A

A

A

  • Нүүр
  • Олон талт гэрээ
  • 62. БАРААНЫ ТЭМДГИЙН ОЛОН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ МАДРИДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ПРОТОКОЛ
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ 62. БАРААНЫ ТЭМДГИЙН ОЛОН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ МАДРИДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ПРОТОКОЛ

1989 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр

1 дүгээр зүйл

Мадридын холбооны гишүүнчлэл

Энэхүү протоколд оролцогч улсууд (цаашид “хэлэлцэн тохирогч улс” гэнэ) 1967 онд Стокгольм хотноо хянан өөрчилж, 1979 онд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай Мадридын хэлэлцээр (цаашид "Мадридын хэлэлцээр (Стокгольм)" гэнэ)-т мөн оролцогч биш байсан ч 14 дүгээр зүйлийн (1) дахь хэсгийн (b) дэд хэсэгт заасан энэхүү протоколд оролцогч байгууллага (цаашид “хэлэлцэн тохирогч байгууллагууд” гэнэ) Мадридын хэлэлцээр (Стокгольм)-т оролцогч улсуудын гишүүдийн адил холбооны гишүүд байна. Энэхүү протоколд “хэлэлцэн тохирогч тал” гэдэгт хэлэлцэн тохирогч улс, хэлэлцэн тохирогч байгууллага аль алиныг хэлнэ.

2 дугаар зүйл

Олон улсын бүртгэлээр хамгаалалтыг хангах

(1) Хэрэв барааны тэмдгийг бүртгүүлэх мэдүүлгийг хэлэлцэн тохирогч талын байгууллагад гаргасан эсхүл хэлэлцэн тохирогч талын байгууллагын бүртгэлд барааны тэмдэг бүртгүүлсэн бол мэдүүлэг /цаашид” үндсэн мэдүүлэг” гэнэ/ гаргагч, эсхүл бүртгэл /цаашид “үндсэн бүртгэл” гэнэ/ эзэмшигч энэхүү протоколын заалтын дагуу барааны тэмдгийг Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын олон улсын товчооны бүртгэлд /цаашид тус тус “ олон улсын бүртгэл”, “ олон улсын бүртгэгч”, “олон улсын товчоо”, “байгууллага” гэнэ/ бүртгүүлэх замаар хэлэлцэн тохирогч талуудын нутаг дэвсгэр дээр өөрийн барааны тэмдгийн хамгаалалтыг дараахь тохиолдолд хангана:

(i) хэрэв хэлэлцэн тохирогч улсын байгууллагад үндсэн мэдүүлэг гаргасан, эсхүл уг байгууллага үндсэн бүртгэлийг хийсэн бол мэдүүлэгч гаргагч, эсхүл бүртгэл эзэмшигч тухайн хэлэлцэн тохирогч орны харьяат, эсхүл тэнд байнга оршин суудаг эсхүл бодит болон үр ашиг бүхий үйлдвэрлэлийн буюу худалдааны байгууллагатай байгаа бол;

(ii) хэрэв хэлэлцэн тохирогч байгууллагад үндсэн мэдүүлэг гаргасан, эсхүл уг байгууллага үндсэн бүртгэлийг хийсэн бол мэдүүлэг гаргагч, эсхүл бүртгэл эзэмшигч нь тухайн хэлэлцэн тохирогч байгууллагын гишүүн улсын харьяат, эсхүл тэнд байнга оршин суудаг, эсхүл тухайн хэлэлцэн тохирогч байгууллагын оршин байгаа нутаг дэвсгэрт бодит болон үр ашиг бүхий үйлдвэрлэлийн буюу худалдааны байгууллагатай байгаа бол.

(2) Олон улсын бүртгэлийн мэдүүлгийг /цаашид “олон улсын мэдүүлэг” гэнэ/ тухайн тохиолдлоос шалтгаалан үндсэн мэдүүлгийг хүлээн авсан, эсхүл үндсэн бүртгэл хийсэн байгууллагын зуучлагчаар /цаашид “ гарлын байгууллага” гэнэ/ дамжуулан олон улсын товчоонд өгнө.

(3) Энэхүү протоколд “байгууллага” эсхүл “хэлэлцэн тохирогч талын байгууллага” гэдэгт барааны тэмдгийн бүртгэл хариуцсан хэлэлцэн тохирогч талын байгууллагыг, “ барааны тэмдэг” гэдэгт бараа буюу үйлчилгээний тэмдгийг ойлгоно.

(4) Энэхүү протоколд “хэлэлцэн тохирогч талын нутаг дэвсгэр” гэдэгт хэлэлцэн тохирогч тал нь улс байх тохиолдолд тухайн улсын нутаг дэвсгэрийг, хэрэв хэлэлцэн тохирогч тал нь засгийн газар хоорондын байгууллага байх тохиолдолд тухайн засгийн газар хоорондын байгууллагыг үүсгэн байгуулагч гэрээ үйлчилж байгаа газар нутгийг тус тус ойлгоно.

3 дугаар зүйл

Олон улсын мэдүүлэг

(1) Энэхүү протоколын дагуу гаргасан олон улсын мэдүүлгийг журмаар тогтоосон тусгай маягтаар гаргах ёстой. Гарлын байгууллага олон улсын мэдүүлгийн өгөгдөхүүнүүд нь нотолгооны үе дэх олон улсын мэдүүлгийн, эсхүл олон улсын бүртгэлийн өгөгдөхүүнүүдтэй нийцэж байгааг нотолно. Түүнээс гадна гарлын байгууллага дараахь зүйлийг заах ёстой:

(i) үндсэн мэдүүлгийн хувьд түүний огноо ба дугаар;

(ii) үндсэн бүртгэлийн хувьд түүний огноо, дугаар болон үндсэн бүртгэлийг үндэслэн гарсан мэдүүлгийн дугаар ба огноо.

Түүнчлэн гарлын байгууллага олон улсын мэдүүлгийн огноог заана.

(2) Мэдүүлэг гаргагч хамгаалалт шаардлагатай байгаа тэмдгийг ашиглах бараа буюу үйлчилгээг заах бөгөөд боломжтой бол Барааны тэмдэг бүртгэх зорилгоор бараа, үйлчилгээний олон улсын ангилал тогтоох тухай Ниццийн хэлэлцээрээр тогтоосон ангиллын дагуу, түүнд хамаарах ангиллыг заах ёстой. Хэрэв мэдүүлэг гаргагч ангиллыг заагаагүй бол олон улсын товчоо нь дурдсан олон улсын ангиллын аль тохирох ангилалд бараа, үйлчилгээг ангилна. Мэдүүлэг гаргагчийн заасан ангиллыг гарлын байгууллагатай хамтран олон улсын товчоо хянана. Дурдсан байгууллага болон олон улсын товчооны хооронд санал зөрөлдөх тохиолдолд олон улсын товчооны шийдвэр эцсийн байна.

(3) Хэрэв мэдүүлэг гаргагч барааны тэмдгийн өнгийг өөрийн барааны тэмдгийн ялгагдах шинж тэмдэг болгон хамгаалуулахыг хүсвэл тэрээр:

(i) энэ тухай мэдүүлэг гарган хамгаалуулахаар хүсэж байгаа өнгө буюу өнгөнүүдийн хослолыг мэдүүлэгтээ заана;

(ii) мэдүүлгийн хамт уг барааны тэмдгийн өнгөт хуулбарыг хавсаргана. Хуулбарын тоог журмаар тогтооно.

(4) Олон улсын товчоо нь 2 дугаар зүйлийн дагуу мэдүүлсэн барааны тэмдгийг цаг алдалгүй бүртгэнэ. Гарлын байгууллага олон улсын мэдүүлгийг хүлээн авсан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор олон улсын товчоо уг мэдүүлгийг хүлээн авсан бол олон улсын бүртгэлд гарлын байгууллага олон улсын мэдүүлгийг хүлээн авсан өдрөөр бүртгэнэ. Хэрэв олон улсын мэдүүлгийг дээрх хоёр сарын хугацаанд хүлээн аваагүй бол олон улсын мэдүүлгийг олон улсын товчоо хүлээн авсан өдрөөр бүртгэнэ. Олон улсын товчоо нь цаг алдалгүй сонирхсон байгууллагад олон улсын бүртгэлийн тухай мэдэгдэнэ. Олон улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн барааны тэмдгийг олон улсын товчоо өөрийн тогтмол эрхлэн гаргадаг хэвлэлд олон улсын мэдүүлэгт багтсан мэдээллийн үндсэн дээр хэвлэн нийтэлнэ.

(5) Олон улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн барааны тэмдгийг сурталчлах зорилгоор 10 дугаар зүйлд дурдсан бөгөөд Ассамблейгаас тогтоосон /цаашид “Ассамблей” гэнэ/ нөхцөлийн дагуу байгууллага бүр олон улсын товчооноос дээрх хэвлэлийн тодорхой хувийг үнэгүй, зарим хувийг хөнгөлөлттэй үнээр авна. Энэхүү сурталчилгаа бүх хэлэлцэн тохирогч талд хангалттай байх ёстой бөгөөд бүртгэл эзэмшигчээс өөр ямарваа сурталчилгаа шаардахгүй.

3 bis зүйл

Нутаг дэвсгэрийн үйлчлэл

Зөвхөн олон улсын бүртгэл эзэмшигч, эсхүл олон улсын мэдүүлэг гаргасан этгээдийн мэдүүлгээр олон улсын бүртгэлээс үүсэх хамгаалалтыг хэлэлцэн тохирогч талд үзүүлнэ. Гэхдээ ийм хүсэлтийг байгууллага нь гарлын байгууллага болох хэлэлцэн тохирогч талд гаргахгүй.

3 ter зүйл

“Нутаг дэвсгэрийг өргөсгөх” тухай хүсэлт

(1) Аливаа хэлэлцэн тохирогч талд хийх олон улсын бүртгэлээс үүсэх хамгаалалтыг өргөтгөх аливаа хүсэлтийг олон улсын мэдүүлэгт тусгайлан тэмдэглэнэ.

(2) Нутаг дэвсгэрийн хүрээг өргөтгөх тухай хүсэлтийг олон улсын бүртгэлийн дараа гаргаж болно. Уг хүсэлтийг журмаар тогтоосон маягтын дагуу гаргана. Түүнийг олон улсын товчоо шууд бүртгэж сонирхсон байгууллага болон байгууллагуудад цаг алдалгүй мэдэгдэнэ. Энэ бүртгэлийн тухай олон улсын товчооны тогтмол хэвлэлд нийтэлнэ. Нутаг дэвсгэрийн өргөтгөл түүнийг олон улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн өдрөөс эхэлж түүний үйлчлэл олон улсын бүртгэлийн хугацаа дууссанаар дуусгавар болно.

4 дүгээр зүйл

Олон улсын бүртгэлийн үйлчлэл

(1) (а) 3 дугаар болон 3 ter зүйлийн дагуу бүртгэсэн өдрөөс эхлэн сонирхсон хэлэлцэн тохирогч тал бүрийн барааны тэмдгийн хамгаалалт нь тухайн хэлэлцэн тохирогч талын байгууллагад уг барааны тэмдгийг шууд мэдүүлсэнтэй адил байна. Хэрэв 5 дугаар зүйлийн (1) ба (2) дахь хэсгийн дагуу олон улсын товчоонд татгалзсан тухай мэдэгдэл хийгээгүй, эсхүл дээрх зүйлийн дагуу татгалзсан тухай хийсэн мэдэгдлээ татан авсан бол сонирхсон хэлэлцэн тохирогч талд хэрэгжиж буй барааны тэмдгийн хамгаалалтыг дээрх өдрөөс эхлэн тухайн хэлэлцэн тохирогч талын байгууллагад бүртгүүлсэн барааны тэмдгийн нэгэн адил үзнэ.

(b) 3 дугаар зүйлд тусгагдсан бараа, үйлчилгээний ангиллын заалт барааны тэмдгийн хамгаалалтын хүрээний хувьд хамгаалалтын хэлэлцэн тохирогч талууд үүрэг хүлээхгүй.

(2) Олон улсын аливаа бүртгэл Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцийн 4 дүгээр зүйлд заасан давуу эрхийг эдлэх бөгөөд 4.D хэсэгт заасан шаардлагыг заавал дагахгүй.

4 bis зүйл

Үндэсний болон бүс нутгийн бүртгэлийг олон улсын бүртгэлээр орлуулах

(1) Хэрэв барааны тэмдэг хэлэлцэн тохирогч талын байгууллагад үндэсний болон бүс нутгийн бүртгэлд орохоор байвал олон улсын бүртгэлд бүртгүүлэх зүйл болох бөгөөд хоёр бүртгэл нь нэг хүний нэр дээр байгаа бол олон улсын бүртгэл нь үндэсний болон бүс нутгийн бүртгэлийг дараахь нөхцөлд орлоно:

(i) олон улсын бүртгэлээс үүсэх хамгаалалт нь 3 ter зүйлийн (1) ба (2) дахь хэсэгт дурдсан хэлэлцэн тохирогч талд хамаарч байх;

(ii) (ii) үндэсний болон бүс нутгийн бүртгэлийн жагсаалтад орсон бүх бараа, үйлчилгээ тухайн хэлэлцэн тохирогч талын хувьд олон улсын бүртгэлийн жагсаалтад мөн орсон байх;

(iii) хамгаалалтын дээр дурдсан өргөтгөл үндэсний ба бүс нутгийн бүртгэл хийсэн өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр болох.

(2) Энэ зүйлийн (1) дэх хэсэгт заасан байгууллага нь гаргасан хүсэлтийн дагуу олон улсын бүртгэлийн тухай өөрийн бүртгэлдээ тэмдэглэнэ.

