owned by legal entity can be put in pledge by authorized body permission.

9.5.Resolution to pledge state owned or municipally owned immovable properties has to be made by the authorized body as indicated in the State and municipal property law. 

9.6.Below immovable properties are prohibited to be pledged: 

9.6.1.Properties eliminated from civil circulation; 

9.6.2.If it indicated in the law not to be pledged or used as a payment; 

9.6.3.If properties are mentioned in the need to be privatized or prohibited to be privatized list by law. 

Article 10.Pledge of common immovable properties and proprietary rights

10.1.In case of pledging a common property, written permissions from all of its owners must be taken.

10.2.A common property owner can partially pledge his/her/its share of the common property and he/she has to notify all other co-owners according to the article 108.3 of Civil law. 

10.3.If a common property owner mentioned in article 10.2 of this law needs to sell his/her/its share of the common property by pledgee's demand, other co-owners of such property have superior rights to purchase the share according to the article 108.6-108.8 and 490 of Civil Law. 

CHAPTER TWO

Concluding pledge contract

Article 11.Pledge contract contents

11.1.Pledge contract (further define as "Contract" in this law ) has to be made in writing through Common procedures of the Civil Law for making a contract as well as the direction and principles of this law and followings need to be reflected apart from the article 156.2 of Civil law:

11.1.1.Pledge need and requirement, amount of pledge obligation, if the amount and payment is not predefined, the contract must direct procedures and other conditions to determine these further;

11.1.2.Time and duration of duty execution, if the obligation was based on any other contract, its parties, date and conditions of this contract must be described;

11.1.3.Pledge item location and averment to confirm a pledge item as pledger's property, and the name of authorized registry body that registered the proprietary rights and property owning certificate number;

11.1.4.Confirmation to prove pledge item is not already put in other pledge before; 

11.1.5.If duty execution will be done partially, payment obligation duration, schedule, amount and expiration date of execution or procedures and other conditions to determine these further;

11.1.6.Procedures to fulfill pledge demand; 

11.1.7.Whether pledgee's right is certified by pledge certification or not;

11.1.8.If pledge item is a proprietary right of immovable property, contract that possessing such right and its principal contractual conditions and date must be directed;

11.1.9.Pledge item related third party proprietary right; 

11.1.10.Other. 

11.2.If law allows and parties agreed on the contract, pledge demand can be executed outside the court control. 

11.3.In case of article 11.2 of this law, proper procedures and guidance on how to sell the pledge item outside the court control must be directed in detail.

Article 12.Registration of contract

12.1.Pledge contract shall be registered according to the State Registration law. 

12.2.If a pledge contract violates State Registration law and regulation of the article 11 of this contract, it shall not be registered. 

12.3.A pledge contract that violates the guidance of state registry shall be nullified.

Article 13.Admonishing third party's right about pledged item to a pledgee 

13.1.A pledger is obliged to notice rights (such as pledge, life interest, leasehold and special property under restricted conditions) in a writing form to a pledgee while the pledge contract with a third party is registered by state registry. If the pledger did not notice these rights, pledgee would have a right to make amendments on the pledge contract or claim to achieve obligation before its deadline. 

CHAPTER THREE

Pledge certificate

Article 14.Pledge certificate

14.1.Pledge certificate is a solid bond that certifies below rights of legal owner: 

14.1.1.Receive and demand right to cash payment obligation, secured by an immovable property pledge without any other evidence; 

14.1.2.Immovable property pledge right that provides main duty execution. 

14.2. Pledge certificate will be made if indicated by law. 

Article 15.Pledge certificate contents

15.1.Pledge certificate has to include the following: 

15.1.1.Name "pledge certificate" that certifies an immovable property pledge;

15.1.2.If a pledger is an individual, pledger's given name, surname, registration number, permanent address and if the pledger is a legal entity, its special proper name, state registration number and location;

15.1.3.Primary pledgee's given name, surname, and permanent address;

15.1.4.If a pledgee is a third party, obligator's given name, surname, permanent address (if the obligator is a legal entity, its special proper name, state registration number and permanent address); 

15.1.5.Pledge right accrued reason, date, and location; 

15.1.6.Cash amount of pledge obligation, interest payment through this obligation and special terms to determine the amount of interest and payment; 

15.1.7.Whether it is allowed to execute the pledge obligation before the due date; 

15.1.8.Name of pledge item, location and description of its attributions and characteristics and state registration number; 

15.1.9.If a pledge is a proprietary right, information of such immovable property in line with the article 15.1.8 of this law and validity duration time; 

15.1.10.Whether there is any pledge related third party property right; 

15.1.11.Statement of pledger's permission that allows legal owner to pass the pledge certificate to others; 

15.1.12.Procedures to provide duty execution from pledge; 

15.1.13.Date of Pledge certificate agreement; 

15.1.14.Pledger's signature and if the pledger is a third party, then signature of an obligatory, who is secured by pledge;

15.2.A certificate cannot be considered as a valid pledge certificate if it does not reflect relevant information in clauses 15.1.1-15.1.14 of this article.

