A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2016 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хүн амд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах, удирдах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ" гэж өвчин эмгэг, гэмтэл бэртэл, хүний биеийн үйл ажиллагааны алдагдлыг орчин үеийн болон уламжлалт анагаах ухаанд тулгуурлан оношлох, эмчлэх, сувилах, хөнгөвчлөх, сэргээн засах цогц үйл ажиллагааг;

3.1.2."эмнэлэг" гэж эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүрэг бүхий хуулийн этгээдийг;

3.1.3."өрхийн эмч" гэж өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд ажиллах өрхийн анагаах ухаанаар мэргэшсэн хүний их эмчийг;

3.1.4."эрүүл мэндийн даатгал" гэж Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 3.1.1-д заасныг;

3.1.5."эмнэлгийн лавлагаа шатлалын тусламж, үйлчилгээ" гэж эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлгийн мэргэжилтний илгээсэн үйлчлүүлэгчид энэ хуулийн 8.1-д заасан байгууллагаас үзүүлэх эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээг;

3.1.6."хяналт тавих" гэж эрх бүхий байгууллагаас эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлгийн мэргэжилтэн холбогдох хууль тогтоомж, заавал мөрдөх стандарт, дүрэм, журам, удирдамж, зааврыг биелүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавих, шалгах, үнэлэх, зөвлөн туслах цогц арга хэмжээг;

3.1.7."нэг иргэнээр тооцсон төлбөрийн арга" гэж өрхийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардлын санхүүжилтийг өрхийн эмчид бүртгүүлсэн иргэнээр тооцохыг;

3.1.8."тохиолдолд суурилсан төлбөрийн арга" гэж эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тохиолдол бүрээр зардлыг урьдчилж багцлан тооцож санхүүжүүлэхийг.

/Энэ заалтыг 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

4 дүгээр зүйл. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний төрөл

Хэвлэх

4.1.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ дараахь төрөлтэй байна:

4.1.1.өрхийн анагаах ухаанаар мэргэшсэн эмнэлгийн мэргэжилтний анхан шатны тусламж, үйлчилгээг бие дааж, эсхүл багаар үзүүлэх өрхийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ;

4.1.2.өрхийн анагаах ухаанаас бусад мэргэшлийн эмнэлгийн мэргэжилтний бие дааж, эсхүл багаар үзүүлэх эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээ;

4.1.3.жирэмсэн, төрөлт, төрсний дараахь үед эх, ураг, нярайд эмнэлгийн мэргэжилтний үзүүлэх эх барихын тусламж, үйлчилгээ;

4.1.4.хүний амь насанд аюултай өвчин эмгэгийг оношлох, эмчлэх, сэхээн амьдруулах, хүндрэхээс сэргийлэхэд чиглэсэн хойшлуулшгүй үзүүлэх эмнэлгийн яаралтай тусламж;

4.1.5.гэнэтийн цочмог өвчин эмгэг, осол, гэмтэл, хордлого, жирэмсэн, төрөх, амь тэнссэн үед эмнэлгийн тусламжийг газар дээр нь болон тээвэрлэх явцад үзүүлж, эмнэлэгт хүргэх түргэн тусламжийн үйлчилгээ;

4.1.6.өвчин эмгэг бүхий үйлчлүүлэгчийг асран сувилах замаар эрүүл мэндийг дэмжих, хөнгөвчлөх, илааршуулахад чиглэсэн сувилахуйн дагнасан тусламж, үйлчилгээ;

4.1.7.өвчин эмгэг, бусад хүчин зүйлийн нөлөөгөөр бий болсон хүний биеийн бүтэц, үйл ажиллагааны алдагдлын улмаас үүссэн үр дагаврыг арилгахад чиглэсэн сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ.

5 дугаар зүйл. Өрхийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зохион байгуулалт

Хэвлэх

5.1.Өрхийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн байдалд үнэлгээ өгөх, хянах, эрүүл мэндийг дэмжих, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, оношлох, эмчлэх, сувилах, хөнгөвчлөх, сэргээн засах үйл ажиллагааг орчин үеийн болон уламжлалт анагаах ухаанд тулгуурлан үзүүлэх эмнэлгийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээ хамаарна.

5.2.Энэ хуулийн 14.2.1-д заасан тусгай зөвшөөрөл бүхий өрхийн эрүүл мэндийн төв нь аймгийн төв, нийслэлд, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв нь сум, тосгонд өрхийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлнэ.

5.3.Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн байршил, үйлчлэх хүрээг эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний бодлого, төлөвлөлтийн хүрээнд тухайн аймаг, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын саналыг үндэслэн тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

5.4.Өрхийн эрүүл мэндийн төвийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, хэрэгжилтийг дүгнэх, хяналт тавих, гэрээг сунгах, дуусгавар болгох журам, гэрээний загвар, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

5.5.Энэ хуулийн 5.4-т заасан журам, бусад үйл ажиллагааг аймаг, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар хэрэгжүүлнэ.

6 дугаар зүйл. Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн чиг үүрэг

Хэвлэх

6.1.Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв нь Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 16.2, 16.7-д заасан үндсэн чиг үүргээс гадна дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

6.1.1.энэ хуулийн 6.2-т заасан жагсаалт дахь тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх;

6.1.2.эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээ, эх барихын тусламж, үйлчилгээ, сувилахуйн болон сэргээн засахын дагнасан тусламж, үйлчилгээ шаардлагатай иргэнийг холбогдох эрүүл мэндийн байгууллагад илгээх, эргэх холбоо тогтоох, тусламж, үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангах;

6.1.3.харьяа нутаг дэвсгэрийн хүн амын дунд нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах хөтөлбөр, арга хэмжээг зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх;

6.1.4.энэ хуулийн 6.2-т заасан жагсаалтын сэргээн засах, гэрээр үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ, өдрийн эмчилгээ, оношилгоо, шинжилгээ хийх;

6.1.5.сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв түргэн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэх.

6.2.Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний жагсаалт, журмыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

7 дугаар зүйл. Иргэн өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эмчийг сонгон бүртгүүлэх, лавлагаа, шатлалын тусламж, үйлчилгээ авах

Хэвлэх

7.1.Монгол Улсын иргэн өөрийн оршин суугаа засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжид үйл ажиллагаа явуулж байгаа тусгай зөвшөөрөл бүхий өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эмчийг сонгон үйлчлүүлнэ.

7.2.Орон нутгийн иргэн ойр байгаа нутаг дэвсгэрийн сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эмчийг сонгон үйлчлүүлж болно.

7.3.Иргэн өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эмчээ сонгон бүртгүүлэхтэй холбогдох харилцааг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан журмаар зохицуулна.

7.4.Иргэн өөрийн болон гэр бүлийн гишүүний эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлаар өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эмчид хандах бөгөөд эмчийн заавар, чиглэлээр эрүүл мэндийн холбогдох бусад байгууллагад хандана.

7.5.Иргэн дараахь тохиолдолд эмнэлгийн лавлагаа, шатлалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эмнэлэг болон хөнгөвчлөх, асаргаа сувилгааны төвд шууд хандаж болно:

7.5.1.осол, гэмтэлд өртсөн, амь тэнссэн, эмнэлгийн яаралтай тусламж авах хойшлуулшгүй нөхцөл байдал үүссэн;

7.5.2.төрөх үеийн эх барихын яаралтай тусламж, үйлчилгээ авах;

7.5.3.шүд, эрүү, нүүр амны өвчин эмгэгийн улмаас тусламж, үйлчилгээ авах.

7.6.Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс иргэнийг эмнэлгийн лавлагаа, шатлалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эмнэлэгт илгээхтэй холбогдох харилцааг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан журмаар зохицуулна.

8 дугаар зүйл. Эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээний зохион байгуулалт

Хэвлэх

8.1.Эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээг энэ хуулийн 14.2.2-т заасан тусгай зөвшөөрөл бүхий өмчийн бүх хэлбэрийн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлэг, тусгай эмнэлэг, амаржих газар, клиник үзүүлнэ.

8.2.Эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээ энэ хуулийн 3.1.5-д заасан тусламж, үйлчилгээнд хамаарна.

8.3.Эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын тусламж, үйлчилгээний жагсаалт, журмыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

8.4.Клиник нь эмнэлгийн мэргэшсэн болон эх барихын тусламж, үйлчилгээ, яаралтай тусламжийг үзүүлэх, сургалт, судалгаа, үндсэн үйл ажиллагааг дэмжих үйлчилгээ эрхэлнэ.

