A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2016 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Энэ хуулийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр баталсан Органик бүтээгдэхүүний тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцно.

ОРГАНИК ХҮНСНИЙ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хөдөө аж ахуйн органик үйлдвэрлэл эрхлэх, органик хүнс, тэжээл, бордоо үйлдвэрлэх, тэдгээрийг баталгаажуулах, худалдах, импортлох, органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээ хэрэглэх, сурталчлахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Органик хүнсний тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Органик хүнсний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хүнсний тухай хууль, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль, Байгалийн ургамлын тухай хууль, Ойн тухай хууль, Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль,, Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл. Хуулийн хамрах хүрээ

Хэвлэх

3.1.Энэ хууль нь хөдөө аж ахуйн гаралтай органик хүнс болон боловсруулаагүй түүхий эд, бүтээгдэхүүн, байгалийн ургамал ашиглаж үйлдвэрлэсэн органик хүнс, мал амьтны органик тэжээл, органик бордоо, таримлын үр, суулгацад хамаарна.

3.2.Ан амьтны гаралтай түүхий эдээр органик хүнс үйлдвэрлэх, нийтийн хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг энэ хуулиар зохицуулахгүй.

4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."органик хүнс" гэж Хүнсний тухай хуулийн 3.1.5-д заасныг;

4.1.2."органик үйлдвэрлэл" гэж энэ хуульд заасан шаардлагад нийцүүлэн хөдөө аж ахуйн анхан шатны болон хүнсний боловсруулах органик үйлдвэрлэл эрхлэхийг;

4.1.3."шилжилтийн үе" гэж анхан шатны үйлдвэрлэл эрхлэгч энэ хуулийн 10.1, 10.2-т заасан баталгаажуулалт хийх эрх бүхий этгээдтэй гэрээ байгуулснаас эхлэн органик үйлдвэрлэлд бүрэн шилжих хүртэл хугацааг;

4.1.4."баталгаажуулалт" гэж Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн 3.1.9-т заасныг;

/Энэ заалтыг 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

4.1.5."хувиргасан амьд организм" гэж Хувиргасан амьд организмын тухай хуулийн 3.1.2-т заасныг.

5 дугаар зүйл. Органик үйлдвэрлэлийн зарчим

Хэвлэх

5.1.Органик үйлдвэрлэлд дараахь зарчмыг баримтална:

5.1.1.хөрс, ус, агаар, ургамал, амьтан, хүн амын оршин тогтнох эрүүл аюулгүй байдлыг хамгаалсан байх;

5.1.2.органик үйлдвэрлэл экосистемд сөрөг нөлөөгүй, байгаль экологийн тогтвортой байдлыг хадгалсан байх;

5.1.3.зах зээлийн шударга өрсөлдөөнд суурилж, үйлдвэрлэлийн бүх үе шатанд шударга, энэрэнгүй ёсыг баримтлах;

5.1.4.хүрээлэн байгаа орчин, одоо болон ирээдүй хойч үеийн эрүүл мэнд, сайн сайхныг хамгаалах, бүтээгдэхүүний органик болон байгалийн шинж байдлыг хадгалахад чиглэсэн хариуцлагатай арга технологиор үйлдвэрлэл эрхлэх.

5.2.Орцын 90 болон түүнээс дээш хувь нь органик найрлагатай хүнс, тэжээл, бордоог органикт тооцно.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ОРГАНИК ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

6 дугаар зүйл. Органик үйлдвэрлэлийн шилжилтийн үе

Хэвлэх

6.1.Органик үйлдвэрлэл эрхлэгч энэ хуулийн 10.1, 10.2-т заасан баталгаажуулалт хийх эрх бүхий этгээд /цаашид "баталгаажуулалтын байгууллага" гэх/-д органик үйлдвэрлэлд шилжих тухай хүсэлтээ гаргана.

6.2.Баталгаажуулалтын байгууллага органик үйлдвэрлэлд шилжих шилжилтийн үеийг эхлүүлэх болон органик хүнсийг баталгаажуулах тухай гэрээг үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй байгуулснаас хойш энэ тухай ажлын 10 өдөрт багтаан хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

6.3.Баталгаажуулалтын байгууллага шилжилтийн үеийн хугацааг органик үйлдвэрлэлийн байршил, төрөл, ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэл хөтлөлтийн байдал, байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний дүгнэлтийг харгалзан энэ хуулийн 8.3-т заасан журмын дагуу тогтооно.