5 дугаар зүйл

Зарим хэлэлцэн тохирогч талын хувьд олон улсын бүртгэлийг хүчингүй болгох ба хамгаалахаас татгалзах

(1) Үйлчилж байгаа хууль тогтоомжоор зөвшөөрч байгаа бол 3 ter зүйлийн (1) ба (2) дахь хэсгийн дагуу олон улсын бүртгэлээс үүсэх хамгаалалтын хүрээг өргөтгөх тухай олон улсын товчооноос мэдэгдэл авсан хэлэлцэн тохирогч талын байгууллага нь тухайн хэлэлцэн тохирогч талд тэр барааны тэмдгийн үйлчлэх хүрээг өргөтгөхөд түүний хамгаалалтаас татгалзсан тухай мэдэгдэх эрхтэй. Ингэхдээ татгалзах тухай мэдэгдсэн байгууллагад шууд бүртгүүлсэн барааны тэмдгийн хувьд зөвхөн Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцийн хүрээнд бий болсон шалтгааны үндсэн дээр татгалзах эрхтэй. Гэвч хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомжоор ангиллын, эсхүл бараа буюу үйлчилгээний хязгаарлагдмал тоогоор зөвшөөрч байгаа гэсэн шалтгаанаар хэсэгчилсэн байдлаар ч гэсэн татгалзах ёсгүй.

(2) а) Дээрх эрхийг эдлэх хүсэлтэй байгууллага олон улсын товчоонд бүх шалтгааныхаа хамтаар татгалзсан тухайгаа, өөрийн хууль тогтоомжоор тогтоосон хугацаанд (b) ба (с) дэд хэсгийн заалтын дагуу (1) дэх хэсэгт тусгагдсан хамгаалалт хийх тухай мэдэгдлийг олон улсын товчооноос тухайн байгууллагад илгээсэн өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаа өнгөрөхөөс өмнө мэдэгдэх ёстой.

b) (а) дэд хэсгийн заалтыг үл харгалзан хэлэлцэн тохирогч тал энэхүү протоколын хүрээнд хэрэгжиж буй олон улсын бүртгэлийн хувьд (а) дэд хэсэгт заасан нэг жилийн хугацааг арван найман сараар солих тухайгаа мэдэгдэж болно.

c) Уг мэдэгдэлд хамгаалалт олгохоос татгалзсан тохиолдолд татгалзсан тухайгаа хэлэлцэн тохирогч талын байгууллага олон улсын товчоонд 18 сарын хугацаа өнгөрснөөс хойш мэдэгдэж болно. Тэрхүү байгууллага олон улсын тодорхой бүртгэлийн хувьд хамгаалахаас татгалзсан тухайгаа арван найман сарын хугацаа өнгөрснөөс хойш зөвхөн дараахь тохиолдолд мэдэгдэж болно:

(i) байгууллага нь арван найман сарын хугацаа дуусахаас өмнө аливаа эсэргүүцэл уг хугацаа дууссанаас хойш гарч болзошгүй гэдгийг олон улсын товчоонд мэдэгдсэн, болон

(ii) эсэргүүцлийн үндсэнд татгалзсан тухай мэдэгдэл эсэргүүцлийг тооцох өдрөөс эхлэн дээд тал нь долоон сарын хугацаанд хийгдсэн хэрэв эсэргүүцлийн хугацаа долоон сараас өмнө дуусвал эсэргүүцлийн заасан хугацаа дууссанаас хойш нэг сарын дотор мэдэгдэл хийх ёстой.

d) (b) болон (с) дэд хэсэгт заасан мэдэгдлийг 14 дүгээр зүйлийн (2) дахь хэсэгт заасан баримт бичгээр хийж болох ба мэдэгдэл хүчин төгөлдөр болох өдөр нь мэдэгдэл хийсэн улс эсхүл засгийн газар хоорондын байгууллагуудын хувьд энэхүү протокол хүчин төгөлдөр болсон өдөртэй адил байна. Мөн тийм мэдэгдлийн хүчин төгөлдөр болох хугацаа нь тухайн мэдэгдлийг байгууллагын ерөнхий захирал /цаашид” ерөнхий захирал” гэнэ/ хүлээн авсан өдрөөс хойш гурван сарын дараа, эсхүл мэдэгдэл хүчин төгөлдөр болсон өдөр, эсхүл түүнээс хойш хүчин төгөлдөр болсон олон улсын бүртгэлийн хувьд мэдэгдэлд заасан хожуу хугацаа байж болно.

e) Энэхүү протокол хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш арван жилийн хугацаа дууссаны дараа Ассамблейгаас (а) болон (d) дэд хэсгээр тогтоосон тогтолцооны хэрэгжилтийг шалгана. Үүний дараа дээрх дэд хэсгүүдийн заалтыг Ассамблей санал нэгтэй шийдвэрээр өөрчилж болно.

(3) Олон улсын товчоо олон улсын бүртгэл эзэмшигчид татгалзсан тухай мэдэгдлийн нэг хувийг цаг алдалгүй дамжуулах ёстой. Дээрх эзэмшигч татгалзсан тухай мэдэгдэл гаргасан байгууллагад шууд хадгалуулахаар өгсний адил хууль зүйн хамгаалалт эдэлнэ. Олон улсын товчоо (2) дахь хэсгийг (с) дэд хэсгийн (i)-д заасны дагуу мэдэгдэл авсан бол уг мэдэгдлийг олон улсын бүртгэл эзэмшигчид цаг алдалгүй дамжуулна.

(4) Барааны тэмдгийг хамгаалалтад авахаас татгалзсан шалтгааныг олон улсын товчоо хүсэлт гаргасан аливаа сонирхогч талд мэдэгдэнэ.

(5) Олон улсын товчоонд (1) болон (2) дахь хэсгийн дагуу олон улсын тодорхой бүртгэлийн талаар урьдчилсан болон эцсийн байдлаар татгалзаж буйгаа мэдэгдээгүй аливаа байгууллага, тэрхүү олон улсын бүртгэлийн хувьд (1) дэх хэсэгт заасан эрхийг эдлэх боломжоо алдана.

(6) Олон улсын бүртгэл эзэмшигчид өөрийн эрхээ хамгаалах боломжийн хугацааг олгоогүй тохиолдолд хэлэлцэн тохирогч талын эрх бүхий байгууллага тухайн хэлэлцэн тохирогч талын нутаг дэвсгэрт олон улсын бүртгэл хүчингүй болсон тухай зарлаж болохгүй. Олон улсын бүртгэлийг хүчингүй болгосон тухай олон улсын товчоонд мэдэгдэнэ.

5 bis зүйл

Барааны тэмдгийн бүрдэл хэсгийн хууль ёсны ашиглалтыг нотлох баримт

Сүлд, тэмдэгт бамбай, хөрөг, цол, ялгах тэмдэг, аж ахуйн нэгжийн нэр, мэдүүлэг гаргагчаас бусад хүний нэр, эсхүл адил төстэй тэмдэглэл зэрэг барааны тэмдэгт агуулагдаж байгаа зарим бүрдлийн хууль ёсны ашиглалтыг нотлох баримтыг хэлэлцэн тохирогч талын байгууллага шаардаж болох бөгөөд гарлын байгууллагын хамгаалалтын гэрчилгээ болон хуульчлах шаардлагаас чөлөөлөгдөнө.

5 ter зүйл

Олон улсын бүртгэлд хийсэн тэмдэглэлийн хуулбар, хайлт хийх,

олон улсын бүртгэлийн хуулга

(1) Олон улсын товчоо хүсэлт гаргасан этгээдэд журмаар тогтоосон хураамжийг төлсний үндсэн дээр олон улсын бүртгэлд орсон барааны тэмдгийн холбогдолтой тэмдэглэлийн хуулбарыг өгнө.

(2) Олон улсын товчоо хураамж авсны үндсэн дээр олон улсын бүртгэлийн санд хамаарах барааны тэмдгийн хайлт хийж болно.

(3) нь Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талд үйлдвэрлэх зорилгоор хүсэлт гаргасан олон улсын бүртгэлээс авсан хуулбар нь аливаа хуульчлах шаардлагаас чөлөөлөгдөнө.

6 дугаар зүйл

Олон улсын бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацаа, олон улсын бүртгэлийн хараат болон хараат бус байдал

(1) Олон улсын товчоонд барааны тэмдгийн бүртгэл нь арван жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба 7 дугаар зүйлд заасан нөхцөлөөр хугацааг сунгах боломжтой.

(2) Олон улсын бүртгэлийн огнооноос эхлэн таван жил өнгөрсний дараа уг бүртгэл нь үндсэн мэдүүлгээс, эсхүл түүнээс үүссэн бүртгэлээс, эсхүл дараахь нөхцөлийн дагуу үндсэн бүртгэлээс хараат бус байна.

(3) Олон улсын бүртгэлээс үүссэн хамгаалалтыг түүнийг шилжүүлсэн эсэхээс үл хамааран олон улсын бүртгэлийн жагсаалтад орсон бүх болон зарим бараа, үйлчилгээг олон улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн таван жилийн хугацаа дуусахаас өмнө үндсэн мэдүүлэг, эсхүл түүнээс үүссэн бүртгэл, эсхүл үндсэн бүртгэлийг татаж авсан, хугацаа нь дууссан, түүнээс татгалзсан, эсхүл татгалзах, хэрэгсэхгүй болгох, бүртгэлээс хасах, эсхүл хүчингүй болгох тухай эцсийн шийдвэр гарсан бол хэрэглэж болохгүй. Үүнийг дараахь нөхцөлд мөн дагаж мөрдөнө:

(i) үндсэн мэдүүлгийг хүчингүйд тооцох тухай шийдвэрт эсэргүүцэж гомдол гаргах;

(ii) үндсэн мэдүүлгийг татан авах, эсхүл үндсэн бүртгэл буюу үндсэн мэдүүлгээс үүссэн бүртгэлийг хасах, хэрэгсэхгүй болгох, эсхүл хүчингүй болгохыг шаардах үйлдэл хийх;

(iii) үндсэн мэдүүлгээс татгалзах нь таван жилийн хугацаа дууссаны дараа үндсэн мэдүүлгээс татгалзах, түүнийг өөрчлөх, бүртгэлээс хасах, хүчингүй болгох тухай эцсийн шийдвэрт, эсхүл түүнийг татан авах, түүнчлэн түүнээс үүсэх бүртгэлд зэрэгт нөлөөлөх, эсхүл уг мэдүүлэг, үйл ажиллагаа татгалзах нөхцөлийг бүрдүүлсэн, үндсэн бүртгэл дээрх хугацаа дуусахаас өмнө эхэлсэн бол (i), (ii), эсхүл (iii) дэд хэсэгт тогтоосон хугацаа дуусахаас өмнө татаж авах, татгалзах үед эхэлсэн аливаа үйл ажиллагааны бүрэлдэхүүн болох нөхцөлд таван жил өнгөрсний дараа, хэрэв үндсэн мэдүүлгийг буцааж авсан болон үндсэн мэдүүлгээс үүсэн бүртгэлээс, эсхүл үндсэн бүртгэлээс татгалзана.

(4) Гарлын байгууллага журамд заасны дагуу (3) дахь хэсэгт заасан байдал, шийдвэрийн талаар олон улсын товчоонд мэдэгдэх бөгөөд олон улсын товчоо сонирхогч талуудад журамд заасны дагуу мэдэгдэх ба хэвлэх шаардлагатай бүх ажлыг гүйцэтгэнэ. Шаардлагатай нөхцөлд гарлын байгууллага олон улсын товчоонд хандаж зөвшөөрөгдсөн журмаар олон улсын бүртгэлийг хасахыг хүсэх ба олон улсын товчоо хүсэлтийг биелүүлнэ.

7 дугаар зүйл

Олон улсын бүртгэлийн хугацааг сунгах

(1) Олон улсын бүртгэлийг 8 дугаар зүйлийн (7) дахь хэсэгт заасан үндсэн хураамжийн энгийн төлбөрийг хийсний үндсэн дээр, эсхүл 8 дугаар зүйлийн (2) дахь хэсгийн нэмэгдэл буюу нэмэлт хураамжийн үндсэн дээр арван жилээр сунгаж болно.

(2) Сунгахдаа олон улсын барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн эцсийн байдалд өөрчлөлт хийхгүй.

(3) Хамгаалалтын хугацаа дуусахаас зургаан сарын өмнө олон улсын товчоо олон улсын бүртгэл эзэмшигч болон эрх бүхий итгэмжлэгчтэй бол эрх бүхий итгэмжлэгчид албан бус мэдээлэл илгээх замаар сануулах шаардлагатай тохиолдолд түүний дурдсан хугацаа дуусах огноог сануулна.

(4) Журмаар тогтоосон нэмэгдэл хураамж төлөх нөхцөлд олон улсын бүртгэлийг сунгахад зургаан сарын хөнгөлөлттэй хугацаа олгоно.

8 дугаар зүйл

Олон улсын мэдүүлэг болон олон улсын бүртгэлийн хураамж

(1) Гарлын байгууллага олон улсын мэдүүлэг гаргах болон олон улсын бүртгэлийг шинэчлэхэд олон улсын бүртгэлийг эзэмшигчээс, эсхүл мэдүүлэг гаргагчаас үйл ажиллагаанд авах үндэсний хураамжийг өөрийн үзэмжээр тогтоох эрх эдэлнэ.

(2) Олон улсын товчоонд барааны тэмдгийн бүртгэлийг (7) дахь хэсгийн (а) дэд хэсгийн нөхцөлийн дагуу дараахь олон улсын хураамжийн урьдчилсан төлбөрийг хийсэн нөхцөлд гүйцэтгэнэ.

(i) үндсэн хураамж;

(ii) барааны тэмдэг ашиглаж байгаа бараа, үйлчилгээнд хамаарах гурваас дээш олон улсын ангилал бүрд төлөх нэмэлт хураамж;

(iii) 3 ter зүйлийн дагуу хамгаалалтыг өргөжүүлэх тухай мэдүүлэг бүрд төлөх нэмэлт хураамж.