8.5.Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлэг, тусгай эмнэлэг, амаржих газар нь эмнэлгийн мэргэшсэн болон эх барихын тусламж, үйлчилгээ, түргэн тусламжийн үйлчилгээ, эмнэлгийн яаралтай тусламжийг үзүүлэх, эмийн сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх, цус, цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хэрэглэх, хадгалах, донорын зориулалтаар эд, эрхтэн бэлтгэх, хэрэглэх, хадгалах, сургалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил эрхлэх, эмнэлгийн үндсэн үйл ажиллагааг дэмжих үйлчилгээ явуулна.

9 дүгээр зүйл. Эх барихын тусламж, үйлчилгээний зохион байгуулалт

Хэвлэх

9.1.Эх барихын тусламж, үйлчилгээг тусгай зөвшөөрөл бүхий өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиник, амаржих газар, нэгдсэн эмнэлэг, төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг үзүүлнэ.

9.2.Эх барихын лавлагаа шатлалын тусламж, үйлчилгээг амаржих газар, нэгдсэн эмнэлэг, төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг үзүүлнэ.

9.3.Эх барихын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх өрхийн эрүүл мэндийн төв, клиникээс бусад байгууллага эхийн амрах байртай байна.

9.4.Эх барихын тусламж, үйлчилгээнд мөрдөх заавар, үр хөндөх, жирэмслэлтийг таслах ажилбар гүйцэтгэх журмыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

10 дугаар зүйл. Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн зохион байгуулалт

Хэвлэх

10.1.Эмнэлгийн яаралтай тусламжийг тусгай зөвшөөрөл бүхий өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиник, амаржих газар, нэгдсэн эмнэлэг, тусгай эмнэлэг, төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг үзүүлэх бөгөөд өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс бусад байгууллага яаралтай тусламжийн нэгжтэй байна.

10.2.Эмнэлгийн болон төрөх үеийн яаралтай тусламжийг тухайн иргэнд ойр байгаа эрүүл мэндийн байгууллага үзүүлнэ.

10.3.Эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх үйлчлүүлэгчийг эрэмбэлэх болон яаралтай тусламжийг зохион байгуулахтай холбогдох заавар, журам, маягтыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

11 дүгээр зүйл. Түргэн тусламжийн үйлчилгээний зохион байгуулалт

Хэвлэх

11.1.Түргэн тусламжийн үйлчилгээг тусгай зөвшөөрөл бүхий түргэн тусламжийн төв, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, өмчийн бүх хэлбэрийн нэгдсэн эмнэлэг, төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, тусгай эмнэлэг үзүүлнэ.

11.2.Түргэн тусламжийн үйлчилгээг яаралтай тусламжийн чиглэлээр мэргэшсэн эмнэлгийн мэргэжилтэн болон тухайн чиглэлээр сургагдсан эрүүл мэндийн бусад ажилтнаас бүрдсэн баг үзүүлнэ.

11.3.Түргэн тусламжийн үйлчилгээний зохион байгуулалт, үйлчлэх хүрээг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан журмаар зохицуулна.

12 дугаар зүйл. Сувилахуйн дагнасан тусламж, үйлчилгээний зохион байгуулалт

Хэвлэх

12.1.Сувилахуйн дагнасан тусламж, үйлчилгээг дараахь хэлбэрээр үзүүлнэ:

12.1.1.эмнэлгийн бусад тусламж, үйлчилгээтэй хамт цогц байдлаар;

12.1.2.дагнасан байдлаар.

12.2.Сувилахуйн дагнасан тусламж, үйлчилгээг тусгай зөвшөөрөл бүхий өмчийн бүх хэлбэрийн хуулийн этгээд үзүүлнэ.

12.3.Сувилахуйн дагнасан тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага дараахь төрөлтэй байна.

12.3.1.сувилахуйн төв;

12.3.2.хөнгөвчлөх, асаргаа сувилгааны төв.

12.4.Сувилахуйн дагнасан тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага нь өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв болон эмнэлгээс илгээсэн үйлчлүүлэгчид тусламж, үйлчилгээ үзүүлнэ.

12.5.Сувилахуйн болон хөнгөвчлөх, асаргаа сувилгааны төвийг байгуулах журам, үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний жагсаалт, сувилахуйн төв, хөнгөвчлөх, асаргаа, сувилгааны төвд илгээх үйлчлүүлэгчийн өвчин эмгэгийн жагсаалтыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

12.6.Сувилахуйн дагнасан тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам, гэрээний загвар, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд зааснаар зохицуулна.

13 дугаар зүйл. Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний зохион байгуулалт

Хэвлэх

13.1.Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээг дараахь хэлбэрээр үзүүлнэ:

13.1.1.эмнэлгийн бусад тусламж, үйлчилгээтэй хамт цогц байдлаар;

13.1.2.дагнасан байдлаар.

13.2.Сэргээн засах дагнасан тусламж, үйлчилгээг тусгай зөвшөөрөл бүхий өмчийн бүх хэлбэрийн хуулийн этгээд үзүүлнэ.

13.3.Сэргээн засах дагнасан тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага дараахь төрөлтэй байна:

13.3.1.сэргээн засах төв;

13.3.2.сувилал.

13.4.Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээг сэргээн засахын эмч, хөдөлгөөн засалч, хөдөлмөр засалч, хэл засалч, сэтгэл засалч болон сэргээн засахын бусад мэргэжлээр мэргэшсэн эмнэлгийн мэргэжилтэн үзүүлнэ.

13.5.Сэргээн засах төв, сувилал байгуулах, үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний жагсаалт, журам болон сувилал, сэргээн засах төвд илгээх үйлчлүүлэгчийн өвчин эмгэгийн жагсаалтыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

13.6.Сэргээн засахын дагнасан тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам, гэрээний загвар, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд зааснаар зохицуулна.

14 дүгээр зүйл. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл

Хэвлэх

14.1.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөлтэй байна.

14.2.Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19.3.1-д заасан тусгай зөвшөөрлийг эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад дараах төрлөөр олгоно:

14.2.1.өрхийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ;

14.2.2.эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээ;

14.2.3.эх барихын тусламж, үйлчилгээ;

14.2.4.эмнэлгийн яаралтай тусламж;

14.2.5.түргэн тусламжийн үйлчилгээ;

14.2.6.сувилахуйн дагнасан тусламж, үйлчилгээ;

14.2.7.сэргээн засахын дагнасан тусламж, үйлчилгээ.

14.3.Энэ хуулийн 14.2-т заасан төрлөөр эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний болон техник, технологийн хэрэгцээний тодорхойлолт авах, мэргэжлийн үйл ажиллагааны төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох, хянах, бүртгэх, мэдээлэх үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг Эрүүл мэндийн тухай хуулиар зохицуулна.

14.4.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын барилга байгууламж, техник хэрэгсэл, багаж, тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэл, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл болон хүний нөөцөд тавих шаардлагыг эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага стандартын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран батална.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ЭМНЭЛГИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

15 дугаар зүйл. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох, түүнд тавих шаардлага

Хэвлэх

15.1.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн дараахь шалгуурыг хангасан байна:

15.1.1.тухайн эмнэлэгтэй ашиг сонирхлын зөрчилгүй;

15.1.2.нийгмийн эрүүл мэнд болон анагаах ухааны боловсролтой, эсхүл эрх зүй, эдийн засаг, удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр мэргэшсэн, эрүүл мэндийн салбарт ажилласан туршлагатай байх;

15.1.3.улс төрийн намын удирдах, орон тооны болон сонгуульт ажил эрхэлдэггүй;

15.1.4.бусад эрүүл мэндийн байгууллагад хөрөнгө оруулалт хийгээгүй.

15.2.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа зургаан жил байна.

15.3.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангах, залгамж чанарыг хадгалах зорилгоор анхны гишүүнээс дөрвийг буюу өмчлөгчийн төлөөллөөс бусад төлөөллийн тус бүр хоёр гишүүнийг гурван жилээр, бусад таван гишүүнийг зургаан жилээр сонгож, цаашид энэ хуулийн 15.2-т заасан хугацааг баримтлан баталгаажуулна.

15.4.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн анхны гишүүний өмчлөгчийн төлөөллөөс бусад төлөөллийн гишүүний энэ хуулийн 15.3-д заасан хугацааг сугалаагаар шийдвэрлэнэ.

15.5.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангах зорилгоор нэг удаад удирдах зөвлөлийн гишүүдийн гуравны хоёр хүртэлх тооны гишүүнийг нөхөн сонгоно.