15.3.Any other information and terms, which are not directed in clause 15.1 of this law, can be reflected in the certificate according to a deal between pledger and pledgee.

Article 16.Pledge certificate formulation

16.1.A pledger formulates pledge certificate according to the State registration authority approved form and submit to the State registration authority along with the contract. If pledger is a third party, the pledger mutually formulates pledge obligation with its obligator. 

16.2. /This paragraph was annulled by the law of 21 June, 2018/

16.3.If an individual put their private property land and its proprietary right in pledge or for rent, it is prohibited to formulate and issue a pledge certificate on these items. 

16.4.Any document, agreement that violates the article 16.3 shall be nullified and considered invalid.

Article 17.Amendments to pledge certificate 

17.1.If obligator, pledger and legal owner of the pledge all agree, amendments and changes can be made as below: 

17.1.1.Change of pledge certificate content has to be done in writing and will be attached to the main pledge certificate and note that indicates such change/amendment is an inseparable part of the certificate shall be made on the certificate. 

17.1.2.Follow the article 15 and 16 instructions of this law to formulate amended/ changed certificate and nullify the previous one. 

17.2. /This paragraph was annulled by the law of 21 June, 2018/

17.3. /This paragraph was annulled by the law of 21 June, 2018/

Article 18.Implementation of pledge certificate right and executing pledge obligation

18.1.Under the implementation of pledge certificate right, a legal holder of the certificate is obliged to give the certificate to an obligator, who is responsible for pledge certificate duties, upon his/her request except for transferring the certificate to a notary or pledging the certificate.

18.2.A pledgee is obliged to transfer the pledge certificate to an obligator after the obligator completely fulfills the obligations, secured by the certificate. 

18.3.If the obligator partially fulfilled the obligations, relevant financial documents and notes about partial fulfillment of the obligation must be enclosed to the pledge certificate. 

18.4.If a pledgee holds pledge certificate or partial fulfillment of obligation was not noted in the certificate in line with article 18.3 of this law, the obligation shall be considered as not fulfilled except for direction in clause 38.6 of this law. 

18.5.An obligatory agreed to perform his/her payment duties in set schedule; he/she shall perform his/her duties in consistent with the schedule. 

18.6.An obligator, whom obligation is secured by pledge certificate, has a right to reject his/her obligation in following cases:

18.6.1.Court has been revising a claim related to an annulment of transferring pledge certificate right or consequences of such annulment;

18.6.2.A pledge certificate has been nullified because its legal holder has lost it, its copy was issued, or its issuance procedure was breached. Due to this nullity, an obligator has become irresponsible for fulfilling the pledge certificate duties;

18.7. /This paragraph was annulled by the law of 21 June, 2018/

18.8.An obligatory, whom obligation is secured by pledge certificate, does not have a right to reject his/her obligation in other cases except indicated on article 18.6 and if not stated on the pledge certificate. 

18.9.A new owner of the pledge certificate is obliged to immediately inform about it to pledge right holder and obligatory. 

18.10.Duty will be considered executed if obligator performed his/her duty and submitted related evidence of it to the State registration authority and if not indicated differently in law or legal owner proved differently. 

Article 19.Reissue of pledge certificate

19.1.A pledge certificate obligator reinstates any lost certificate right by following reasons:

19.1.1.Legal owner requested pledger to reissue pledge certificate; 

19.1.2.By a judicial decision on lost/damaged certificate reissue matter in consistent with emergency procedure to confirm documents with legal significance, administered by Civil Jurisdiction Law.

19.2.Pledger formulate pledge certificate again and submit to the State registration authority with the note that indicates "Reissued"

19.3.   /This paragraph was annulled by the law of 21 June, 2018/

19.4.A new pledge certificate must entirely be consistent with lost certificate. A legal body that made this copy shall be responsible for any loss and detriments, caused by not meeting this requirement.

CHAPTER FOUR

Protection and usage of pledged property

Article 20.Usage of pledged property 

20.1.A pledger shall keep his/her/its right to use pledged property. 