(3) Хэрвээ бараа, үйлчилгээний ангиллын тоог олон улсын товчоо тогтоож шалгасан бөгөөд тэр нь олон улсын бүртгэлийн өдөрт нөлөөлөхгүй бол (2) дахь хэсгийн (ii) дэд хэсэгт заасан нэмэлт хураамжийг журмаар тогтоосон хугацаанд хийж болно. Хэрэв дээрх хугацаа дууссаны дараа нэмэлт төлбөрийг хийгээгүй, эсхүл бараа, үйлчилгээний жагсаалтыг мэдүүлэг гаргагч шаардлагатай арга хэмжээ авч хорогдуулаагүй бол олон улсын бүртгэлд цаашид бүртгэх ажлыг зогсоосонд тооцно.

(4) Олон улсын бүртгэлийн төрөл бүрийн эх үүсвэрээс олж байгаа жилийн орлогыг (2) дахь хэсгийн (ii) ба (iii) дэд хэсэгт заасан хураамжийн эх үүсвэрийг оролцуулалгүйгээр энэхүү протоколыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон зардлыг суутган хасаад үлдэгдлийг нь олон улсын товчоо нь хэлэлцэн тохирогч талуудад адил тэнцүү хуваарилна.

(5) (2) дахь хэсгийн (ii) дэд хэсэгт заасан нэмэлт хураамжаас үүссэн мөнгийг жил бүрийн сүүлээр сонирхогч хэлэлцэн тохирогч талуудад тухайн өнгөрсөн жилд хэлэлцэн тохирогч тал бүрд хамгаалалт хүссэн барааны тэмдгийн тоонд тэнцүүлэн хуваарилах ба харин урьдчилсан шүүлт хийдэг хэлэлцэн тохирогч талуудын хувьд энэ тоог журмаар тогтоосон итгэлцүүрээр тооцож гаргана.

(6) (2) дахь хэсгийн (iii) дахь дэд хэсэгт заасан нэмэлт хураамжаас үүссэн мөнгийг (5) дахь хэсэгт заасан дүрмээр мөн хуваарилна.

(7) а) Хэлэлцэн тохирогч тал 3 ter зүйлд заасан олон улсын бүртгэл бүрийн хувьд мөн тийм олон улсын бүртгэлийн сунгалтын хувьд нэмэгдэл ба нэмэлт хураамжаас шимтгэх хэсгийн оронд өөрөө хураамж авахыг хүсэж мэдүүлж болох бөгөөд /цаашдаа “ганцаарчилсан хураамж” гэнэ/ мэдүүлэгт заасан болон цаашдын мэдүүлэгт өөрчлөгдсөн байж болох хэмжээ нь олон улсын үйл ажиллагаанаас гарах үр ашгийг хассаны дараахь хэмжээнээс илүү гарч болохгүй бөгөөд хэлэлцэн тохирогч талын байгууллага нь өөрийн бүртгэлд барааны тэмдгийг бүртгүүлэх мэдүүлэг гаргагчаас арван жилийн хугацаагаар бүртгүүлсний төлөө буюу бүртгэлийг эзэмшигчээс энэхүү бүртгэлийг арван жилээр сунгасны төлөө хураамж авах эрх эдэлнэ. Хэрвээ ганцаарчилсан хураамж төлбөл:

(i) хэрэв 3 ter зүйлд дурдсан зөвхөн тухайн хэлэлцэн тохирогч талууд энэ дэд хэсгийн дагуу мэдэгдэл хийсэн бол тэдгээр талуудаас (2) дахь хэсгийн (ii) дэд хэсэгт заасан ямар ч нэмэгдэл хураамжийг шаардахгүй;

(ii) энэхүү дэд хэсгийн дагуу мэдэгдэл гаргасан хэлэлцэн тохирогч талын хувьд (2) дахь хэсгийн (iii)-т заасан төлбөрийн ямар ч нэмэлт хураамж шаардахгүй.

b) (а) дэд хэсгийн дагуу хийх аливаа мэдэгдлийг 14 дүгээр зүйлийн (2) дахь хэсэгт заасан баримт бичигт оруулж болох бөгөөд уг мэдэгдэл нь энэхүү протокол мэдэгдэл гаргасан тухайн улс буюу засгийн газар хоорондын байгууллагын хувьд хүчинтэй болох өдөр хүчинтэй болно. Мэдэгдэл хүчинтэй болох өдөр буюу түүнээс хойш хүчин төгөлдөр болох олон улсын бүртгэлийн хувьд ийм мэдэгдлийг дараа нь гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд уг мэдэгдэл нь мэдэгдлийг ерөнхий захирал хүлээн авсан өдрөөс хойш гурван сарын дараа, эсхүл мэдэгдэлд заасан түүнээс хойшхи хугацаанд хүчин төгөлдөр болно.

9 дүгээр зүйл

Олон улсын бүртгэлийн эзэмшигч өөрчлөгдсөн тухай тэмдэглэл

Өөрийн нэр дээр олон улсын бүртгэл хийгдсэн хүний мэдүүлэг, эсхүл сонирхогч байгууллага буюу сонирхогч хүний хүсэлтээр олон улсын товчоо хэлэлцэн тохирогч бүх буюу зарим талын нутаг дэвсгэр дээр хүчинтэй үйлчилж байгаа тухайн бүртгэлийн хувьд, эсхүл бүртгэлийн жагсаалтад орсон бүх буюу хэсэгчилсэн бараа, үйлчилгээний хувьд шинэ эзэмшигч 2 дугаар зүйлийн (1) дэх хэсгийн дагуу олон улсын хүсэлт гаргах эрх бүхий хүн байх нөхцөлд олон улсын бүртгэлд тэрхүү бүртгэл эзэмшигчийн талаарх бүх өөрчлөлтийг оруулна.

9 bis зүйл

Олон улсын бүртгэлд хамаарах зарим тэмдэглэл

Олон улсын товчоо олон улсын бүртгэлд дараахь тэмдэглэл хийнэ:

(i) олон улсын бүртгэл эзэмшигчийн нэр, хаягийн талаарх аливаа өөрчлөлтийн тухай;

(ii) олон улсын бүртгэл эзэмшигчийн бүрэн эрхт итгэмжлэгчийг томилсон болон тэрхүү итгэмжлэгчтэй холбогдох бусад мэдээллийн тухай;

(iii) бүх хэлэлцэн тохирогч буюу зарим талын хувьд олон улсын бүртгэлд жагсаасан бараа, үйлчилгээний аливаа хязгаарлалтын тухай;

(iv) хэлэлцэн тохирогч бүх буюу зарим талын хувьд олон улсын бүртгэлийг хүчингүйд тооцох, бүртгэлээс хасах, татгалзах тухай мэдээллийн тухай;

(v) журамд тодорхойлсон олон улсын бүртгэлийн зүйл болон барааны тэмдгийн эрхэд хамаарах аливаа бусад мэдээллийн тухай.

9 ter зүйл

Зарим тэмдэглэл хийхэд төлөх хураамж

9 дүгээр буюу 9 bis зүйлийн дагуу хийсэн тэмдэглэл хийхэд хураамж төлнө.

9 quater зүйл

Хэлэлцэн тохирогч хэд хэдэн улсын нэгдсэн байгууллага

(1) Хэрэв хэлэлцэн тохирогч хэд хэдэн улс барааны тэмдгийн талаар өөрсдийн үндэсний хууль тогтоомжоо нийцүүлэн ижил болгох тухай тохиролцоонд хүрвэл тэд ерөнхий захиралд дараахь зүйлийг мэдэгдэж болно:

(i) нэгдсэн байгууллага эдгээр улс бүрийн үндэсний байгууллагыг орлох бөгөөд;

(ii) энэхүү зүйлийн өмнөх заалтууд болон 9 quinquies ба 9 sexies зүйлийн заалтуудыг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн хэрэгжүүлээд тэдгээрийн тус бүрийн нутаг дэвсгэрийг нэг улс гэж тооцно.

(2) Энэхүү мэдэгдэл нь ерөнхий захирал бусад хэлэлцэн тохирогч талуудад энэ тухай мэдэгдсэн өдрөөс хойш гурван сарын дараа хүчин төгөлдөр болно.

9 quinquies зүйл

Олон улсын бүртгэлийг үндэсний ба бүсийн мэдүүлэг болгон өөрчлөх

Хэрэв олон улсын бүртгэл гарлын байгууллагын хүсэлтээр бүртгэлд заасан бүх буюу зарим бараа үйлчилгээний хувьд 6 дугаар зүйлийн (4) дэх хэсгийн дагуу хасагдсан тохиолдолд олон улсын бүртгэл эзэмшигч байсан этгээд тэр барааны тэмдгийг олон улсын бүртгэл нутаг дэвсгэр дээр нь хүчин төгөлдөр байсан хэлэлцэн тохирогч талын байгууллагад бүртгүүлэх хүсэлт гаргахад энэхүү мэдүүлэг 3 дугаар зүйлийн (4) дэх хэсгийн дагуу олон улсын бүртгэлийн өдөр, эсхүл 3 ter зүйлийн (2) дахь хэсгийн дагуу газар нутгийн өргөтгөл хийлгэх тэмдэглэл хийсэн өдөр өгөгдсөн гэж тооцогдох бөгөөд хэрэв олон улсын бүртгэл давуу эрх эдэлж байвал энэ мэдүүлэг доорх нөхцөлөөр тэр давуу байдлаа хадгална:¥

(i) дурдсан мэдүүлгийг олон улсын бүртгэлээс хасагдсан өдрөөс хойш гурван сарын дотор гаргасан;

(ii) мэдүүлэгт жагсаасан бараа, үйлчилгээ сонирхогч хэлэлцэн тохирогч талын хувьд олон улсын бүртгэлд байгаа бараа, үйлчилгээний жагсаалттай бүрэн тохирч байгаа;

(iii) дурдсан мэдүүлэг нь холбогдох хууль тогтоомж, түүнчлэн хураамжид тавих шаардлагыг оролцуулсан бүх шаардлагад нийцэж байгаа бол.

9 sexies зүйл

Мадридын (Стокгольм) хэлэлцээрийг хадгалах

(1) Хэрэв гаргасан олон улсын мэдүүлэг буюу олон улсын бүртгэлийн хувьд гарлын байгууллага энэхүү протокол болон Мадридын хэлэлцээрт оролцогч улсын байгууллага байх тохиолдолд энэхүү протоколын болон Мадридын /Стокгольм/ хэлэлцээрийн заалтууд тэдгээрт оролцогч бусад улсын нутаг дэвсгэр дээр үйлчлэхгүй.

(2) Энэхүү протокол хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн арван жилийн хугацаа өнгөрснөөс хойш Ассамблей дөрөвний гурвын олонхоор (1) дэх хэсгийг өөрчлөх буюу түүний хамаарах хүрээг хязгаарлаж болно, гэхдээ Мадридын /Стокгольм/ хэлэлцээрт оролцогч орнуудын олонх нь энэхүү протоколд оролцогч тал болсон өдрөөс хойш таван жилийн хугацаа өнгөрсөн байх ёстой. Зөвхөн дээр дурдсан хэлэлцээр ба протоколд оролцогч улс Ассамблейд санал өгөх эрхтэй оролцоно.

10 дугаар зүйл

Ассамблей

(1) а) Хэлэлцэн тохирогч талууд Мадридын /Стокгольм/ хэлэлцээрт оролцогч орны адил Ассамблейн гишүүн байна.

b) Хэлэлцэн тохирогч тал бүрийг Ассамблейд нэг төлөөлөгч төлөөлөх ба тэр нь орлогч, зөвлөх, шинжээчтэй байж болно.

c) Холбооны сангаас төлөх хэлэлцэн тохирогч тал тус бүрийн нэг төлөөлөгчийн замын зардал, байх хугацааны зардлаас бусад зардлыг тухайн төлөөлөгчийг томилсон хэлэлцэн тохирогч тал хариуцна.

(2) Ассамблей Мадридын /Стокгольм/ хэлэлцээрийн дагуу хүлээх үүргээс гадна дараахь үүрэг гүйцэтгэнэ:

(i) энэхүү протоколын хэрэгжилттэй холбогдолтой бүх асуудлыг хэлэлцэнэ;

(ii) энэхүү протоколыг хянан өөрчлөх бага хурлын бэлтгэлтэй холбогдолтой чиглэлийг энэхүү протоколд оролцогч биш боловч холбооны гишүүн орны саналыг зохих ёсоор тусгаж олон улсын товчоонд өгнө;

(iii) энэхүү протоколыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох журмыг баталж, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна;

(iv) энэхүү протоколын дагуу бусад үүргийг гүйцэтгэнэ.