15.6.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг зөвлөлийн гишүүнээс нэр дэвшүүлэн нууц санал хураалтаар олонхийн саналаар сонгоно.

15.7.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын бүрэн эрхийн хугацаа гурван жил байх бөгөөд нэг удаа улируулан сонгож болно.

15.8.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нас барсан, түүнийг энэ хуулийн 15.10-т зааснаар эгүүлэн татсан бол насаар хамгийн ахмад гишүүн шинэ даргыг сонгох хүртэл үүргийг нь гүйцэтгэнэ.

15.9.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын түр эзгүйд түүний санал болгосон гишүүн, хэрэв санал болгоогүй тохиолдолд насаар хамгийн ахмад гишүүн орлоно.

15.10.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүнийг бүрэн эрхийн хугацаа дуусахаас өмнө дараахь үндэслэлээр эгүүлэн татна:

15.10.1.эрүүл мэндийн болон бусад хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар чөлөөлөгдөх хүсэлтээ өөрөө гаргасан;

15.10.2.гэмт хэрэг үйлдсэн болох нь шүүхийн хүчин төгөлдөр шийтгэх тогтоолоор тогтоогдсон;

15.10.3.энэ хуулийн 15.1-д заасныг зөрчсөн нь сонгогдсоны дараа тогтоогдсон;

15.10.4.өөр ажилд шилжих болсон, улс төрийн намын удирдах, орон тооны болон сонгуульт албан тушаалд томилогдсон буюу сонгогдсон;

15.10.5.өмчлөгчийг төлөөлөх гишүүний албан тушаал өөрчлөгдсөн;

15.10.6.хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралдаанд дараалан гурав ба түүнээс дээш удаа биечлэн оролцоогүй.

15.11.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүнийг доор дурдсан үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

15.11.1.энэ хуулийн 15.21-д заасан урамшууллаас гадна албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдуулан бусдаас шууд буюу шууд бусаар бэлэг, үйлчилгээ, мөнгөн орлого, зээл, тусламж авах, хөнгөлөлт эдлэх;

15.11.2.тухайн төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн хэрэгцээний бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авахад нэгдмэл сонирхолтой этгээдийг санал болгох, захиалгын нийлүүлэгчээс ашиг авах;

15.11.3.гүйцэтгэх удирдлагын бүрэн эрх, үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох.

15.12.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүнийг энэ хуулийн 15.10, 15.11-д зааснаас бусад үндэслэлээр бүрэн эрхийн хугацаа дуусахаас өмнө эгүүлэн татах болон чөлөөлөхийг хориглоно.

15.13.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болсон, нас барсан, эсхүл энэ хуулийн 15.10, 15.11-д заасан үндэслэлээр эгүүлэн татсан, чөлөөлсөн тохиолдолд энэ хуульд заасны дагуу төлөөлөн удирдах зөвлөлд нэр дэвшүүлсэн болон сонгон шалгаруулсан хүнийг эрх бүхий этгээд нэг сарын дотор баталгаажуулна.

15.14.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга зөвлөлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, түүний шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавина.

15.15.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр хуралдаан байх бөгөөд улиралд нэгээс доошгүй удаа, шаардлагатай гэж үзвэл ээлжит бус хуралдааныг удирдах зөвлөлийн дарга, эсхүл таваас доошгүй гишүүний санал болгосноор хуралдуулна.

15.16.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралдаанд гишүүдийн дийлэнх олонхи оролцсоноор тухайн хурал хүчин төгөлдөр болно.

15.17.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудлыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ.

15.18.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн, санал хураалтаар шийдвэрлэсэн асуудал, санал хураалтын дүн, гаргасан шийдвэрийн тухай тэмдэглэл хөтөлж, шийдвэрлэсэн асуудлаар тогтоол гаргах бөгөөд удирдах зөвлөлийн дарга хуралдааны тэмдэглэл, тогтоолд гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

15.19.Төлөөлөн удирдах зөвлөл тогтоосон журмын дагуу үйлдсэн тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудастай байна.

15.20.Төлөөлөн удирдах зөвлөл орон тооны нэг ажилтантай байна.

15.21.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний урамшуулал, зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой зардлыг эмнэлгийн төсвөөс санхүүжүүлнэ.

15.22.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний урамшууллын жишиг хэмжээ, олгох журмыг санхүү, төсвийн болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

15.23.Төрийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн олон нийтийг төлөөлөх гурван гишүүнийг эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага, орон нутгийн өмчит нэгдсэн эмнэлгийн олон нийтийг төлөөлөх гурван гишүүнийг аймаг, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нээлттэй сонгон шалгаруулна.

15.24.Энэ хуулийн 15.23-д заасан нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах хурал доор дурдсан төлөөллийг оролцуулан тус тусдаа хуралдана:

15.24.1.даатгуулагчийн олонхийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалсан байгууллагын төлөөллийг сонгох;

15.24.2.эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагын төлөөллийг сонгох;

15.24.3.эрүүл мэндийн мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо, мэргэжлийн салбар зөвлөлийн төлөөллийг сонгох.

15.25.Энэ хуулийн 15.23-д заасан сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах байгууллага нэр дэвшүүлэн сонгох хурлын товыг 14 хоногийн өмнө олон нийтэд нээлттэй зарлана.

15.26.Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн олон нийтийн төлөөлөлд нэр дэвшүүлэх төрийн бус байгууллага дараахь шаардлагыг хангасан байна:

15.26.1.сүүлийн зургаан сараас дээш хугацаанд тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан;

15.26.2.тухайн эмнэлэгтэй ашиг сонирхлын зөрчилгүй;

15.26.3.санхүүгийн зөрчилгүй.

15.27.Нэр дэвшүүлэн сонгох хуралд энэ хуулийн 15.23-т заасан сонгон шалгаруулалтын дагуу даатгуулагчийн олонхийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалсан байгууллага, эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага болон эрүүл мэндийн мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо, мэргэжлийн салбар зөвлөл өөрсдийн эрх барих байгууллагын баталгаажуулсан нэг хүнийг нэг эмнэлгийн сонгон шалгаруулалтад нэр дэвшүүлж, хуралд тухайн байгууллагын төлөөлөл нэг санал өгөх эрхтэйгээр оролцоно.

15.28.Эмнэлэг тус бүрийн нэр дэвшүүлэн сонгох хуралд энэ хуулийн 15.1-д заасан шалгуурыг хангасан нэр дэвшигчийг танилцуулж, илээр санал хураан олонхийн санал авсан нэг нэр дэвшигчийг, эсхүл нэр дэвшигчийн аль нь ч олонхийн саналыг аваагүй бол санал тэнцсэн буюу хамгийн олон санал авсан хоёр нэр дэвшигчийг хоёр дахь санал хураалтад оруулж, олонхийн санал авсан нэр дэвшигчийг энэ хуулийн 15.30-д заасан эрх бүхий этгээдэд хурлын тэргүүлэгчдийн гарын үсэг бүхий хурлын тэмдэглэлийг баталгаажуулан хүргүүлнэ.

15.29.Нэр дэвшүүлэн сонгох хурлыг зохион байгуулах журмыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

15.30.Төрийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, орон нутгийн өмчит нэгдсэн эмнэлгийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийг аймаг, дүүргийн Засаг дарга шууд батламжилна.

16 дугаар зүйл. Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн гүйцэтгэх удирдлага, эрх, үүрэг

Хэвлэх

16.1.Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн гүйцэтгэх удирдлагыг тухайн эмнэлгийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс сонгон шалгаруулж томилсон эмнэлгийн захирал хэрэгжүүлнэ.

16.2.Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн захирлыг сонгон шалгаруулах журмыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

16.3.Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгийн захирал дараахь шаардлагыг хангасан байна:

16.3.1.эрүүл мэндийн салбарт 10-аас доошгүй жил ажилласан;

16.3.2.эрүүл мэндийн байгууллагад таваас доошгүй жил удирдах албан тушаалд ажилласан;

16.3.3.нийгмийн эрүүл мэндийн болон анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль төгссөн, эрүүл мэндийн удирдлагаар мэргэшсэн;

16.3.4.тодорхой албан тушаал эрхлэх буюу үйл ажиллагаа явуулах эрх нь шүүхийн шийдвэрээр хасагдаагүй;

16.3.5.улс төрийн намын гишүүн бус;

16.3.6.хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагад удирдах албан тушаал эрхэлдэггүй;

16.3.7.бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлагын бүрэлдэхүүнд хавсран ажилладаггүй.