6.4.Баталгаажуулалтын байгууллага органик үйлдвэрлэлд бүрэн болон хэсэгчлэн шилжсэн, шилжиж чадаагүй талаархи үйлдвэрлэл эрхлэгчийн мэдээллийг хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ажлын 10 өдөрт багтаан бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

6.5.Органик хүнсний боловсруулах үйлдвэрлэл шилжилтийн үегүй байж болно.

7 дугаар зүйл. Органик үйлдвэрлэл эрхлэгчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

7.1.Органик үйлдвэрлэл эрхлэгч Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 10.1-д зааснаас гадна дараахь үүрэг хүлээнэ:

7.1.1.баталгаажуулалтын байгууллагатай байгуулсан энэ хуулийн 6.2-т заасан гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах;

7.1.2.мал, амьтан, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөгүй, хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний байгалийн шинж чанарыг хадгалах үйлдвэрлэлийн арга технологи боловсруулж мөрдөх;

7.1.3.аж ахуйн дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан, хаягдалгүй, эсхүл хаягдал багатай технологийг ашиглах, усыг зүй зохистой хэрэглэх;

7.1.4.органик үйлдвэрлэлийг бүхэлд нь, эсхүл тухайн төрлийн хүнсийг үйлдвэрлэхээ зогсоосон бол ажлын 10 өдөрт багтаан баталгаажуулалтын болон тухайн нутаг дэвсгэрт хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагад бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэх.

/Энэ заалтад 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

7.2.Органик үйлдвэрлэл эрхлэгч дараахь эрхтэй:

7.2.1.баталгаажуулалт хийлгэсэн болон шилжилтийн үеийн хүнс, тэжээл, бордооны шошгод энэ хуулийн 11.2-т заасан органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээг хэрэглэх;

7.2.2.энэ хуулийн 8.3-т заасан журмын дагуу органик үйлдвэрлэлийг органик бус үйлдвэрлэлтэй хавсран эрхлэх;

7.2.3.нийлүүлэгчээс түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг худалдан авахдаа энэ хуулийн 8.3-т заасан бодис, хувиргасан амьд организм, цацрагийн боловсруулалт, өсөлтийн даавар хэрэглээгүй болон органик болохыг тодорхойлсон баталгаа шаардах.

8 дугаар зүйл. Органик үйлдвэрлэл эрхлэгчид тавих шаардлага

Хэвлэх

8.1.Органик үйлдвэрлэл эрхлэгч Хүнсний тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараахь шаардлагыг хангасан байна:

8.1.1.органик үйлдвэрлэлийн үйл явц болон органик хүнсийг хоёр жил тутамд баталгаажуулалтад хамруулах;

8.1.2.баталгаажуулалтын зардлыг хариуцах;

8.1.3.ойн дагалт баялаг болон байгалийн ургамал ашигласан тохиолдолд сүүлийн гурван жилийн туршид энэ хуулийн 8.3-т зааснаас өөр бодисоор ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийгээгүй талаар байгаль орчин болон хүнс, хөдөө ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын тодорхойлсон талбайгаас түүх;

8.1.4.ойн дагалт баялаг болон байгалийн ургамал түүж ашиглахдаа Ойн тухай болон Байгалийн ургамлын тухай хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг хэрэгжүүлэх.

8.2.Органик үйлдвэрлэлд Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 10.3-т зааснаас гадна дараахь үйлдлийг хориглоно:

8.2.1.энэ хуулийн 8.3-т зааснаас бусад бодис хэрэглэх;

8.2.2.органик хүнсийг боловсруулах явцдаа цацрагийн боловсруулалт хийх;

8.2.3.айл өрх болон үйлдвэр, аж ахуйн газрын бохир, хот суурины цэвэрлэх байгууламжийн лаг ашиглах;

8.2.4.эсээр үржүүлэх /клонинг/ аргаар гарган авсан мал, амьтан, тэдгээрийн үр төл ашиглах;

8.2.5.хувиргасан амьд организм, түүнээс гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн болон өсөлтийн даавар ашиглах.

8.3.Хөдөө аж ахуйн органик үйлдвэрлэл эрхлэх болон органик хүнс үйлдвэрлэхэд баримтлах журам, хэрэглэх бодисын жагсаалтыг хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

8.4.Органик хүнсний орцын найрлага тооцох аргачлалыг хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

9 дүгээр зүйл. Органик хүнсийг импортлох, экспортлох, худалдах

Хэвлэх

9.1.Органик хүнсийг импортлох, экспортлохтой холбогдсон харилцааг Хүнсний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйл, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 13 дугаар зүйл, Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хууль, Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 13.4-т заасны дагуу тус тус зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.2.Экспорт болон импортын органик хүнсийг Хүнсний тухай хуулийн 16.1-д заасны дагуу хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага бүртгэж, мэдээллийн сан үүсгэнэ.