(3) а) Хэлэлцэн тохирогч тал бүр Ассамблейд нэг санал өгөх эрхтэй. Зөвхөн Мадридын (Стокгольм) хэлэлцээрт оролцогч тал оронтой холбогдолтой асуудлаар дээрх хэлэлцээрт оролцогч тал бус хэлэлцэн тохирогч талууд санал өгөх эрхгүй, харин зөвхөн хэлэлцэн тохирогч талуудтай холбоотой асуудлаар санал өгөх эрхтэй байна.

b) Тодорхой асуудлаар санал өгөх эрх бүхий Ассамблейн гишүүний хагас нь тухайн асуудлаар санал өгөх кворум бүрдүүлнэ.

c) (b) дэд хэсгийн заалтыг үл харгалзан хуралд тодорхой асуудлаар санал өгөх эрх бүхий, Ассамблейд оролцож байгаа гишүүдийн тоо нь тэн хагаст хүрэхгүй боловч тухайн асуудлаар санал өгөх эрх бүхий Ассамблейн гишүүдийн гуравны нэгтэй тэнцүү буюу түүнээс илүү байвал Ассамблей өөрийн үйл ажиллагаанд хамаарах шийдвэрээс бусад асуудлаар шийдвэр гаргаж болох бөгөөд тэрхүү шийдвэр нь зөвхөн дараахь нөхцөлийг мөрдсөн тохиолдолд хүчинтэй болно. Олон улсын товчоо дурдсан асуудлаар санал өгөх эрх бүхий хуралд оролцоогүй Ассамблейн гишүүдэд тэр шийдвэрийн талаар мэдэгдэх ба чингэхдээ тэдгээрийг мэдэгдэл хийсэн өдрөөс эхлэн гурван сарын дотор энэ шийдвэрт саналаа өгөх, түдгэлзэх, эсхүл эсрэг байгаагаа бичгээр ирүүлэхийг санал болгоно. Хэрэв энэхүү хугацаа дуусахад саналаа өгсөн болон түдгэлзсэн гишүүдийн тоо хуралд оролцох ёстой дутагдаж байсан гишүүдийн тоонд хүрч байвал тэр шийдвэр хүчин төгөлдөр болно.

d) 5 дугаар зүйлийн (2) дахь хэсгийн (е) дэд хэсэг, 9 sexies зүйлийн (2) дахь хэсэг, 12 дугаар зүйл, 13 дугаар зүйлийн (2) дахь хэсгийн заалтын дагуу Ассамблейн шийдвэрийг гуравны хоёрын саналаар батална.

e) Түдгэлзсэнийг санал өгсөнд тооцохгүй.

f) Төлөөлөгч Ассамблейн зөвхөн нэг гишүүнийг төлөөлөх ба зөвхөн түүний нэрийн өмнөөс санал өгнө.

(4) Мадридын /Стокгольм/ хэлэлцээрт тусгасан ээлжит болон ээлжит бус чуулганаас гадна чуулганы хөтөлбөрт оруулж хэлэлцэх асуудлаар санал өгөх эрх бүхий гишүүний дөрөвний нэгний хүсэлтийн дагуу, ерөнхий захирал ээлжит бус чуулганыг зарлан хуралдуулна. Тийм ээлжит бус чуулганы хэлэлцэх хэргийн дэгийн төслийг ерөнхий захирал бэлтгэнэ.

11 дүгээр зүйл

Олон улсын товчоо

(1) Энэхүү протоколын дагуу олон улсын бүртгэлийн холбогдолтой үйл ажиллагаа болон энэхүү протоколд хамаарах захиргааны бусад үүргийг олон улсын товчоо гүйцэтгэнэ.

(2) а) Олон улсын товчоо Ассамблейгаас өгсөн чиглэлийн дагуу протоколыг хянан өөрчлөх бага хурлын бэлтгэлийг хийнэ.

b) Олон улсын товчоо энэхүү протоколыг хянан өөрчлөх бага хурлын бэлтгэл ажлын тухай засгийн газар хоорондын болон олон улсын төрийн бус байгууллагуудтай зөвлөлдөнө.

c) Ерөнхий захирал болон түүний томилсон албан тушаалтан санал өгөх эрхгүйгээр хянан өөрчлөх бага хуралд оролцоно.

(3) Олон улсын товчоо нь энэхүү протоколд хамаарах түүний үйл ажиллагааны бусад бүх зорилтыг гүйцэтгэнэ.

12 дугаар зүйл

Санхүүжилт

Хэлэлцэн тохирогч талуудын хувьд Холбооны санхүүжилтийг Мадридын /Стокгольм/ хэлэлцээрийн 12 дугаар зүйлд тодорхойлсон нөхцөлөөр зохицуулна, гэхдээ дурдсан хэлэлцээрийн 8 дугаар зүйлийн заалтыг энэхүү протоколын 8 дугаар зүйлтэй адилтгана. Түүнээс гадна дурдсан хэлэлцээрийн 12 дугаар сарын (6) дахь хэсгийн (b) дэд хэсгийн дагуу хэрэв Ассамблей өөр шийдвэрийг санал нэгтэйгээр хүлээж аваагүй бол Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцийн дагуу хэлэлцэн тохирогч байгууллагыг татварын 1/нэг/ дүгээр ангилалд хамааруулахаар тооцно.

13 дугаар зүйл

Протоколын зарим зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

(1) Энэхүү зүйл болон 10, 11, 12 дугаар зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналыг хэлэлцэн тохирогч талууд эсхүл ерөнхий захирал гаргаж болно. Тэдгээр саналыг ерөнхий захирал Ассамблейгаар хэлэлцүүлэхээс наад зах нь зургаан сарын өмнө хэлэлцэн тохирогч талуудад илгээнэ.

(2) Дээрх (1) дэх хэсэгт дурдсан зүйлд оруулах аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийг Ассамблей батлах ба үүний тулд дөрөвний гурвын санал шаардагдана, гэхдээ 10 дугаар зүйлд болон энэхүү дэд хэсэгт оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг тавны дөрвийн олонхын саналаар батална.

(3) Дээрх (1) дэх хэсэгт заасан зүйлүүдэд оруулах аливаа нэмэлт, өөрчлөлт нь ерөнхий захирал нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах үед Ассамблейн гишүүн байсан, нэмэлт, өөрчлөлттэй холбогдуулж санал өгөх эрх бүхий улс буюу засгийн газар хоорондын байгууллагын дөрөвний гурав нь үндсэн хуулийн журмын дагуу нэмэлт, өөрчлөлтийг хүлээн авсан тухай мэдэгдлийг бичгээр хүлээн авснаас хойш нэг сарын дараа хүчинтэй болно. Дээрх журмаар хүлээн авсан тэрхүү зүйлүүдийн аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийг нь түүнийг хүчин төгөлдөр болох үед, эсхүл түүнээс хойш хэлэлцэн тохирогч тал болсон улс болон засгийн газар хоорондын байгууллагууд дагаж мөрдөнө.

14 дүгээр зүйл

Протоколд оролцогч тал болох, протокол хүчин төгөлдөр болох

(1) а) Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцид оролцогч аливаа улс энэхүү протоколд оролцогч тал болж болно.

b) Түүнээс гадна аливаа засгийн газар хоорондын байгууллагууд дараахь нөхцөлийг хангасан тохиолдолд энэхүү протоколд оролцогч тал болж болно.

(i) энэхүү байгууллагын гишүүн улсуудын наад зах нь нэг гишүүн улс нь Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцид оролцогч тал бол;

(ii) дурдсан байгууллага тухайн байгууллагын нутаг дэвсгэр дээр хүчин төгөлдөр барааны тэмдгийг бүртгэх бүсийн байгууллагатай байх ба тэр байгууллага нь 9 quater зүйлийн дагуу мэдэгдэлд хамаарахгүй бол.

(2) (1) дэх хэсэгт заасан аливаа улс, эсхүл байгууллага энэхүү протоколд гарын үсэг зурж болно. (1) дэх хэсэгт заасан аливаа улс, эсхүл байгууллага энэхүү протоколд гарын үсэг зурсан бол энэхүү протоколын батламж жуух бичиг, хүлээн зөвшөөрсөн, баталсан тухай баримт бичгээ хадгалуулж болох ба энэхүү протоколд гарын үсэг зураагүй бол энэхүү протоколд нэгдэн орсон тухай баримт бичгээ хадгалуулж болно.

(3) (2) дахь хэсэгт заасан дээрх баримт бичгийг ерөнхий захирал хадгалуулна.

(4) а) Энэхүү протокол нь түүнийг соёрхон баталсан, хүлээн зөвшөөрсөн, баталсан буюу нэгдэн орсон тухай дөрөв дэх баримт бичгийг хадгалуулснаас хойш гурван сарын дараа хүчин төгөлдөр болох ба гэхдээ наад зах нь эдгээр баримт бичгүүдийн нэгийг Мадридын хэлэлцээр /Стокгольм/-т оролцогч нэг гишүүн улс, мөн нэгийг нь дээрх хэлэлцээрт оролцогч биш улс, эсхүл (1) дэх хэсгийн (b) дэд хэсэгт заасан нэг байгууллага байвал зохино.

b) (1) дэх хэсэгт заасан аливаа бусад улс эсхүл байгууллагын хувьд энэхүү протокол нь түүнийг соёрхон баталсан, хүлээн зөвшөөрсөн, баталсан буюу нэгдэн орсон тухай ерөнхий захирал мэдэгдсэн өдрөөс хойш гурван сарын дараа хүчин төгөлдөр болно.

(5) (1) дэх хэсэгт заасан улс эсхүл байгууллага энэхүү протоколыг соёрхон баталсан, хүлээн зөвшөөрсөн, баталсан тухай болон нэгдэн орсон тухай баримт бичгээ хадгалуулсан баримт бичгээ энэхүү протоколыг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс өмнө дээрх протоколын хүрээнд хэрэгжсэн олон улсын бүртгэлээс гарах хамгаалалт нь тухайн улс, байгууллагын хувьд хамаарахгүй болохыг мэдэгдэж болно.

15 дугаар зүйл

Цуцлах

(1) Энэхүү протокол хугацаагүй үйлчилнэ.

(2) Аливаа хэлэлцэн тохирогч тал ерөнхий захиралд мэдэгдэл гаргах замаар энэхүү протоколыг цуцалж болно.

(3) Энэхүү цуцлалт нь ерөнхий захирал мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш нэг жилийн дараа хүчин төгөлдөр болно.

(4) Энэхүү зүйлд тусгагдсан цуцлах эрхийг хэлэлцэн тохирогч тал тухайн хэлэлцэн тохирогч талын хувьд энэхүү протокол хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш таван жилийн хугацаа дуусахаас өмнө хэрэгжүүлж болохгүй.

(5) а) Хэрэв энэхүү протоколыг цуцалж байгаа улсад эсхүл засгийн газар хоорондын байгууллагад хүчинтэй байгаа барааны тэмдгийг олон улсын бүртгэлд байгаа бол цуцлалт хүчинтэй болох өдөр, дээрх бүртгэл эзэмшигч нь тухайн улсын байгууллагад буюу олон улсын байгууллагад тэр барааны тэмдгийг бүртгүүлэх мэдүүлэг гаргаж болох бөгөөд энэхүү мэдүүлгийг олон улсын бүртгэлд 3 дугаар зүйлийн (4) дэх хэсгийн дагуу өгсөнд тооцох, эсхүл 3 ter зүйлийн (2) дахь хэсгийн дагуу нутаг дэвсгэрийн өргөтгөлийн тухай тэмдэглэл хийсэн өдөр хадгалагдсантай адилаар авч үзэх ба хэрэв олон улсын бүртгэл давуу байдлаа хадгалж байвал дээрх мэдүүлэг дараахь тохиолдолд тэр давуу байдлаа хадгална:

(i) тэр мэдүүлэг нь цуцлалт хүчинтэй болсон өдрөөс хойш хоёр жилийн дотор бүртгэгдсэн;

(ii) мэдүүлэгт жагсаасан бараа, үйлчилгээ нь энэхүү протоколыг цуцалсан улс эсхүл засгийн газар хоорондын байгууллагын хувьд олон улсын бүртгэлд байгаа бараа, үйлчилгээний жагсаалтад багтсан бараа, үйлчилгээтэй тохирч байвал;

(iii) тухайн мэдүүлэг холбогдох хууль, тогтоомж, түүний дотор хураамжид тавих шаардлагыг оролцуулсан бүх шаардлагад нийцэж байвал.

b) (а) дэд хэсгийн нөхцөл нь энэхүү протоколыг цуцалсан улс буюу засгийн газар хоорондын байгууллагаас бусад хэлэлцэн тохирогч талд үйлчилж байгаа олон улсын бүртгэлийн барааны тэмдгийн хувьд хэрэгжих бөгөөд цуцлалт нь хүчинтэй болох өдрөөс, түүний эзэмшигч нь цуцалсны үр дагавраар 2 дугаар зүйлийн (1) дэх хэсгийн дагуу олон улсын мэдүүлэг гаргах эрхээ цаашид эдлэхгүй.

16 дугаар зүйл

Гарын үсэг зурах, хэл, хадгалагчийн үүрэг

(1) а) Энэхүү протоколыг франц, англи, испани хэлээр нэг хувь үйлдэж гарын үсэг зурах бөгөөд Мадрид хотод гарын үсэг зурах хугацаа дууссаны дараа бол ерөнхий захиралд хадгалуулна. Гурван хэлээрх эх бичвэрүүд адил хүчинтэй байна.

b) Энэхүү протоколын албан ёсны бичвэрийг ерөнхий захирал сонирхогч засгийн газар болон байгууллагуудтай зөвлөлдсөний дараа араб, хятад, герман, итали, япон, португали, орос хэлээр болон Ассамблейгаас тогтоох бусад хэлээр үйлдэнэ.

(2) Энэхүү протокол нь 1989 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл Мадрид хотод гарын үсэг зурахад нээлттэй байна.

(3) Ерөнхий захирал энэхүү протоколын гарын үсэг зурсан Испани Улсын Засгийн газраас зохих ёсоор батламжилсан бичвэрийн хоёр хувийг энэхүү протоколд оролцогч болох бүх улс буюу засгийн газар хоорондын байгууллагад илгээнэ.

(4) Ерөнхий захирал энэхүү протоколыг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын нарийн бичгийн дарга нарын газарт бүртгүүлнэ.

(5) Ерөнхий захирал энэхүү протоколд оролцогч болж болох буюу эсхүл гишүүн болсон улс буюу олон улсын байгууллагуудад батламж жуух бичиг, хүлээн зөвшөөрсөн, баталсан буюу нэгдэн орсон тухай баримт бичигт гарын үсэг зурсан, түүнийг хадгалуулсан тухай болон энэхүү протоколын хүчин төгөлдөр болсон, түүнд хийсэн аливаа нэмэлт, өөрчлөлт, цуцлах тухай аливаа мэдэгдэл болон энэхүү протоколд дурдсан аливаа мэдэгдлийн тухай мэдээлнэ.

МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ
62. БАРААНЫ ТЭМДГИЙН ОЛОН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ МАДРИДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ПРОТОКОЛ
1989 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Мадрид хотноо гарын үсэг зурсан байдлаар
1 дүгээр зүйл
Мадридын холбооны гишүүнчлэл
Энэхүү протоколд оролцогч улсууд (цаашид “хэлэлцэн тохирогч улс” гэнэ) 1967 онд Стокгольм хотноо хянан өөрчилж, 1979 онд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай Мадридын хэлэлцээр (цаашид "Мадридын хэлэлцээр (Стокгольм)" гэнэ)-т мөн оролцогч биш байсан ч 14 дүгээр зүйлийн (1) дахь хэсгийн (b) дэд хэсэгт заасан энэхүү протоколд оролцогч байгууллага (цаашид “хэлэлцэн тохирогч байгууллагууд” гэнэ) Мадридын хэлэлцээр (Стокгольм)-т оролцогч улсуудын гишүүдийн адил холбооны гишүүд байна. Энэхүү протоколд “хэлэлцэн тохирогч тал” гэдэгт хэлэлцэн тохирогч улс, хэлэлцэн тохирогч байгууллага аль алиныг хэлнэ.
2 дугаар зүйл
Олон улсын бүртгэлээр хамгаалалтыг хангах
(1) Хэрэв барааны тэмдгийг бүртгүүлэх мэдүүлгийг хэлэлцэн тохирогч талын байгууллагад гаргасан эсхүл хэлэлцэн тохирогч талын байгууллагын бүртгэлд барааны тэмдэг бүртгүүлсэн бол мэдүүлэг /цаашид” үндсэн мэдүүлэг” гэнэ/ гаргагч, эсхүл бүртгэл /цаашид “үндсэн бүртгэл” гэнэ/ эзэмшигч энэхүү протоколын заалтын дагуу барааны тэмдгийг Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын олон улсын товчооны бүртгэлд /цаашид тус тус “ олон улсын бүртгэл”, “ олон улсын бүртгэгч”, “олон улсын товчоо”, “байгууллага” гэнэ/ бүртгүүлэх замаар хэлэлцэн тохирогч талуудын нутаг дэвсгэр дээр өөрийн барааны тэмдгийн хамгаалалтыг дараахь тохиолдолд хангана:
(i) хэрэв хэлэлцэн тохирогч улсын байгууллагад үндсэн мэдүүлэг гаргасан, эсхүл уг байгууллага үндсэн бүртгэлийг хийсэн бол мэдүүлэгч гаргагч, эсхүл бүртгэл эзэмшигч тухайн хэлэлцэн тохирогч орны харьяат, эсхүл тэнд байнга оршин суудаг эсхүл бодит болон үр ашиг бүхий үйлдвэрлэлийн буюу худалдааны байгууллагатай байгаа бол;
(ii) хэрэв хэлэлцэн тохирогч байгууллагад үндсэн мэдүүлэг гаргасан, эсхүл уг байгууллага үндсэн бүртгэлийг хийсэн бол мэдүүлэг гаргагч, эсхүл бүртгэл эзэмшигч нь тухайн хэлэлцэн тохирогч байгууллагын гишүүн улсын харьяат, эсхүл тэнд байнга оршин суудаг, эсхүл тухайн хэлэлцэн тохирогч байгууллагын оршин байгаа нутаг дэвсгэрт бодит болон үр ашиг бүхий үйлдвэрлэлийн буюу худалдааны байгууллагатай байгаа бол.
(2) Олон улсын бүртгэлийн мэдүүлгийг /цаашид “олон улсын мэдүүлэг” гэнэ/ тухайн тохиолдлоос шалтгаалан үндсэн мэдүүлгийг хүлээн авсан, эсхүл үндсэн бүртгэл хийсэн байгууллагын зуучлагчаар /цаашид “ гарлын байгууллага” гэнэ/ дамжуулан олон улсын товчоонд өгнө.
(3) Энэхүү протоколд “байгууллага” эсхүл “хэлэлцэн тохирогч талын байгууллага” гэдэгт барааны тэмдгийн бүртгэл хариуцсан хэлэлцэн тохирогч талын байгууллагыг, “ барааны тэмдэг” гэдэгт бараа буюу үйлчилгээний тэмдгийг ойлгоно.
(4) Энэхүү протоколд “хэлэлцэн тохирогч талын нутаг дэвсгэр” гэдэгт хэлэлцэн тохирогч тал нь улс байх тохиолдолд тухайн улсын нутаг дэвсгэрийг, хэрэв хэлэлцэн тохирогч тал нь засгийн газар хоорондын байгууллага байх тохиолдолд тухайн засгийн газар хоорондын байгууллагыг үүсгэн байгуулагч гэрээ үйлчилж байгаа газар нутгийг тус тус ойлгоно.
3 дугаар зүйл
Олон улсын мэдүүлэг
(1) Энэхүү протоколын дагуу гаргасан олон улсын мэдүүлгийг журмаар тогтоосон тусгай маягтаар гаргах ёстой. Гарлын байгууллага олон улсын мэдүүлгийн өгөгдөхүүнүүд нь нотолгооны үе дэх олон улсын мэдүүлгийн, эсхүл олон улсын бүртгэлийн өгөгдөхүүнүүдтэй нийцэж байгааг нотолно. Түүнээс гадна гарлын байгууллага дараахь зүйлийг заах ёстой:
(i) үндсэн мэдүүлгийн хувьд түүний огноо ба дугаар;
(ii) үндсэн бүртгэлийн хувьд түүний огноо, дугаар болон үндсэн бүртгэлийг үндэслэн гарсан мэдүүлгийн дугаар ба огноо.
Түүнчлэн гарлын байгууллага олон улсын мэдүүлгийн огноог заана.
(2) Мэдүүлэг гаргагч хамгаалалт шаардлагатай байгаа тэмдгийг ашиглах бараа буюу үйлчилгээг заах бөгөөд боломжтой бол Барааны тэмдэг бүртгэх зорилгоор бараа, үйлчилгээний олон улсын ангилал тогтоох тухай Ниццийн хэлэлцээрээр тогтоосон ангиллын дагуу, түүнд хамаарах ангиллыг заах ёстой. Хэрэв мэдүүлэг гаргагч ангиллыг заагаагүй бол олон улсын товчоо нь дурдсан олон улсын ангиллын аль тохирох ангилалд бараа, үйлчилгээг ангилна. Мэдүүлэг гаргагчийн заасан ангиллыг гарлын байгууллагатай хамтран олон улсын товчоо хянана. Дурдсан байгууллага болон олон улсын товчооны хооронд санал зөрөлдөх тохиолдолд олон улсын товчооны шийдвэр эцсийн байна.
(3) Хэрэв мэдүүлэг гаргагч барааны тэмдгийн өнгийг өөрийн барааны тэмдгийн ялгагдах шинж тэмдэг болгон хамгаалуулахыг хүсвэл тэрээр:
(i) энэ тухай мэдүүлэг гарган хамгаалуулахаар хүсэж байгаа өнгө буюу өнгөнүүдийн хослолыг мэдүүлэгтээ заана;
(ii) мэдүүлгийн хамт уг барааны тэмдгийн өнгөт хуулбарыг хавсаргана. Хуулбарын тоог журмаар тогтооно.
(4) Олон улсын товчоо нь 2 дугаар зүйлийн дагуу мэдүүлсэн барааны тэмдгийг цаг алдалгүй бүртгэнэ. Гарлын байгууллага олон улсын мэдүүлгийг хүлээн авсан өдрөөс хойш хоёр сарын дотор олон улсын товчоо уг мэдүүлгийг хүлээн авсан бол олон улсын бүртгэлд гарлын байгууллага олон улсын мэдүүлгийг хүлээн авсан өдрөөр бүртгэнэ. Хэрэв олон улсын мэдүүлгийг дээрх хоёр сарын хугацаанд хүлээн аваагүй бол олон улсын мэдүүлгийг олон улсын товчоо хүлээн авсан өдрөөр бүртгэнэ. Олон улсын товчоо нь цаг алдалгүй сонирхсон байгууллагад олон улсын бүртгэлийн тухай мэдэгдэнэ. Олон улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн барааны тэмдгийг олон улсын товчоо өөрийн тогтмол эрхлэн гаргадаг хэвлэлд олон улсын мэдүүлэгт багтсан мэдээллийн үндсэн дээр хэвлэн нийтэлнэ.
(5) Олон улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн барааны тэмдгийг сурталчлах зорилгоор 10 дугаар зүйлд дурдсан бөгөөд Ассамблейгаас тогтоосон /цаашид “Ассамблей” гэнэ/ нөхцөлийн дагуу байгууллага бүр олон улсын товчооноос дээрх хэвлэлийн тодорхой хувийг үнэгүй, зарим хувийг хөнгөлөлттэй үнээр авна. Энэхүү сурталчилгаа бүх хэлэлцэн тохирогч талд хангалттай байх ёстой бөгөөд бүртгэл эзэмшигчээс өөр ямарваа сурталчилгаа шаардахгүй.
3 bis зүйл
Нутаг дэвсгэрийн үйлчлэл
Зөвхөн олон улсын бүртгэл эзэмшигч, эсхүл олон улсын мэдүүлэг гаргасан этгээдийн мэдүүлгээр олон улсын бүртгэлээс үүсэх хамгаалалтыг хэлэлцэн тохирогч талд үзүүлнэ. Гэхдээ ийм хүсэлтийг байгууллага нь гарлын байгууллага болох хэлэлцэн тохирогч талд гаргахгүй.
3 ter зүйл
“Нутаг дэвсгэрийг өргөсгөх” тухай хүсэлт
(1) Аливаа хэлэлцэн тохирогч талд хийх олон улсын бүртгэлээс үүсэх хамгаалалтыг өргөтгөх аливаа хүсэлтийг олон улсын мэдүүлэгт тусгайлан тэмдэглэнэ.
(2) Нутаг дэвсгэрийн хүрээг өргөтгөх тухай хүсэлтийг олон улсын бүртгэлийн дараа гаргаж болно. Уг хүсэлтийг журмаар тогтоосон маягтын дагуу гаргана. Түүнийг олон улсын товчоо шууд бүртгэж сонирхсон байгууллага болон байгууллагуудад цаг алдалгүй мэдэгдэнэ. Энэ бүртгэлийн тухай олон улсын товчооны тогтмол хэвлэлд нийтэлнэ. Нутаг дэвсгэрийн өргөтгөл түүнийг олон улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн өдрөөс эхэлж түүний үйлчлэл олон улсын бүртгэлийн хугацаа дууссанаар дуусгавар болно.
4 дүгээр зүйл
Олон улсын бүртгэлийн үйлчлэл
(1) (а) 3 дугаар болон 3 ter зүйлийн дагуу бүртгэсэн өдрөөс эхлэн сонирхсон хэлэлцэн тохирогч тал бүрийн барааны тэмдгийн хамгаалалт нь тухайн хэлэлцэн тохирогч талын байгууллагад уг барааны тэмдгийг шууд мэдүүлсэнтэй адил байна. Хэрэв 5 дугаар зүйлийн (1) ба (2) дахь хэсгийн дагуу олон улсын товчоонд татгалзсан тухай мэдэгдэл хийгээгүй, эсхүл дээрх зүйлийн дагуу татгалзсан тухай хийсэн мэдэгдлээ татан авсан бол сонирхсон хэлэлцэн тохирогч талд хэрэгжиж буй барааны тэмдгийн хамгаалалтыг дээрх өдрөөс эхлэн тухайн хэлэлцэн тохирогч талын байгууллагад бүртгүүлсэн барааны тэмдгийн нэгэн адил үзнэ.
(b) 3 дугаар зүйлд тусгагдсан бараа, үйлчилгээний ангиллын заалт барааны тэмдгийн хамгаалалтын хүрээний хувьд хамгаалалтын хэлэлцэн тохирогч талууд үүрэг хүлээхгүй.
(2) Олон улсын аливаа бүртгэл Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцийн 4 дүгээр зүйлд заасан давуу эрхийг эдлэх бөгөөд 4.D хэсэгт заасан шаардлагыг заавал дагахгүй.
4 bis зүйл
Үндэсний болон бүс нутгийн бүртгэлийг олон улсын бүртгэлээр орлуулах
(1) Хэрэв барааны тэмдэг хэлэлцэн тохирогч талын байгууллагад үндэсний болон бүс нутгийн бүртгэлд орохоор байвал олон улсын бүртгэлд бүртгүүлэх зүйл болох бөгөөд хоёр бүртгэл нь нэг хүний нэр дээр байгаа бол олон улсын бүртгэл нь үндэсний болон бүс нутгийн бүртгэлийг дараахь нөхцөлд орлоно:
(i) олон улсын бүртгэлээс үүсэх хамгаалалт нь 3 ter зүйлийн (1) ба (2) дахь хэсэгт дурдсан хэлэлцэн тохирогч талд хамаарч байх;
(ii) (ii) үндэсний болон бүс нутгийн бүртгэлийн жагсаалтад орсон бүх бараа, үйлчилгээ тухайн хэлэлцэн тохирогч талын хувьд олон улсын бүртгэлийн жагсаалтад мөн орсон байх;
(iii) хамгаалалтын дээр дурдсан өргөтгөл үндэсний ба бүс нутгийн бүртгэл хийсэн өдрөөс хойш хүчин төгөлдөр болох.
(2) Энэ зүйлийн (1) дэх хэсэгт заасан байгууллага нь гаргасан хүсэлтийн дагуу олон улсын бүртгэлийн тухай өөрийн бүртгэлдээ тэмдэглэнэ.
5 дугаар зүйл
Зарим хэлэлцэн тохирогч талын хувьд олон улсын бүртгэлийг хүчингүй болгох ба хамгаалахаас татгалзах