20.2.Any terms and conditions of pledge contract to restrict pledger's such right that indicated in the article 20.1 of this law is illegal.

20.3.A pledger is obliged to properly use pledged property unless otherwise directed in pledge contract. In addition, the pledger must not decrease the property value by more than its regular depreciation and to deteriorate quality of the property than directed in the contract.

20.4.A pledger has a right to gained by pledged property income and benefit. A pledgee shall be incompetent to be gained unless otherwise indicated in pledge contract. 

Article 21.Maintenance and repair of pledged property

21.1.A pledger protects pledged property until the pledge expires and shall be responsible for current and capital costs of maintenance within the date set by legal act unless otherwise directed in pledge contract. 

21.2.If it is not indicated differently in the contract, pledge item design cannot be changed. 

Article 22.Insurance of pledge item

22.1.Contractual parties decide in their contract whether pledged property shall be insured or not if not indicated differently by law. 

22.2.If an insurance case, directed in a property insurance contract of pledged property or insurance contract for responsibility of obligator, insurer takes a measurement, directed in clauses 170.3 and 170.4 of the Civil law, and a pledgee is privileged to claim compensation for insurance.

Article 23.Protection of pledge right

23.1.A pledger is obliged to notify a pledgee immediately if there is a legal claim at court/arbitration and pledger is a defendant. 

23.2.A pledger's right shall be protected through clause 9.4 of the Civil Law in case it is directed in clause 23.1 of this law.

23.3.If pledger did not protect or refused to protect his/her right on insured property, pledgee is eligible to use above method on behalf of pledger without any special proxy document as well as to claim indemnification of expenses regarding the method.

23.4.If a pledged property is in illegal proprietorship of a third party, pledgee has a right to seizure the property from the third party's such illegal proprietorship in consistent with clauses 90.2 and 106.1 and article 95 of the Civil Law in order to transfer the property into the pledger's proprietorship.

Article 24.Evaluation of pledge item quality and condition

24.1.A pledgee has a right to revise the quality and protecting conditions of a pledged property. Such pledgee's right can also be applied for a property that was temporarily transferred from a pledger to a third party's proprietorship.

24.2.A pledgee is prohibited to hinder a pledged property owner's proprietary right while evaluating the property.

Article 25.Accrual right to a pledgee due to a lack of pledged property protection

25.1.A pledgee has a right to demand to pledger to execute duty in writing within the set duration of time if pledger breached contract duties, article 170.2 of Civil law and article 20.2 and 21 of this law. 

25.2.If a pledger did not meet above mentioned requirements within deadline, a pledgee has a right to seizure in account of the value of pledged property.

25.3.If a pledger did not meet above mentioned requirements within contractual deadline or did not meet them within one month in case no special deadline was appointed, a pledgee has a right to seizure in account of the value of pledged property.

Article 26.Consequence of pledged property destruction and damages 

26.1.A pledger shall be responsible for any risks, caused by accidental and force major damages and annihilation of pledged properties, unless indicated otherwise in a pledge contract.

26.2.If a condition of pledge obligation was seriously deteriorated due to damage or annihilation of pledged property, which was insured in consistent with relevant law and contract, a pledgee has a right to seizure the pledge obligation of insurance indemnification. 

26.3.If a pledger and pledgee made a written contract to restore or replace damaged and annihilated properties and the pledger has not fulfilled the terms of such contract, the pledgee shall not have a right, indicated in clause 26.2 of this law. 

CHAPTER FIVE

Transfer of pledged property to other's ownership, possession and usage

Article 27.Transfer of a pledge item to other's ownership

27.1. /This article was amended by the law of January 19, 2016/ /This part was annulled by the Resolution No. 1 of the Constitutional Tsets of December 6, 2017/ Article 28.Keeping up the pledge while transferring a pledged property right 

28.1.A legal body, who acquired pledged property as a result of transfer to proprietorship, inheritance of rights, in particular due to a reorganization of legal entity, shall become a pledger and be responsible for executing all of obligations, accrued by pledge contract, including unfulfilled obligations of the primary pledger.

28.2.An individual who acquired pledged property as a result of inheritance, right transfer or legal entity re-establishment, responsible for pledger's duty within the amount he/she got. 

28.3.If a pledged property is transferred to proprietorship of number of bodies, directed in clause 28.1 of this law, each receiver of the primary pledger's right shall equally be responsible for unfulfilled obligations, secured by the pledge. If the property could not be shared or it was transferred to mutual proprietorship between the receivers of pledger's right, all of these pledger's right receivers shall become co-pledgers.

