A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хүнсний буудайг хүлээн авах, хадгалалтын үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох/
Бүлэг: 1979

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙДЫН ТУШААЛ

АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

2016 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр

Дугаар А-80

Улаанбаатар хот

Тариалангийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.4 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Хүнсний буудайг хүлээн авах, хадгалалтын үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох аргачлал"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэхүү аргачлалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга /Н.Ариунболд/-д үүрэг болгосугай.

САЙД Р. БУРМАА