A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • Импортын согтууруулах ундааны техникийн зохицуулалтыг баталж, мөрдүүлэх тухай (Сайдын 2022 оны А/23-р тушаалаар хүчингүй болсон)
Бүлэг: 1979

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2016 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр

Дугаар 64

Улаанбаатар хот

Импортын согтууруулах ундааны техникийн зохицуулалтыг баталж, мөрдүүлэх тухай

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.6 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь: 1.Импортын согтууруулах ундааны техникийн зохицуулалт-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү техникийн зохицуулалтаар тогтоосон, үзүүлэлт, шаардлагыг бүрэн хангасан согтууруулах ундаа импортоор нийлүүлж байхыг үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч нарт үүрэг болгож 2016 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2005 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 162 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД Д.ЭРДЭНЭБАТ

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2022 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр

Дугаар А/23

Улаанбаатар хот

Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай

Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

Гадаад улсаас импортлох согтууруулах ундааны чанар, аюулгүй байдлын үзүүлэлтийг тогтоосон техникийн зохицуулалтыг Засгийн газар батлахаар заасан тул Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн "Импортын согтууруулах ундааны техникийн зохицуулалтыг баталж, мөрдүүлэх тухай" 64 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсцугай.

САЙД З.МЭНДСАЙХАН