28.4.While transferring a pledged property to other counterparty, the pledge of such property shall be kept no matter any transfer procedure was breached or not.

Article 29.Consequences of breaching the transfer procedure of a pledge item

29.1.If a pledge item transfer was breached the procedures in clauses 27.1 and 27.2, a pledgee has a right to set one of the following requirements with his/her own choice: 

29.1.1.To apply directions in clauses 56.5 and 56.6 in the Civil Law and consider a negotiation to transfer a pledged property to other parties as nullified;

29.1.2.To fulfill the obligations of a pledge item before contractual deadline and seizure it in account of pledged property value no matter where the pledge item is. 

29.2.If a legal body, who acquired pledge item, knew or was possible to know that the procedure in article 27 of this law was breached through the acquisition, then the legal body shall mutually be responsible for any unfulfilled obligations, secured by this pledge with other obligators, who associated with such property.

29.3.If a pledger, who is not a pledge obligator, had transferred pledge item as breaching legal procedure, the obligator shall mutually be responsible for it with a new proprietor and previous pledger of the property.

Article 30.Transfer pledge item to others' possession and usage

30.1.Pledger has a right to transfer pledge item for rental and free usage purpose within the duty execution time duration. 

30.2.According to the law and contract, if pledge item is sold by pledgee's demand, the right mentioned in article 30.1 will be over as well.

30.3. /This paragraph was annulled by the law of 09 Dec, 2015/

30.4. /This paragraph was annulled by the law of 09 Dec, 2015/

30.5.If not agreed differently on the contract, transferring pledge item for usage and rental will not be the reason to nullify pledger's obligation.

Article 31.Consequences of compulsory seizure of pledged properties to Government and local ownership

31.1.If a pledgee's proprietary right is nullified because of a transfer to public domain or requisition for state and local needs in consistent with procedures in law, a pledger shall get other property or compensation. In this case, pledge right shall be coherent to such property or the pledge shall have a privilege to satisfy his/her requirements in account of compensation that the pledger received. 

31.2.If a pledgee considers that his/her interests are not completely protected by right, directed in clause 31.1 of this law, the pledgee has a right to require to fulfill the pledge obligation before its deadline or to seizure the property.

31.3.If a pledge item was forfeited to public property as a result of court decision because of a violation of law, illegal actions and a pledger's perpetration of crime, the pledge shall be remain valid. In this case, procedures in article 28 of this law shall be applied. 

31.4.Under the application of these procedures, a pledgee, whose interests are not completely protected, shall have a right to claim the court to seizure the forfeited property or to require earlier fulfillment of the pledge obligation than its deadline.

Article 32.Consequences of seizure pledged property from an illegal possession 

32.1.If a pledge item proprietor seizures his/her property in account of a pledger's illegal possession in consistent with legal procedures due to the state registry's infraction, the pledge right of this property shall be nullified.

/This part was amended according to the law of June 21, 2018/

32.2.In case of 32.1, pledgee has a right to claim duty execution pledge from pledger after the court resolution is valid.

/This part was amended according to the law of June 21, 2018/

CHAPTER SIX 

Double pledges for a single immovable property

Article 33.Number of pledges for a single immovable property and their terms and conditions

33.1.A pledger has a right to re-pledge immovable property to others.

/Some parts of this part were annulled by the 11th resolution of the Constitutional Tsets of December 9, 2015/

33.2.The sequence of pledgees shall be defined based on a sequence in the state registration.

33.3.If the primary (previous) and valid contract of pledge does not prohibit the secondary (next) contract, the secondary contract of pledge can be made. 

33.4.If terms and conditions of the secondary contract are directed in the primary contract of pledge, these terms and conditions shall be adhered to.

33.5.If both pledger and pledgee on the primary (previous) pledge contract are the same bodies, this clause shall not be applied. 

Article 34.Informing pledgee about the previous (primary) and next (secondary) pledges and changing the previous (primary) contract of pledge

34.1.A pledger is obliged to inform about all of valid pledges while making a contract with each pledgee. 

34.2.The secondary (next) pledgee has a right to dissolve his/her contract and claim a compensation for indemnification excluding in cases of the pledger has not fulfilled above obligation and has proved that the secondary (next) pledgee knew about the primary (previous) pledge or was possible to know about it. 

34.3.A pledger, who made the secondary (next) contract of pledge, is obliged to immediately inform pledgers of the primary (previous) pledge contract about it. 