16.4.Эмнэлгийн захирлыг төлөөлөн удирдах зөвлөл таван жилийн хугацаагаар томилох бөгөөд дахин нэг удаа улируулан томилж болно.

16.5.Энэ хуулийн 16.7.1-д заасан гэрээнд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, эмнэлгийн захирал гарын үсэг зурах бөгөөд гэрээнд энэ хуульд зааснаас бусад эрх, үүрэг, хүлээх хариуцлага, цалин хөлс, урамшуулал, холбогдох бусад асуудлыг тусгасан байна.

16.6.Эмнэлгийн захирал дараахь нийтлэг эрхтэй байна:

16.6.1.эмнэлгийн дэд захирал болон зохион байгуулалтын нэгжийн удирдлагыг сонгон шалгаруулж, томилох;

16.6.2.удирдлагын багийн гишүүн, байгууллагын ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, цуцлах;

16.6.3.төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан төсвийн хуваарийн дагуу эмнэлгийн төсвийг захиран зарцуулах;

16.6.4.батлагдсан төсвийг үр ашигтай зарцуулах, төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс тогтоосон цалингийн санд багтаан ажилтны ажлын бүтээмж, үр дүнд суурилсан урамшуулал олгох, ажилтны нийгмийн баталгааг хангах, эмнэлгийн мэргэжилтнийг чадавхжуулах;

/Энэ заалтыг 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

16.6.5.төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах зэргээр эмнэлгийг төлөөлж үйл ажиллагаа явуулах;

16.6.6.энэ хууль болон бусад хууль тогтоомжид заасан эрх.

16.7.Эмнэлгийн захирал дараахь нийтлэг үүрэгтэй байна:

16.7.1.төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй гэрээ байгуулан ажиллах;

16.7.2.эмнэлгийн гүйцэтгэх удирдлагыг багаар хэрэгжүүлэх;

16.7.3.хууль тогтоомжийн дагуу нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, тайлан тэнцэл, статистикийн мэдээ гаргах ажлыг зохион байгуулах;

16.7.4.тухайн албан тушаалд томилогдсоноос хойш 10 хоногийн дотор өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн жагсаалтыг төлөөлөн удирдах зөвлөлд гаргаж өгөх бөгөөд уг жагсаалтад өөрчлөлт орсон тухай бүр төлөөлөн удирдах зөвлөлд мэдэгдэх;

16.7.5.энэ хууль болон бусад хууль тогтоомжид заасан үүрэг.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САНХҮҮЖИЛТ

17 дугаар зүйл. Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний санхүүжилт

Хэвлэх

17.1.Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн үзүүлэх Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 24.6-д заасан тусламж, үйлчилгээний зардлыг улсын төсвөөс дараахь аргаар санхүүжүүлнэ:

17.1.1.энэ хуулийн 6.2-т заасан тусламж, үйлчилгээний жагсаалтыг нэг иргэнээр тооцсон төлбөрийн аргаар;

17.1.2.нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах үйл ажиллагаа, арга хэмжээний зардлыг эдийн засгийн ангиллаар;

17.1.3.түргэн тусламжийн үйлчилгээний зардлыг тохиолдолд суурилсан төлбөрийн аргаар;

17.1.4.жирэмсэн, төрөлт, төрсний дараахь үетэй холбоотой эх барихын тусламж, үйлчилгээний зардлыг тохиолдолд суурилсан төлбөрийн аргаар;

17.1.5.эмнэлгийн яаралтай тусламжийн зардлыг тохиолдолд суурилсан төлбөрийн аргаар;

17.1.6.гамшиг, нийтийг хамарсан халдварт өвчний дэгдэлт, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үеийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардлыг эдийн засгийн ангиллаар;

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

17.1.7.аргагүй хамгаалалт, гарцаагүй байдалд хүний амь нас аврах явцад гэмтсэн, өвчилсөн иргэнд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардлыг тохиолдолд суурилсан төлбөрийн аргаар.

17.2.Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн үзүүлэх Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 9.1-д заасан тусламж, үйлчилгээний зардлыг тохиолдолд суурилсан төлбөрийн аргаар тооцож, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлнэ.

17.3.Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв энэ хууль болон Эрүүл мэндийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль, Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуульд зааснаас бусад тохиолдолд иргэнээс төлбөр авч тусламж, үйлчилгээ үзүүлэхийг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн тухай хуулиар нэмэлт оруулсан./

18 дүгээр зүйл. Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн болон тусгай эмнэлэг, амаржих газар, клиникийн үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний санхүүжилт

Хэвлэх

18.1.Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн болон тусгай эмнэлэг, амаржих газар, клиникийн үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний зардлыг Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 24.6-д заасны дагуу улсын төсвөөс дараахь аргаар санхүүжүүлнэ:

18.1.1.жирэмсэн, төрөлт, төрсний дараахь үеийн эх барихын тусламж, үйлчилгээний зардлыг тохиолдолд суурилсан төлбөрийн аргаар;

18.1.2.халдвар судлалын үйлчилгээ, заавал болон тархвар судлалын заалтаар хийх дархлаажуулалт, халдварт өвчний голомтын ариутгал, халдваргүйтгэлийн зардлыг тохиолдолд суурилсан төлбөрийн аргаар;

18.1.3.гамшиг, нийтийг хамарсан халдварт өвчний дэгдэлтийн үеийн тусламж, үйлчилгээний болон нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах үйл ажиллагаа, арга хэмжээний зардлыг эдийн засгийн ангиллаар;

18.1.4.хүүхдэд үзүүлэх эмнэлгийн зарим тусламж, үйлчилгээний зардлыг тохиолдолд суурилсан төлбөрийн аргаар;

18.1.5.хорт хавдар, сэтгэцийн эмгэг, халдварт өвчний зарим тусламж, үйлчилгээний зардлыг тохиолдолд суурилсан төлбөрийн аргаар;

18.1.6.түргэн тусламжийн үйлчилгээний зардлыг тохиолдолд суурилсан төлбөрийн аргаар;

18.1.7.эмнэлгийн яаралтай тусламжийн зардлыг тохиолдолд суурилсан төлбөрийн аргаар;

18.1.8.аргагүй хамгаалалт, гарцаагүй байдалд хүний амь нас аврах явцад гэмтсэн, өвчилсөн иргэнд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардлыг тохиолдолд суурилсан төлбөрийн аргаар;

18.1.9.удаан хугацааны нөхөн сэргээх эмчилгээ шаардах эмгэгийн болон хөнгөвчлөх эмчилгээний зарим эмийн зардлыг тохиолдолд суурилсан төлбөрийн аргаар;

18.1.10.бие махбодын ба бэлгийн хүчирхийлэл, мөлжлөгийн хохирогчид үзүүлэх эрүүл мэндийн болон сэтгэцийн сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний зардлыг тохиолдолд суурилсан төлбөрийн аргаар.

18.2.Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн болон тусгай эмнэлэг, амаржих газар, клиникийн үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний зардлыг Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 9.1-д заасны дагуу тохиолдолд суурилсан төлбөрийн аргаар тооцож, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлнэ.

19 дүгээр зүйл. Сувилахуйн төв, хөнгөвчлөх, асаргаа сувилгааны төв, сэргээн засах төв, сувиллын үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний санхүүжилт

Хэвлэх

19.1.Сувилахуйн төв, хөнгөвчлөх, асаргаа сувилгааны төв, сэргээн засах төв, сувиллын үзүүлэх сувилахуйн болон сэргээн засах дагнасан тусламж, үйлчилгээний санхүүжилтийг Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар зохицуулна.

20 дугаар зүйл. Түргэн тусламжийн байгууллагын үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний санхүүжилт

Хэвлэх

20.1.Түргэн тусламжийн байгууллагын үзүүлэх түргэн тусламжийн үйлчилгээний зардлыг тохиолдолд суурилсан төлбөрийн аргаар улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

21 дүгээр зүйл. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний санхүүжилтийн зохицуулалт

Хэвлэх

21.1.Энэ хуулийн 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 19.1, 20.1-д заасан тусламж, үйлчилгээний санхүүжилтийн хэмжээг тогтооход тухайн тусламж, үйлчилгээний удирдамж, стандартад суурилсан норматив өртгийн тооцоонд үндэслэсэн жишгийг мөрдөнө.