9.3.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт худалдах импортын органик хүнс нь энэ хуулийн 9.1-д зааснаас гадна доор дурдсан шаардлага хангасан байна:

9.3.1.Хүнсний тухай хуулийн 16.2-т заасан журмын дагуу бүртгүүлж жагсаалтад орсон байх;

9.3.2.экспортлогч улсын эрх бүхий баталгаажуулалтын байгууллагаас олгосон органик болохыг тодорхойлсон хүчин төгөлдөр гэрчилгээтэй байх.

9.4.Импортлосон органик хүнсийг жижиглэн савласан тохиолдолд шошго нь Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 12.8-д заасан шаардлагыг хангана.

9.5.Гаалийн байгууллага органик хүнсийг экспортлох болон импортлох үеийн хяналт, шалгалтын мэдээг гаргаж, улирал тутам хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ОРГАНИК ХҮНСНИЙ БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, ШОШГОЛОЛТ, БҮРТГЭЛ

10 дугаар зүйл. Баталгаажуулалтын байгууллага, органик үйлдвэрлэл болон хүнсний баталгаажуулалт, бүртгэл

Хэвлэх

10.1.Органик үйлдвэрлэлийн болон органик хүнс, тэжээл, бордооны баталгаажуулалтыг доор дурдсан байгууллага гүйцэтгэнэ:

10.1.1.Монгол Улсын эрх бүхий байгууллагаар итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллага;

10.1.2.Монгол Улсад бүртгэлтэй, гадаад улсын итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллага.

10.2.Энэ хуульд заасан шаардлагад нийцүүлэн үйлдвэрлэсэн хүнсийг харилцан итгэлцэлд тулгуурлан үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч болон бусад тал хамтран баталгаажуулах бол хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад бүртгүүлнэ.

10.3.Энэ хуулийн 10.1-д заасан баталгаажуулалтын байгууллагыг бүртгэх журмыг үндэсний итгэмжлэлийн байгууллага, 10.2-т зааснаар баталгаажуулах тохиолдолд түүнд тавих шаардлага, бүртгүүлэх болон баталгаажуулалт хийх журмыг хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

10.4.Баталгаажуулалтын байгууллага эрх бүхий үндэсний болон олон улсын байгууллагаас баталсан дүрэм, журам, стандартын хүрээнд баталгаажуулалт хийж, гэрчилгээ олгох, мөн түүнийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгож болох бөгөөд энэ тухай хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

10.5.Хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага баталгаажсан органик үйлдвэрлэл, хүнсний мэдээллийн санг бүрдүүлж эрхлэн хөтөлнө.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10.6.Үндэсний итгэмжлэлийн болон хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 10.1, 10.2-т заасан баталгаажуулалт хийсэн этгээдийн талаархи мэдээллийн санг бүрдүүлж, тухай бүр шинэчлэнэ.

10.7.Энэ хуулийн 10.1, 10.2-т заасан баталгаажуулалт хийсэн этгээд дараахь үүрэгтэй:

10.7.1.органик үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй энэ хуулийн 6.2-т заасан гэрээ байгуулж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах;

10.7.2.органик үйлдвэрлэл эрхлэгч энэ хуулийн 8.2-т заасныг зөрчиж үйлдвэрлэл явуулсан бол баталгаажуулалтыг хүчингүй болгож, энэ тухай мэдээллийг хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ажлын 10 өдөрт багтаан бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэх;

/Энэ заалтад 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

10.7.3.эрх бүхий байгууллагыг баталгаажуулсан үйлдвэрлэл эрхлэгчийн тухай мэдээллээр хангах;

10.7.4.энэ хуулийн 10.1, 10.2-т заасан баталгаажуулалт хийсэн этгээд үндэсний итгэмжлэлийн байгууллагад бүртгүүлэхгүйгээр үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

11 дүгээр зүйл. Органик хүнсний тэмдэг, тэмдэглэгээ, шошго

Хэвлэх

11.1.Энэ хуулийн 10.1-д зааснаар баталгаажуулалт хийлгэсэн бол органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, 10.2-т зааснаар баталгаажуулалт хийлгэсэн бол органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэглэгээг тус тус шошгод тавина.