34.4.After making a secondary (next) contract, primary (previous) pledgee's new claims shall be met or the value of cash claims shall be increased by only the permission of secondary (next) contract pledgee, unless otherwise directed in the primary (previous) contract.

Article 35.State registration principles of a secondary (next) pledge

35.1.The state registration of double pledge shall be accordance with the procedures specified in the law on State registration of property rights.

/This part was amended according to the law of June 21, 2018/

35.2.A note about the primary (previous) pledge registration of specific immovable property shall be made on the secondary (next) contract of pledge.

35.3.A note about all of secondary (next) pledges of specific property shall be reflected in the registration of primary (previous) pledge. 

Article 36.Meet pledgees' claims for the primary (previous) and secondary (next) pledges 

36.1.A previous pledgee shall seizure the next pledgee's claim in account of a pledged property value based on a privilege to meet his/her claim first. 

36.2.If previous pledgee has not used his/her privilege, properties which are obliged by the previous pledge and dedicated to meet the next pledgee's claim, shall be transferred to the next pledgee's possession. 

36.3.A pledgee, who has several pledges, is obliged to send notes about it to other pledgees before summon to seizure such property.

36.4.It may summon to simultaneously fulfill an obligation, secured by previous and next pledges with the pledged property even though the deadline of summon the next pledge is not due. 

36.5.Unless otherwise provided the claims of each pledge in the law or contract, the pledge obligation shall be fulfilled according to sequence of time schedule.

CHAPTER SEVEN

Pledging and transferring the certificate of pledge and demand right

Article 37.Transfer demand right

37.1.The procedures on transfer of right, directed in the article 123 of the Civil Law.

Article 38.Transferring the certificate of pledge

38.1.A pledgee has a right to transfer through selling or putting certificate in pledge. 

38.2.Transferred can be done by writing about it on the pledge certificate. As being transferred such right, claim right shall be transferred simultaneously.

38.3.While transferring a right in certificate of pledge, a legal body, which transfers the right, completely denotes in the certificate of pledge about given name and surname if the body is a new possessor of the right. If the body is a legal entity, it denotes its special proper name and reasons of transferring the right. 

38.4.A pledgee in certificate of pledge signs in this note. If notes in pledge certificate are not primary, then a holder of the certificate, which is directed in clause 38.3, signs in this note.

38.5.While transferring a right, directed in certificate of pledge, to other counterparty no matter all of rights that are certified by the certificate are transferred.

38.6.Unless otherwise directed on a contract, directed in the first clause of this article, an obligation which is secured by pledge and should partially be fulfilled shall be fulfilled by transferring a right, directed in the certificate of pledge. 

38.7.If a right to possess a certificate of pledge was based on a contract of transferring the owner's right and a previous owner's last note on the certificate, a new owner of this certificate of pledge shall become legitimate. A body, which transferred and acquired a certificate of pledge with different ways, which are not consistent with the certificate owner's interests, shall not be considered as a legal owner of the certificate. 

38.8.If an independent body has completely fulfilled a pledge obligation of obligator according to a direction in clause 210.4 of the Civil Law, the independent body is eligible to claim a right in the certificate of pledge to be transferred to. If pledgee refused to meet this claim, the independent body can pursue in the court so that the pledgee meets the claim.

38.9.An individual who transfers the pledge certificate is obliged to inform pledger, obligatory about the new legal owner's name, permanent address and next payment date in writing. 

Article 39.Registration of Pledge transfer

39.1.If not indicated differently, a new owner who got transferred the pledge right is obliged to register about it to State registration authority. 

39.2.In case of article 39.1, a legal owner has to complete Pledge certificate registration form and submit to the State Registration authority. 

39.3. /This paragraph was annulled by the law of 21 June, 2018/

39.4.Legal possessor is not required to pay any fee for the register of pledge certificate on his/her own name. 

Article 40.Pledging a certificate of pledge 

40.1.A legal proprietor's certificate of pledge can be pledged by others (pledgees of the certificate) as a warrantee of the legal proprietor's obligation. 

40.2.A note shall be made on the pledge certificate in case of pledging. 

40.3.If certificate of pledge is pledged without transferring it to a pledgee, any transactions using this certificate shall apply procedures, directed in article 158 of the Civil Law. 

40.4.If certificate of pledge is transferred to a pledgee, contractual parties can reflect following terms and conditions on the contract of pledge:

40.4.1.Seizure the pledged property according to procedures in article 158 of the Civil Law;

40.4.2.Transfer a right in certificate of pledge according to procedures, terms and conditions in article 38 of this law;

40.4.3.terms on making special note about that the pledgee is able to sell the property in order to be fulfilled pledge obligation.