21.2.Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн болон тусгай эмнэлэг, амаржих газар, клиник нь энэ хуулийн 18.1, 18.2-т заасан тусламж, үйлчилгээг гэрээний дагуу урьдчилсан санхүүжилт авч гүйцэтгэх бөгөөд санхүүжилт авах журам, гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг санхүү, төсвийн болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

21.3.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх тусламж, үйлчилгээний санхүүжилтийг Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд зааснаар зохицуулна.

21.4.Энэ хуулийн 18, 19 дүгээр зүйлд заасан төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагын үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний жагсаалтад ороогүй үйлчилгээг үйлчлүүлэгчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлтээр үзүүлж болох бөгөөд нэмэлт үйлчилгээний төлбөрийг иргэнээс төлүүлэхтэй холбогдох журмыг санхүү, төсвийн болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.

21.5.Төрийн болон орон нутгийн өмчит эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний байгууллагын үзүүлэх төлбөртэй тусламж, үйлчилгээ болон энэ хуулийн 21.4-т заасан нэмэлт тусламж, үйлчилгээний төлбөрийг үйлчлүүлэгч өөрөө хариуцна.

21.6.Хувийн хэвшлийн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлэг, клиник, түргэн тусламжийн төвөөр гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх энэ хуулийн 18.1-д заасан улсын төсвөөс санхүүжүүлэх тусламж, үйлчилгээний жагсаалт, сонгон шалгаруулах болон гэрээ байгуулах, хэрэгжилтийг дүгнэх, хяналт тавих, гэрээг сунгах, дуусгавар болгох журам, гэрээний загвар, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг Засгийн газар батална.

21.7.Энэ хуулийн 21.6-д заасан үйл ажиллагааг эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага дангаар болон аймаг, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран хэрэгжүүлнэ.

21.8.Хувийн хэвшлийн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлэг, клиник, түргэн тусламжийн төвөөр гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх энэ хуулийн 18.1-д заасан тусламж, үйлчилгээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ЭМЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

22 дугаар зүйл. Мэргэшсэн болон резидент эмчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

22.1.Мэргэшсэн эмч нь Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан эмнэлгийн мэргэжилтний эрх, үүргээс гадна дараахь эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

22.1.1.үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо хийх, зөвлөгөө өгөх, эмчилгээ, мэс засал, ажилбар хийх;

22.1.2.эмийн жор бичих;

22.1.3.нас барсныг тогтоох;

22.1.4.хүйсийг тогтоох;

22.1.5.цэргийн алба хаах, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх авах, хуульд заасан зарим албан тушаалд томилогдох болон бусад нөхцөлд иргэний эрүүл мэндийн талаар тодорхойлолт гаргах;

22.1.6.шүүх, прокурорын байгууллагын шийдвэрээр эмчийн үзлэг хийх, шинжилгээ авах, эмчилгээ хийх, дүгнэлт гаргах, иргэний эрх зүйн чадамжийг үнэлэх;

22.1.7.өөрийнх нь шууд хяналт, удирдлагад ажиллах резидент эмчийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;

22.1.8.оношлох, эмчлэх зорилгоор үйлчлүүлэгчид үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо хийх ажлыг резидент эмчээр гүйцэтгүүлж болох бөгөөд энэ тохиолдолд резидент эмчид зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийг бичгээр үйлдэж, удирдах албан тушаалтанд мэдэгдэх;

22.1.9.хууль тогтоомжид заасан бусад эрх, үүрэг.

22.2.Резидент эмч нь Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан эмнэлгийн мэргэжилтний эрх, үүргээс гадна дараахь эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

22.2.1.энэ хуулийн 22.2.2, 22.2.3-т заасан ажлыг гүйцэтгэхдээ мэргэшсэн эмчээс арга зүйн туслалцаа авах;

22.2.2.эмнэлгийн удирдах албан тушаалтны баталсан резидент эмчийн бие даан үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний жагсаалтын дагуу үйлчлүүлэгчид үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо хийх;

22.2.3.мэргэшсэн эмчийн шууд хяналт, удирдлага доор үйлчлүүлэгчид үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо, эмчилгээ, мэс засал, ажилбарыг хийх;

22.2.4.энэ хуулийн 22.2.2-т заасан ажлыг гүйцэтгэх явцад аливаа хүндрэл гарсан тохиолдолд мэргэшсэн эмчид цаг алдалгүй мэдэгдэх;

22.2.5.хууль, тогтоомжид заасан бусад эрх, үүрэг.

22.3.Резидент эмчийн ажиллах үлгэрчилсэн журмыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

22.4.Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, төгсөлтийн дараахь сургалт, мэргэшлийн зэрэгтэй холбоотой харилцааг Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлд заасны дагуу зохион байгуулна.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

23 дугаар зүйл. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг магадлан итгэмжлэх

Хэвлэх

23.1.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллага тусламж, үйлчилгээний төрөл, технологи, чанар, гүйцэтгэлийг үнэлүүлж, сайн дурын үндсэн дээр магадлан итгэмжлэл авна.

23.2.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэхтэй холбоотой харилцааг Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлд заасны дагуу зохион байгуулна.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

24 дүгээр зүйл.Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

24.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

24.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2017 оны 5 дугаар сарын 11-ий өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

24.3.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль зөрчигчид хариуцлага торгууль оногдуулсан нь тухайн зөрчлийг арилгах, зөрчлийн улмаас бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023-8-22-ны өдрийн орчуулга)                                                           Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

April 22, 2016              Ulaanbaatar city

 

ON MEDICAL CARE AND SERVICE

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations in connection with activities on the organization, management, financing, and supervision of medical care and services to be provided to the population.

Article 2.Legislation on medical care and service

2.1.The legislation on medical care and service shall consist of the Constitution of Mongolia, the Law on Health, the Law on Medicines and Medical Devices, the Law on Health Insurance, this Law, and other legislative acts issued in conformity with them.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, stipulates otherwise than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Definitions of terms of the Law

3.1.The following terms used in this Law shall have the following meanings:

3.1.1."medical care and services" means complex activities of diagnosis, treatment, nursing, palliative care, and rehabilitation of diseases, injuries, and loss of human body functions based on modern and traditional medical science;

3.1.2."hospital" means a legal entity with the function of providing specialized medical care and services;

3.1.3."family doctor" means a physician specializing in family medicine working in a family, soum, or village health center;

3.1.4."health insurance" means as provided in sub-paragraph 3.1.1 of the Law on Health Insurance;

3.1.5."medical referral care and services" means specialized medical care and services to be provided by the organization specified in paragraph 8.1 of this Law to clients sent by a health institution or medical specialist;

3.1.6."supervision" means comprehensive measures to monitor, check, evaluate, and provide advice and assistance by the competent authority on whether the health institutions and medical specialists complying or not with the relevant legislation, mandatory standards, rules, procedures, and instructions;

3.1.7."payment method calculated per citizen" means that the financing of family health care and service expenses is calculated by the citizen registered with the family doctor;

3.1.8."case-based payment method" means financing of the costs by pre-packaged calculation for each case of health care and services.

/This sub-paragraph was modified by the law as of August 28, 2020 and it shall enter into force on January 1, 2021/

CHAPTER TWO

ORGANIZATION OF MEDICAL CARE AND SERVICES

Article 4.Type of medical care and services

4.1.Medical care and services shall have the following types:

4.1.1.family health care and services to be provided independently as for the primary care and services or in a team by a medical specialist specializing in family medical science;

4.1.2.specialized medical care and services provided independently or in a team by a medical specialist other than family medical science;

4.1.3.obstetric care and services provided by medical professionals to mothers, fetuses, and infants during pregnancy, childbirth, and postpartum;

4.1.4.urgent medical care for diagnosis, treatment, resuscitation, and prevention of life-threatening diseases;

4.1.5.ambulance services to be provided on-site and during transportation medical care, and delivery to the hospital in case of sudden acute illness, accident, injury, poisoning, pregnancy, childbirth, or threat of death;

4.1.6.specialized nursing care and services aimed at promoting, palliating, and improving health by caring for clients with illnesses;

4.1.7.rehabilitation care and services aimed at eliminating the consequences caused by the loss of human body structure and function caused by diseases and other factors.

Article 5.Organization of family health care and services

5.1.Family health care and services shall include primary medical care and services based on modern and traditional medical science including the activities to evaluate and monitor the client's health status, support health, prevent disease, early detection, diagnosis, treatment, nursing, palliation, and rehabilitation.

5.2.Family health center with a special permit specified in sub-paragraph 14.2.1 of this Law shall provide family health care and services in the aimags' center and the Capital city, soums and villages' health center shall provide in soums and villages.