11.2.Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээ шилжилтийн үед шар өнгийн дэвсгэртэй, органик үйлдвэрлэлд шилжсэнээс хойш ногоон өнгийн дэвсгэртэй байна.

11.3.Органик хүнсний шошгод Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7-д зааснаас гадна баталгаажуулалтын байгууллагын нэрийг бичиж болно.

11.4.Хүнсэн дэх органик орцын нэр, хувь хэмжээг шошгод тусгаж болно.

11.5.Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээг хэрэглэхэд дараахь үйлдлийг хориглоно:

11.5.1.органик бус хүнс, тэжээл, бордоог органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээтэйгээр нийтийн хэрэгцээнд нийлүүлэх, зар сурталчилгаанд ашиглах;

11.5.2.шилжилтийн үед үйлдвэрлэсэн хүнс, тэжээл, бордоог ногоон өнгийн дэвсгэртэйгээр нийтийн хэрэгцээнд нийлүүлэх, зар сурталчилгаанд ашиглах.

11.6.Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, хэрэглэх журмыг хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

11.7.Хүнсний шошгод монгол болон гадаад хэлээр бичигдсэн "органик", "байгалийн цэвэр", "байгалийн гаралтай цэвэр" гэсэн үгийг хэрэглэх бол энэ хуулийг дагаж мөрдөнө.

12 дугаар зүйл. Органик үйлдвэрлэл, органик хүнсэнд тавих хяналт

Хэвлэх

12.1.Органик үйлдвэрлэлийн сүлжээнд болон органик хүнсний хадгалалт, тээвэрлэлт, экспорт, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих хяналтыг Хүнсний тухай хууль, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль, Төрийн хяналт, шалгалтын тухай хууль, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хуулиар тус тус зохицуулна.

12.2.Энэ хуулийн 10.1, 10.2-т заасан баталгаажуулалт хийсэн этгээд органик хүнсний үйлдвэрлэлийн үйл явцад байнгын хяналт тавина.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

13 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

13.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

13.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

14 дүгээр зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

14.1.Энэ хуулийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.08.01-ний өдрийн орчуулга)      Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

April 7, 2016                Ulaanbaatar city

 

ON ORGANIC FOOD

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations in connection with engagement in organic agriculture production, production of organic food, feed and fertilizer, their certification, trade, import, use of organic logo and marking as well as the advertisement of them.

Article 2.Legislation on organic food

2.1.The legislation on organic food shall consist of the Constitution of Mongolia, the Law on Food, the Law on Food safety, the Law on Natural plants, the Law on Forestry, the Law on accreditation of standardization, technical regulation and conformity assessment, the Law on Quarantine Control and Inspection of Animals, Plants, Raw Materials and Products Derived from them, this Law, and other legislative acts issued in conformity with them.

/This paragraph was amended by the law as of December 21, 2017/

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is party, states otherwise than this Law, the provisions of international treaty shall prevail.

Article 3.Scope of the application of the Law

3.1.This Law shall apply to agricultural originated organic food, unprocessed raw materials and products, natural plant originated organic food, livestock and animal organic feed, organic fertilizer, and crop seed and seedlings.

3.2.This Law shall not apply to produce organic food from raw materials derived from wild animals, and activities of the public food production.

Article 4.Definitions of terms of the Law

4.1.The following terms, which used in this Law shall be interpreted as follows:

4.1.1."organic food" shall mean the definition specified in sub-paragraph 3.1.5 of the Law on Food;

4.1.2."organic production" shall mean engaging in agricultural primary and food processing organic production in compliance with the requirements established in this Law;

4.1.3."conversion period" shall mean the period from the time the primary producer signs a contract with the person authorized to conduct certification specified in paragraphs 10.1 and 10.2 of this Law until the complete transition to organic production;

4.1.4."certification" shall mean the definition specified in sub-paragraph 3.1.9 of the Law on Standardization and conformity assessment;

/This sub-paragraph was invalidated by the law as of December 21, 2017/

4.1.5."genetically modified organisms" shall mean the definition specified in sub-paragraph 3.1.2 of the Law on Genetically Modified Organism.

Article 5.Principles of organic production

5.1.The following principles shall be adhered to in organic production:

5.1.1.to have protected health and safety of soil, water, air, plants, animals, and human existence;

5.1.2.to have no adverse impact on the ecosystem and to have kept sustainability of nature and ecology in organic production;

5.1.3.to be based on fair competitiveness of market, and to adhere to fair and compassionate practices at all stages of production;

5.1.4.to engage in production by using responsible method and technology orienting to conserve organic and characteristics of the nature of the products, and to protect environment, health and wellness of the present and future generation.