CHAPTER EIGHT

Fulfilling pledge obligation of pledged property 

Article 41.Claiming obligation performance 

41.1.A pledgee has a right to seizure claims including a claim, accrued by unfulfilled or partly fulfilled pledge obligations.

41.2.A pledgee has a right to claim to seizure property and demand for a duty execution through selling the property if pledger did not meet the requirement of article 41.1 of this law.

41.3.If pledge item is re-pledged, while claiming the right mentioned on article 41.2, pledgee is obliged to inform other pledgees, pledgers, if pledger is a third party, inform obligatory, if pledge item is a rental property, inform the rental right owner. 

Article 42.Notifying pledger

42.1.A pledgee is obliged to inform about his/her claim of article 41.1 to pledger and obligatory in writing.

42.2.If a pledger and an obligatory do not respond within defined time period that indicated on the notice, pledgee shall register to State Registration authority and notify about his/her claim against pledger and pledge item related right registered third party on duty execution through pledge. 

42.3.If pledger does not respond and did not fulfill the claim conditions of article 42.2 notice within 30 days, a pledgee has a right to commence the selling procedure. 

42.4.Notice template and delivery procedure of article 42.2 of this law will be approved by the State registration authority. 

Article 43.Selling regulation of pledged property 

43.1.In order to seizure a pledgee's claim in account of pledged property value, a process of selling such property shall be implemented by a judicial decision and non-judicial (contractual) procedure. 

Article 44.Selling pledged property through non-judicial procedure

44.1.Non-judicial procedure to sell pledged property will be regulated by law and contractual parties' agreement.

44.2.Non-judicial procedure shall be performed either with direct selling (article 45) or auction method (article 46) of this law. 

44.3.About secondary pledge, it can sold through a non-judicial procedure only with the permission from primary pledgee. 

44.4.Below pledge items shall not be sold through a non-judicial procedure:

44.4.1.Land; 

44.4.2.State registered or must be registered immovable property such as historical, cultural art type asset.

Article 45.Direct selling of pledged property 

45.1.If pledgee and pledger agree in line with article 11.2 of this law, pledge item can be sold directly. 

Article 46.Selling pledged property through non-judicial auction

46.1.Non-judicial auction organizing method can be chosen by pledgee and pledger's agreement, if there is no agreement between the parties pledgee has a right to choose and contract with immovable property specialized third party. 

46.2.The initial bid of the auction will be determined by the article 177.1 of Civil law. 

46.3.Article 197 of the Civil Law regulates the process of a pledged property auction and it has to be held open in public. 

46.4.Conforming notes in clause 197.20 and a contract in clause 197.23 of the Civil Law shall become a basis for registering a new proprietor in the state registration of rights. 

46.5.In following cases, a process of auction, directed in clause 63.2 of this law shall be promulgated as not implemented:

46.5.1.No competition in the auction;

46.5.2.The winner has not transferred the payment into corresponding account within deadline period, directed in the contract. 

46.6.After accruing one of the above mentioned conditions, a public announcement to promulgate that the auction was not held, shall be published in the newspaper where the initial announcement was published within two business days.

46.7.After promulgating that auction was not held, a pledgee has a right to acquire pledged property at its initial bid price of the auction based on a contract and negotiation with a pledger within 10 business days. 

46.8.If a pledgee in clause 63.6 of this law cannot reach an agreement to acquire a pledge item, the pledgee shall re-conduct the auction within 1 month after the initial auction was held. 

46.9.If the pledgee re-conducts the auction because of the reasons in clauses 46.5.1, the initial value of the pledged property shall be decreased by up to 20 percent. 

46.10.If the pledgee re-conducts the auction because of the reasons in clauses 46.5.2, the initial value of the pledged property shall be determined by the article 46.2 of this law.

46.11.The procedures, directed in clause 46.3 of this law, shall be adhered to reorganize the auction. 

46.12.If an auction, mentioned in clause 46.9 and 46.10 of this law, were not successfully conducted, a pledgee has a right to acquire the pledged property instead of his/her claim at a reduced price not more than 40 percent of the value determined by article 46.2. 

46.13.A pledgee shall adhere to the procedures of the Civil Law on buying and selling contract while buying or acquiring an immovable property as a pledge item according to clauses 46.3, 46.7, 46.8 and 46.12.

46.14.If a pledgee has not enjoyed his/her right, directed in clause 63.8 of this law, the pledge right shall be lapsed. 