5.3.The location and scope of service of the family, soum, and village health center shall be determined by the Governor of the aimag or the Capital city upon discussing and resolving by the Citizens' Representatives Khural of that level based on the proposal of the Health Department of the respective aimag or the Capital city within the framework of health care and service policy and planning.

/This paragraph was amended by the law as of April 22, 2022/

5.4.Procedures for selection of family health centers, conclusion of contracts, evaluation of implementation, monitoring, extension and termination of contracts, and contract models and performance criteria shall be approved by the Cabinet member in charge of health affairs.

5.5.The procedures and other activities specified in paragraph 5.4 of this Law shall be implemented by the Health Department of the aimag and the Capital city.

Article 6.Functions of family, soum and village health centers

6.1.In addition to the main functions specified in paragraphs 16.2 and 16.7 of the Law on Health, the family, soum, and village health center shall perform the following functions:

6.1.1.to provide care and services in the list specified in paragraph 6.2 of this Law;

6.1.2.to send a person who needs specialized medical care and services, obstetric care and services, nursing and rehabilitation care and services to relevant health care institutions, establish feedback, and ensure the continuity of care and services;

6.1.3.to organize and implement programs and measures to promote and protect public health among the population of their territory;

6.1.4.to conduct rehabilitation, home care and services, day treatment, diagnosis, and analysis listed in paragraph 6.2 of this Law;

6.1.5.soum, village health center to provide ambulance services.

6.2.The list and procedures of the care and services to be provided at the family, soum, and village health centers shall be approved by the Cabinet member in charge of health affairs.

Article 7.Select and register a doctor at a family, soum, or village health center, and receive referrals and hierarchical care and services

7.1.Citizens of Mongolia shall select and access services from a doctor at a family, soum, or village health center with a special permit operating in the administrative or territorial unit where they reside.

7.2.Local citizens may select a doctor from a health center in the nearby soum or village.

7.3.Relations in connection with the selection and registration of a doctor at family, soum, or village health center shall be regulated by the procedure approved by the Cabinet member in charge of health affairs.

7.4.Citizens shall seek a doctor at the family, soum or village health center in matters related to their health or that of their family members, and refer to other related health institutions in accordance with instruction and directives of the doctor.

7.5.In the following cases,  citizens can directly apply to a hospital and palliative care center for medical referrals, tertiary care and services:

7.5.1.suffered an accident or injury, threat to death, or was in an urgent situation to seek emergency medical care;

7.5.2.receive emergency obstetric care and services during childbirth;

7.5.3.receive care and services due to diseases of the teeth, jaw, and mouth.

7.6.Relations in connection with the sending of  citizens to a hospital for medical inquiries, tertiary care, and services from the family, soum, or village health center shall be regulated by the procedure approved by the Cabinet member in charge of health affairs.

Article 8.Organization of specialized medical care and services

8.1.Specialized medical care and services shall be provided by specialized hospitals, general hospitals, special hospitals, maternity hospitals, and clinics of all types of ownership with a special permit specified in sub-paragraph 14.2.2 of this Law.

8.2.Specialized medical care and services shall be belonged to the care and services specified in sub-paragraph 3.1.5 of this Law.

8.3.The list and procedures of organizations providing specialized medical care and services shall be approved by the Cabinet member in charge of health affairs.

8.4.The clinic shall engage in services on providing specialized medical and obstetric care and services, and emergency care, and conducting training, research, and supporting the  basic operations.

8.5.The specialized hospitals, general hospitals, special hospitals, and maternity hospitals shall conduct services on providing specialized medical and obstetric care and services, ambulance services, and emergency medical care, engaging in pharmacy operations, production, use and storage of blood and blood products, preparation, use and storage of tissues and organs for donation, conducting the training, research, academic work, and supporting the basic operations of the hospital.

Article 9.Organization of obstetric care and services

9.1.Obstetric care and services shall be provided by licensed family, soum, village health centers, clinics, maternity hospitals, general hospitals, and specialized hospitals.

9.2.Obstetric referral care and services shall be provided by maternity hospitals, general hospitals, and specialized hospitals.

9.3.Organizations other than family health centers and clinics providing obstetric care and services shall have maternity rest rooms.

9.4.Instructions to be adhered to in obstetric care and services, procedure for abortion and termination of pregnancy shall be approved by the Cabinet member in charge of health affairs.

Article 10.Organization of medical emergencies

10.1.Emergency medical care shall be provided by the licensed family, soums, village health centers, clinics, maternity hospitals, general hospitals, special hospitals, specialized hospitals, and organizations other than family health centers shall have emergency care units.

10.2.Emergency medical and child-delivery care shall be provided by the nearest health care facility to the citizen.

10.3.Instructions, procedures, and forms related to the prioritization of clients for emergency medical care and the organization of emergency care shall be approved by the Cabinet member in charge of health affairs.

Article 11.Organization of ambulance services

11.1.Ambulance services shall be provided by the licensed ambulance centers, soums, village health centers, general hospitals of all types of ownership, specialized hospitals, and special hospitals.

11.2.Ambulance services shall be provided by a team consisting of a medical specialist specializing in emergency care and other health workers trained in that field.

11.3.The organization and scope of the ambulance service shall be regulated by the procedure approved by the Cabinet member in charge of health affairs.

Article 12.Organization of specialized nursing care and services

12.1.Specialized nursing care and services shall be provided in the following form:

12.1.1.comprehensively with other medical care and services;

12.1.2.solely.

12.2.Specialized nursing care and services shall be provided by legal entities of all types of ownership with a special permit.

12.3.Organizations providing specialized nursing care and services shall be under the following types:

 12.3.1.nursing center;

 12.3.2.palliative care center.

12.4.Organizations providing specialized nursing care and services shall provide care and services to clients sent from family, soums, village health centers and hospitals.

12.5.Procedures for establishment of nursing and palliative care centers, lists of care and services to be provided, list of diseases of the clients to be sent to nursing centers, and palliative care centers shall be approved by the Cabinet member in charge of health affairs.

12.6.Selection procedure, contract model and performance criteria for specialized nursing care and service providers shall be governed by the Law on Health Insurance.

Article 13.Organization of rehabilitation care and services

13.1.Rehabilitation care and services shall be provided in the following form:

13.1.1.comprehensively with other medical care and services;

13.1.2.solely.

13.2.Specialized rehabilitation care and services shall be provided by legal entities of all types of ownership with a special permit.

13.3.Organizations providing specialized rehabilitation care and services shall be under the following types:

13.3.1.rehabilitation center;

13.3.2.sanatorium.

13.4.Rehabilitation care and services shall be provided by rehabilitation doctors, movement therapists, occupational therapists, speech therapists, psychotherapists and other medical specialists specializing in rehabilitation.

13.5.Establishment of rehabilitation centers and sanatoriums, list of cares and services to be provided, procedures and list of diseases of clients to be sent to sanatoriums and rehabilitation centers shall be approved by the Cabinet member in charge of health affairs.

13.6.The selection procedure, contract model and performance criteria for specialized rehabilitation care and service providers shall be governed by the Law on Health Insurance.

Article 14.Special permit for medical care and services

14.1.Organizations providing medical care and services shall have a special permit issued by the competent authority.

14.2.The special permit provided for in sub-paragraph 19.3.1 of the Law on Health shall be granted to organizations providing medical care and services in the following types:

14.2.1.family health care and services;

14.2.2.specialized medical care and services;

14.2.3.obstetric care and services;

14.2.4.emergency medical care;

14.2.5.ambulance services;

14.2.6.specialized nursing care and services;

14.2.7.specialized care and services for rehabilitation.

14.3.Relations in connection with obtaining specifications for medical care, services and technical and technological needs, developing and implementing professional activity projects, issuing, extending, suspending, revoking, monitoring, registering and reporting special permits specified in paragraph 14.2 of this Law shall be regulated by the Law on Health.

14.4.Requirements for buildings and facilities, tools, equipment, accessories, medicine, medical devices, and human resources of organizations providing medical care and services shall be approved jointly by the state central administrative body in charge of health affairs and the state administrative body in charge of standards affairs.

CHAPTER THREE

MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF STATE AND LOCALLY OWNED HOSPITALS

Article 15.Selection and requirements for the member of the board of directors

15.1.The member of the board of directors shall meet the following criteria:

15.1.1.no conflict of interest with the respective hospital;

15.1.2.have public health and medical science education, or have experience in the field of health care, specializing in the fields of law, economics, management, and organization;

15.1.3.not engaged in political party management, full-time or elected work;

15.1.4.did not invest in other health care institutions.