5.2.Food, feed, and fertilizer shall be considered as organic if 90 or above percent of ingredients are organic.

CHAPTER TWO

ORGANIC PRODUCTION

Article 6.Conversion period of organic production

6.1.Organic producer shall submit its request to the competent body authorized to conduct certification /hereinafter referred to as "certification body"/ specified in paragraphs 10.1 and 10.2 of this Law.

6.2.The certification body shall inform the state central administrative body in charge of food and agricultural affairs in written form within 10 working days after starting the conversion period to be transited into organic production and signing the agreement on certifying organic food with the producer.

6.3.The conversion period shall be determined by the certification body according to paragraph 8.3 of this Law by taking into account of location, type, condition of registration of traceability and conclusion of Environment Impact Assessment of organic production.

6.4.The certification body shall inform the state central administrative body in charge of food and agricultural affairs on status of partial and full conversion or no conversion into organic production in written form within 10 working days.

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

6.5.Organic food manufacturing can have no conversion period.

Article 7.Rights and duties of organic producer

7.1.Organic producer shall be responsible for the following duties in addition to duties specified in paragraph 10.1 of the Law on Food safety:

7.1.1.to ensure and fulfill implementation of the contract concluded with the certification body as provided in paragraph 6.2 of this Law;

7.1.2.to develop and comply with method and technology that conserve natural characteristics of food raw material and product and has no negative impact on human, livestock and animal health and environment;

7.1.3.based on internal resources, to use no waste or low-waste technology, and to utilize water rationally;

7.1.4.to inform certification body and competent body authorized to conduct inspection in written form within 10 working days if entire organic production or specific product production is closed.

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

7.2.Organic producer shall have the following rights:

7.2.1.to use organic logo and marking specified in paragraph 11.2 of this Law on label of food, feed, fertilizer if they are certified as well as during the conversion period;

7.2.2.to engage in combined organic and non-organic production according to paragraph 8.3 of this Law;

7.2.3.when procuring raw materials and products from a supplier, to require certification determining as organic and no usage of substance, genetically modified organism, radiation, and growth hormone specified in paragraph 8.3 of this Law.

Article 8.Requirements for Organic producer

8.1.Organic food producer shall meet the following requirements in addition to provisions specified in Article 10 of the Law on Food:

8.1.1.to get certified organic production process and organic products biennially;

8.1.2.to be responsible for expenses for certification;

8.1.3.in case of use of forest resources and natural plants, it shall be harvested from field where no disinfectant other than specified in paragraph 8.3 of this Law is applied in last three years which was determined by state central administrative body in charge of environment, and food and agricultural affairs;

8.1.4.to comply with the relevant articles and provisions of the Law on Forestry and Law on Natural plant, when harvesting and using the forest resources and natural plants.

8.2.The followings shall be prohibited in organic production, in addition to the provisions specified in paragraph 10.3 of the Law on Food safety:

8.2.1.to use substances other those specified in paragraph 8.3 of this Law;

8.2.2.to use radiation in processing of organic food;

8.2.3.to utilize household and industrial waste, and mud from treatment facility of city;

8.2.4.to utilize livestock and animal, and their offspring produced by cloning;

8.2.5.to utilize genetically modified organism, raw materials and products derived from it, and growth hormone.

8.3.Cabinet member in charge of food and agricultural affairs shall approve procedures to be followed on conducting agricultural organic production and organic food processing as well as the list of substances to be used thereto.

8.4.Cabinet member in charge of food and agricultural affairs shall approve methodology to calculate ingredients of organic food.

Article 9.Import, export and trade of organic food

9.1.All relations in connection with import and export of organic food shall be regulated in accordance with Article 11 of the Law on Food, the Law on Food safety, paragraph 13.4 of the Law on Quarantine Control and Inspection of Animals, Plants, Raw Materials and Products Derived from them, and Article 13 of the Law on Standardization, Technical Regulation, and Conformity Assessment, respectively.

/This paragraph was amended by the law as of December 21, 2017/

9.2.State central administrative body in charge of food and agricultural affairs shall register the export and import of organic food in accordance with paragraph 16.1 of the Law on Food and establish information database thereto.

9.3.The imported organic food to be traded in Mongolia shall be met the following requirements in addition to provision specified in paragraph 9.1 of this Law:

9.3.1.to be registered and listed in accordance with paragraph 16.2 of the Law on Food;

9.3.2.to have valid certification issued by export country certification body determining that the product as organic.