Article 47.Procedures conducting a compulsory auction by judicial decision

47.1.A compulsory public auction of a pledged property shall be organized by the procedure, in accordance with the Civil Law, and the Law on Court Decision Execution in order to fulfill pledgee's claim where court satisfied claim of pledgee for selling of pledged property.

/This part was amended according to the law of July 2, 2015 and some parts of this part were repealed by the 2th resolution of the Constitutional Tsets of March 16, 2016/

Article 48.Pledger and third party rights

48.1.A pledger and third party have a right to interrupt the pledge item selling procedure any time before the direct selling date or auction date if it is before pledgee party enjoy his/her right that indicated in article 46.7 and 46.12 of this law. 

48.2.A third party who interrupted the selling procedure according to the article 48.1 gets the partial obligation depending on the performed duty amount. 

48.3.A right indicated in the article 48.1 of this law can be used once in consecutive 12 months of time and twice in total loan period. 

Article 49.Reimburse pledgee's expenses

49.1.According to the article 48.2 of this law, an individual who got transferred right is obliged to reimburse related expenses in order to fulfill the requirements to pledgee. 

Article 50.Registering a new owner of pledge item

50.1 If pledge item ownership is transferred or sold through an auction, pledgee is obliged to notify State registration authority with the evidence of transfer document and pledgee, pledger's name, permanent address, pledge item's location, if pledge item is a land, cadaster information and a note that confirms selling procedure complied with this law. 

Article 51.Ceasing rights of pledger and third party 

51.1.All the rights related and caused right of a third party, pledgee and pledge contract will be terminated by the registration indicated on the article 50 of this law and sales agreement (article 45.1) is formulated or sold by judicial or non-judicial auction. 

51.2.If above actions could not fulfill the pledge related right that registered to the state registration or pledge right is not completed by sales agreement, pledgee right will remain. 

Article 52.Distributing revenue from a pledged property sale

52.1.Income revenue of pledged property non-judicial sale shall be distributed according to Civil law article 179 and judicial sale shall be distributed according the article 49 of Court decision enforcement law. 

52.2.After deducting conforming expenses related to a pledged property sale in account of pledged property sales revenue, a pledgee's claims in article 6 of this law shall be distributed by procedures in article 7 of this law and article 216 of the Civil Law. The rest of cash revenue shall be given to a pledger. 

52.3.Following authorized bodies shall execute the distribution, directed in clause 52.1 of this law:

52.3.1.An executor body of court decision if a pledged property was sold in line with court decision and procedure;

52.3.2.In case of 46.1, Auction organizer. 

52.4.If the pledge item that is claimed to seizure is a state or local government property, cash revenue should cover the related requirements and the rest of revenue shall be transferred to conforming budget. 

CHAPTER NINE

Pledging a land

Article 53.Pledging land 

53.1.As directed in law, lands except for lots prohibited to be put into civil circulation, lots that are under a proprietorship of Mongolian citizens and a right to own lands can be pledge items. 

53.2.If a land is transferred to a Mongolian citizen or legal entity according to a lease contract or a contract on other rights, under a permission of the land proprietor, the citizen or legal entity that acquired such right can pledge the land within a valid period of such right.

53.3.Cadaster drawing, land owning, possessing, using right certificate copies have to be attached with the land pledging contract. 

53.4. /This paragraph was annulled by the law of 16 March, 2016/

53.5. /This paragraph was annulled by the law of 16 March, 2016/

53.6.A pledgee is not allowed to offer the condition indicated in the article 53.4 as a standard contract condition.

Article 54.Lands that owned by proper loan

54.1.Unless otherwise directed in law or contract, lands that are acquired by bank, loan service provider body through loan sources, creditor's ownership right commence by registering at state registration and in this case, bank or loan service provider body will be considered as a pledgee.

Article 55.Pledging a lot, where buildings under a pledger's proprietorship locate

55.1.Unless otherwise directed in pledge contract, a pledge right for lands has no concern of buildings that locate or have been constructed in the land (lot), owned by a pledger and third party.

55.2.In case of claiming to seizure a pledged land, if a pledger is an owner or proprietor of a building (or ongoing construction) which locates in a non-pledged land, the pledger has a right to use the land under a limited condition. 

55.3.The condition to use such land mentioned above shall be determined by a contract between pledgee and pledger. Any disputations shall be decided by court. 

55.4.Without any permission of a pledgee, a land pledger has a right to dispose his/her buildings, which locate in the pledged land but are not concerned to the pledge right according to clause 55.1 of this law. 