15.2.The term of office of the member of the board of directors shall be six years.

15.3.In order to ensure the continuity of the board of directors' activities and maintain the coherency, four of the original members or two members of each representative except for the owner's representative shall be elected for three years, and the other five members shall be elected for six years, and further it shall be confirmed in accordance with the period specified in paragraph 15.2 of this Law.

15.4.The term of the representative member, other than the representative of the owner of the first member of the board of directors, shall be decided by lottery in accordance with the terms specified in paragraph 15.3 of this Law.

15.5.In order to ensure the continuity of the board of directors' activities, up to two-thirds of the members of the board of directors shall be re-elected at one time.

15.6.The chairman of the board of directors shall be nominated by the members of the board and elected by a majority vote by secret ballot.

15.7.The term of office of the chairman of the board of directors shall be three years and may be re-elected once.

15.8.If the chairman of the board of directors dies or is re-called in accordance with paragraph 15.10 of this Law, the oldest member shall perform his/her duties until a new chairman is elected.

15.9.In case of temporary absence of the chairman of the board of directors, the member recommended by him/her, or if not recommended, the oldest member by age shall replace him/her.

15.10.The chairman and member of the board of directors shall be re-called before the end of the term of office on the following grounds:

15.10.1.applied for exemption due to health or other valid reasons;

15.10.2.the commission of a crime was determined by a valid court decision;

15.10.3.violation of paragraph 15.1 of this Law was found after the selection;

15.10.4.transferred to another job, appointed or elected to political party leadership, full-time or elected position;

15.10.5.the position of the member representing the owner has changed;

15.10.6.did not personally attend the meeting of the board of directors three or more times in a row without valid reasons.

15.11.It shall be prohibited to the chairman and member of the board of directors from carrying out the following activities:

15.11.1.in addition to the incentives specified in paragraph 15.21 of this Law, to receive gifts, services, monetary income, loans, and assistance, or exercise benefits directly or indirectly from others in connection with the performance of his/her official duties;

15.11.2.to propose a joint interested party for the purchase of goods, works and services for the relevant state and locally owned specialized hospital and general hospital, and to receive profit from the supplier of the orders;

15.11.3.to interfere with the powers and activities of the executive management.

15.12.It shall be prohibited to recall or dismiss the chairman or member of the board of directors before the end of the term of office on grounds other than those specified in paragraphs 15.10 and 15.11 of this Law.

15.13.In the event that the term of office of a member of the board of directors expires, he/she dies, or he/she is recalled or dismissed on the grounds specified in paragraphs 15.10 and 15.11 of this Law, the person nominated or selected for the board of directors in accordance with this Law shall be confirmed by the competent person within one month.

15.14.The chairman of the board of directors shall manage and organize the activities of the board and supervise the implementation of its decisions.

15.15.The main form of activity of the board of directors shall be a meeting, it shall convene at least once a quarter, and if necessary, extraordinary meetings shall be convened upon the proposal of the chairman of the board of directors or at least five members.

15.16.The meeting shall become effective when the overwhelming majority of members attend the meeting of the board of directors.

15.17.Matters discussed at the meeting of the board of directors shall be decided by the majority vote of the members present at the meeting.

15.18.Minutes shall be kept of issues discussed and resolved by voting, results of voting and decisions made at the meeting of the board of directors, resolutions shall be issued on the decided issues, and the chairman of the board shall sign and confirm the minutes and resolutions of the meeting.

15.19.The board of directors shall have a stamp and official letterhead made in accordance with the established procedure.

15.20.The board of directors shall have one full-time employee.

15.21.The incentives of the member of the board of directors and the expenses related to the activities of the board shall be financed from the budget of the hospital.

15.22.The standard amount of incentives for members of the board of directors and the procedure for granting them shall be jointly approved by the Cabinet members in charge of financial, budgetary and health affairs.

15.23.Three members representing the public of the board of directors of the state-owned specialized hospital shall be selected openly by the state central administrative body in charge of health affairs, and three members representing the public of the locally owned general hospital shall be openly selected by the office of the aimag and district governors.

15.24.The meeting to organize the open selection specified in paragraph 15.23 of this Law shall be held separately with the participation of the following representatives:

15.24.1.select a representative of the organization that protects the rights and legal interests of the majority of the insured;

15.24.2.select representatives of non-governmental organizations operating in the field of health;

15.24.3.select representatives of health professional societies, associations, and professional branch councils.

15.25.The organization organizing the selection specified in paragraph 15.23 of this Law shall publicly announce the date of the nomination meeting 14 days in advance.

15.26.The non-governmental organization to be nominated for the public representative of the board of directors of state and locally owned specialized hospitals and general hospitals shall meet the following requirements:

15.26.1.has been continuously operating for more than six months;

15.26.2.no conflict of interest with the respective hospital;

15.26.3.no financial violations.

15.27.In the meeting of nomination and selection, one certified person shall be nominated for one hospital selection by the organization that protect the rights and legal interests of the majority of the insured, non-governmental organizations operating in the field of health, and health professional societies, associations, and professional branch councils of their respective jurisdictions in accordance with the selection procedure specified in paragraph 15.23 of this Law, and a representative of that organization shall participate in the meeting with the right to one vote.

15.28.At the nomination and selection meeting of each hospital, a candidate who meets the criteria specified in paragraph 15.1 of this Law shall be presented, and one candidate who receives the majority of votes through open voting or if none of the candidates received the majority of votes, the two candidates with the highest number of votes shall be put in the second ballot, and the candidate with the majority of votes shall be submitted to the competent person specified in paragraph 15.30 of this Law, with the meeting minutes signed by the leaders of the meeting.

15.29.The procedure for organizing the nomination and selection meeting shall be approved by the Cabinet member in charge of health affairs.

15.30.The candidate for the member of the board of directors of the state-owned specialized hospital shall be directly certified by the Cabinet member in charge of health affairs, and the candidate for the member of the board of directors of the locally owned general hospital shall be directly certified by the governor of the aimag and district.

Article 16.Executive management of state and locally owned specialized hospitals and general hospitals, their rights and obligations

16.1.The executive management of state and locally owned specialized hospitals and general hospitals shall be carried out by the hospital director to be selected and appointed by the hospital's board of directors.

16.2.The procedure for selecting the director of state and locally owned specialized hospitals and general hospitals shall be approved by the Cabinet member in charge of health affairs.

16.3.The director of a state and locally owned specialized hospital or general hospital shall meet the following requirements:

16.3.1.worked in the health sector for at least 10 years;

16.3.2.worked in a management position in a healthcare institution for at least five years;

16.3.3.graduated from public health and medical science education university and specialized in health management;

16.3.4.the right to hold a certain position or conduct activities has not been removed by a court decision;

16.3.5.not a member of a political party;

16.3.6.does not hold a management position in a private healthcare institution;

16.3.7.does not work as part of the management of other organizations and business entities.

16.4.The director of the hospital shall be appointed by the board of directors for a period of five years and may be reappointed once more.

16.5.The contract specified in sub-paragraph 16.7.1 of this Law shall be signed by the chairman of the board of directors and the director of the hospital, and the contract shall include other rights, obligations, responsibilities, remuneration, bonuses and other relevant issues than those specified in this Law.

16.6.The director of the hospital shall have the following common rights:

16.6.1.to select and appoint the deputy director and the management of the organizational unit of the hospital;

16.6.2.to conclude or terminate an employment contract with a member of the management team or an employee of the organization;

16.6.3.to manage the hospital budget according to the budget schedule approved by the board of directors;

16.6.4.to spend the approved budget efficiently, to provide incentives based on employee productivity and results within the salary fund determined by the board of directors, to provide social security for employees, and to empower medical professionals;

/This sub-paragraph was modified by the law as of August 28, 2020 and it shall enter into force on January 1, 2021/

16.6.5.perform activities on behalf of the hospital by making deals and signing contracts within the competence granted by the board of directors;

16.6.6.rights provided in this Law and other legislation.

16.7.The director of the hospital shall have the following common obligations:

16.7.1.to work by concluding a contract with the board of directors;

16.7.2.to implement hospital executive management as a team;

16.7.3.to organize the work of keeping accounting, balance sheet, and statistical data in accordance with legislation;

16.7.4.within 10 days after being appointed to the relevant position, to submit the list of his/her affiliated parties to the board of directors, and notify the board of directors of any changes in the list from time to time;

16.7.5.obligations provided in this Law and other legislation.