(1) Үйлчилж байгаа хууль тогтоомжоор зөвшөөрч байгаа бол 3 ter зүйлийн (1) ба (2) дахь хэсгийн дагуу олон улсын бүртгэлээс үүсэх хамгаалалтын хүрээг өргөтгөх тухай олон улсын товчооноос мэдэгдэл авсан хэлэлцэн тохирогч талын байгууллага нь тухайн хэлэлцэн тохирогч талд тэр барааны тэмдгийн үйлчлэх хүрээг өргөтгөхөд түүний хамгаалалтаас татгалзсан тухай мэдэгдэх эрхтэй. Ингэхдээ татгалзах тухай мэдэгдсэн байгууллагад шууд бүртгүүлсэн барааны тэмдгийн хувьд зөвхөн Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцийн хүрээнд бий болсон шалтгааны үндсэн дээр татгалзах эрхтэй. Гэвч хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомжоор ангиллын, эсхүл бараа буюу үйлчилгээний хязгаарлагдмал тоогоор зөвшөөрч байгаа гэсэн шалтгаанаар хэсэгчилсэн байдлаар ч гэсэн татгалзах ёсгүй.
(2) а) Дээрх эрхийг эдлэх хүсэлтэй байгууллага олон улсын товчоонд бүх шалтгааныхаа хамтаар татгалзсан тухайгаа, өөрийн хууль тогтоомжоор тогтоосон хугацаанд (b) ба (с) дэд хэсгийн заалтын дагуу (1) дэх хэсэгт тусгагдсан хамгаалалт хийх тухай мэдэгдлийг олон улсын товчооноос тухайн байгууллагад илгээсэн өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаа өнгөрөхөөс өмнө мэдэгдэх ёстой.
b) (а) дэд хэсгийн заалтыг үл харгалзан хэлэлцэн тохирогч тал энэхүү протоколын хүрээнд хэрэгжиж буй олон улсын бүртгэлийн хувьд (а) дэд хэсэгт заасан нэг жилийн хугацааг арван найман сараар солих тухайгаа мэдэгдэж болно.
c) Уг мэдэгдэлд хамгаалалт олгохоос татгалзсан тохиолдолд татгалзсан тухайгаа хэлэлцэн тохирогч талын байгууллага олон улсын товчоонд 18 сарын хугацаа өнгөрснөөс хойш мэдэгдэж болно. Тэрхүү байгууллага олон улсын тодорхой бүртгэлийн хувьд хамгаалахаас татгалзсан тухайгаа арван найман сарын хугацаа өнгөрснөөс хойш зөвхөн дараахь тохиолдолд мэдэгдэж болно:
(i) байгууллага нь арван найман сарын хугацаа дуусахаас өмнө аливаа эсэргүүцэл уг хугацаа дууссанаас хойш гарч болзошгүй гэдгийг олон улсын товчоонд мэдэгдсэн, болон
(ii) эсэргүүцлийн үндсэнд татгалзсан тухай мэдэгдэл эсэргүүцлийг тооцох өдрөөс эхлэн дээд тал нь долоон сарын хугацаанд хийгдсэн хэрэв эсэргүүцлийн хугацаа долоон сараас өмнө дуусвал эсэргүүцлийн заасан хугацаа дууссанаас хойш нэг сарын дотор мэдэгдэл хийх ёстой.
d) (b) болон (с) дэд хэсэгт заасан мэдэгдлийг 14 дүгээр зүйлийн (2) дахь хэсэгт заасан баримт бичгээр хийж болох ба мэдэгдэл хүчин төгөлдөр болох өдөр нь мэдэгдэл хийсэн улс эсхүл засгийн газар хоорондын байгууллагуудын хувьд энэхүү протокол хүчин төгөлдөр болсон өдөртэй адил байна. Мөн тийм мэдэгдлийн хүчин төгөлдөр болох хугацаа нь тухайн мэдэгдлийг байгууллагын ерөнхий захирал /цаашид” ерөнхий захирал” гэнэ/ хүлээн авсан өдрөөс хойш гурван сарын дараа, эсхүл мэдэгдэл хүчин төгөлдөр болсон өдөр, эсхүл түүнээс хойш хүчин төгөлдөр болсон олон улсын бүртгэлийн хувьд мэдэгдэлд заасан хожуу хугацаа байж болно.
e) Энэхүү протокол хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш арван жилийн хугацаа дууссаны дараа Ассамблейгаас (а) болон (d) дэд хэсгээр тогтоосон тогтолцооны хэрэгжилтийг шалгана. Үүний дараа дээрх дэд хэсгүүдийн заалтыг Ассамблей санал нэгтэй шийдвэрээр өөрчилж болно.
(3) Олон улсын товчоо олон улсын бүртгэл эзэмшигчид татгалзсан тухай мэдэгдлийн нэг хувийг цаг алдалгүй дамжуулах ёстой. Дээрх эзэмшигч татгалзсан тухай мэдэгдэл гаргасан байгууллагад шууд хадгалуулахаар өгсний адил хууль зүйн хамгаалалт эдэлнэ. Олон улсын товчоо (2) дахь хэсгийг (с) дэд хэсгийн (i)-д заасны дагуу мэдэгдэл авсан бол уг мэдэгдлийг олон улсын бүртгэл эзэмшигчид цаг алдалгүй дамжуулна.
(4) Барааны тэмдгийг хамгаалалтад авахаас татгалзсан шалтгааныг олон улсын товчоо хүсэлт гаргасан аливаа сонирхогч талд мэдэгдэнэ.
(5) Олон улсын товчоонд (1) болон (2) дахь хэсгийн дагуу олон улсын тодорхой бүртгэлийн талаар урьдчилсан болон эцсийн байдлаар татгалзаж буйгаа мэдэгдээгүй аливаа байгууллага, тэрхүү олон улсын бүртгэлийн хувьд (1) дэх хэсэгт заасан эрхийг эдлэх боломжоо алдана.
(6) Олон улсын бүртгэл эзэмшигчид өөрийн эрхээ хамгаалах боломжийн хугацааг олгоогүй тохиолдолд хэлэлцэн тохирогч талын эрх бүхий байгууллага тухайн хэлэлцэн тохирогч талын нутаг дэвсгэрт олон улсын бүртгэл хүчингүй болсон тухай зарлаж болохгүй. Олон улсын бүртгэлийг хүчингүй болгосон тухай олон улсын товчоонд мэдэгдэнэ.
5 bis зүйл
Барааны тэмдгийн бүрдэл хэсгийн хууль ёсны ашиглалтыг нотлох баримт
Сүлд, тэмдэгт бамбай, хөрөг, цол, ялгах тэмдэг, аж ахуйн нэгжийн нэр, мэдүүлэг гаргагчаас бусад хүний нэр, эсхүл адил төстэй тэмдэглэл зэрэг барааны тэмдэгт агуулагдаж байгаа зарим бүрдлийн хууль ёсны ашиглалтыг нотлох баримтыг хэлэлцэн тохирогч талын байгууллага шаардаж болох бөгөөд гарлын байгууллагын хамгаалалтын гэрчилгээ болон хуульчлах шаардлагаас чөлөөлөгдөнө.
5 ter зүйл
Олон улсын бүртгэлд хийсэн тэмдэглэлийн хуулбар, хайлт хийх,
олон улсын бүртгэлийн хуулга
(1) Олон улсын товчоо хүсэлт гаргасан этгээдэд журмаар тогтоосон хураамжийг төлсний үндсэн дээр олон улсын бүртгэлд орсон барааны тэмдгийн холбогдолтой тэмдэглэлийн хуулбарыг өгнө.
(2) Олон улсын товчоо хураамж авсны үндсэн дээр олон улсын бүртгэлийн санд хамаарах барааны тэмдгийн хайлт хийж болно.
(3) нь Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талд үйлдвэрлэх зорилгоор хүсэлт гаргасан олон улсын бүртгэлээс авсан хуулбар нь аливаа хуульчлах шаардлагаас чөлөөлөгдөнө.
6 дугаар зүйл
Олон улсын бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацаа, олон улсын бүртгэлийн хараат болон хараат бус байдал
(1) Олон улсын товчоонд барааны тэмдгийн бүртгэл нь арван жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба 7 дугаар зүйлд заасан нөхцөлөөр хугацааг сунгах боломжтой.
(2) Олон улсын бүртгэлийн огнооноос эхлэн таван жил өнгөрсний дараа уг бүртгэл нь үндсэн мэдүүлгээс, эсхүл түүнээс үүссэн бүртгэлээс, эсхүл дараахь нөхцөлийн дагуу үндсэн бүртгэлээс хараат бус байна.
(3) Олон улсын бүртгэлээс үүссэн хамгаалалтыг түүнийг шилжүүлсэн эсэхээс үл хамааран олон улсын бүртгэлийн жагсаалтад орсон бүх болон зарим бараа, үйлчилгээг олон улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн таван жилийн хугацаа дуусахаас өмнө үндсэн мэдүүлэг, эсхүл түүнээс үүссэн бүртгэл, эсхүл үндсэн бүртгэлийг татаж авсан, хугацаа нь дууссан, түүнээс татгалзсан, эсхүл татгалзах, хэрэгсэхгүй болгох, бүртгэлээс хасах, эсхүл хүчингүй болгох тухай эцсийн шийдвэр гарсан бол хэрэглэж болохгүй. Үүнийг дараахь нөхцөлд мөн дагаж мөрдөнө:
(i) үндсэн мэдүүлгийг хүчингүйд тооцох тухай шийдвэрт эсэргүүцэж гомдол гаргах;
(ii) үндсэн мэдүүлгийг татан авах, эсхүл үндсэн бүртгэл буюу үндсэн мэдүүлгээс үүссэн бүртгэлийг хасах, хэрэгсэхгүй болгох, эсхүл хүчингүй болгохыг шаардах үйлдэл хийх;
(iii) үндсэн мэдүүлгээс татгалзах нь таван жилийн хугацаа дууссаны дараа үндсэн мэдүүлгээс татгалзах, түүнийг өөрчлөх, бүртгэлээс хасах, хүчингүй болгох тухай эцсийн шийдвэрт, эсхүл түүнийг татан авах, түүнчлэн түүнээс үүсэх бүртгэлд зэрэгт нөлөөлөх, эсхүл уг мэдүүлэг, үйл ажиллагаа татгалзах нөхцөлийг бүрдүүлсэн, үндсэн бүртгэл дээрх хугацаа дуусахаас өмнө эхэлсэн бол (i), (ii), эсхүл (iii) дэд хэсэгт тогтоосон хугацаа дуусахаас өмнө татаж авах, татгалзах үед эхэлсэн аливаа үйл ажиллагааны бүрэлдэхүүн болох нөхцөлд таван жил өнгөрсний дараа, хэрэв үндсэн мэдүүлгийг буцааж авсан болон үндсэн мэдүүлгээс үүсэн бүртгэлээс, эсхүл үндсэн бүртгэлээс татгалзана.
(4) Гарлын байгууллага журамд заасны дагуу (3) дахь хэсэгт заасан байдал, шийдвэрийн талаар олон улсын товчоонд мэдэгдэх бөгөөд олон улсын товчоо сонирхогч талуудад журамд заасны дагуу мэдэгдэх ба хэвлэх шаардлагатай бүх ажлыг гүйцэтгэнэ. Шаардлагатай нөхцөлд гарлын байгууллага олон улсын товчоонд хандаж зөвшөөрөгдсөн журмаар олон улсын бүртгэлийг хасахыг хүсэх ба олон улсын товчоо хүсэлтийг биелүүлнэ.
7 дугаар зүйл
Олон улсын бүртгэлийн хугацааг сунгах
(1) Олон улсын бүртгэлийг 8 дугаар зүйлийн (7) дахь хэсэгт заасан үндсэн хураамжийн энгийн төлбөрийг хийсний үндсэн дээр, эсхүл 8 дугаар зүйлийн (2) дахь хэсгийн нэмэгдэл буюу нэмэлт хураамжийн үндсэн дээр арван жилээр сунгаж болно.
(2) Сунгахдаа олон улсын барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн эцсийн байдалд өөрчлөлт хийхгүй.
(3) Хамгаалалтын хугацаа дуусахаас зургаан сарын өмнө олон улсын товчоо олон улсын бүртгэл эзэмшигч болон эрх бүхий итгэмжлэгчтэй бол эрх бүхий итгэмжлэгчид албан бус мэдээлэл илгээх замаар сануулах шаардлагатай тохиолдолд түүний дурдсан хугацаа дуусах огноог сануулна.
(4) Журмаар тогтоосон нэмэгдэл хураамж төлөх нөхцөлд олон улсын бүртгэлийг сунгахад зургаан сарын хөнгөлөлттэй хугацаа олгоно.
8 дугаар зүйл
Олон улсын мэдүүлэг болон олон улсын бүртгэлийн хураамж
(1) Гарлын байгууллага олон улсын мэдүүлэг гаргах болон олон улсын бүртгэлийг шинэчлэхэд олон улсын бүртгэлийг эзэмшигчээс, эсхүл мэдүүлэг гаргагчаас үйл ажиллагаанд авах үндэсний хураамжийг өөрийн үзэмжээр тогтоох эрх эдэлнэ.
(2) Олон улсын товчоонд барааны тэмдгийн бүртгэлийг (7) дахь хэсгийн (а) дэд хэсгийн нөхцөлийн дагуу дараахь олон улсын хураамжийн урьдчилсан төлбөрийг хийсэн нөхцөлд гүйцэтгэнэ.
(i) үндсэн хураамж;
(ii) барааны тэмдэг ашиглаж байгаа бараа, үйлчилгээнд хамаарах гурваас дээш олон улсын ангилал бүрд төлөх нэмэлт хураамж;
(iii) 3 ter зүйлийн дагуу хамгаалалтыг өргөжүүлэх тухай мэдүүлэг бүрд төлөх нэмэлт хураамж.
