Бүлэг: 1979
ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙДЫН ТУШААЛ
БИРЖЭЭР АРИЛЖИХ БАРААНЫ ЖАГСААЛТ, КОД, КОДЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
2013 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр
Дугаар А/35
Улаанбаатар хот
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5 дахь, 4.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Хөдөө аж ахуйн биржээр арилжих "Бараа, түүхий эдийн жагсаалт, ангилалын код"-ыг 1 дүгээр, "Бараа, түүхий эдийг коджуулах журам"-ыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Хавсралтаар батлагдсан бараа, түүхий эдийг биржээр арилжихыг "ХАА-н бирж" төрийн өмчит ХХК (Ж.Эрдэнэбат)-д, журмын хэрэгжилтэнд Гаалийн ерөнхий газартай хамтран хяналт тавьж ажиллахыг Биржийн Зохицуулах зөвлөл /Б.Цогтгэрэл/-д, Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Ц.Баярмаа/-т тус тус үүрэг болгосугай.
САЙД Х.БАТТУЛГА
/ҮХАА-н сайдын 2013 оны А/135, ХХААХҮС-ын 2019 оны А-409 дүгээр тушаалаар нэмэлт орсныг тусгав/
ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

БИРЖЭЭР АРИЛЖИХ БАРААНЫ ЖАГСААЛТ, КОД,

КОДЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2013 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр                                         Дугаар А/35                                    Улаанбаатар хот

                                           

          Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5 дахь, 4.6 дахь заалтыг  тус тус  үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Хөдөө аж ахуйн биржээр арилжих “Бараа, түүхий эдийн  жагсаалт, ангилалын код”-ыг 1 дүгээр, “Бараа, түүхий эдийг  коджуулах журам”-ыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Хавсралтаар батлагдсан бараа, түүхий эдийг биржээр арилжихыг “ХАА-н бирж”  төрийн өмчит ХХК (Ж.Эрдэнэбат)-д, журмын хэрэгжилтэнд Гаалийн ерөнхий газартай хамтран хяналт тавьж ажиллахыг Биржийн Зохицуулах зөвлөл /Б.Цогтгэрэл/-д, Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Ц.Баярмаа/-т тус тус үүрэг  болгосугай.

САЙД                                         Х.БАТТУЛГА

/ҮХАА-н сайдын 2013 оны А/135, ХХААХҮС-ын 2019 оны А-409 дүгээр тушаалаар нэмэлт орсныг тусгав/