CHAPTER FOUR

FINANCING OF MEDICAL CARE AND SERVICES

Article 17.Financing of care and services to be provided by family, soum and village health centers

17.1.The cost of care and services provided by the family, soum, and village health center specified in paragraph 24.6 of the Law on Health shall be financed from the state budget in the following ways:

17.1.1.the list of cares and services specified in paragraph 6.2 of this Law by the method of payment calculated per citizen;

17.1.2.the costs of activities and measures to support and protect public health by economic category;

17.1.3.the cost of ambulance services by the case-based payment method;

17.1.4.the cost of obstetric care and services related to pregnancy, childbirth, and the postpartum period by the case-based payment method;

17.1.5.the cost of emergency medical care by case-based payment method;

17.1.6.the costs of health care and services during disasters and public outbreaks of infectious diseases by economic category;

17.1.7.the costs of health care and services to be provided to citizens who are injured or sick in the course of saving human lives in necessary defense, unavoidable situations by case-based payment method.

17.2.The costs of the care and services to be provided by the family, soum, and village health centers specified in paragraph 9.1 of the Law on Health Insurance shall be calculated by the case-based payment method, and financed from the health insurance fund.

17.3.It shall be prohibited for family, soum and village health centers to provide care and services to citizens upon receiving the payment, except as specified in this Law, the Law on Health, and the Law on Health Insurance.

Article 18.Financing of care and services provided by specialized hospitals, general and special hospitals, maternity hospitals and clinics

18.1.In accordance with paragraph 24.6 of the Law on Health, the cost of care and services to be provided by specialized hospitals, general and special hospitals, maternity hospitals, and clinics shall be financed from the state budget in the following ways:

18.1.1.the cost of obstetric care and services during pregnancy, childbirth, and postpartum by the case-based payment method;

18.1.2.the cost of epidemiological services, mandatory and epidemiological immunization, sterilization and disinfection of infectious disease epicenters by case-based payment method;

18.1.3.the cost of care and services during disasters and public outbreaks of infectious diseases, as well as the cost of activities and measures to support and protect public health by economic category;

18.1.4.the cost of some medical care and services to be provided to children by the case-based payment method;

18.1.5.the cost of some care and services for cancer, mental disorder, and infectious diseases by the case-based payment method;

18.1.6.the cost of ambulance service by case-based payment method;

18.1.7.the cost of emergency medical care by case-based payment method;

18.1.8.the costs of health care and services to be provided to citizens who are injured or sick in the course of saving human lives in necessary defense, unavoidable situations by case-based payment method;

18.1.9.the cost of certain medicines for diseases requiring long-term rehabilitation and palliative treatment by case-based payment method;

18.1.10.the costs of medical and mental rehabilitation care and services to be provided to victims of physical and sexual violence and exploitation by case-based payment methods.

18.2.The cost of care and services to be provided by specialized hospitals, general and special hospitals, maternity hospitals, and clinics shall be calculated by the case-based payment method specified in paragraph 9.1 of the Law on Health Insurance, and financed from the health insurance fund.

Article 19.Financing of care and services to be provided by nursing centers, palliative care centers, rehabilitation centers, sanatoriums

19.1.Financing of specialized nursing and rehabilitation care and services to be provided by nursing centers, palliative care centers, rehabilitation centers, and sanatoriums shall be regulated by the Law on Health Insurance.

Article 20.Financing of ambulance care and services

20.1.The cost of ambulance services to be provided by ambulance organizations shall be financed from the state budget by the case-based payment method.

Article 21.Financing regulation of medical care and services

21.1.When determining the amount of financing for cares and services specified in paragraphs 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 19.1, and 20.1 of this Law, the standards grounded on the normative cost estimation based on the guidelines and standards of the respective care and services shall be applied.

21.2.The specialized hospitals, general and special hospitals, maternity hospitals, and clinics shall perform the care and services specified in paragraph 18.1 and 18.2 of this Law upon receiving advance financing in accordance with the contract, and the procedure for obtaining financing and the criteria for evaluating performance shall be jointly approved by the Cabinet members in charge of financial, budgetary and health affairs.

21.3.Financing of care and services to be financed by the Health Insurance Fund shall be regulated in accordance with Article 9 of the Law on Health Insurance.

21.4.Services that are not included in the list of cares and services to be provided by state and local-owned organizations specified in Articles 18 and 19 of this Law may be provided additionally at the request of the client, and the procedures related to the payment of additional service fees by citizens shall be jointly approved by the Cabinet members in charge of financial, budgetary and health affairs.

21.5.The client shall be responsible for the payment of the paid care and services to be provided by the state and locally owned medical care and service organizations, and of the additional care and services specified in paragraph 21.4 of this Law.

21.6.List of cares and services financed from the state budget specified in paragraph 18.1 of this Law to be performed by private specialized hospitals, general hospitals, clinics and ambulance centers based on the contracts, the procedures on the selection and conclusion of contracts, evaluation of implementation, monitoring, extension and termination of contracts, the contract model, and performance criteria thereto shall be approved by the Government.

21.7.The activities specified in paragraph 21.6 of this Law shall be carried out by the state central administrative body in charge of health affairs independently and/or in cooperation with the Health Department of the aimag and the Capital city.

21.8.The care and services specified in paragraph 18.1 of this Law to be performed based on the contracts by private specialized hospitals, general hospitals, clinics, and ambulance centers shall be implemented from step by step.

CHAPTER FIVE

DOCTOR'S RIGHTS AND OBLIGATIONS

Article 22.Rights and obligations of the specialized and resident doctor

22.1.In addition to the rights and obligations of a medical specialist specified in Article 28 of the Law on Health, a specialized doctor shall have the following rights and obligations:

22.1.1.conduct examination, analysis, diagnosis, give counseling, and make treatment, surgery, operation;

22.1.2.write prescriptions;

22.1.3.determine the death;

22.1.4.determine gender;

22.1.5.make a statement about  citizens' health in military service, obtaining the right to drive a vehicle, being appointed to certain positions prescribed by law, and other conditions;

22.1.6.by the decision of the court or prosecutor's office, conduct a medical examination, take tests, provide treatment, make a conclusion, and evaluate civil legal capacity;

22.1.7.provide with professional and methodological guidance to the resident doctor working under his/her direct supervision and management;

22.1.8.for the purpose of diagnosis and treatment, may be performed by the resident doctor the tasks on examination, analysis, and diagnosis of the client, and in this case, make a decision on granting a permission to the resident doctor in writing, and notify it to the management;

22.1.9.other rights and obligations provided by the legislation.

22.2.In addition to the rights and obligations of a medical specialist specified in Article 28 of the Law on Health, the resident doctor shall have the following rights and obligations:

22.2.1.receive methodological assistance from a specialized doctor when performing the work specified in sub-paragraphs 22.2.2 and 22.2.3 of this Law;

22.2.2.examine, analyze and diagnose the client according to the list of care and services provided independently by the resident doctor approved by the hospital managing official;

22.2.3.perform examination, analysis, diagnosis, treatment, surgery, and operations on clients under the direct supervision and management of a specialized doctor;

22.2.4.notify the specialized doctor without delay if any difficulties occur during the execution of the work specified in sub-paragraph 22.2.2 of this Law;

22.2.5.other rights and obligations provided by the legislation.

22.3.The model working procedure of the resident doctor shall be approved by the Cabinet member in charge of health affairs.

22.4.Relations in connection with permit to engage in professional activities of medical specialists, post-graduate training, and qualification degrees shall be organized in accordance with Article 25 of the Law on Health.

CHAPTER SIX

ACCREDITATION OF MEDICAL CARE AND SERVICES

Article 23.Accreditation of medical care and services

23.1.Healthcare organizations providing medical care and services shall evaluate the type, technology, quality and performance of care and services and obtain accreditation on a voluntary basis.

23.2.Relations in connection with the accreditation of health institutions providing medical care and services shall be organized in accordance with Article 22 of the Law on Health.

CHAPTER SEVEN

MISCELLANEOUS

Article 24.Liability to be imposed on the violators of the legislation

24.1.If the actions of officials who violate this Law are not in criminal nature, they shall be held liable as provided in the Law on Civil Service.

24.2.Any person and legal entity who violates this Law shall be held liable as provided for in the Criminal code or the Law on Violations.

/This article was modified by the law as of May 11, 2017/

24.3.The imposition of a fine and liability on a person who violates the law on medical care and services shall not be a ground to release him/her from the liability to eliminate the violation and compensate for the damage caused to others due to the violation.

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA ENKHBOLD.Z