(3) Хэрвээ бараа, үйлчилгээний ангиллын тоог олон улсын товчоо тогтоож шалгасан бөгөөд тэр нь олон улсын бүртгэлийн өдөрт нөлөөлөхгүй бол (2) дахь хэсгийн (ii) дэд хэсэгт заасан нэмэлт хураамжийг журмаар тогтоосон хугацаанд хийж болно. Хэрэв дээрх хугацаа дууссаны дараа нэмэлт төлбөрийг хийгээгүй, эсхүл бараа, үйлчилгээний жагсаалтыг мэдүүлэг гаргагч шаардлагатай арга хэмжээ авч хорогдуулаагүй бол олон улсын бүртгэлд цаашид бүртгэх ажлыг зогсоосонд тооцно.
(4) Олон улсын бүртгэлийн төрөл бүрийн эх үүсвэрээс олж байгаа жилийн орлогыг (2) дахь хэсгийн (ii) ба (iii) дэд хэсэгт заасан хураамжийн эх үүсвэрийг оролцуулалгүйгээр энэхүү протоколыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон зардлыг суутган хасаад үлдэгдлийг нь олон улсын товчоо нь хэлэлцэн тохирогч талуудад адил тэнцүү хуваарилна.
(5) (2) дахь хэсгийн (ii) дэд хэсэгт заасан нэмэлт хураамжаас үүссэн мөнгийг жил бүрийн сүүлээр сонирхогч хэлэлцэн тохирогч талуудад тухайн өнгөрсөн жилд хэлэлцэн тохирогч тал бүрд хамгаалалт хүссэн барааны тэмдгийн тоонд тэнцүүлэн хуваарилах ба харин урьдчилсан шүүлт хийдэг хэлэлцэн тохирогч талуудын хувьд энэ тоог журмаар тогтоосон итгэлцүүрээр тооцож гаргана.
(6) (2) дахь хэсгийн (iii) дахь дэд хэсэгт заасан нэмэлт хураамжаас үүссэн мөнгийг (5) дахь хэсэгт заасан дүрмээр мөн хуваарилна.
(7) а) Хэлэлцэн тохирогч тал 3 ter зүйлд заасан олон улсын бүртгэл бүрийн хувьд мөн тийм олон улсын бүртгэлийн сунгалтын хувьд нэмэгдэл ба нэмэлт хураамжаас шимтгэх хэсгийн оронд өөрөө хураамж авахыг хүсэж мэдүүлж болох бөгөөд /цаашдаа “ганцаарчилсан хураамж” гэнэ/ мэдүүлэгт заасан болон цаашдын мэдүүлэгт өөрчлөгдсөн байж болох хэмжээ нь олон улсын үйл ажиллагаанаас гарах үр ашгийг хассаны дараахь хэмжээнээс илүү гарч болохгүй бөгөөд хэлэлцэн тохирогч талын байгууллага нь өөрийн бүртгэлд барааны тэмдгийг бүртгүүлэх мэдүүлэг гаргагчаас арван жилийн хугацаагаар бүртгүүлсний төлөө буюу бүртгэлийг эзэмшигчээс энэхүү бүртгэлийг арван жилээр сунгасны төлөө хураамж авах эрх эдэлнэ. Хэрвээ ганцаарчилсан хураамж төлбөл:
(i) хэрэв 3 ter зүйлд дурдсан зөвхөн тухайн хэлэлцэн тохирогч талууд энэ дэд хэсгийн дагуу мэдэгдэл хийсэн бол тэдгээр талуудаас (2) дахь хэсгийн (ii) дэд хэсэгт заасан ямар ч нэмэгдэл хураамжийг шаардахгүй;
(ii) энэхүү дэд хэсгийн дагуу мэдэгдэл гаргасан хэлэлцэн тохирогч талын хувьд (2) дахь хэсгийн (iii)-т заасан төлбөрийн ямар ч нэмэлт хураамж шаардахгүй.
b) (а) дэд хэсгийн дагуу хийх аливаа мэдэгдлийг 14 дүгээр зүйлийн (2) дахь хэсэгт заасан баримт бичигт оруулж болох бөгөөд уг мэдэгдэл нь энэхүү протокол мэдэгдэл гаргасан тухайн улс буюу засгийн газар хоорондын байгууллагын хувьд хүчинтэй болох өдөр хүчинтэй болно. Мэдэгдэл хүчинтэй болох өдөр буюу түүнээс хойш хүчин төгөлдөр болох олон улсын бүртгэлийн хувьд ийм мэдэгдлийг дараа нь гаргаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд уг мэдэгдэл нь мэдэгдлийг ерөнхий захирал хүлээн авсан өдрөөс хойш гурван сарын дараа, эсхүл мэдэгдэлд заасан түүнээс хойшхи хугацаанд хүчин төгөлдөр болно.
9 дүгээр зүйл
Олон улсын бүртгэлийн эзэмшигч өөрчлөгдсөн тухай тэмдэглэл
Өөрийн нэр дээр олон улсын бүртгэл хийгдсэн хүний мэдүүлэг, эсхүл сонирхогч байгууллага буюу сонирхогч хүний хүсэлтээр олон улсын товчоо хэлэлцэн тохирогч бүх буюу зарим талын нутаг дэвсгэр дээр хүчинтэй үйлчилж байгаа тухайн бүртгэлийн хувьд, эсхүл бүртгэлийн жагсаалтад орсон бүх буюу хэсэгчилсэн бараа, үйлчилгээний хувьд шинэ эзэмшигч 2 дугаар зүйлийн (1) дэх хэсгийн дагуу олон улсын хүсэлт гаргах эрх бүхий хүн байх нөхцөлд олон улсын бүртгэлд тэрхүү бүртгэл эзэмшигчийн талаарх бүх өөрчлөлтийг оруулна.
9 bis зүйл
Олон улсын бүртгэлд хамаарах зарим тэмдэглэл
Олон улсын товчоо олон улсын бүртгэлд дараахь тэмдэглэл хийнэ:
(i) олон улсын бүртгэл эзэмшигчийн нэр, хаягийн талаарх аливаа өөрчлөлтийн тухай;
(ii) олон улсын бүртгэл эзэмшигчийн бүрэн эрхт итгэмжлэгчийг томилсон болон тэрхүү итгэмжлэгчтэй холбогдох бусад мэдээллийн тухай;
(iii) бүх хэлэлцэн тохирогч буюу зарим талын хувьд олон улсын бүртгэлд жагсаасан бараа, үйлчилгээний аливаа хязгаарлалтын тухай;
(iv) хэлэлцэн тохирогч бүх буюу зарим талын хувьд олон улсын бүртгэлийг хүчингүйд тооцох, бүртгэлээс хасах, татгалзах тухай мэдээллийн тухай;
(v) журамд тодорхойлсон олон улсын бүртгэлийн зүйл болон барааны тэмдгийн эрхэд хамаарах аливаа бусад мэдээллийн тухай.
9 ter зүйл
Зарим тэмдэглэл хийхэд төлөх хураамж
9 дүгээр буюу 9 bis зүйлийн дагуу хийсэн тэмдэглэл хийхэд хураамж төлнө.
9 quater зүйл
Хэлэлцэн тохирогч хэд хэдэн улсын нэгдсэн байгууллага
(1) Хэрэв хэлэлцэн тохирогч хэд хэдэн улс барааны тэмдгийн талаар өөрсдийн үндэсний хууль тогтоомжоо нийцүүлэн ижил болгох тухай тохиролцоонд хүрвэл тэд ерөнхий захиралд дараахь зүйлийг мэдэгдэж болно:
(i) нэгдсэн байгууллага эдгээр улс бүрийн үндэсний байгууллагыг орлох бөгөөд;
(ii) энэхүү зүйлийн өмнөх заалтууд болон 9 quinquies ба 9 sexies зүйлийн заалтуудыг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн хэрэгжүүлээд тэдгээрийн тус бүрийн нутаг дэвсгэрийг нэг улс гэж тооцно.
(2) Энэхүү мэдэгдэл нь ерөнхий захирал бусад хэлэлцэн тохирогч талуудад энэ тухай мэдэгдсэн өдрөөс хойш гурван сарын дараа хүчин төгөлдөр болно.
9 quinquies зүйл
Олон улсын бүртгэлийг үндэсний ба бүсийн мэдүүлэг болгон өөрчлөх
Хэрэв олон улсын бүртгэл гарлын байгууллагын хүсэлтээр бүртгэлд заасан бүх буюу зарим бараа үйлчилгээний хувьд 6 дугаар зүйлийн (4) дэх хэсгийн дагуу хасагдсан тохиолдолд олон улсын бүртгэл эзэмшигч байсан этгээд тэр барааны тэмдгийг олон улсын бүртгэл нутаг дэвсгэр дээр нь хүчин төгөлдөр байсан хэлэлцэн тохирогч талын байгууллагад бүртгүүлэх хүсэлт гаргахад энэхүү мэдүүлэг 3 дугаар зүйлийн (4) дэх хэсгийн дагуу олон улсын бүртгэлийн өдөр, эсхүл 3 ter зүйлийн (2) дахь хэсгийн дагуу газар нутгийн өргөтгөл хийлгэх тэмдэглэл хийсэн өдөр өгөгдсөн гэж тооцогдох бөгөөд хэрэв олон улсын бүртгэл давуу эрх эдэлж байвал энэ мэдүүлэг доорх нөхцөлөөр тэр давуу байдлаа хадгална:¥
(i) дурдсан мэдүүлгийг олон улсын бүртгэлээс хасагдсан өдрөөс хойш гурван сарын дотор гаргасан;
(ii) мэдүүлэгт жагсаасан бараа, үйлчилгээ сонирхогч хэлэлцэн тохирогч талын хувьд олон улсын бүртгэлд байгаа бараа, үйлчилгээний жагсаалттай бүрэн тохирч байгаа;
(iii) дурдсан мэдүүлэг нь холбогдох хууль тогтоомж, түүнчлэн хураамжид тавих шаардлагыг оролцуулсан бүх шаардлагад нийцэж байгаа бол.
9 sexies зүйл
Мадридын (Стокгольм) хэлэлцээрийг хадгалах
(1) Хэрэв гаргасан олон улсын мэдүүлэг буюу олон улсын бүртгэлийн хувьд гарлын байгууллага энэхүү протокол болон Мадридын хэлэлцээрт оролцогч улсын байгууллага байх тохиолдолд энэхүү протоколын болон Мадридын /Стокгольм/ хэлэлцээрийн заалтууд тэдгээрт оролцогч бусад улсын нутаг дэвсгэр дээр үйлчлэхгүй.
(2) Энэхүү протокол хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн арван жилийн хугацаа өнгөрснөөс хойш Ассамблей дөрөвний гурвын олонхоор (1) дэх хэсгийг өөрчлөх буюу түүний хамаарах хүрээг хязгаарлаж болно, гэхдээ Мадридын /Стокгольм/ хэлэлцээрт оролцогч орнуудын олонх нь энэхүү протоколд оролцогч тал болсон өдрөөс хойш таван жилийн хугацаа өнгөрсөн байх ёстой. Зөвхөн дээр дурдсан хэлэлцээр ба протоколд оролцогч улс Ассамблейд санал өгөх эрхтэй оролцоно.
10 дугаар зүйл
Ассамблей
(1) а) Хэлэлцэн тохирогч талууд Мадридын /Стокгольм/ хэлэлцээрт оролцогч орны адил Ассамблейн гишүүн байна.
b) Хэлэлцэн тохирогч тал бүрийг Ассамблейд нэг төлөөлөгч төлөөлөх ба тэр нь орлогч, зөвлөх, шинжээчтэй байж болно.
c) Холбооны сангаас төлөх хэлэлцэн тохирогч тал тус бүрийн нэг төлөөлөгчийн замын зардал, байх хугацааны зардлаас бусад зардлыг тухайн төлөөлөгчийг томилсон хэлэлцэн тохирогч тал хариуцна.
(2) Ассамблей Мадридын /Стокгольм/ хэлэлцээрийн дагуу хүлээх үүргээс гадна дараахь үүрэг гүйцэтгэнэ:
(i) энэхүү протоколын хэрэгжилттэй холбогдолтой бүх асуудлыг хэлэлцэнэ;
(ii) энэхүү протоколыг хянан өөрчлөх бага хурлын бэлтгэлтэй холбогдолтой чиглэлийг энэхүү протоколд оролцогч биш боловч холбооны гишүүн орны саналыг зохих ёсоор тусгаж олон улсын товчоонд өгнө;
(iii) энэхүү протоколыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох журмыг баталж, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна;
(iv) энэхүү протоколын дагуу бусад үүргийг гүйцэтгэнэ.
(3) а) Хэлэлцэн тохирогч тал бүр Ассамблейд нэг санал өгөх эрхтэй. Зөвхөн Мадридын (Стокгольм) хэлэлцээрт оролцогч тал оронтой холбогдолтой асуудлаар дээрх хэлэлцээрт оролцогч тал бус хэлэлцэн тохирогч талууд санал өгөх эрхгүй, харин зөвхөн хэлэлцэн тохирогч талуудтай холбоотой асуудлаар санал өгөх эрхтэй байна.
b) Тодорхой асуудлаар санал өгөх эрх бүхий Ассамблейн гишүүний хагас нь тухайн асуудлаар санал өгөх кворум бүрдүүлнэ.
c) (b) дэд хэсгийн заалтыг үл харгалзан хуралд тодорхой асуудлаар санал өгөх эрх бүхий, Ассамблейд оролцож байгаа гишүүдийн тоо нь тэн хагаст хүрэхгүй боловч тухайн асуудлаар санал өгөх эрх бүхий Ассамблейн гишүүдийн гуравны нэгтэй тэнцүү буюу түүнээс илүү байвал Ассамблей өөрийн үйл ажиллагаанд хамаарах шийдвэрээс бусад асуудлаар шийдвэр гаргаж болох бөгөөд тэрхүү шийдвэр нь зөвхөн дараахь нөхцөлийг мөрдсөн тохиолдолд хүчинтэй болно. Олон улсын товчоо дурдсан асуудлаар санал өгөх эрх бүхий хуралд оролцоогүй Ассамблейн гишүүдэд тэр шийдвэрийн талаар мэдэгдэх ба чингэхдээ тэдгээрийг мэдэгдэл хийсэн өдрөөс эхлэн гурван сарын дотор энэ шийдвэрт саналаа өгөх, түдгэлзэх, эсхүл эсрэг байгаагаа бичгээр ирүүлэхийг санал болгоно. Хэрэв энэхүү хугацаа дуусахад саналаа өгсөн болон түдгэлзсэн гишүүдийн тоо хуралд оролцох ёстой дутагдаж байсан гишүүдийн тоонд хүрч байвал тэр шийдвэр хүчин төгөлдөр болно.