55.5.If a building and pledged building in a pledged lot in agricultural land are under the right of such lot proprietor, a pledge of such lot can be allowed in case the buildings are simultaneously and mutually pledged. 

Article 56.Conducting a building and construction work in a pledged land (lot) by a pledger 

56.1.A pledger has a right to conduct a construction work in a pledged land. Unless otherwise directed in the pledge contract, such pledge shall not concern above mentioned buildings and construction. 

56.2.If a pledger's building in pledged land deteriorated or is likely to deteriorate a pledgee's corroboration, issued by this land pledge, a pledgee has a right to change the pledge contract or claim to concern the building to his/her pledge. 

Article 57.A pledge of land (lot), where a third party's proprietorship building locates

57.1.If a pledged land (lot) belongs to a pledger, a building on the pledged land does not belong to the pledger and is a property of a third counterparty as well as a pledgee claims to seizure and sell such land (lot), the pledger's all of rights and obligations connected with being a landlord and land proprietor shall be transferred to a legal body which acquires the land (lot).

Article 58.Features of sale of a pledged land (lot)

58.1.A seizure process of a pledged land (lot) is conducted by a compulsory auction.

58.2.It is prohibited to summon to seizure a pledged agricultural land before completing necessary stages of regular and frequent works such as processing, reprocessing and selling agricultural products. Unless directed another date in the pledge contract, this requirement or prohibition shall be valid until 1 November of a year when pledge obligation is intended to be fulfilled partially or fully. 

58.3.The respite of pledged property sale shall not influence counterparties rights and obligations, which are secured by pledge. The obligator shall not be released from a duty to pay interest payments and compensations for indemnification during the period of respite.

58.4.If an obligatory fully meets the pledge claim within period of respite, the court shall nullify its decision to seizure in account of pledged item, according to pledger's request.

58.5.In the following reasons, the court cannot respite the deadline of pledged property sale:

58.5.1.If respite of sale seems to have a serious negative effect on a pledger's financial condition;

58.5.2.If there is an adjudication for a pledger to consider them as insolvent. 

CHAPTER TEN

Pledging an abode 

Article 59.Pledging an abode in a block of apartment

59.1.While pledging an abode or dwelling that is under a co-proprietorship of a pledger and other bodies in a block of apartments, not only the abode, but also a conforming share of pledger's co-proprietorship right shall be assumed to be pledged.

Article 60.Pledge of abodes and residential apartments, acquired by dedicated loans

60.1.Unless otherwise directed in law and contract, abodes and residential buildings, which are acquired and built by intentional loan financing, provided by banks, authorized credit organizations and other legal entities, shall assumed to be pledged as registering a borrower's proprietorship right in the state registration. The banks, authorized credit organizations and legal entities shall become pledgees.

Article 61.Satisfying claim right

61.1.Claims to seizure a pledged abode shall be decided through parties' agreement by a judicial or non-judicial procedure as directed in chapter 8 of this law. 

61.2.If abode is sold in order to provide duty execution, such apartment shall be acquitted according to the law. 

61.3.An abode lease contract, which was made before an accrual of pledge can remain valid after it is sold if it qualifies the requirements. 

Article 62.Protection of consumenr right

62.1.A pledgee is obliged to notify below information to pledger in writing explanation before signing pledging immovable property pledging contract with the purpose to purchase immovable property or construction and construct abode or reconstruction: 

62.1.1.Pledgee, his/her representative name, address; 

62.1.2.Loan designation;

62.1.3.Repayment time period of loan, payment amount, if it is partial payment, partial payment schedule, amount, main loan and interest distribution, payment location, payment method; 

62.1.4.If loan interest is alternate, theory to determine interest difference, change routine; 

62.1.5.Loan related insurance, notary, book keeping fees and other expenses defined by law and contract that need to be paid by creditor; 

62.1.6.Whether there is a possibility for creditor to pay main loan and its interest fully/ partially, if so conditions to apply on such prepayments; 

62.1.7.If creditor fails to make the repayment on time, warning about he/she can lose the property and step by step actions to fulfill duty execution from the property; 

62.1.8.Pledge contract conditions, usage and utilization limit on pledge property, obligation to protect the property and if indicated on the contract, to get it insured; 

62.1.9.Whether pledge item needs price evaluation, if so evaluating body. 

62.2.Regulation and template of the information that needs to be provided and indicated on the article 62.1 shall be formulated and approved by Mongol bank (Central Bank) and Financial regulatory commission. Violation of this regulation will be considered invalid and information will not be counted. 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL DEMBEREL.D