9.4.The label of repacked imported organic food for retail shall comply with the requirements specified in paragraph 12.8 of the Law on Food safety.

9.5.Customs authority shall compile facts on control and inspection of import and export of organic food and submit to the state central administrative body in charge of food and agricultural affairs quarterly.

/This paragraph was amended by the law as of November 12, 2021/

CHAPTER THREE

CERTIFCATION, LABELLING AND REGISTRATION OF ORGANIC FOOD

Article 10.Certification body, certification of organic production and product, and their registration

10.1.The following body shall execute certification for organic production and organic food, feed and fertilizer:

10.1.1.certification body accredited by a competent body of Mongolia;

10.1.2.a foreign accredited certification body registered in Mongolia.

10.2.If a product produced in accordance with requirements of this Law is certified jointly by producer, consumer and other parties based on mutual trust, it shall be registered to the state central administrative body in charge of food and agricultural affairs.

10.3.The national accreditation body shall approve a procedure to register certification body specified in paragraph 10.1 of this Law; if the certification shall be done in accordance with paragraph 10.2 of this Law, the requirements to be imposed on them and the procedures on registration and certification of them shall be approved by the Cabinet member in charge of food and agricultural affairs.

10.4.The certification body shall certify, issue a certification, suspend and revoke it within the scope of standard, rules and procedures approved by national and international competent bodies and shall inform the state central administrative body in charge of food and agricultural affairs in written form thereto.

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

10.5.The state central administrative body in charge of food and agricultural affairs shall establish and maintain the information database of certified organic production and food.

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

10.6.National accreditation body and the state central administrative body in charge of food and agricultural affairs shall establish and update timely information database of a certification body specified in paragraphs 10.1 and 10.2 of this Law.

10.7.Certification body specified in paragraphs 10.1 and 10.2 of this Law shall have the following duties:

10.7.1.to establish contract with organic producer specified in paragraph 6.2 of this Law, and ensure its implementation;

10.7.2.if organic producer conducted production by violating the provision specified in paragraph 8.2 of this Law, the certification shall be revoked, and it shall be informed the state central administrative body in charge of food and agricultural affairs within 10 working days in written form;

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

10.7.3.to provide with information on certified producer to the competent body;

10.7.4.it shall be prohibited for the certification body specified in paragraphs 10.1 and 10.2 of this Law to conduct operation without registering at national accreditation body.

Article 11.Logo, Marking and Labeling of organic food


11.1.If the certification is made in accordance with paragraph 10.1 of this Law, a logo indicating organic status, and if the certification is made in accordance with paragraph 10.2 of this Law, a marking indicating organic status, shall be placed on the label, respectively.

11.2.Background color of Logo and Marking used to identify organic shall be yellow during conversion period and green after transferring into organic production.

11.3.Label of organic food can include name of certification body in addition to requirements specified in paragraphs 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, and 12.7 of the Law on Food safety.

11.4.Label can include organic ingredients of food.

11.5.The following shall be prohibited in use of organic logo and marking:

11.5.1.to supply non-organic food, feed, fertilizer for public use with logo and marking of organic food and use them for advertisement;

11.5.2.to supply food, feed, fertilizer produced during conversion period for public use with green background, and use them for advertisement.

11.6.Cabinet member in charge of food and agricultural affairs shall approve design of logo and marking indicating as organic and its application procedure.

11.7.If the words "organic", "ecologically pure", and "naturally originated pure" shall be used on label in foreign and Mongolian language, this Law shall be applied.

Article 12.Control on organic production and organic food

12.1.Control on storage, transportation, export, import, trade, and service of organic production network and organic food shall be regulated in accordance with the Law on Food, the Law on Food safety, the Law on State control and inspection, the Law on Consumer Right Protection, the Law on Quarantine Control and Inspection of Animals, Plants, Raw Materials and Products Derived from them, respectively.  

12.2.Certification body specified in paragraphs 10.1 and 10.2 of this Law which did the certification shall be responsible for regular control on organic production process.

CHAPTER FOUR

MISCELLANEOUS

Article 13.Liabilities to be imposed on the violators of the Legislation

13.1.If the action of an official who violates this Law does not have a criminal nature, he or she shall be held liable in accordance with Law on Civil Service.

13.2.Any person or legal entity who violates this Law shall be held liable in accordance with Criminal Code or the Law on Violations.

Article 14.Entry into force of the Law

14.1.This Law shall enter into force on January 1, 2017.

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA ENKHBOLD.Z