d) 5 дугаар зүйлийн (2) дахь хэсгийн (е) дэд хэсэг, 9 sexies зүйлийн (2) дахь хэсэг, 12 дугаар зүйл, 13 дугаар зүйлийн (2) дахь хэсгийн заалтын дагуу Ассамблейн шийдвэрийг гуравны хоёрын саналаар батална.
e) Түдгэлзсэнийг санал өгсөнд тооцохгүй.
f) Төлөөлөгч Ассамблейн зөвхөн нэг гишүүнийг төлөөлөх ба зөвхөн түүний нэрийн өмнөөс санал өгнө.
(4) Мадридын /Стокгольм/ хэлэлцээрт тусгасан ээлжит болон ээлжит бус чуулганаас гадна чуулганы хөтөлбөрт оруулж хэлэлцэх асуудлаар санал өгөх эрх бүхий гишүүний дөрөвний нэгний хүсэлтийн дагуу, ерөнхий захирал ээлжит бус чуулганыг зарлан хуралдуулна. Тийм ээлжит бус чуулганы хэлэлцэх хэргийн дэгийн төслийг ерөнхий захирал бэлтгэнэ.
11 дүгээр зүйл
Олон улсын товчоо
(1) Энэхүү протоколын дагуу олон улсын бүртгэлийн холбогдолтой үйл ажиллагаа болон энэхүү протоколд хамаарах захиргааны бусад үүргийг олон улсын товчоо гүйцэтгэнэ.
(2) а) Олон улсын товчоо Ассамблейгаас өгсөн чиглэлийн дагуу протоколыг хянан өөрчлөх бага хурлын бэлтгэлийг хийнэ.
b) Олон улсын товчоо энэхүү протоколыг хянан өөрчлөх бага хурлын бэлтгэл ажлын тухай засгийн газар хоорондын болон олон улсын төрийн бус байгууллагуудтай зөвлөлдөнө.
c) Ерөнхий захирал болон түүний томилсон албан тушаалтан санал өгөх эрхгүйгээр хянан өөрчлөх бага хуралд оролцоно.
(3) Олон улсын товчоо нь энэхүү протоколд хамаарах түүний үйл ажиллагааны бусад бүх зорилтыг гүйцэтгэнэ.
12 дугаар зүйл
Санхүүжилт
Хэлэлцэн тохирогч талуудын хувьд Холбооны санхүүжилтийг Мадридын /Стокгольм/ хэлэлцээрийн 12 дугаар зүйлд тодорхойлсон нөхцөлөөр зохицуулна, гэхдээ дурдсан хэлэлцээрийн 8 дугаар зүйлийн заалтыг энэхүү протоколын 8 дугаар зүйлтэй адилтгана. Түүнээс гадна дурдсан хэлэлцээрийн 12 дугаар сарын (6) дахь хэсгийн (b) дэд хэсгийн дагуу хэрэв Ассамблей өөр шийдвэрийг санал нэгтэйгээр хүлээж аваагүй бол Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцийн дагуу хэлэлцэн тохирогч байгууллагыг татварын 1/нэг/ дүгээр ангилалд хамааруулахаар тооцно.
13 дугаар зүйл
Протоколын зарим зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
(1) Энэхүү зүйл болон 10, 11, 12 дугаар зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналыг хэлэлцэн тохирогч талууд эсхүл ерөнхий захирал гаргаж болно. Тэдгээр саналыг ерөнхий захирал Ассамблейгаар хэлэлцүүлэхээс наад зах нь зургаан сарын өмнө хэлэлцэн тохирогч талуудад илгээнэ.
(2) Дээрх (1) дэх хэсэгт дурдсан зүйлд оруулах аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийг Ассамблей батлах ба үүний тулд дөрөвний гурвын санал шаардагдана, гэхдээ 10 дугаар зүйлд болон энэхүү дэд хэсэгт оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг тавны дөрвийн олонхын саналаар батална.
(3) Дээрх (1) дэх хэсэгт заасан зүйлүүдэд оруулах аливаа нэмэлт, өөрчлөлт нь ерөнхий захирал нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах үед Ассамблейн гишүүн байсан, нэмэлт, өөрчлөлттэй холбогдуулж санал өгөх эрх бүхий улс буюу засгийн газар хоорондын байгууллагын дөрөвний гурав нь үндсэн хуулийн журмын дагуу нэмэлт, өөрчлөлтийг хүлээн авсан тухай мэдэгдлийг бичгээр хүлээн авснаас хойш нэг сарын дараа хүчинтэй болно. Дээрх журмаар хүлээн авсан тэрхүү зүйлүүдийн аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийг нь түүнийг хүчин төгөлдөр болох үед, эсхүл түүнээс хойш хэлэлцэн тохирогч тал болсон улс болон засгийн газар хоорондын байгууллагууд дагаж мөрдөнө.
14 дүгээр зүйл
Протоколд оролцогч тал болох, протокол хүчин төгөлдөр болох
(1) а) Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцид оролцогч аливаа улс энэхүү протоколд оролцогч тал болж болно.
b) Түүнээс гадна аливаа засгийн газар хоорондын байгууллагууд дараахь нөхцөлийг хангасан тохиолдолд энэхүү протоколд оролцогч тал болж болно.
(i) энэхүү байгууллагын гишүүн улсуудын наад зах нь нэг гишүүн улс нь Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенцид оролцогч тал бол;
(ii) дурдсан байгууллага тухайн байгууллагын нутаг дэвсгэр дээр хүчин төгөлдөр барааны тэмдгийг бүртгэх бүсийн байгууллагатай байх ба тэр байгууллага нь 9 quater зүйлийн дагуу мэдэгдэлд хамаарахгүй бол.
(2) (1) дэх хэсэгт заасан аливаа улс, эсхүл байгууллага энэхүү протоколд гарын үсэг зурж болно. (1) дэх хэсэгт заасан аливаа улс, эсхүл байгууллага энэхүү протоколд гарын үсэг зурсан бол энэхүү протоколын батламж жуух бичиг, хүлээн зөвшөөрсөн, баталсан тухай баримт бичгээ хадгалуулж болох ба энэхүү протоколд гарын үсэг зураагүй бол энэхүү протоколд нэгдэн орсон тухай баримт бичгээ хадгалуулж болно.
(3) (2) дахь хэсэгт заасан дээрх баримт бичгийг ерөнхий захирал хадгалуулна.
(4) а) Энэхүү протокол нь түүнийг соёрхон баталсан, хүлээн зөвшөөрсөн, баталсан буюу нэгдэн орсон тухай дөрөв дэх баримт бичгийг хадгалуулснаас хойш гурван сарын дараа хүчин төгөлдөр болох ба гэхдээ наад зах нь эдгээр баримт бичгүүдийн нэгийг Мадридын хэлэлцээр /Стокгольм/-т оролцогч нэг гишүүн улс, мөн нэгийг нь дээрх хэлэлцээрт оролцогч биш улс, эсхүл (1) дэх хэсгийн (b) дэд хэсэгт заасан нэг байгууллага байвал зохино.
b) (1) дэх хэсэгт заасан аливаа бусад улс эсхүл байгууллагын хувьд энэхүү протокол нь түүнийг соёрхон баталсан, хүлээн зөвшөөрсөн, баталсан буюу нэгдэн орсон тухай ерөнхий захирал мэдэгдсэн өдрөөс хойш гурван сарын дараа хүчин төгөлдөр болно.
(5) (1) дэх хэсэгт заасан улс эсхүл байгууллага энэхүү протоколыг соёрхон баталсан, хүлээн зөвшөөрсөн, баталсан тухай болон нэгдэн орсон тухай баримт бичгээ хадгалуулсан баримт бичгээ энэхүү протоколыг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс өмнө дээрх протоколын хүрээнд хэрэгжсэн олон улсын бүртгэлээс гарах хамгаалалт нь тухайн улс, байгууллагын хувьд хамаарахгүй болохыг мэдэгдэж болно.
15 дугаар зүйл
Цуцлах
(1) Энэхүү протокол хугацаагүй үйлчилнэ.
(2) Аливаа хэлэлцэн тохирогч тал ерөнхий захиралд мэдэгдэл гаргах замаар энэхүү протоколыг цуцалж болно.
(3) Энэхүү цуцлалт нь ерөнхий захирал мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш нэг жилийн дараа хүчин төгөлдөр болно.
(4) Энэхүү зүйлд тусгагдсан цуцлах эрхийг хэлэлцэн тохирогч тал тухайн хэлэлцэн тохирогч талын хувьд энэхүү протокол хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш таван жилийн хугацаа дуусахаас өмнө хэрэгжүүлж болохгүй.
(5) а) Хэрэв энэхүү протоколыг цуцалж байгаа улсад эсхүл засгийн газар хоорондын байгууллагад хүчинтэй байгаа барааны тэмдгийг олон улсын бүртгэлд байгаа бол цуцлалт хүчинтэй болох өдөр, дээрх бүртгэл эзэмшигч нь тухайн улсын байгууллагад буюу олон улсын байгууллагад тэр барааны тэмдгийг бүртгүүлэх мэдүүлэг гаргаж болох бөгөөд энэхүү мэдүүлгийг олон улсын бүртгэлд 3 дугаар зүйлийн (4) дэх хэсгийн дагуу өгсөнд тооцох, эсхүл 3 ter зүйлийн (2) дахь хэсгийн дагуу нутаг дэвсгэрийн өргөтгөлийн тухай тэмдэглэл хийсэн өдөр хадгалагдсантай адилаар авч үзэх ба хэрэв олон улсын бүртгэл давуу байдлаа хадгалж байвал дээрх мэдүүлэг дараахь тохиолдолд тэр давуу байдлаа хадгална:
(i) тэр мэдүүлэг нь цуцлалт хүчинтэй болсон өдрөөс хойш хоёр жилийн дотор бүртгэгдсэн;
(ii) мэдүүлэгт жагсаасан бараа, үйлчилгээ нь энэхүү протоколыг цуцалсан улс эсхүл засгийн газар хоорондын байгууллагын хувьд олон улсын бүртгэлд байгаа бараа, үйлчилгээний жагсаалтад багтсан бараа, үйлчилгээтэй тохирч байвал;
(iii) тухайн мэдүүлэг холбогдох хууль, тогтоомж, түүний дотор хураамжид тавих шаардлагыг оролцуулсан бүх шаардлагад нийцэж байвал.
b) (а) дэд хэсгийн нөхцөл нь энэхүү протоколыг цуцалсан улс буюу засгийн газар хоорондын байгууллагаас бусад хэлэлцэн тохирогч талд үйлчилж байгаа олон улсын бүртгэлийн барааны тэмдгийн хувьд хэрэгжих бөгөөд цуцлалт нь хүчинтэй болох өдрөөс, түүний эзэмшигч нь цуцалсны үр дагавраар 2 дугаар зүйлийн (1) дэх хэсгийн дагуу олон улсын мэдүүлэг гаргах эрхээ цаашид эдлэхгүй.
16 дугаар зүйл
Гарын үсэг зурах, хэл, хадгалагчийн үүрэг
(1) а) Энэхүү протоколыг франц, англи, испани хэлээр нэг хувь үйлдэж гарын үсэг зурах бөгөөд Мадрид хотод гарын үсэг зурах хугацаа дууссаны дараа бол ерөнхий захиралд хадгалуулна. Гурван хэлээрх эх бичвэрүүд адил хүчинтэй байна.
b) Энэхүү протоколын албан ёсны бичвэрийг ерөнхий захирал сонирхогч засгийн газар болон байгууллагуудтай зөвлөлдсөний дараа араб, хятад, герман, итали, япон, португали, орос хэлээр болон Ассамблейгаас тогтоох бусад хэлээр үйлдэнэ.
(2) Энэхүү протокол нь 1989 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл Мадрид хотод гарын үсэг зурахад нээлттэй байна.
(3) Ерөнхий захирал энэхүү протоколын гарын үсэг зурсан Испани Улсын Засгийн газраас зохих ёсоор батламжилсан бичвэрийн хоёр хувийг энэхүү протоколд оролцогч болох бүх улс буюу засгийн газар хоорондын байгууллагад илгээнэ.
(4) Ерөнхий захирал энэхүү протоколыг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын нарийн бичгийн дарга нарын газарт бүртгүүлнэ.
(5) Ерөнхий захирал энэхүү протоколд оролцогч болж болох буюу эсхүл гишүүн болсон улс буюу олон улсын байгууллагуудад батламж жуух бичиг, хүлээн зөвшөөрсөн, баталсан буюу нэгдэн орсон тухай баримт бичигт гарын үсэг зурсан, түүнийг хадгалуулсан тухай болон энэхүү протоколын хүчин төгөлдөр болсон, түүнд хийсэн аливаа нэмэлт, өөрчлөлт, цуцлах тухай аливаа мэдэгдэл болон энэхүү протоколд дурдсан аливаа мэдэгдлийн тухай мэдээлнэ.